Numerologie: zielsmotivatie


Numerologie verbreedt onze horizon en laat ons alles vanuit een nieuw perspectief bekijken en begrijpen. Ze laat ons de talenten en tendensen zien op het moment van onze geboorte.

Het getal is het wezen van alle dingen

PYTHAGORAS
(GRIEKSE FILOSOOF)

Je zou zielsmotivatie ook kunnen beschrijven
als de engel van de tijd die onze
geboorte begeleidde. Met deze engel staan
we in een heel bijzondere verbinding, want
hij heeft ons ons levensthema in het oor gefluisterd.
Indien we van ons pad afwijken,
zal hij ons steeds weer terugbrengen op het
juiste pad. Deze engel – onze zielsmotivatie
dus, heeft dus een heel bijzondere betekenis
voor ons.

Ieder mens of wezen kent meerdere getallen,-die net als een geboorte horoscoop een persoonlijke Sterrenbeeld-, bepalend zijn bij onze geboorte zoals..

• Het naamgetal
• Zielsgetal of hart getal
• Persoonlijkheidsgetal
• Lotsgetal
• Geboortegetal
• Bestemmingsweg
• Levensdoel
• Zielsmotivatie
• Karmische schuldgetallen

Deze keer gaan we het hebben over Zielsmotivatie getallen, niet te verwarren met Ziels -of hartgetal die bestaat uit de klinkers van volledige namen en ziels motivatie alleen de eerste letters van iedere naam te ontcijferen Deze bij elkaar opgeteld is de uitkomst het getal bepalend waarom we op aarde zijn, wat we willen en moeten leren; het is zoiets als de sleutel tot de bestemmingsweg.

Voor de zielsmotivatie (vanaf de geboorte)
worden de beginletters van de voor- en de achternaam berekend.
Bij samengestelde namen worden alle eerste letters opgeteld, iedere letter heeft een cijfer.

1 = A J S
2 = B K T
3 = C L U
4 = D M V
5 = E N W
6 = F O X
7 = G P IJ
8 = H Q Z
9 = I R

Bijvoorbeeld:..
‘Franz-Theodor Meier’ de F, de T en de M,
F=6,
T=2,
M=4
Is dus 12,
1+2=3, de zielsmotivatie van ‘Franz-Theodor is dus een 3

De beginletters zijn heel belangrijk. Op-
geteld beschrijven ze de manier waarop de
mens zich naar buiten toe presenteert.

Zielsmotivatie vanaf het huwelijk:
Bij getrouwde vrouwen (en ook mannen die
van naam veranderd zijn) wordt eerst de
berekening vanaf de geboorte gedaan (met
de oorspronkelijke achternaam), en daarna
nog de berekening van de zielsmotivatie
vanaf het huwelijk.

We nemen dan de beginletters van de
voornaam en die van de aangetrouwde
naam en doen vervolgens de berekening
zoals hierboven beschreven.

Zo kunnen we de motivatie van de ziel
voor de hele duur van het leven bekijken en
wat we in het bijzonder willen leren of op-
bouwen in een relatie of een huwelijk.

Bijvoorbeeld:

‘Marijke van Zeveren’
de M, de V en de Z =16,
1+6=7, zielsmotivatie een 7

Gehuwd met Hr Boot wordt
Marijke van Zeveren-Boot, een 9 als zielsmotivatie.

Zielsmotivatie van 1’en

Zielsthema: Ontdek en onderzoek het
nieuwe. Gebruik daarbij de ervaring van je
familie en je voorvaderen, want dat is je
basis. Stuur verfrissende impulsen en goede
gedachten de wereld in. Je individualiteit, je
wilskracht en je verstand helpen je daarbij.
Herstel de verbinding met je eigen godde-
lijke zelf en laat je inspireren. Iedere bepro-
eving doet je kracht toenemen. Verbreed je
horizon en bejegen je medemensen met lief-
de en begrip.

Zielsopgave: Leg je gepieker, je
schuchterheid en je ego af. Heb vertrouwen
in jezelf en verhoog je echte zelfbewustzijn.
Wees loyaal.

