Geneeskracht, ‘Quantumgenezing’, – deel IV, juni 2016


Wonderbare genezing; de helende frequentie van Liefde!
Het draait allemaal om geloven in jezelf en houden van jezelf.
Maar
het brein zegt: ‘Ik ben alles’, maar het hart zegt: ‘Zonder al het andere ben ik niets!’

1.0 Inleiding

‘Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft!’ [Marcus 9-23]

afb. illusie 4Door de eeuwen heen hebben de mensen overal op aarde intuïtief geloofd, dat er ergens een genezende kracht moest bestaan die de lichaamsfuncties en zintuigen van de mens kon herstellen. Men geloofde dat deze vreemde kracht onder bepaalde omstandigheden kon worden opgeroepen om het menselijk lijden te verlichten of weg te nemen.
In de vroegste tijd van de menselijke beschaving schreef men aan priesters en heilige mannen de macht toe om andere mensen ten goede of ten kwade te beïnvloeden en ziekten te genezen. Dit laatste was, zo meende men, een kracht die zij rechtstreeks van God ontvingen. Priesters van de tempels uit de oudheid gaven een slaapverwekkend middel in en fluisterden hem hypnotische suggesties in het oor, waarbij ze hem vertelden dat de goden hem in zijn slaap zouden bezoeken om hem te genezen. Het resultaat was, dat vele patiënten inderdaad genezing vonden. Ongetwijfeld moet dat worden toegeschreven aan de invloed van krachtige suggesties op het onderbewustzijn.

Altijd en overal hebben niet-erkende genezers opmerkelijke resultaten geboekt in gevallen waarin de officiële wetenschap het liet afweten. Dit levert ons stof tot nadenken. Op welke manieren brengen deze genezers over ter wereld hun genezingen tot stand? Het antwoord op al deze genezingen schuilt in het blinde geloof van de zieke, een geloof dat ervoor verantwoordelijk is dat de genezende kracht in zijn eigen innerlijk wordt geactiveerd. Veel van deze methoden en remedies die worden toegepast, hebben met elkaar gemeen dat ze nogal vreemdsoortig en fantastische zijn: kennelijk spreekt dit tot de verbeeldingskracht van de patiënt en brengt hem in een bepaalde emotionele toestand. Deze gevoelstoestand vergemakkelijkt het ontvankelijk maken van het onderbewustzijn van de patiënt voor genezende suggesties, omdat zowel het bewustzijn als het onderbewustzijn geloof aan die suggesties hechten.

In Dekapolis, een gebied dat gedeeltelijk over de grens ten oosten van Galilea lag en waar veel joodse kolonisten bloem9awoonden, werd een doofstomme man bij Jezus gebracht.

“Hij (=Jezus) name de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effatha’!, wat betekent: ‘Ga open’! Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken.” [Marcus 7:33-35]

 

2.0 Quantumsprong

 

Een ingrijpende sprong in het genezingsmechanisme’


afb. geloofsovertuiging 2Onderzoek naar spontane genezing van kanker, heeft aangetoond dat, kort voordat het herstel zichtbaar wordt, de patiënt een dramatische verandering in onderbewustzijn [1] ondergaat! Hij weet dat hij zal genezen, en hij voelt dat de kracht die voor zijn genezing verantwoordelijk is zich in hem bevindt maar niet tot hemzelf beperkt is. Die kracht strekt zich uit tot ver buiten zijn persoonlijke grenzen, door de hele natuur heen. Plotseling voelt hij: ‘Ik ben niet beperkt tot mijn lichaam, alles rondom mij is deel van mij’.
Kennelijk maken dergelijke patiënten op dat moment een sprong opwaarts naar een nieuw bewustzijnsniveau, dat het bestaan van kanker uitsluit.

 

De sprong in (onder)bewustzijn lijkt de sleutel te zijn tot spontane genezing. In de natuurwetenschappen benoemt men een dergelijke plotselinge veranderingen met het woord quantum. Hiermee bedoelt men de sprong van een bepaald niveau van functioneren naar een hoger niveau – de quantumsprong.
In lekentermen kan een quantum worden benoemd als een bouwsteen. Bijvoorbeeld licht is opgebouwd uit fotonen, elektriciteit uit de lading van een elektron, zwaartekracht uit gravitonen (hypothetische quantums), etc. Dat geldt voor alle vormen van energie!

Veel genezingen die een mysterieuze oorsprong gemeen hebben – gebedsgenezing, spontane remissie, ‘schijngeneesmiddelen’ of placebo’s, e.d. – wijzen eveneens in de richting van een quatumsprong.
Waarom?
Omdat in al die gevallen het vermogen van een innerlijk bewustzijn of onderbewustzijn de aanzet heeft gegeven tot een ingrijpende sprong – een quantumsprong – in het genezingsmechanisme.
Bewustzijn is een kracht die door de meesten van ons wordt onderschat. Over het algemeen richten we ons niet op innerlijk bewustzijn, noch maken we gebruik van deze kracht zelfs niet in de moeilijkste ogenblikken. Dat is wellicht de reden waarom ‘wonderbare’ genezingen worden bekeken met een mengsel van ontzag, ongeloof en eerbied.

Toch is iedereen in het bezit van een innerlijk bewustzijn. Maar dat niet iedereen van ons erin slaagt het bloem 6genezingsproces volledig te benutten, komt doordat wij onderling een sterk verschillen in ons vermogen om het te mobiliseren. We zien dit in de uiteenlopende manieren waarop mensen op ziekte reageren. Een heel klein gedeelte – circa 1% – slaagt erin zichzelf te genezen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat slechts 20% van de patiënten met ernstige, maar te behandelen ziekten, werkelijk goed herstelt. Bijna 80% herstelt dus niet, of slechts gedeeltelijk.

 

Quantumgenezing wendt zich dus af van de externe, hoogtechnologische methoden, maar richt zich tot de diepste kern van het systeem van ziel, geest en lichaam. Het genezingsproces dient van binnenuit – vanuit het hart, vanuit het innerlijke zelf, vanuit je ziel – op gang gebracht te worden. Besef, dat jij bent een drieledig wezen bent met verschillende bewustzijnsniveau (ziels-, geest-, en lichaamsniveau) die op elkaar afgestemd dienen te worden, alvorens het genezingsproces in werking kan worden gesteld!

Wij bestaan uit energie. Wij denken met energie. Wij voelen met energie. Gezondheid en vitaliteit kunnen zich alleen manifesteren wanneer de energieën zijn gecentreerd, in evenwicht zijn, en werken in harmonie met de ziel. Genezing impliceert in beweging zijn van energie’.


[1] Onderbewustzijn, het innerlijk bewustzijn of het hoger bewustzijn = het niveau van de ziel

3.0 Het bewustzijn

Je bent drie wezens in één: Je kunt deze drie wezens noemen zoals je wilt: Vader, Zoon en Heilige Geest; verstand, lichaam en geest; het superbewuste, het bewust en het onderbewuste!

afb. jezus 3De termen ‘het onbewuste’, ‘het onderbewuste’ en ‘het onderbewustzijn’ worden nogal eens flink door elkaar gebruikt, wat aanleiding geeft tot veel begripsverwarring. Met het onbewuste en het onderbewuste worden geestelijke processen (gedachten en gevoelens) bedoeld, die plaatsvinden zonder dat we daar bewust mee bezig zijn. Het onbewuste en het onderbewuste zijn voor de wetenschappers niet meetbaar of waarneembaar, en de termen worden dan ook slechts gebruikt om de ingewikkelde processen in de hersenen te kunnen omschrijven.

