Waarom niet iedereen genezen wordt!


Waarom niet iedereen te genezen is, nov. 2016

1.0  Inleiding

‘Onvoorwaardelijke liefde opent de deur naar heelheid’

Algemeen bekend is dat niet ieder die om spirituele genezing vraagt bij een goed bekend staande spirituele genezen, bevredigende resultaten boekt. Sommigen worden volledig genezen en anderen ondervinden een gedeeltelijke verlichting van hun kwaal. Voor anderen is er geen zichtbare verbetering merkbaar.

2.0 Gebedsgenezing

afb. genezing 23Gebedsgenezing (ook spirituele genezing) is het pogen mensen te genezen door tussenkomst van een religieus geïnspireerde genezer of predikant, die via het aanroepen van bovennatuurlijke krachten tot het herstel van lichamelijke of psychische aandoeningen tracht te komen.
Er zijn veel discussies over bijvoorbeeld de vraag of men op basis van Bijbelse principes lichamelijke genezing mag verwachten en welke conclusies mogen worden getrokken uit het wel of niet genezen zijn van een patiënt.
Christelijke gebedsgenezers vragen of de persoon in kwestie door Jezus Christus mag worden genezen. Vanuit orthodox-christelijk oogpunt krijgen deze paranormale gebedsgenezers niet de kracht door Jezus, maar door kwade krachten die niet van God afkomen (vaak occulte krachten genoemd).

Mijn vraag is: ‘Waarom niet direct aan God zelf vragen om genezing?’
En hoe zit het met de genezingsdiensten van bijvoorbeeld Jan Zijlstra [1]?


[1] Link: Nieuwsbrief ‘Waarom niet iedereen te genezen is’.

3.0 Jezus genas de zieken

afb. jezus 51Jezus genas niet omdat hij de omstandigheden van de zieken als onvolmaakt zag! Hij genas hen omdat hij die zielen – let wel, de ziel of het hogere , innerlijke zelf en nietde geest – om genezing zag vragen als deel van hun bewustwordingsproces; van hun spirituele groeiproces.
Jezus zag de perfectie van het bewustwordingsproces, van het leven zelf. Hij herkende en begreep de intentie van de ziel! Als Jezus had gemeend dat alle ziekten, geestelijk en lichamelijk, onvolkomenheid vertegenwoordigden, zou hij dan niet iedereen op de hele planeet in een keer hebben genezen? Betwijfel jij of hij dat kon?Wat dat betreft begrijp ik, dat Jezus niet zomaar lukraak het genezingsproces van iedereen ingang zette. Dat Jezus als eerste contact – middels oogcontact en handoplegging – zocht met het hogere-Ik; het hogere zelf van de zieke persoon. Dat via het zielencontact er een besluitvorming tot stand kwam en dat nadien – dán pas – het genezingsproces in werking werd gesteld!. Jezus zag in dat cruciale contactmoment de perfectie van het bewandelde levenspad van de zieke, en begreep de intentie van de ziel om juist dit levenspad te volgen!

Anders gezegd: Zonder ‘goedkeuring’ van de ziel van de zieke, genas Jezus het ziektebeeld van de desbetreffende persoon niet! Jezus erkende en herkende de goddelijke Natuurwetten die in ieder persoon aanwezig is; de wet van de Vrije Wil!
Ga een gemeenschap aan met de zielen van anderen, en hun bedoelingen en voornemens zullen je duidelijk worden. Dit is wat Jezus deed met hen die hij genas!

4.0 Kies een ziel van tevoren het soort leven dat zij zal ervaren?

Nee, dat zou de bedoeling van de confrontatie in het te leven leven teniet doen. Het doel is jouw ervaring te scheppen en aldus het eigen Zelf in het moment van het nu. Je kiest daarom ook niet vooraf het leven dat je zult ervaren!

bloem9aDesalniettemin, je kunt kiezen voor de personen, plaatsen en gebeurtenissen – de voorwaarden en omstandigheden, de uitdagingen en obstakels, de kansen en de mogelijkheden – waarmee jij je (levens)ervaring kunt scheppen. Jij mag de kleuren van je palet kiezen, het gereedschap voor je gereedschapskist, de apparatuur voor je werkplaats. Wat je daarmee gaat scheppen, is geheel jouw zaak. God zal zich niet bemoeien met jouw keuzes. Dat is de zaak van het leven.

Maar realiseer je wel, dat jouw (genezend)potentieel onbeperkt is in alles wat je kiest om te doen. Je moet niet aannemen dat een ziel die geïncarneerd is in een lichaam dat jij beperkt noemt, zijn volledige potentieel niet bereikt, want je weet niet wat die ziel probeert te doen, probeert te ervaren hier op aarde! Jij begrijpt haar agenda niet! Je bent niet doordrongen van haar opzet.
Zegen daarom iedere persoon en elke omstandigheid, betuig je dankbaarheid. Op die manier bevestig je de perfectie van Gods schepping en bewijs je je geloof daarin. Want er gebeurt niets bij toeval in Gods wereld! Er is geen sprake van een samenloop van omstandigheden. Evenmin wordt de wereld geteisterd door pure willekeur of het zogenoemde noodlot.