Zielsmotivatie van 2’en

Zielsthema: Je gevoeligheid en je intuïtie
zijn je kracht. Ontwikkel en bevorder je
buitenzintuiglijke waarneming en je diamieke begaafdheid. Werk met je dromen.
Relaties en vriendschappen zijn inter-
menselijke aangelegenheden die maken dat
je waardevolle ervaring opdoet en het je
mogelijk maken om verdere contacten aan
te knopen. Met liefdevolle, positieve
gedachten help je je medemensen in
moeilijke omstandigheden.

Zielsopdracht: Overwin je twijfels, ang-
sten en je besluiteloosheid. Sta naar alle
kanten open voor het nieuwe. Leer te on-
derscheiden wat belangrijk of onbelangrijk
voor je is. Zo kun je leren herkennen wat
waardevol is, het beet te pakken en er het
beste van te maken

Zielsmotivatie van 3’en

Zielsthema: Voel en wees opmerkzaam!
Wees fijngevoelig. Wat zijn emoties, wat is
liefde? Begeef je op de geestelijke zoek-
tocht naar de zin van het leven. Leer met je
hart te kijken, ontdek je eigen heilzame ver-
mogens en wend je tot het zuivere licht, de
goddelijkheid die in je is. Ga de diepte in
en stil je verlangen naar de zuivere liefde.
Centreer je, verzamel moed, want dat maakt
het mogelijk om je voornemens en projec-
ten tot een goed einde te brengen en succes
te boeken.

Zielsopdracht: Leer illusie en waarheid
van elkaar te onderscheiden, want je ver-
stand alleen neemt zelden de juiste besliss-
ing. Leef je scheppende voorstellingsver-
mogen en creativiteit uit. Dat kun je op elke
denkbare kunstzinnige wijze doen, zoals
poëzie, theater, zang, voordracht en ga zo
maar door.

Zielsmotivatie van 4’en

Zielsthema: Je bent een oorspronkelijk
mens, die ordening en een duidelijke struc-
tuur nodig heeft. Stel je open voor het leven.
Maak iets van alle toewijding en hulp die je
ten deel is gevallen. Doe daar iets uit ont-
staan dat het geheel dient. Verwerkelijk wat
er met en door jouw kracht kan ontstaan.
Herken je in je eigen scheppingen en laat ze
volledig tot bloei komen.

Zielsopdracht: Verantwoordelijkheid ne-
men is goed voor je eigen handelen. Verenig
kracht en zachtmoedigheid. Overwin je vei-
ligheidsdenken. Laat je starheid en kop-
pigheid varen. Transformeer je ego. Vind
jezelf en laat aan de wereld zien wie je
werkelijk bent.

Zielsmotivatie van 5’en

Zielsthema: Het is belangrijk voor je om
je persoonlijke vrijheid op alle gebieden tot
uitdrukking te brengen, ongeacht wat ander-
en daarvan zouden kunnen denken. Wan-
neer je andere mensen open en vol ver-
trouwen tegemoet treedt, zullen deze op hun
beurt ook in jou hun vertrouwen stellen. Je
angst voor leegte, voor nabijheid en binding
kan op deze manier gemakkelijker worden
afgebouwd. Gebruik je ‘nieuwe’ spirituele
ontwikkelingsmogelijkheden. Je vakkun-
digheid zal mensen aantrekken die je raad
en hulp nodig hebben. Veel van de mensen
die je ontmoet, zullen je leermeester zijn.
Klamp je aan geen van hen vast, want je
zult vele leraren hebben. Ervaar vrijheid in
je denken en doen, haal oude politieke,
maatschappelijke en sociale structuren neer.
Besef hoe waardevol de veelheid aan in-
formatie is die je hebt opgedaan. Vorm
netwerken met gelijkgezinden. Zo kun je
één lijn trekken en samen sterk staan. Uit de
verbinding van hart en geest ontstaat ervar-
ing en inzicht.

Zielsopdracht: Neem je eigen gevoelens
waar en spring ook eens over je eigen
schaduw. Sluit geen halfslachtige com-
promissen. Bezie jezelf als tuimelaartje –
probeer het steeds opnieuw. Alleen zo kom
je sterker te voorschijn uit een crisis. Ver-
sterk je vaardigheid om openhartig te com-
municeren, let op je uitspraak en
woordkeuze. Met woorden kun je mensen
krenken. Je bestaat uit energie en trillingen
die niet meer tenietgedaan kunnen worden.