Het (menselijk) bewustzijn van spiritueel (hoog)bewuste(r) mensen opereert in wezen continu op vier niveaus, te weten:

 

1. Het onderbewustzijn
2. Het bewustzijn
3. Het hoger bewustzijn
4. Het bovenbewustzijn !!

Het onderbewuste niveau is het ervaringsgebied waar je je eigen werkelijkheid onbewust creëert. Onbewust wil zeggen, dat je nauwelijks beseft dat je dit doet, laat staan waarom. Dit is geen minderwaardig ervarings- of scheppingsniveau, veroordeel het dus niet. Het is een gave, want het staat je toe dingen automatisch te doen, zoals je haar laten groeien, met je ogen knipperen of je hart laten slaan; of een onmiddellijke oplossing voor een probleem te vinden. De onderbewuste geest is dus bestemd om alle automatische taken van het lichaam te besturen en eveneens elke gebeurtenis, elke ervaring, elke indruk, elk gevoel en alle gegevens op te slaan die het wezen door het lichaam via de bewust geest krijgt aangereikt.

De bewuste geest of het bewustzijn (het bewuste niveau) is het ervaringsgebied waar je je eigen werkelijkheid kent afb. Psychiatrie 5en creëert in een gedeeltelijke bewustzijn van je daden. Hoe groot dat bewustzijn is, hangt af van je ‘bewustzijnsniveau’. Dat is het fysieke niveau. De bewuste geest is bestemd om de taak van de totale gegevensverzameling op elk moment van het NU te beheren. Hij verzorgt ook de analyse van gegevens uit het verleden, het bevattingsvermogen en de begripsvorming, de toekomstprojectie en allen zintuiglijke feedbackfuncties. Op deze manier brengt hij onze ervaring van het huidige moment voort.

Het hogere bewustzijnsniveau heeft de taken toegewezen gekregen die te maken hebben met de begripsvorming vanuit het totale bewustzijn, de koppeling tussen lichaam, verstand en (zuivere) geest, spontane creatie, visionair inzicht en de zich manifesterende impuls van de ziel ofwel de intentie van het NU. Het hoger bewustzijn is het ervaringsgebied waar je je eigen werkelijkheid kent en creëert in het volle bewustzijn van je daden. Dit is het niveau van de ziel. De meesten van ons herkennen je hoger bewuste bedoelingen niet op bewust niveau, sommigen wel!

Het bovenbewustzijn heeft alle bovenstaande taken gecombineerd toegewezen gekregen, en ook de allerbelangrijkste functie van het wezen: de integratie van de individualisatie van de Non-differentiatie, d.w.z. van de Enkelvoudige Ziel met de Enige Ziel ; de Ziel van God. Op dit bovenbewuste niveau ben je permanent verbonden met God en Alles-wat-er-Is! Je bent met God Eén geworden zonder dat je vergeet wie je als individu bent!
Het bovenbewustzijn is dat niveau van ervaring waarbij het hogere bewustzijn, het bewustzijn en het onderbewustzijn één worden en vervolgens worden overstegen. Dit drie-in-één niveau van bewustzijn zou je dus bovenbewustzijn kunnen noemen. Sommigen noemen het ook wel ‘Christusbewustzijn’ of ‘verlicht bewustzijn’. Het is een volledig geïntegreerd bewustzijn; het allerhoogste vibratie-niveau dat haalbaar is!

4.0 Energie

Voor wie zijn geest op één punt weet te richten, is niets onmogelijk’ [Gautama Boedha]

afb. hart 15Energie is positief nog negatief, goed noch kwaad. Energie is energie. We plakken etiketten op de dingen, zodat we ze kunnen identificeren en erover kunnen praten. Toch maak ik in de artikelen over ‘Genezing’ gebruik van deze termen ter wille van de duidelijkheid.
Als ik het heb over positieve energie bedoel ik daarmee genezende energie; een energie die komt vanuit het hart, vanuit een zuiver gevoel van Liefde. Deze energie is puur en kenmerkt zich door een hoge vibratie en komt rechtstreeks van God, de Oerbron van Alles. Als ik de term negatieve energie gebruik, heb ik het over gevangen zittende, geblokkeerde, dis-resonerende of disharmonische energie. Deze energie is doorgaans onzuiver, kenmerkt zich door een lage vibratie en hangt samen met emotionele trauma’s, ziekten, onwelzijn, onwrikbare overtuigingen of verwondingen.
Negatieve mentale energie – negatieve denkpatronen – kan worden omschreven als beperkende gedachten, geesteshouding en geloofssystemen die in iemands geest zijn geplant of die generaties lang door de familie of de omringende cultuur zijn doorgegeven. Vooringenomenheid en dweperij vallen onder deze categorie.

Helaas eindeloze vetes hebben in Europa, het Midden-Oosten en vele andere delen van de wereld in hun greep wereldleiders 23gehouden. Iedereen is wel op één of andere manier beïnvloed door autoritaire figuren, religie, politiek, maatschappelijk tradities, marketing- en reclamecampagnes, en door onze ouders.
Negatieve denkpatronen zijn vaak te vinden bij mensen die gebukt gaan onder een negatief zelfbeeld en gevoelens van minderwaardigheid. Het bevestigen van iemands waarde als mens, vormt een goede manier om negatieve denkpatronen om te zetten in positieve. Naarmate we positiever worden in ons denken, staan we meer open voor genezing en geven we meer ruimte ins ons leven aan liefde, rust, vreugde en aanvaarding.

openbaring 25Mensen zijn vaak zo vervuld van hun eigen vooropgezette ideeën, onzekerheden en angsten, dat ze niet in staat zijn te luisteren naar en zich open te stellen voornieuwe benaderingen. Ze zijn geneigd alle nieuwe informatie door de zeef van hun vroegere programmering (=(geloofs-)overtuiging) te halen en allen die nieuwe informatie te accepteren die overeenstemt met eerdere opgedane ervaringen, culturele en religieuze achtergronden en familietradities. De volgende parabel helpt je mogelijkerwijs om je geest en je hart open te stellen en nieuwe zienswijzen te accepteren.

‘Een professor ondernam eens een lange reis om hoog in de bergen van Japan met een bepaalde zen-monnik te spreken. Toen hij de monnik had gevonden stelde hij zich voor, somde zijn titels op en vroeg om zen-onderricht.
‘Wilt u thee?’, vroeg de monnik
‘Ja, graag’, zei de professor
De oude monnik begon de thee in te schenken tot die de rand van het kopje bereikte, en ging door met schenken toen de thee over de tafel stroomde en op de grond druppelde.
‘Stop, stop!’, riep de professor. ‘Kunt u niet zien dat het kopje al vol is? Er kan niets meer bij!’
De monnik antwoordde: ‘Evenals dit kopje bent u al tot aan de rand gevuld met uw eigen kennis en vooropgezette ideeën. Om te kunnen leren moet u eerst zorgen dat uw kopje leeg is’.

Stel je geest (het verstand, niet je breinmassa) én je hart open en zet alle vooropgezette ideeën opzij. Lees dit artikel en eventueel meerdere artikelen over ’Genezing, de genezende kracht’ – deel I t/m IV met een instelling van vertrouwen en welwillendheid. Dit kan mogelijkerwijs leiden tot opzienbarende ‘verandering in je leven’.

5.0 Energie begrijpen

afb. paranormaal 4We kennen allemaal verschillende vormen van energie, zoals magnetisme, elektriciteit, zonlicht en – warmte. Een andere vorm die we kennen is elektromagnetische energie, die geproduceerd wordt wanneer elektriciteit door een inductieklos wordt geleid, waardoor er een magnetische veld ontstaat.
Genezende energie kan worden omschreven als bio-elektromagnetische energie, omdat zij zowel elektrisch als magnetisch geladen schijnt te zijn en spontaan door het menselijk lichaam wordt geproduceerd. Er zijn theorieën geformuleerd waarbij men, uitgaande van het bestaan van deeltjes of golven, beschrijft hoe licht zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. Deze theorieën kunnen echter niet verklaren wáárom licht onder bepaalde omstandigheden zo en niet anders reageren. Hetzelfde geldt voor elektriciteit en magnetisme. Men weet hoe deze energievormen onder verschillende omstandigheden reageren en is in staat ze te meten en toe te passen, maar men kan niet verklaren waarom de reacties zus of zo zijn. Zo is het ook met genezende energie!