5.0  Het belang van de groei van de ziel

bloem13aIk geloof, dat het belang van de ziele-groei ten grondslag ligt aan de verschillende resultaten van pogingen tot spirituele genezing. Hiermee bedoel ik, dat de verschillen in de vorderingen van de mensen bij het leren van de ‘les’ die een ziekte hen zou moeten leren ten behoeve van de evolutie van hun ziel, er de oorzaak van zijn dat sommige onmiddellijk worden genezen, anderen pas na een reeks behandelingen gedurende maanden, of zelfs jaren. En, dat er enkelen zijn die er in het geheel niet op reageren.

Sommigen hebben slechts een ‘injectie’ van het Goddelijke Licht nodig om de patronen – de bestaande (geloofs-)overtuigingen – of gewoonten van hun lichaam te veranderen. De blokkade van de normale stroom van energieën door hun chakra- en aurasystemen, veroorzaakt door hun verkeerde of onderdrukte gedachten, emoties en bijbehorende houdingen, is of wordt grotendeels opgeheven door hun eigen spirituele groei en geestelijke instelling …….. vóórdat ze door een genezer wordt behandelt.

Het onvoorwaardelijke geloof van de zieke in zichzelf en het komende genezingsproces is de enig sleutel tot ware genezing’.

6.0  Ziekte als kans

afb. genezing 29Ziekte hoe zwaar en pijnlijk die ook kan zijn, is uiteindelijk geen ongeluk, geen catastrofe maar een geweldige kans. In geloofskringen spreekt graag van beproeving, maar dat begrip is misleidend en raakt het wezen van de zaak niet. In een beproeving moet men laten zien wat men geleerd heeft en nu kan. God kent ons en hoeft ons niet zoals een schoolmeester een ‘proefwerk’ af te nemen.
Een ziekte behoort een aanleiding te zijn om onze levenshouding te corrigeren, om tot nieuwe inzichten te geraken en om er gelouterd uit naar voren te komen. Wie ziek wordt, heeft als het ware het geluk verloren. Wie ziek wordt, heeft dus het innerlijke contact met het hogere zelf, het goddelijk Energiedeel – zijn of haar ziel – verloren!

7.0 Slot

Door jouw denken ontstaat het leven

afb. synapsen 1Elke gebeurtenis en elk avontuur roep jij over jezelf af, opdat je kunt scheppen en ervaren |Wie-je-werkelijk-bent|. Alle ware meesters weten dit. Dit is waarom mystieke meesters onverstoord blijven, wanneer hun de vreselijkste dingen van het leven overkomen.

De eerste wet is dat jij kunt zijn, doen en hebben wat jij je maar kunt inbeelden. De tweede wet is dat je dat aantrekt waarvoor je bang bent!

Werkelijke verandering, werkelijke genezing vindt plaats van binnenuit’
‘Laat iedere ziel haar eigen weg gaan!’’

Dank u God, dat U mij helpt begrijpen, dat dit probleem al is opgelost voor mij!’

Bron: http://www.millennium-visie.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=242:waarom-niet-iedereen-te-genezen-is&catid=36:nieuwsbrieven&Itemid=60

Advertentie

Geloven??


Geloven?

  • ‘Geloof kan niet onderwezen, niet geleerd worden; het is de genade van God’. Een geloof belijden is één ding; geloof verwezenlijken is iets anders’.
  • ‘Geluk kan niet komen door alleen maar in God te geloven. Geloof is een proces. Door dit proces wordt de God binnenin ons gewekt en levend gemaak’; het is het ‘leven in God’, dat gelukkig maakt’.
  • ‘Geloof in de menselijke ziel is de brug tot geloof in God’.
  • ‘In diepte is iedere ziel goed. Alleen geloof hierin geeft ons reden voor ons geloof in de goedheid van God’.
  • ‘De mens heeft de neiging zijn geloof en zijn ethiek aan te passen aan wat hem goed uitkomt’.

‘Klik hier om meer te lezen’

Het nieuw-geloof

Wat is geloof? ‘Het is absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt en het is het bewijs van dingen die wij niet kunnen zien’. [Hebreeën 11:1] 

Het traditioneel geloof is een geloof volgens tradities of overlevingen. De oorsprong van dit traditioneel of christelijk geloof is de 1e Concilie van Nicea en Constantinopel. Tijdens deze Concilies zijn de regels en de dogma’s samengesteld, waarvan wij nu nog getuigen zijn. Op basis van deze geloofgetuigenissen – geloofsbelijdenissen – hebben wij ons huidig kerkelijk geloof gebaseerd. Het geloof is duidelijk een verhaal ‘ooit-eens’; een geloofgetuigenis ‘ooit-eens’, die generaties na generaties is doorgegeven.