Zielsmotivatie van 6’en

Zielsthema: Je weet hoe je mensen voor
je kunt winnen. Je medemensen heb je
nodig om als spiegel voor jezelf te fungeren.
Laat je niet intimideren, onderdrukken of
zelfs maar uitbuiten. Het is een tijd van ler-
en, van verandering en overgave. Emoties
komen tot rust. Je waardevrije handelen di-
ent niet langer op jezelf, maar op je totale
omgeving betrokken te zijn. Drijf mee met
de stroom van het leven en ervaar hoe je
kracht, moed en liefde steeds maar toene-
men. Je zult mensen aantrekken wier be-
hoeften en verlangens je met licht en heling
kunnen vervullen.

Zielsopdracht: Niet oordelen en veroor-
delen, maar leven en laten leven. Sta voor
je eigen overtuigingen, voor je eigen nieuwe
innerlijke waarden, en breng een evenwicht
tot stand tussen geven en nemen. Probeer de
gulden middenweg te vinden.

Zielsmotivatie van 7’s

Zielsthema: Het is belangrijk voor je ver-
trouwen te hebben, volledig op je eigen in-
tuïtie te kunnen koersen, te geloven in je
intelligentie en je wijsheid. Schenk steeds
aandacht aan je eigen herkomst en onderken
je vaardigheden en kracht! Je hebt een
aandeel in het lot van je medemensen en je
eerlijke medeleven voor alle wezens effent
vele wegen voor je.

Zielsopdracht: Een spiritueel leven sluit
geluk en vervulling niet uit. Overwin je
angst om te falen. Onderken treurigheid en
gekwetstheid als een illusie en ontdek daar-
door je eigen innerlijke licht. Om dit licht
te kunnen ervaren, is het vaak nodig je uit
de buitenwereld terug te trekken, om ver-
volgens gesterkt terug te keren. Herken de
waarheid in je eigen hart.

Zielsmotivatie van 8’en

Zielsthema: Je weet dat men oogst wat
men zaait – daarom ben je sportief,
rechtvaardig en omzichtig bij alles wat je
doet. Rechtvaardigheid, levensvreugde,
waarheid en harmonie zijn belangrijke
thema’s voor je. Je kunt je fouten erkennen
en je verontschuldigen. Bovendien heb je de
moed en de kracht om je innerlijke over-
tuiging te volgen en jezelf te zijn. Veel van
wat je tot nu toe juist leek, bleek een ver-
gissing te zijn. Bevrijd je geest van stofnes-
ten, zodat er een verse voedingsbodem kan
ontstaan voor nieuwe kennis.

Zielsopdracht: Houd je grondig bezig
met het thema macht en beleef liefdevolle
verhoudingen. Geef je niet gewonnen om de
lieve vrede te bewaren en zoek instemming
van je hart, opdat ontwikkeling en heel-
wording op alle vlakken mogelijk is.

Zielsmotivatie van 9’s

Zielsthema:
Je leven is al sinds je kinderjaren een voortdurend op-en-neergaan.
Je hebt alle emoties, zowel hoogten als
diepten, leren kennen. Het uiterlijk interess-
eert je niet langer. Je wilt graag je innerlijk,
waar alles aan ten grondslag ligt, leren
kennen. Je wilt begrijpen waarom alles is
zoals het is. Er gebeurt niets zonder reden;
ieder mens krijgt precies dat lot dat hem
in staat stelt een optimale zielsontwikkeling
door te maken. Alles wat tot dusver is ont-
staan, wil zich uitbreiden. Het licht is het
zaadje dat het nieuwe in zich draagt en door
een hogere kracht wordt aangestuurd. Vind
je emotionele rust en sla acht op je ware
gevoelens. Leef met de schepping en alle
wezens in volstrekte liefde en medeleven.

Zielsopdracht: Het nieuwe vindt plaats
in de hogere gebieden en dient gesteund te
worden door het oude en het bekende, maar
niet herhaald. In rust vind je je kracht. Over-
win je ongeduld en ongedurigheid. Laat je
leiden door je hart.

Bron: Marianne

Wie vragen heeft of het niet begrijpt? vraag gerust

Advertentie