Sinds mensen heugenis wordt er al gebruik van gemaakt in bijna alle landen en culturen, zonder dat men de aard ervan volledig begrijpt. Helaas, worden de successen doorgaans weggeredeneerd, gebagatelliseerd, verdonkermaand en genegeerd door velen die de traditionele geneeskunst aanhangen. Helaas heeft de wetenschap ons vanuit het denken met onze linker hersenhelft gebracht tot een meer traditionele wetenschappelijke en medische benadering, waarbij de afb. Psychiatrie 24genezende energie wel wordt onderzocht en bestudeerd. Maar bij vele geneeswijzen wordt door de ‘traditionalisten’ het etiket ‘alternatief’ al in een vroeg stadium opgeplakt. Maar wat ze niet willen aanvaarden of beseffen, dat er altijd energie aanwezig is, ongeacht waar we zijn.
Maar hoe meer we ervoor openstaan, hoe gemakkelijker ze te voelen is. Iemand die over de juiste gevoeligheid beschikt, kan een kamer binnengaan en voelen of de daarin aanwezige energie positief of negatief is, opwekkend of neerslachtig. We voelen os ontspannen en op ons gemak in het energieveld om ons heen of juist niet! Beschouw daarom (genezende) energie als stromend water.

Phanta Rhei – ‘alles stroomt’

6.0 Bronnen van genezende energie

Er zijn drie categorieën van genezende energie. Eén ervan is de persoonlijke energie of de wilskracht, die door ons eigen lichaam wordt voortgebracht en die door de Chinezen wordt aangeduid als Chi (Qi) en door de Japanners als Ki; de levensenergie. De tweede vorm is psychische energie, concentratiekracht of verbeeldingskracht. Het is het vermogen de kracht van de geest te bundelen en energie door middel van ons denken op iets ter richten en te concentreren. De derde categorie is de spirituele, mystieke of kosmische levensenergie. Werk je met kosmische levensenergie, dan werk je met God, de engelen en de gidsen – de Hogere Lichtwezens – samen.

afb. tweelingzielen 17Wanneer je alléén je eigen energie gebruikt, beperk je de hoeveelheid beschikbare energie en de mate waarin die genezend kan werken. Ook het gebruik van psychische energie heeft zijn beperkingen. Als je je persoonlijke of psychische geneeskracht aanwendt zonder dat je spiritueel te laten ondersteunen, loop je het risico dat je je uitgeput of leeg voelt na een behandeling; alsof je zelf veel energie hebt verbruikt. Je kunt je ook rusteloos gaan voelen of hoofdpijn krijgen. Dit kan vooral optreden als je je sterk concentreert en je geest op iets bepaalds richt. Als je daarentegen met mystieke, spirituele of kosmische energiewerkt, is de beschikbare energie onuitputtelijk. Door te vragen om universele energie en die toe te passen kun je persoonlijk een veel hoger vibratieniveau bereiken en een veel krachtiger energieveld opwekken voor je genezend werk.

Als je werkt met genezende energie houdt dan de volgende ‘regels’ in acht: blijf vrij van verwachtingen en persoonlijke wensen, sta open voor de universele goddelijke energie en sta met liefde, respect en eerbied tegenover de persoon die om genezing vraagt. Hoe meer je dit doet, hoe groter de kans is dat er een genezing plaatsvindt.

7.0 Voorbeelden van geblokkeerde energie


Er wordt gebruik gemaakt van veel soorten medicijnen, therapieën en procedures om de verschillende soorten artritis [1]afb. Psychiatrie 4 mee te behandelen. Tot nu toe bestond de behandeling bijna geheel uit het gebruik van ontstekingsremmende medicijnen en pijnstillers, die niets doen om de ziekte tot stilstand te brengen. Maar de medische wereld is niet in staat om de ziekte daadwerkelijk te genezen of te zorgen voor een langdurige verlichting van de pijn! Of …. willen ze daadwerkelijk ‘genezen’ of spelen er andere motieven een rol – geld – om het genezingsproces te ‘stageneren’[3].

Dr. Bruce Fife [2] beschrijft in zijn boek : ‘De huidige reguliere geneeskunde kan artritis niet genezen. De behandeling richt zich op het onder controle houden van de symptomen om de patiënt in staat te stellen de ziekte beter te verdragen. Het advies van de arts aan de patiënt komt vaak neer op: “Neem twee aspirientjes en leer er maar mee te leven’.
Je kunt artritis alleen maar blijvend genezen door de onderliggende oorzaak aan te pakken. Wonderlijk genoeg kent de wetenschap deze oorzaak al langer dan een eeuw. Al vanaf het begin van de twintigste eeuw weten onderzoekers dat er een sterk verband bestaat tussen artritis en ontstekingen.


[1] De laatste officiële cijfers van diverse o­ver­heids­in­stel­lin­gen over de aantallen van de verschillende vormen van reuma: artritis, reumatoïde artritis, jicht, de ziekte van Bechterew, artrose en fibromyalgie dateren helaas uit 2011 (!) en als we de cijfers optellen van de aparte geregistreerde aandoeningen lijden er miljoenen mensen in Nederland en België aan bovengenoemde aandoeningen.
[2] [Boek ‘De genezing van artritis’;
[succesboeken.nl]
[3] Geneeskracht – deel I t/m III. [www.millennium-visie.org]

8.0 Een wonder?

‘Wonderbaarlijke genezing’

Een filosofische benadering van ‘wonderen verrichten’.

Naar verluidt heeft Jezus water in wijn veranderd; heeft Hij op het water gelopen; heeft Hij vijfduizend mensen gevoed met vijf broden en twee vissen; heeft Hij Lazarus uit de dood doen opstaan; heeft Hij een vrouw met een bloeding genezen; heeft Hij blinden weer doen zien; heeft Hij lepra genezen; heeft Hij de lammen doen lopen; en is Hij , na vermoord , op paaszondag opgestaan uit de dood. De evangeliën staat vol verhalen over wonderen. Neemt men de schrijvers van de evangeliën geheel serieus, dan kunnen de verhalen over wonderen niet zomaar terzijde worden geschoven.
afb. geloofsovertuig 1De Bijbel biedt geen erg duidelijk startpunt hierin. Bijbelse geleerden denken, dat sommige verhalen in het Nieuwe Testament later zijn toegevoegd; andere kunnen zijn overdreven. En al zouden de verhalen waar zijn, dan betekent dit nog niet noodzakelijk dat wonderen van dit type op dit moment kunnen plaatsvinden, zo is de gedachte van ontelbare mensen. Maar ook de Bijbel erkent dat wonderen niet alleen kunnen worden verricht door volgelingen van de ware God – de magiërs die de Farao dienden, konden wonderen verrichten die even indrukwekkend waren als de wonderen die welke Mozes verrichtte. Maar wat houdt het nu in om over wonderen te spreken.

Een wonder of mirakel zou je kunnen omschrijven als een zeer indrukwekkende en rationeel (schijnbar) onverklaarbare gebeurtenis. Verschillende religies bevatten beschrijvingen van het plaatsvinden van wonderen en geven er verschillende verklaringen voor, meestal door verwijzing naar een bovennatuurlijk wezen.

  • Volgens de theïstische stromingen [1] in monotheïstische religies [2] , zoals het christendom en de islam, is een wonder een ingreep van God in het universum. Soms refereert het woord wonder aan een actie van een bovennatuurlijk wezen dat geen God is, bijvoorbeeld een engel of geest (mogelijk van een heilige).
  • In het boeddhisme zijn wonderen vaak gerelateerd aan de zes bovennatuurlijke krachten.

Hier volgen een paar mogelijke definities [3]:

  1. Een wonder als verandering ten goede die kan plaatsvinden binnen een persoon in de meest onwaarschijnlijke situatie.
  2. Een wonder als gebeurtenis waarvan de gelovige denkt dat deze religieuze betekenis heeft, maar die niet is afb. jezus 7veroorzaakt door de Schepper God.
  3. Een wonder als een gebeurtenis die wordt veroorzaak door een oneindige of tijdloze God. De gebeurtenis is ofwel in overeenstemming met de normale natuurwetten, ofwel door een mens verricht, in welk geval God de primaire oorzaak is geweest, omdat die persoon de secundaire oorzaak vormde.
  4. Een wonder als een gebeurtenis die plaatsvindt tegen de natuurwetten in en wordt veroorzaakt door een handeling van de oneindige of tijdloze God.