jezus geboorte_3Geloof heeft met innerlijke beleving te maken, met innerlijk gevoel. Let wel innerlijk gevoel, niet een gevoel dat zo maar komt aanwaaien. Het innerlijke gevoel dat door de eeuwige ziel wordt vertegenwoordigd. Dat enige, unieke gevoel vertegenwoordigt God in jouw lichaam. Dat gevoel, die beleving wordt ontkent door de Kerk, omdat zij de voorgeschreven regels en dogma’s blijven volgen, want …………… zo staat het geschreven in de Bijbel.
In de Bijbel staat volgens deze kerkelijke wetenschap het Woord van God geschreven, gedicteerd door de boodschappers van God. Dat unieke Woord zou dicteren en verkondigen wat God wel of niet van ons zou verlangen. Dat Woord van God zou inhouden wat God wel of niet van ons zou verwachten. Dat Woord van God zou aangeven wat God wenste van ons. Dat geschreven Woord vertelde wat goed en kwaad was. Dat Woord vertelde hoe jij moest leven, hoe jij je moest gedragen …………… hoe jij je moest gedragen naar God toe. Dit alles zou vervat zijn in regels en dogma’s opgesteld door de boodschappers van God.

Niets is minder waar, want God heeft de belangrijkste Wet – de Wet van de Vrije Wil – aan de mensheid gegeven. Op basis van deze Wet is iedere geïncarneerde ziel vrij om te doen wat hij of zij wenst te doen. Niet leven volgens de kerkelijke dogma’s en opgelegde regels is niet het verwerpen van Gods Geboden, maar ze juist ondergaan. Je ondergaat en accepteert het leven door juist de door mensen opgelegde regels te verwerpen en zelf het leven ter hand te nemen, door zelf te kiezen wat wel en wat niet goed is. Wat wel of niet goed is voor jouw persoonlijke ervaring, jouw persoonlijke beleving van het geloof in God.

Geloof in God is niets anders dan je laten leiden door je innerlijke gevoel van al-wetendheid: ‘Ik weet dat God bestaat’, is iets anders dan ‘Ik geloof dat God bestaat’.
Het al-weten komt vanuit de Goddelijke gevoel, dat vanuit je hart komt én niet uit de opgelegde regels. Door het te weten, weet je bij elke stap in je precair leventje welke stap de juiste stap is. Niet door de opgelegde regels te volgen, maar door te luisteren naar je innerlijke gevoel. Op die manier word je bevrijd van een last, die door de Kerken zijn opgelegd.

Bevrijd je van die opgelegde regels en het innerlijke gevoel – jouw geloof in God – komt tot een uitdrukking via Gods Liefde in jou!

‘Klik hier om meer te lezen’

Bron: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/geloven

De 7 spirituele wetten


 

De 7 spirituele wetten van succes

Deepak Chopra

1. De wet van pure potentialiteit
Ik zal de wet van pure potentialiteit in praktijk brengen door me voor te nemen de volgende stappen te doen:
Ik zal in contact treden met het veld van pure potentialiteit door elke dag tijd te reserveren om stil te zijn, om te Zijn en niets anders. Ook zal ik minstens tweemaal per dag alleen en in stilte mediteren, ongeveer een half uur ’s ochtends en een half uur ’s avonds.
Ik zal elke dag de tijd nemen om één te worden met de natuur en in stilte getuige te zijn van de intelligentie in alles wat leeft. Ik zal stil naar een zonsondergang kijken, of naar het geluid van de oceaan of een rivier luisteren, of de geur van een bloem opsnuiven. In de vervoering van mijn eigen stilte en door een te worden met de natuur, zal ik genieten van de eeuwenoude klop van het leven, het veld van pure potentialiteit en onbegrensde creativiteit.
Ik zal niet oordelen. Ik zal mijn dag beginnen met het voornemen: ‘Vandaag zal ik over niets dat gebeurt, oordelen,’ en de hele dag door zal ik mezelf eraan herinneren geen oordeel te vellen.

2. De wet van geven
Ik zal de wet van het geven in praktijk brengen door me voor te nemen de volgende stappen te doen:
Waar ik ook ga en wie ik ook tegenkom, ik zal hem of haar iets geven. Dat kan een complimentje zijn, een bloem, of een gebed. Vandaag zal ik iedereen met wie ik in contact kom iets geven, en zo zal ik het proces in gang zetten van de circulaire van vreugde, rijkdom en overvloed in mijn leven en in het leven van anderen.
Vandaag zal ik dankbaar alles in ontvangst nemen wat het leven te geven heeft. Ik zal de geschenken van de natuur aannemen: zonlicht en het geluid van zingende vogels, of lenteregen of de eerste sneeuw van de winter. Ik zal ook openstaan voor de geschenken van anderen, of dat nu materiële zaken, geld, complimentjes of gebeden zijn.
Ik zal mijn best doen om de rijkdom in mijn leven te laten circuleren door het geven en ontvangen van de kostbaarste geschenken van het leven: zorg, affectie, waardering en liefde. Elke keer dat ik iemand ontmoet, zal ik hem of haar in stilte geluk, vreugde en plezier wensen.