Over het bestaan van wonderen lopen de meningen sterk uiteen. Bovennatuurlijk ingrijpen is immers niet mogelijk, omdat uitzonderingen op de natuurwetten onmogelijk zijn, is de gedachte van veel gelovigen en wetenschappers. Veel – zo vinden zij – hangt dus af van of God in enige opzicht een ‘instrument’ is, dat zichtbaar handelt in onze wereld.
De vraag is nu: of God – de Levende Levensenergie, de Oneindige Kosmische Stralen, gevat in het Komisch Raster Netwerk – daadwerkelijk actief is bij het genezingsproces. Ja of neen! Of maken wij zelf intensief gebruik van ons innerlijk genezend vermogen dat ieder mens, ieder levend wezen van God heeft ontvangen.
Antwoord: God laat ons hierin vrij om te zelf te handelen. God begeleidt alleen maar het genezingsproces of is God in staat om actief te handelen tijdens het genezingsproces.
Wat is dan de impact van ons geloof in en tijdens het (spontane) genezingsproces?

De mens heeft de neiging zijn geloof en zijn ethiek aan te passen aan wat hem goed uitkomt’.


[1] Theïsme is een godsdienst filosofische opvatting die het bestaan van één of meer goden aanneemt, of met name één persoonlijke God of godheid erkent, die zowel transcendent als immanent is. Deze vorm van theïsme stelt dat er één God is die oneindig is, ver boven de mensen verheven, los staat van de door hem geschapen wereld en tegelijkertijd in bepaalde zin actief aanwezig is in de wereld en in het wereldgebeuren. Deze strikte vorm van theïsme onderscheidt zich van deïsme door de aanvaarding van de immanentie van God.
[2] Monotheïsme is het geloof in het bestaan van één God. Bijv. jodendom, christendom en de islam.
[3] Boek ‘Her raadsel van God’, Peter Vardy

9.0 Wonderen bestaan

afb. jezus 17Op welk een indrukwekkende manier de vanuit het hart komende compassie tot spontane genezing kan lijden, toont de volgende gebeurtenis aan, zoals bericht door de Hawaïaanse psycholoog en auteur Serge Kahili King. Een Italiaanse communist die aan niets of niemand geloofde, zou aan kanker sterven. Zijn familie wilde hem als laatste redmiddel naar Lourdes sturen waar reeds vele officieel erkende genezingen hebben plaatsgevonden. Eerst verzette de zieke zich met hand en tand, maar tenslotte stemde hij in, uit liefde voor zijn familie. Zij brachten hem naar Lourdes waar al een groot aantal genezing zoekende gelovigen waren verzameld. De communist stond daar met hen in de rij te wachten om net als alle anderen bij het heilige waterbekken te komen, want het Lourdes-water wordt als bijzonder geneeskrachtig gekenschetst.

Toen hij vooraan was aangekomen, zag hij naast zich een man die de hele weg naar voren op handen en voeten was gekropen. Hij keek de man aan en sprak spontaan en uit het diepste van zijn hart: ‘God, als er een God bestaat, maak niet mij beter, maar hem!’ Op hetzelfde moment dat hij deze woorden sprak, zette zijn eigen genezing in. De kanker was, zoals dat bij het eerstvolgende onderzoek bleek, volledig verdwenen. Het feit dat deze man voor het eerst sinds lange tijd echte compassie toonde, veranderde alles en effende de weg voor een spontane genezing. Niet voor niets beklemtonen vele wijze meesters dat alles mogelijk is zolang we ons niet begrenzen door dat wat we wel of niet voor mogelijk houden. Een open geest en een open hart vormen de beste basis voor echte wonderen.

Compassie, als sleutel voor wonderen!

10.0 Geloofsgenezing = Quantumgenezing

‘Een geestelijke genezing’
‘De arts verbindt de wond, maar God geneest haar’,
[Oud spreekwoord]

Geloven is een psychische toestand waarin iemand verkeert en die bereid is om onder bepaalde voorwaarden een afb. jezus 1bepaalde bewering voor waar aan te nemen. Geloven in dit verband is als een inschatting die iemand maakt dat een bewering met een zekere waarschijnlijkheid waar of onwaar zou kunnen zijn. In deze betekenis van geloven geldt dus dat er geen zekerheid is over de kwestie.
Een tweede betekenis van geloven is het hebben van vertrouwen of overtuiging in een verwachting in ‘iets’ of iemand, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in de uitspraak ‘zij geloof in mij!’. In deze betekenis gaat het dus om de persoonlijke overtuiging, dat iets zo is, gaat gebeuren of vaststaat. Geloven is dan vertrouwen en vervolgens stellen dat het zo is.

10.1 De wet van het geloof

‘Uw geschiede naar uw geloof!’
‘Gelooft dat gij ontvangen hebt en u zal gegeven worden’

Gafb. jezus 18eloof zoals dat in de Bijbel waarlijk wordt bedoeld, is een manier van denken, een geesteshouding, een innerlijke zekerheid, in de wetenschap dat het denkbeeld dat je onvoorwaardelijk aanvaardt in je bewuste geest, in je onderbewustzijn gestalte zal aannemen en zich in de buitenwereld zal manifesteren. In zekere zin is geloven iets voor waar aannemen, dat door je zintuigen en misschien door je verstand wordt ontkend. Met andere woorden: het is het beperkte, logische denkende en tot analyseren geneigde bewustzijn uit schakelen, teneinde volledig vertrouwen te schenken aan de onbegrensde vermogens van uw bewustzijn.
Geloof is een gedachte in je geest die ervoor zorgt dat de kracht van je onderbewustzijn wordt verdeeld over alle aspecten van je leven, in overeenstemming met je denkgewoonten, je overtuigingen!
De Bijbel heeft het over geloof op zichzelf. Dat waarin je geest gelooft, is eenvoudig dat wat je geest denkt! ‘Als gij kunt, geloof! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft’. [Marcus 9, 23]

Het is dwaas om in iets te geloven dat je kan schaden of krenken. Bedenk dat niet het object van je geloof je schaadt of krenkt, maar dat het geloof of de gedachte – de overtuiging – in je geest verantwoordelijk is voor het resultaat! Al je ervaringen, al je handelingen, alle gebeurtenissen en omstandigheden in je leven – het zijn slechts de reacties en weerkaatsingen van je eigen gedachten.

10.2 Absolute geloof, onbegrensde geloof, het-zeker-weten

‘Wat is geloof?’ Het is absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt en het is het bewijs van dingen die wij niet kunnen zien’. [Hebreeën 11:1]

Wij bestaan uit energie. Wij denken met energie. Wij voelen met energie’.

Een geregeld leven, een zuiver dieet, goede slaap, een goed evenwicht tussen activiteit en rust, een juiste ademhalingafb. jezus 6 helpen je altijd aan een goede gezondheid. Maar het beste middel om jezelf van alle ziekte en geestesstoornissen te genezen is geloof! Nu zijn er vele mensen die menen dat ze ‘geloven’, maar er zijn er weinigen die werkelijk geloven. Ooit heb ik iemand horen zeggen: ‘Ik geloof, moge God mijn geloof versterken’. Dat is een uitspraak die geen zin en inhoud heeft. Als iemand zegt ‘ik geloof’ dan betekent dit niet dat hij gelooft, want ‘geloof’ in haar volmaaktheid wordt eerst ‘geloof’. En wat zegt Jezus over dit geloof? Hij zegt: ‘Geloof verzet bergen’.

Zonder twijfel heeft de priester het over ‘geloof in de kerk’ en de dominee over ‘geloof in de Bijbel’; beter bekend als het traditionele of kerkelijke geloof. Maar dat is niet de werkelijke betekenis van geloof. Geloof is het hoogtepunt van ‘geloof’ en als het geloof een bepaalde hoogte heeft bereikt, zal het groeien tot ongekende hoogte. Als ‘geloof’ volledig is, verandert het in het absolute geloof, het onbegrensde geloof. Geloof in God bijvoorbeeld is niets anders dan je laten leiden door je innerlijke gevoel van al-wetendheid: ‘Ik weet dat God bestaat’, is iets anders dan ‘Ik geloof dat God bestaat’.

Geloof heeft dus met innerlijke beleving te maken, met innerlijk gevoel. Let wel innerlijk gevoel, niet een gevoel dat zo maar komt aanwaaien. Het innerlijke gevoel dat door de Eeuwige Ziel – God – wordt vertegenwoordigd. Dat enige, unieke gevoel vertegenwoordigt God in jouw lichaam en wel door de aanwezigheid van je ziel, de vertegenwoordiger van God hier op aarde. Het Al-weten komt vanuit het Goddelijke gevoel dat vanuit je hart komt én niet uit de opgelegde regels of uit het verstand. Door het te weten, weet je bij elke stap in je precair leventje welke stap de juiste stap is. Niet door de opgelegde regels te volgen, maar door te luisteren naar je innerlijk gevoel! Op die manier word je bevrijd van een (geloofs-)last, die door de Kerken zijn opgelegd. Dat innerlijke gevoel, die unieke beleving wordt helaas ontkent door de Kerk, omdat zij de voorgeschreven regels en dogma’s blijven volgen, want zo staat het nu eenmaal geschreven in de Bijbel.

afb. jezus 12Genezing wordt in alle gevallen teweeggebracht door geloof, of het nu een plotselinge genezing is of wat ook de aard en het karakter van de ziekte is. Het geloof versnelt de conditie: van de grootte van het geloof hangt de snelheid van de genezing af. Zonder geloof helpt zelfs geen medicijn. Geen behandeling kan goede resultaten hebben als er géén geloof is. Geloof is het voornaamste geneesmiddel, al het andere komt daarna. Al onze mislukkingen, smarten, teleurstellingen en moeilijkheden in het leven worden veroorzaakt door ons gebrek aan geloof. Afgezien van alle andere bewijzen is ziekte een kenmerk van het ontbreken van geloof. Geloof daarom in jezelf; dat jij het absolute genezende vermogen bezit om jezelf te genezen. Want als je geloofde – het absolute geloof bezat – dan zou er beslist geen plaats zijn voor ziekte. Maar ziekte neemt de plaats in van geloof. Je kunt niet ontkennen wat je gelooft. Ziekte wordt je ‘geloof’, en daar begint de moeilijkheid. Als iemand zegt: ‘ik vecht tegen mijn ziekte’, betekent dit ‘mijn verbeelding vecht tegen mijn geloof’. En dat wil zeggen dat hij de ziekte in zichzelf tot stand heeft gebracht. Hij vecht tegen iets waarvan hij toegeeft dat het bestaat. In zijn ‘geloof’ kent hij de eerste plaats toe aan zijn ziekte; de tweede plaats kent hij toe aan de verbeelding haar te kunnen genezen. De kracht waarmee hij zijn ziekte wil verdrijven is dus veel kleiner dan die welke reeds door ziekte in hem gevestigd is.

Geloof is geen verbeelding! Het is het wonder in zichzelf, want het geloof is creatief. Je ‘gelooft’ dat je zo-en-zoveel afb. jezus 37centen voor een euro kunt krijgen en iedereen ‘gelooft’ het, omdat het bewijs er is. Maar ‘geloven’ is moeilijk als er géén bewijs is. Het lijkt op het bouwen van een luchtkasteel. Als je gelooft in wat niet bestaat zal het geloof het doen ontstaan, als je in een bepaalde toestand gelooft ook al bestaat die niet, het zal er uiteindelijk komen. Het verschil tussen de geest van een gelovige en die van een ongelovige (klein-geloof) is dat de geest van de gelovige op een toorts lijkt, en die van de ongelovige op een licht dat bedekt is door iets waardoor het niet kan (uit)stralen.

Denken over dingen is daarentegen ‘in de lucht hangen’. Geloof is het voedsel van de gelovige, het is het voedsel voor zijn geloof. Hij leeft van geloof, niet van voedsel en water. Geloof is zo heilig dat het niet kan worden gegeven. Je moet het in jezelf ontdekken. Maar niemand in de wereld is zonder geloof, het is alleen maar ‘bedekt’.
En wat bedekt het? Een soort pessimistische kijk op het leven; op de ware betekenis van het leven. Er zijn mensen die uiterlijk pessimistisch zijn, anderen die onbewust pessimistisch zijn, ze weten zelf niet dat ze het zijn. De mens kan vechten met de hele wereld, maar niet met zijn eigen zelf. Hij kan zijn eigen twijfels niet breken. Maar wie deze duistere wolken van depressiviteit en pessimisme kan verdrijven, heeft iets groots bereikt in de wereld.

Zelfbeklag is de ergste vijand van de mens’. ‘Energie laat zich leiden door het denken’.

10.3 Eén universeel genezende kracht

afb. genezing 4In alles wat leeft, is slechts één universeel genezend principe werkzaam: zowel in mensen, dieren, bomen, planten, in de wind als in de aarde. Dit levensprincipe is in de vorm van instinct of groeizaamheid – het DNA, Divine Natural Awareness, het Goddelijk Natuurlijk Bewustzijn, vertegenwoordigt in alle cellen – niet alleen in planten- of dierenrijk werkzaam, maar zelfs in het rijk der mineralen. De mens is zich (hopelijk) bewust van dit levensprincipe en kan het bewust dusdanig leiden dat hij op talloze manieren ‘gezegend’ wordt.

Er bestaan vele uiteenlopende benaderingen, technieken en methoden om deze universele levenskracht – de oerkracht, de genezende kracht, de levensenergie, prana, of ch’i – te gebruiken, maar er is slechts één genezingsproces: GELOOF! Hét geloof, dat gevoed wordt door het innerlijke bewustzijn; je ziel!
Aan alle wonderbaarlijke genezingen ligt dan ook één universeel principe ten grondslag, namelijk het onder- of innerlijke bewustzijn [1]. En deze universele kracht kan slechts langs één weg worden benaderd; het geloof.

Mat 17:20 Hij antwoordde: Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: Verplaats je van hier naar daar! en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.

Luc 17:6 De Heer zei: Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee! en hij zou jullie gehoorzamen.

Mar 9:23 Toen zei Jezus tegen hem: Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.

Mar 11:22-24 Jezus zei tegen hen: Heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: ?Kom van je plaats en stort je in zee, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.

Joh 14:12-15 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.

10.4 De wonderbaarlijke vermogen van je onderbewustzijn

Het onder- of innerlijke bewustzijn – de ziel – beschikt over onbegrensde vermogens. Het onderbewustzijn controleert alle levensfuncties en processen van je lichaam en kent het antwoord op al je problemen. Het innerlijke of onderbewustzijn slaapt of rust nooit. Het is voortdurende aan het werk!
Het onderbewustzijn is de bron van je idealen, aspiraties en altruïstische neigingen. Via zijn onderbewustzijn kreeg een man als Shakespeare kennis van de grootste waarheden, die verborgen bleven voor de gemiddelde mens van zijn tijd of Ludwig van Beethoven in staat stelde tot het componeren van zijn symfonieën.

Jafb. genezing 9e leven kent twee zijden: objectief en subjectief; zichtbaar en onzichtbaar; de gedachte en haar manifestatie. Elke gedachte wordt door je hersenen opgenomen; het orgaan van je bewuste, logisch redenerende geest! Als je bewust of je objectieve geest zo’n gedachte onvoorwaardelijk accepteert, wordt deze overgeseind naar het ‘abdominale brein of de harde schijf’ van je ziel of het onderbewustzijn. Hier ontplooien je gedachten en denkbeelden hun werkzaamheid en manifesteren zich in levenservaringen.
Maar helaas je onderbewustzijn kan je niet tegenspreken. Het kan uitsluitend handelen op basis van wat je erin hebt gegrift. Het legt zich zonder protest neer bij je oordeel of de conclusies van je bewuste geest! ‘Je gedachten transformeren zich tot werkelijkheid’.