3. De wet van oorzaak en gevolg
Ik zal de wet van het karma in praktijk brengen door me voor te nemen de volgende stappen te doen:
Vandaag zal ik van een afstand kijken naar de keuzen die ik op elk moment maak. En alleen al door naar deze keuzen te kijken, word ik me ervan bewust. Ik zal beseffen dat de beste manier om me voor te bereiden op de toekomst is om me in het heden volledig bewust te zijn van mijn keuzen.
Elke keer dat ik een keuze maak, zal ik mezelf twee vragen stellen: ‘Wat zijn de consequenties van de keuze die ik maak?” en: ‘Zal deze keuze mij en degenen die erdoor beïnvloed worden voldoening en geluk brengen?’
Dan zal ik mijn hart om raad vragen en me laten leiden door zijn aangename of onaangename boodschap. Als de keuze me een aangenaam gevoel geeft, zal ik enthousiast die weg inslaan. Als de keuze me een onaangenaam gevoel geeft, zal ik met mijn innerlijke oog naar de consequenties van mijn actie kijken. Als ik me hierdoor laat leiden, zal ik in staat zijn spontaan de juist keuzen voor mezelf en degenen om me heen maken.

4. De wet van de minste weerstand
Ik zal de wet van de minste weerstand in praktijk brengen door me voor te nemen de volgende stap pen te doen:
Ik zal me toeleggen op acceptatie. Vandaag zal ik de mensen, situaties, omstandigheden en gebeurtenissen accepteren zoals ze zich voordoen. Ik zal weten dat dit moment is zoals het moet zijn, omdat het hele universum is zoals het moet zijn. Ik zal me niet verzetten tegen het hele universum door me te verzetten tegen het heden. Mijn acceptatie is volledig en totaal. Ik accepteer de dingen zoals ze op dit moment zijn, niet zoals ik zou willen dat ze waren.
Als ik de dingen heb geaccepteerd zoals ze zijn, zal ik verantwoordelijkheid nemen voor mijn situatie en voor alle gebeurtenissen die ik als problemen zie. Ik weet dat het nemen van verantwoordelijkheid betekent niets of niemand de schuld geven van mijn situatie (ook niet mezelf). Ik weet ook dat er in elk probleem een gelegenheid schuilt, en door alert te zijn op gelegenheden, kan ik dit moment transformeren tot iets gunstigers.
Vandaag zal mijn bewustzijn geworteld blijven in weerloosheid. Ik zal afstand nemen van de behoefte mijn standpunt te verdedigen. Ik zal niet proberen anderen te overtuigen of over te halen tot mijn standpunt. Ik zal open blijven staan voor alle standpunten en niet star vasthouden aan één ervan.

5. De wet van intentie en wens
Ik zal de wet van intentie en wens in praktijk brengen door me voor te nemen de volgende stappen te doen:
Ik zal een lijst maken van al mijn wensen. Ik zal deze lijst altijd bij me dragen. Ik zal naar deze lijst kijken voordat ik aan mijn periode van stilte en meditatie begin. Ik zal ernaar kijken voordat ik ’s avonds ga slapen. Ik zal ernaar kijken als ik ’s ochtends wakker word.
Ik zal deze lijst met mijn wensen loslaten en overgeven aan de schoot van de schepping, en erop vertrouwen dat als de zaken voor mij niet goed lijken te gaan, daar een reden voor is, en dat het kosmische stelsel plannen voor me heeft die veel groter zijn dan degene die ik zelf had bedacht.
Ik zal mezelf eraan herinneren alles wat ik doe te doen vanuit een op het heden gericht bewustzijn. Ik zal weigeren de kwaliteit van mijn aandacht in het heden te laten aantasten en vervliegen door obstakels. Ik zal het heden accepteren zoals het is, en de toekomst met behulp van mijn diepste, dierbaarste intenties en wensen verwezenlijken.

6. De wet van het afstand nemen
Ik zal de wet van het afstand nemen in praktijk brengen door me voor te nemen de volgende stappen te doen:
Vandaag zal ik me wijden aan het afstand nemen. Ik zal mezelf en de mensen om me heen de vrijheid geven te zijn zoals ze zijn. Ik zal mijn mening over hoe dingen zouden moeten zijn niet rigide opleggen. Ik zal problemen niet op een geforceerde manier oplossen, omdat ik daarbij nieuwe problemen schep. Ik zal in alles een afstandelijke betrokkenheid handhaven.
Vandaag zal ik onzekerheid beschouwen als een essentieel ingrediënt van mijn ervaringen. In mijn bereidheid onzekerheid te accepteren, zullen oplossingen spontaan volgen uit het probleem, uit de verwarring, wanorde en chaos. Hoe onzekerder de dingen lijken, hoe veiliger ik me zal voelen, want onzekerheid is mijn weg naar de vrijheid. Met behulp van de wijsheid van de onzekerheid zal ik mijn zekerheid vinden.
Ik zal in het veld van alle mogelijkheden stappen en me verheugen op de opwinding die zich kan voordoen als ik me openstel voor een oneindig aantal keuzen. Als ik in het veld van alle mogelijkheden stap, zal ik al het plezier, het avontuur, de magie en het mysterie van het leven leren kennen.

7. De wet van Dharma
(je doel in dit leven)
Ik zal de wet van het dharma in praktijk brengen door me voor te nemen de volgende stappen te doen:
Vandaag zal ik de god of godin die in embryonale vorm diep in mijn hart huist, liefderijk voeden. Ik zal aandacht besteden aan de ziel in mij die zowel mijn lichaam als mijn geest leven geeft. Ik zal me bewust zijn van deze diepe stilte in mijn hart. Ik zal het bewustzijn van het tijdloze, eeuwige Zijn met me meedragen te midden van tijd gebonden ervaringen.
Ik zal een lijst maken van mijn unieke talenten. Dan zal ik alle dingen opschrijven die ik graag doe terwijl ik mijn unieke talenten gebruik. Als ik mijn unieke talenten gebruik ten dienste van de mensheid, raak ik mijn gevoel voor tijd kwijt en creëer ik weelde in mijn leven en in het leven van anderen.
Ik zal mezelf elke dag vragen: ‘Hoe kan ik van dienst zijn?’, en: ‘Hoe kan ik helpen?’ De antwoorden op deze vragen zullen me in staat stellen mijn medemensen met liefde te helpen en van dienst te zijn.

Dit stukje over spirituele wetten van Deepak Chopra komen uit een les van mijn cursus ”Spiritueel Coach”..

7 Spirituele wetten van relaties


DE 7 SPIRITUELE WETTEN VAN RELATIES

Stappen naar een goede relatie: de 7 spirituele wetten In het verleden werden relaties voor het leven aangegaan, die koste wat kost moesten blijven bestaan. Vaak kenden de partners elkaar niet eens of nauwelijks, voordat zij gingen trouwen. Tegenwoordig zien we het andere uiterste: veel mensen verbreken liever hun relatie dan dat ze enkele belangrijke compromissen moeten sluiten om de relatie in stand te houden.

De vreugde en de problematiek van relaties blijven ieder mens, waaronder ook de vele psychologen en relatietherapeuten, boeien. Wie echter inzicht verwerft rond de zeven spirituele wetten van relaties kan zich heel wat leed besparen. Deze zeven wetten zijn: betrokkenheid, gezamenlijkheid, groei, communicatie, spiegeling, verantwoordelijkheid en vergeving. Ferrini legt helder en overtuigend uit hoe deze wetten van invloed zijn op onze relaties. De drie delen van het boek gaan respectievelijk over alleen zijn, het hebben van een relatie en ten slotte het veranderen of (liefdevol) afsluiten van een bestaande relatie. Mensen die bereid zijn de volle verantwoording voor hun helingproces te dragen en vergevingsgezind zijn, zullen zich aangesproken voelen door Ferrini´s benadering van de relatieproblematiek. Zij leren dan onder meer in te zien hoe partners kunnen communiceren zonder daarbij bevooroordeeld te zijn of elkaar verwijten te maken, en hoe zij elkaar de ruimte kunnen geven om te blijven groeien.

De 7 spirituele wetten van relaties:

1. De wet van Betrokkenheid

Een spirituele relatie vereist wederzijdse betrokkenheid

Als je afspraken binnen je relatie gaat maken, luidt de eerste regel: wees eerlijk. Doe je niet anders voor dan je bent. Maak geen afspraken waaraan je je niet kunt houden, louter om de ander een plezier te doen. Als je in dit stadium eerlijk bent, zal je dat in de toekomst veel ellende besparen. Dus beloof nooit iets wat je toch niet kunt geven. Als je partner bv. van je verwacht dat je trouw zult zijn en je weet dat je het moeilijk vindt om iemand trouw te zijn, beloof dan niet dat je trouw zult zijn. Zeg: ‘Het spijt me, dat kan ik je niet beloven’.

Ten behoeve van de eerlijkheid en het evenwicht in de relatie moeten de beloften die jullie elkaar doen wel wederzijds zijn en niet van één kant komen. Het is een spirituele wet dat je niet kunt krijgen wat je zelf niet kunt geven. Dus verwacht van je partner geen beloften die je zelf ook niet wilt doen.

We moeten onze beloften houden zolang we dat kunnen zonder verraad te plegen aan onszelf. Het is namelijk ook een spirituele wet dat je iemand anders niet serieus kunt nemen en tot zijn recht kunt laten komen als je daarmee verraad moet plegen aan jezelf.

De wet van betrokkenheid is boordevol ironie en paradoxaal. Als je niet van plan bent je aan je belofte te houden, heb je ook geen belofte gedaan. Maar als je je belofte uit schuldgevoel of plichtgevoel nakomt, verliest de belofte zijn betekenis. Een belofte doen is een vrijwillig gebaar. Als het niet meer vrijwillig is, dan verliest het zijn betekenis. Blijf je partner steeds vrijlaten in het maken van zijn beloftes, zodat hij/zij nu en in de toekomst in goed vertrouwen betrokken bij jou kan blijven. Het is een spirituele wet dat je alleen kunt hebben wat je durft op te geven. Hoe meer je het geschenk opgeeft, des te meer het jou gegeven kan worden.

2. De wet van Gezamenlijkheid

Een spirituele relatie vereist gezamenlijkheid

Het is moeilijk om een relatie met iemand te hebben die zich niet kan verenigen met jouw visie op relaties, waarden en normen, jouw levensstijl, jouw interesses en jouw manier van doen. Voordat je overweegt om een serieuze relatie met iemand aan te gaan, is het belangrijk om te weten dat je van elkaars gezelschap geniet, elkaar respecteert en op verschillende terreinen iets gemeen hebt.