‘Zo binnen, zo buiten; zo boven, zo beneden’

Alles wat in je onderbewustzijn staat gegrift, zal op het beeldscherm van ruimte en tijd zichtbaar worden. Diezelfde afb. genezing 5waarheid werd verkondigd door Mozes, Jesaja, Jezus, Boeddha, Zarathoestra (Zoroaster), Lao-tsé en alle verlichten en zieners uit de geschiedenis.
Alles wat je subjectief voor waar aanziet, verwerkelijkt zich in de vorm van omstandigheden, ervaringen en gebeurtenissen. Psychische en fysieke beweging bepalen elkaar wederkerig en moeten in evenwicht zijn. ‘zoals in de hemel, zo ook op aarde’ (‘de hemel’ is in dit geval je eigen geest; de ‘aarde’ je lichaam en je tastbare omgeving). Dit is de grote wet van het leven.
Overal in de schepping stuit je op de wet van actie en reactie, van rust en beweging. Ze moeten precies even sterk zijn, want alleen dan is er harmonie en evenwicht. Je bent zodanig geschapen dat het levensprincipe je op harmonische en ritmische manier doorstroomt. De binnenstromende kracht moet even groot zijn als de kracht die naar buiten stroomt.

afb. genezing 9Om te beginnen moeten we ervan doordrongen zijn, dat ons onderbewustzijn – de ziel – onafgebroken werkzaam is. Het is dag en nacht actief, onverschillig of je er invloed op uitoefent of niet. Je onderbewustzijn is de vormgever van je lichaam, alleen kun je dat onhoorbare innerlijke proces niet bewust waarnemen. Je werkt met je bewuste geest – het verstand, het cel –geheugen – en niet met je onderbewustzijn. Begin daarom nu met het leiden van je bewuste geest, met hart en ziel ervan doordrongen te zijn dat je onderbewustzijn voortdurend bezig is met het tot uiting brengen, reproduceren en manifesteren van dingen die je gewoonlijk denkt! Zoals water de vorm aanneemt van de buis waar deze vloeistof doorheen stroomt, zo doorstroomt de levenskracht je in overeenstemming met de aard van je gedachten. Houd daarom jezelf vol overtuiging voor dat de genezende kracht in je onderbewustzijn je in de vorm van harmonie, gezondheid, vrede, blijdschap en overvloed doorstroomt.

‘U geschiede naar uw geloof’

Altijd en overal hebben niet-erkende genezers opmerkelijke resultaten geboekt. Op welke manieren brengen deze afb. genezing 6genezers hun genezingen tot stand? Het antwoord op al deze genezingen schuilt in het blinde geloof van de zieke, een geloof dat ervoor verantwoordelijk is dat de genezende kracht in zijn eigen innerlijk wordt geactiveerd. Veel van de methoden en remedies die worden toegepast, hebben met elkaar gemeen dat ze nogal vreemdsoortig en fantastisch zijn: kennelijk spreekt dit tot de verbeeldingskracht van de patiënt en brengt hem in een emotionele toestand. Deze gevoelstoestand vergemakkelijkt het ontvankelijk maken van het onderbewustzijn van de patiënt voor genezende suggesties, omdat zowel het bewustzijn als het onderbewustzijn geloof aan die suggesties hechten.

‘Al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden’ [Marcus 11.24]

De auteur Marcus maant ons vóór alles te geloven dat ons verlangen al tot stand is gebracht en vervuld is; dat het al verhoord is, maar dat de verwezenlijking ervan (als iets dat in de toekomst ligt) nog zal volgen. Het slagen van deze ‘techniek’ is afhankelijk van de vaste overtuiging dat de gedachte, het idee of het beeld in je geest al een feit is! Voordat iets in de geest vaste vorm kan aannemen, moet het bestaan ervan al als een vaststaand feit worden aangenomen! Je verbant in wezen alles uit je geest (het bewustzijn, de breinmassa) wat betrekking heeft op de omstandigheden, voorwaarden en hindernissen die de verwezenlijking van je wens of verlangen in gevaar kunnen brengen. Je plant een zaadje (een concept of denkbeeld) in je geest dat, als je het verder tenminste ongemoeid laat, onherroepelijk zal ontkiemen en vrucht dragen in de stoffelijke wereld.
De allereerste voorwaarden waaraan moet worden voldaan, is geloven, zoals Jezus ons op het hart bond. Steeds lezen we in de Bijbel: ‘U geschiede, naar uw geloof’ [1].

afb. genezing 39Als je bepaalde plantjes in de grond plant, vertrouw je erop dat ze zullen ontkiemen. Immers zo gedragen zaadjes zich in de natuur en niet anders. Daarom weet je dat er de planten uit zullen groeien, die je hebt willen kweken. Geloof zoals dat in de Bijbel wordt bedoeld, is een enige manier van denken, een geesteshouding, een innerlijke zekerheid, een innerlijk weten (het-alwetend), in de wetenschap dat het denkbeeld dat je onvoorwaardelijk aanvaardt in je bewuste geest, in je onderbewustzijn gestalte zal aannemen en zich in de buitenwereld zal manifesteren.
In zekere zin is geloven iets voor waar aannemen. Het is het beperkte, logisch denkende en tot analyseren geneigde bewustzijn uitschakelen, teneinde volledig vertrouwen te schenken aan de onbegrensde vermogens van je onderbewustzijn.
Aan de uitspraak ‘U geschiede naar uw geloof’ kunnen we zien dat Jezus in feite een beroep deed op de medewerking van het onderbewustzijn van de patiënt. Hun geloof was hun grote verwachting, hun innerlijke zekerheid, hun innerlijke overtuiging dat er een wonder stond te gebeuren en dat hun gebed zou worden verhoord – en dat gebeurde inderdaad.


[1] Geloof in God is niets anders dan je laten leiden door je innerlijke gevoel van al-wetendheid: ‘Ik weet dat God bestaat’, is iets anders dan ‘Ik geloof dat God bestaat’.

11.0 Slot

afb. Psychiatrie 12Uit talrijke wetenschappelijke onderzoeken is reeds bewezen, dat er een duidelijk verband bestaat tussen onze geestelijke en emotionele toestand én onze gezondheid. Ook heeft men aangetoond, dat onze emoties onze DNA programmerenen de samenhang van ons immuunsysteem sterk beïnvloeden. Emoties als woede, schuldgevoelens, bezorgdheid, angst, depressiviteit en ongeduld zijn toxisch – ze hebben een nadelige invloed op het immuunsysteem, het spijsverteringsstelsel, de bloedsomloop en het hormoonstelsel.
Ook is uit de onderzoeken gebleken, dat personen die niet in staat zijn om uitdrukking te geven aan hun boosheid en ‘hun hart te luchten’ het grootste gezondheidsrisico lopen. Als vanwege onopgeloste emoties delen van het lichaam ‘bevroren’ zijn, kan het lichaam niet op het optimale niveau functioneren! Dan ontstaat er de situatie dat delen van het lichaam ‘dode zones’ worden waar géén boodschappen (= energie, gedachten en herinneringen) meer kunnen worden ontvangen.

‘De biologie van de overtuiging’.

Uit onderzoek naar de moleculaire processen waarmee cellen informatie verwerken, bleek dat genen worden aan- en afb. Psychiatrie 9uitgezet door externe factoren. Ze worden getriggerd door onze waarnemingen, gedachten en overtuigingen. Onze overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief zijn, kunnen de activiteit op genetisch niveau sterk beïnvloeden én zelfs onze genetische code veranderen. Het lijkt erop dat we ons bewustzijn zodanig kunnen trainen dat we gezonde overtuigingen kunnen scheppen [1]. Zodra we gezonde overtuigingen hebben gecreëerd, kunnen we ons zelf genezen.