Na de romantische fase komt de fase van realisme. In deze fase staan we voor de uitdaging onze partner te accepteren zoals hij/zij is. We kunnen hem/haar niet veranderen zodat hij/zij in het beeld past dat wij van een partner hebben. Vraag jezelf af of je je partner kunt accepteren, zoals hij/zij nu is. Geen enkele partner is perfect. Geen enkele partner is volmaakt. Geen enkele partner voldoet aan ál onze verwachtingen en droombeelden.

In deze tweede fase van de relatie draait het om het accepteren van elkaars sterke en zwakke punten, de donkere en de lichte aspecten, de hoopvolle en de angstige verwachtingen. Als je jezelf een blijvende, spirituele verheffende relatie ten doel stelt, doe je er goed aan ervoor te zorgen dat jij en je partner een gemeenschappelijke visie op die relatie hebben en het eens zijn over jullie waarden en overtuigingen, je belangstellingssfeer en de mate van betrokkenheid bij elkaar.

3. De wet van de Groei

In een spirituele relatie moeten beide de vrijheid hebben om te groeien en zich als individu te uiten

Verschillen zijn in een relatie even belangrijk als de overeenkomsten. Je houdt heel makkelijk van mensen die hetzelfde zijn als jou, maar het is niet zo gemakkelijk om te houden van mensen die het niet eens zijn met jouw waarden, normen en interesses. Daartoe moet je onvoorwaardelijk liefhebben. Spiritueel partnerschap is gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde en acceptatie.

Grenzen zijn in een relatie heel belangrijk. Het feit dat je een stel bent wil nog niet zeggen dat je ophoudt een individu te zijn. In feite kun je de stevigheid van een relatie afmeten aan de mate waarin partners zich vrij voelen om binnen de relatie tot zelfverwerkelijking te komen.

Groei en gezamenlijkheid zijn in een relatie even belangrijk. Het gezamenlijke bevordert de stabiliteit en een gevoel van nabijheid. De groei bevordert het leerproces en een verruiming van het bewustzijn. Wanneer in een relatie de behoefte aan veiligheid (gezamenlijkheid) overheerst, bestaat er een gevaar voor emotionele stagnatie en creatieve frustratie. Als de behoefte aan groei overheerst, bestaat er een gevaar voor emotionele instabiliteit, verlies van contact en gebrek aan vertrouwen. Om die potentiële problemen te vermijden, moeten jij en je partner goed kijken hoeveel behoefte aan groei en veiligheid ieder van jullie heeft. Je partner en jij moeten ieder voor zich vaststellen welk standpunt jullie innemen als het om een evenwicht tussen gezamenlijkheid en groei gaat.

Het evenwicht tussen persoonlijke ontwikkeling en saamhorigheid moet voortdurend in de gaten gehouden worden. Dat evenwicht verandert in de loop der tijd, omdat de behoeften van de partners en de behoeften binnen de relatie veranderen. Een goede communicatie tussen de partners zorgt ervoor dat geen van beiden zich tegengehouden voelt of het contact verliest.

4. De wet van Communicatie

In een spirituele relatie is regelmatige, oprechte, niet-beschuldigende communicatie een noodzaak

De essentie van communicatie is luisteren. We moeten eerst onze eigen gedachten en gevoelens beluisteren en er verantwoordelijkheid voor nemen voordat we ze tegenover anderen kunnen uiten. Vervolgens, als we zonder anderen verwijten te maken uiting hebben gegeven aan onze gedachten en gevoelens, moeten we luisteren naar wat anderen over hun gedachten en gevoelens zeggen.

Er bestaan twee manieren van luisteren. De ene is luisteren met een oordeel; de andere is luisteren zonder oordeel. Als we met een oordeel luisteren, luisteren we niet echt. Het maakt niet uit of we naar iemand anders luisteren of naar onszelf. In beide gevallen weerhoudt het oordeel ons ervan écht te horen wat er gedacht of gevoeld wordt.

Communicatie is er of is er niet. Openhartige communicatie vereist oprechtheid van de kant van de spreker en acceptatie van de kant van de luisteraar. Als de spreker verwijten maakt en de luisteraar oordelen heeft, dan is er geen sprake van communicatie, dan is er sprake van een aanval.

Om effectief te kunnen communiceren moet je het volgende doen: Beluister je eigen gedachten en gevoelens totdat je weet welke dat zijn en inziet dat ze van jou zijn en van niemand anders. Geef tegenover anderen eerlijk uiting aan wat je denkt en voelt, zonder hen verwijten te maken of te proberen hen verantwoordelijk te stellen voor wat jij denkt of hoe jij je voelt. Luister zonder oordeel naar de gedachten en gevoelens die anderen jou willen meedelen. Onthoud dat alles wat zij zeggen, denken en voelen, een beschrijving is van hun gemoedstoestand. Dit kan iets met jou eigen gemoedstoestand te maken hebben, maar misschien ook niet.