Het ligt duidelijk voor de hand dat al deze genezingen ongetwijfeld tot stand komen door de actieve fantasie van de patiënten zelf, gecombineerd met de krachtige suggestie van gezondheid, die hun onderbewustzijn beïnvloeden. Dit alles kunnen we omschrijven als het absolute geloof; een geloof dat mogelijk is door de actieve tegenkanting van het (objectieve) ‘logisch redenerende’ bewustzijn – de geest – uit te schakelen! Voor een lichamelijke genezing is het uiteraard gewenst dat bewustzijn en onderbewustzijn – ziel, geest en lichaam – hetzelfde geloven! Dit is echter niet van essentieel belang, mits jij jezelf in een passieve, ontvankelijke toestand brengt door geest en lichaam te ontspannen totdat een toestand van halfslaap is bereikt. In deze toestand tussen waken en slapen in is je onderbewustzijn uitermate ontvankelijk voor subjectieve indrukken.


[1] Nieuwsbrief ‘Epigenetische Heelkunde’, febr. 2011

11.1 Hoe veranderen?

Hoe kan ik mezelf veranderen?

afb. engelen 10Je bent wie je denkt dat je bent! Dit is een vicieuze cirkel wanneer die gedachte negatief is. Je moet een weg vinden om los te breken uit de cirkel. Veel van je huidige ervaringen zijn gebaseerd op voorafgaande gedachten. Gedachten die leiden tot ervaringen, die leiden tot gedachten en die leiden weer tot ….. ervaringen. Dit kan een bron van permanente vreugde of geluk zijn, indien de ondersteunende gedachte vreugdevol zijn. Maar het kan en zal de hel op aarde afroepen, wanneer de ondersteunende gedachten ‘hels’ zijn.
De ‘truc’ is de ondersteunende gedachte te veranderen. Je kunt je gedachten (een activiteit van de geest) onder controle krijgen door het perspectief te veranderen. Neem een ander standpunt in en je zult over alles anders (gaan) denken. Op die manier kun je leren je gedachten onder controle te krijgen, en voor het scheppen van je eigen ervaring is gedachtecontrole de hoofdzaak. De snelste manier om een basisgedachte of ondersteunende gedachte te veranderen, is dus het proces van gedachte, woord en daad om te keren.

De meeste mensen denken dat als ze ergens meer van ‘hebben’ (meer tijd, meer geld, meer geluk, meer liefde, wat dan ook) dat ze dan eindelijk iets kunnen gaan ‘doen’ (een boek schrijven, aan een nieuwe hobby beginnen, op reis gaan, een groter huis kopen, een nieuwe relatie beginnen), zodat ze iets zullen kunnen ‘zijn’ (gelukkig zijn, tevreden zijn, verliefd zijn, ontspannen zijn). De zogenaamde ‘als dan’ redenering. Wat er in werkelijkheid gebeurt, is dat wij het idee van zijn-doen-hebben omdraaien.

In het echte Universum (niet het universum zoals wij denken dat het is) wordt namelijk het ‘zijn’ niet door het ‘hebben’ bloem10ageproduceerd, maar juist andersom! Eerst ‘ben’ je wat ‘gelukkig’ heet te zijn (of ‘slim’ of ‘meedogend’ of wat dan ook). Dan begin je vanuit die staat van zijn, dingen te ‘doen’; en dan ontdek je al snel wat je aan het doen bent. Wat je aan het doen bent, zorgt ervoor dat je de dingen die je altijd hebt gewild nu ook daadwerkelijk ‘hebt’. Dit creatieve proces (want dat is het…. een proces van creatie, van creëren, van scheppen) zet je in beweging door te kijken naar wat je wilt ‘hebben’, en door je af te vragen wat je denkt dat je zult ‘zijn’ wanneer je dat zou ‘hebben’, en dat dan meteen te zijn.
Op die manier draai je het idee om van zijn-doen-hebben, zoals je dat steeds gebruikt hebt. En op die manier werk je mee met de scheppend kracht van het Universum, in plaats van dat je die tegenwerkt.

Verandermethode:

1. Verricht de daad waarover je nieuwe gedachte wilt hebben.

2. Zeg daarna de woorden waarover je nieuwe gedachten wilt hebben. Herhaal dit vaak genoeg en je zult de geest oefenen op een nieuwe manier van denken.

bloem14aProbeer maar eens de relatie te doorzien tussen het gegeven dat iemand ‘niet gelukkig is’ en dat hij niet de tijd, geld of liefde heeft waar hij zo naar verlangt. Precies aan de andere kant lijkt iemand die gelukkig is alle tijd, al het geld en genoeg liefde te hebben om voor de rest van zijn leven te doen wat hij belangrijk vindt. Dus alles wat hij nodig heeft om ‘gelukkig te zijn’………is vooral ‘gelukkig zijn’! Juist het van tevoren kiezen wat je zijn wilt, maakt dat je dat bent!
‘Zijn of niet zijn’, dat is de vraag. Bewust of onbewust zijn van de mogelijkheid om jezelf te creëren; te veranderen. Geluk zit tussen de oren. En net als alles wat tussen de oren zit, maakt het zich fysiek waar. Denk maar eens aan de uitspraak: Elke gemoedstoestand reproduceert zichzelf’!

Maar hoe krijg je het dan voor elkaar om gelukkig te ‘zijn’, of wat dan ook te ‘zijn’ wat je wilt zijn – bijvoorbeeld welvarender, of meer geliefd of …. – als je niet hebt wat je denkt nodig te hebben om dat te ‘zijn’.
Doe alsof je het wel bent en je zult het ‘aantrekken’. Wat je doet alsof je bent, zul je worden!

11.2 Het vrijmaken van de kinetische vermogens van het onderbewustzijn Ja, hoe?

‘Materie is een illusie’. ‘Ziekte is een illusie’
‘Mentale melaatsen’

Iemand vertelde mij dat één van zijn longen was geïnfecteerd met tuberculose, zoals aan de hand van een weefselmonster en de nodige röntgenfoto’s was vastgesteld. Elke nacht vóór het slapen gaan, verzekerde hij zijn onderbewustzijn op rustige manier: ‘Elke cel, elke zenuw, elk bloedvat en elk membraan van mijn longen wordt nu gezond, zuiver en volmaakt. Mijn hele lichaam her-krijgt zijn gezondheid en harmonie’. Dit zijn misschien niet de precieze woorden die hij gebruikte, maar toch geven ze in essentie weer wat hij zichzelf voorhield. In elk geval was hij binnen één maand volkomen genezen, zoals latere röntgenfoto’s aantoonden.

11.3 Genezing door een healer, zgn. afstandsgenezing

Ja, hoe?

‘Het geloof dat vereist is voor een geestelijke genezing, is een zuiver subjectief geloof’
‘Alle ziekten worden in eerste instantie gecreëerd door de geest’

Een man met psychische problemen stelde mij eens de vraag: ‘Hoe komt het dat een healer mij kon genezen?’

afb. Psychiatrie 10De man verkeerde in de waan dat hij voor niet-helemaal-goed-snik werd versleten. Maar de healer had hem tijdens de behandeling geruststellend toegesproken en verzocht een volkomen ontspannen, passieve houding aan te nemen, niets te zeggen en voorlopig niets te denken. Ook de healer ontspande zich volkomen en bleef ongeveer een halfuur lang zijn onderbewustzijn op rustige en vredige manier voorhouden, zonder dit ook maar een ogenblik te onderbreken, dat zijn bezoeker een volmaakte gezondheid, innerlijke rust en harmonie deelachtig zou worden. De man had het gevoel alsof er een zware last van zijn schouders afgleed en herkreeg zijn gezondheid.

Het is overduidelijk dat ’s mans passiviteit gedurende de behandeling het mogelijk had gemaakt dat zijn subjectieve geloof zich manifesteerde en dat de suggesties van volmaakte gezondheid die de healer aan zijn eigen onderbewustzijn voorhield, ook tot het onderbewustzijn van de patiënt konden doordringen. Gedurende de behandeling stond het onderbewustzijn van de ene mens in innig contact met dat van de andere: ze hadden voeling met elkaar!