Als je merkt dat je de ander wilt verbeteren of jezelf wilt verdedigen wanneer hun gedachten en gevoelens tegenover jou uiten, luister je wellicht niet echt en word je waarschijnlijk op gevoelige plekken geraakt. Het kan zijn dat ze een stuk van jouw weerspiegelen dat je (nog) niet wilt zien.

Er is één gebod dat je in acht moet nemen om de kans op succesvolle communicatie te vergroten: probeer niet met je partner te praten als je van streek of boos bent. Vraag om een time-out. Het is belangrijk om je mond te houden totdat je alles wat je denkt en voelt echt voor jezelf toe kunt geven en weet dat het iets van jou is. Doe je dit niet, dan is de kans groot dat je je partner dingen gaat verwijten en door de verwijten wordt het onbegrip en het gevoel van afstand tussen jullie beiden alleen maar groter. Als je van streek bent, moet je niet naar je partner uithalen. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gedachten en gevoelens.

Een goede communicatie helpt jou en je partner om emotioneel met elkaar verbonden te blijven.

5. De wet van Spiegelen

Wat we niet prettig vinden aan onze partner is een afspiegeling van wat we niet prettig en niet acceptabel vinden aan onszelf

Als je probeert weg te vluchten van jezelf, is een relatie wel de laatste plek waar je moet proberen je te verstoppen. Het doel van een intieme relatie is dat je leert je eigen angsten, oordelen, twijfels en onzekerheden onder ogen te zien.

Als onze partner angsten en twijfels in ons losmaakt, en dat gebeurt in elke intieme relatie, willen we die niet rechtstreeks onder ogen zien. Je kunt twee dingen doen; of je kunt je concentreren op hetgeen je partner deed of zei, dat verkeerd vinden en proberen onze partner zover te krijgen dat hij/zij dit voortaan niet meer doet, of je kunt verantwoordelijkheid nemen voor je angsten en/of twijfels. In het eerste geval weigeren we onze pijn/angst/twijfel aan te pakken door er iemand anders verantwoordelijk voor te maken. In het tweede geval laten we die pijn/angst/twijfel tot ons doordringen, we geven het toe en laten onze partner weten wat er in ons omgaat. Het belangrijkste aan deze uitwisseling is niet dat je zegt: ‘Je deed lelijk tegen me’, maar ‘Wat je zei/deed, bracht bij mij angst/pijn/twijfel naar boven’.

De vraag die ik me moet stellen luidt niet: ‘Wie heeft me aangevallen?’, maar: ‘Waarom voel ik me aangevallen?’. Je bent zelf verantwoordelijk voor het genezen van de pijn/twijfel/angst, ook al is een ander degene die de wond heeft opengereten. Elke keer als onze partner iets in ons losmaakt, krijgen we de gelegenheid om onze illusies (overtuigingen over onszelf en anderen die niet waar zijn) te doorzien en ze voor eens en altijd te laten vallen.

Het is een spirituele wet dat alles wat ons aan een ander dwarszit, ons dat deel van onszelf laat zien dat we niet willen liefhebben en accepteren. Je partner is een spiegel die je helpt oog in oog te gaan staan met jezelf. Alles wat we moeilijk te accepteren vinden aan onszelf, wordt weerspiegeld in onze partner. Als we onze partner bv. egoïstisch vinden, kan dat komen doordat we zelf egoïstisch te werk gaan. Of het kan zijn dat onze partner voor zichzelf opkomt en dat dat iets is wat we zelf niet goed kunnen of durven.

Als we ons van onze eigen innerlijk strijd bewust zijn en onszelf ervan kunnen weerhouden de verantwoordelijkheid voor onze narigheid op onze partner te projecteren, wordt onze partner onze belangrijkste leermeester. Wanneer dit intense leerproces binnen de relatie wederzijds is, wordt het partnerschap getransformeerd tot een spiritueel pad naar zelfkennis en vervulling.

6. De wet van Verantwoordelijkheid

In een spirituele relatie nemen beide partners verantwoordelijkheid voor hun gedachten, gevoelens en beleving

Het is wellicht ironisch dat een relatie, waarin toch duidelijk de nadruk ligt op gezamenlijkheid en kameraadschap, niets anders vereist dan dat we verantwoordelijkheid nemen voor onszelf. Alles wat wij denken, voelen en ervaren, hoort bij ons. Alles wat onze partner denkt, voelt en ervaart, hoort bij hem of haar. De schoonheid van deze zesde spirituele wet gaat verloren voor hen die hun partner verantwoordelijk willen stellen voor hun geluk of narigheid.

Je van projectie onthouden is een van de grootste uitdagingen van een relatie. Als je kunt toegeven wat bij jou hoort – je gedachten, gevoelens en daden – en bij je partner kunt laten wat bij hem/haar hoort – zijn/haar gedachten, gevoelens en daden – creëer je gezonde grenzen tussen jou en je partner. De uitdaging is dat je eerlijk zegt wat je voelt of vindt (bv.: ik ben verdrietig) zonder dat je probeert je partner daarvoor verantwoordelijk te stellen (bv.: ik ben verdrietig omdat jij niet op tijd thuis kwam).

Als we verantwoordelijkheid willen gaan nemen voor ons eigen bestaan, moeten we het aanvaarden zoals het is. We moeten onze interpretaties en oordelen laten vallen, of ons er in ieder geval bewust van worden. We hoeven onze partners niet verantwoordelijk te maken voor wat wij denken of voelen. Wanneer we beseffen dat wij verantwoordelijk zijn voor wat er gebeurt, staat het ons altijd vrij om een andere keuze te maken.

7. De wet van Vergeving

In een spirituele relatie is voortdurende vergeving van jezelf en je partner een onderdeel van de dagelijkse praktijk

Als we gaan proberen in ons denken en in onze relaties vorm te geven aan de besproken spirituele wetten, moeten we niet uit het oog verliezen dat we dat niet volmaakt zullen doen. Er bestaat immers geen perfectie op het menselijke vlak. Hoe goed partners ook bij elkaar passen, hoeveel ze ook van elkaar houden, geen enkele relatie verloopt zonder trammelant en strijd.

Om vergeving vragen wil niet zeggen dat je naar de ander toegaat en zegt: ‘Het spijt me’. Het betekent dat je naar de ander toegaat en zegt: ‘Dit speelt er voor mij. Ik hoop dat je dat kunt accepteren en er iets mee kunt. Ik doe mijn uiterste best’. Het betekent dat je leert je eigen situatie te accepteren, ook al is dat moeilijk, en je partner de kans geeft die te accepteren. Als je kunt accepteren wat je voelt of denkt terwijl je er eigenlijk een oordeel over wilt vellen, is dat zelfvergeving. De gevoelens en gedachten van je partner accepteren, terwijl je er eigenlijk een oordeel over wilt vellen of er iets verkeerd aan vindt, is een uitbreiding van die zelfvergeving naar hem/haar. Daarmee laat je je partner weten: ‘Ik vergeef mezelf dat ik jou veroordeelde. Het is mijn bedoeling je helemaal te accepteren zoals je bent’.

Als we ons realiseren dat we altijd in elke situatie maar één mens te vergeven hebben, namelijk onszelf, zien we eindelijk in dat we de sleutels van het koninkrijk in handen hebben gekregen. Door onszelf te vergeven voor wat we van anderen vinden, gaan we ons vrij voelen om voortaan anders op hen te reageren.

Je kunt onmogelijk vergeving vinden zolang je jezelf of de ander verwijten blijft maken. Je moet een manier zien te vinden om van verwijten naar verantwoordelijkheid te komen.

Vergeving heeft geen enkele zin als je je niet bewust bent van je eigen gevoeligheden en niet bereid bent iets aan de correctie ervan te doen. Pijn roept je wakker. Het zet je ertoe aan je bewust en verantwoordelijk op te stellen.

Veel mensen denken dat vergeving een hele klus is. Ze denken dat je daarvoor jezelf moet veranderen of je partner moet vragen te veranderen. Hoewel er verandering ontstaat ten gevolge van vergeving, kun je geen verandering opeisen.

Vergeving vraagt niet zozeer om uiterlijke als om innerlijk veranderingen. Als je je partner niet langer de schuld geeft en zelf verantwoordelijkheid neemt voor je verdriet en je ongenoegen, treedt het vergevingsproces al in werking. Vergeving is niet zozeer iets doen alswel iets ongedaan maken. Het stelt ons in staat om schuld en verwijten ongedaan te maken. Alleen een voortdurend proces van vergeving stelt ons in staat om het partnerschap in stand te houden terwijl het zijn onvermijdelijke ups en downs meemaakt. Vergeving wist schuld en verwijt weg en stelt ons in staat ons emotioneel weer met onze partner te verbinden en onze betrokkenheid bij de relatie te vernieuwen.

Met dank aan: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/spiritueel/21933-stappen-naar-een-goede-relatie-de-7-spirituele-wetten.html

 

De 13 universele wetten


 

 

De 13 universele wetten

Er zijn door mensen bedachte wetten en er zijn Universele Wetten en deze twee lopen soms wel heel erg uiteen. Voor de bedachte wetten telt meestal het resultaat van je gedrag, maar in het universum is onze intentie van belang.

De 13 Universele Wetten kunnen we gebruiken als sleutels om emoties en gedachten te leren beheersen en te besturen en daardoor meer ruimte te maken voor ons spirituele pad.

1. De Wet van Vergankelijkheid
2. De Wet van Behoud van Energie
3. De Wet van Handeling
4. De Wet Van Overeenstemming
5. De Wet van Oorzaak en Gevolg
6. De Wet van Karma
7. De Wet van Compensatie
8. De Wet van Aantrekking
9. De Wet van Omzetting van Energie
10. De Wet van Betrekkelijkheid
11. De Wet van Polariteit
12. De Wet van Ritmische Beweging
13. De Wet van Geslacht

 

Wil je meer weten, kijk dan eens op http://www.pateo.nl/wetten.htm

 

#universele #wetten

catharinaweb

—————————–

Mooi om te weten hoe de wetten van het Universum in elkaar steekt. De inzichten die je kunt lezen op de link kunnen je verder helpen op je levenspad