In de toestand van waken en slapen wordt de weerstand van de bewuste geest tot een minimum gereduceerd en zal de behandeling resultaat opleveren. In die toestand laat het (subjectieve)onderbewustzijn van de patiënt zich door dergelijke suggesties leiden en zal het tot werkelijkheid laten worden: de genezing is een feit.

‘De echte waarheid zit al in jezelf!’

Het spiritueel genezen is dus het afstemmen van het energiesysteem van healer, patiënt en gidsen, of het scheppenafb. genezing 7 van een perfect afstemming tussen ziel, geest en lichaam!
’Jij bent in staat om jezelf te genezen’, want…….. Er is géén scheiding tussen ons hart en ons hoofd; géén scheiding tussen ons hoofd en ons innerlijke zelf, géén scheiding tussen ons en het universum, géén scheiding tussen ons en God; wij zijn een goddelijke expressie van het creatieve principe op dit vlak van het bestaan!

We zijn in de kern allemaal volmaakte spirituele wezens. Ieder van ons is een volmaakte uitdrukking van de Universele Zuivere Geest of het God-Bewustzijn dat binnenin ons is; de ziel. Het is daarom ons natuurlijk geboorterecht stralende gezondheid, schoonheid, grenzeloze energie en vreugde door ons hele leven heen te mogen ervaren. De enige barrières aan onze gezondheid, schoonheid, vitaliteit, energie en vreugde komen door onze zelfgeschapen barrières die op angst en onwetendheid zijn gebaseerd. Ons lichaam is gewoonweg een fysieke uitdrukking van ons bewustzijn (de geest). Hoe meer we ons bewustzijn in één lijn brengen met onze hoogste spirituele verwezenlijking – de allerhoogste wensen van de ziel – des te meer zal ons lichaam uitdrukking geven aan onze eigen volmaaktheid.

11.4 Kernboodschap van jezelf genezen

‘Blijf wandelen in het Licht!’…. ‘Mediteer!’…… ‘Bid!’

afb. chakra aura 004Ieder van ons heeft een innerlijk Geleidingssysteem en iedereen mag het noemen zoals hij of zij dat wil – intuïtie, ingeving, vertrouwen of ‘een voorgevoel in je buik’ – maar wij kunnen niet ontkennen dat het er is.
Het is een groter bewustzijn. Het is een doorvoeld besef van zekerheid. Een diep, op cellulair niveau verankerd besef van ons Goddelijk bestaansrecht als ‘kind van God’.
Hoe meer je vertrouwt op dat groter en hoger bewustzijn, des te meer zul je beseffen dat je erop kunt vertrouwen. En juist dat hoger en groter bewustzijn wordt vertegenwoordigd in en om ons lichaam heen door de aanwezigheid van de ziel.

De meest elementaire ‘basisregel’ voor het creëren van een goede gezondheid is: stel je – het liefst dagelijks – in verbinding met de Kosmos (de Universele Kosmische Levensenergie, de Ziel van God, het Universele Rasternetwerk) zodat het innerlijke of hogere Zelf permanent gevoed wordt met goddelijke Liefde (de frequentie-impulsen, ook wel de SPIRIT-Referentie-Energiestraal genoemd) die door alle chakra-of bewustzijnsniveaus in alle vier windrichtingen op sublieme wijze verspreid kan worden.
Dan zullen alle chakra’s als bloemenfonteinen hun (levens)energieën in alle denkbare richtingen spuiten. Je bent dan een lichtshow geworden, omdat door middel van de regelmatige frequentie-impulsen alle chakra’s een overeenkomstige, gelijkwaardige trillingsfrequentie uitzenden. De chakra-knooppunten in het fysieke lichaam zijn dan in harmonie met elkaar! Er heerst dan géén disharmonie meer!

11.5 Meesterschap bereiken?

Mensen zijn emotionele energiewezens en het werken met onze emoties helpt ons om ons af te stemmen op hogere bewustzijnsniveaus en nieuwe evolutionaire pieken te bereiken.

Meesterschap gaat over flexibiliteit, wat betekent dat we emotionele pieken en dalen kunnen beleven, maar ons weer bloem11asnel stabiliseren en voortdurend naar hogere bewustzijnstoestanden gaan. Dan ‘onderdrukken’ of negeren we ons aura-veld of het emotioneel energielichaam niet, maar stabiliseren we het naar wens.
We zullen tijdens het stabilisatieproces van ons uniek energieveld een fysieke overgang doormaken; we zullen een uitbarsting van stralend kosmisch licht in iedere cel in het lichaam activeren die je wezen op een diep niveau zal transformeren. We zullen ………..   het ‘meester(schap) meester worden’.

‘Wat de ziel liefheeft, wordt haar gelijk’ [Augustinus van Hippo, 354 – 430]

‘Wie het grote in zichzelf volgt, wordt groot:
wie het kleine in zichzelf volgt, wordt klein’. [Meng-Tse, 327 – 289 v. Chr.]

Hans Zevenboom

Bron:

Wonderbare genezing; de helende frequentie van Liefde!
Het draait allemaal om geloven in jezelf en houden van jezelf.
Maar
het brein zegt: ‘Ik ben alles’, maar het hart zegt: ‘Zonder al het andere ben ik niets!’

 

Bron: http://www.millennium-visie.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=237:quantumgenezing&catid=36:nieuwsbrieven&Itemid=60

Wie interesse heeft in vorige delen van Quantum genezing

https://marreiki.wordpress.com/2015/10/17/genezende-illusie-deel-i/
https://marreiki.wordpress.com/2015/11/17/psychoneuro-immunologie-deel-ii/
https://marreiki.wordpress.com/2015/12/11/geneeskracht-deel-lll/

Advertentie

China voert schokkend experiment uit op menselijke embryos


 

China voert schokkend experiment uit op menselijke embryos

apr 30, 2015

Vorige week, onthulde een groep onderzoekers van de Sun Yat-sen Universiteit in China dat ze de eerste genetisch gemanipuleerde menselijk embryo hebben gecreëerd. Sterke reacties worden verwacht.

Onlangs heeft de wetenschappelijke gemeenschap haar zorgen geuit over het gebruik van genoom-editing tools om menselijk DNA te wijzigen, zo meldt Nature:

“Er is ernstige bezorgdheid over de ethische en veiligheidsimplicaties van dit onderzoek. Er is ook de angst voor de negatieve invloed die het zou kunnen hebben op de belangrijke werkzaamheden waarbij het gebruik van genoom-editing technieken in somatische (niet-reproductieve cellen) is vereist.”

Slechts enkele weken nadat het bovenstaande rapport werd gepubliceerd, brak een team van Chinese wetenschappers het nieuws dat ze met succes bepaalde delen in het DNA van een menselijk embryo hebben bewerkt. We moeten erop wijzen dat zij alleen niet-levensvatbare tripronuclear embryo’s van IVF klinieken hebben gebruikt voor het experiment.

Een tripronuclear menselijke embryo is het gevolg van een ei bevrucht door twee zaadcellen en kan zich niet ontwikkelen tot een levensvatbare foetus. De reden achter het gebruik van tripronuclear embryo’s is eenvoudig: om de ethische terugslag die op eventuele genetische inspanningen, gericht op menselijke experimenten zou volgen te vermijden.

Ondanks de verwachte walging van het algemene publiek, is de motivatie van de Chinese wetenschappers ‘lovenswaardig. Hun experiment was gericht op het veranderen van een mutant deel van het DNA dat beta-thalassemie veroorzaakt, een erfelijke bloedziekte die 1 treft in elke 100.000 mensen.

Voor de procedure werden gerichte “moleculaire scharen” gebruikt, waarmee het gemuteerde DNA-segment eenvoudig kon worden weggeknipt en worden vervangen door een gezonde. Deze techniek heeft het potentieel om de ontwikkeling van de meeste genetische afwijkingen in humane foetussen voorkomen. Echter, werden de wetenschappers geconfronteerd met een ernstig nadeel, het “bewerken” mislukte meerdere keren.

Dit incident versterkt het idee dat de weg naar haalbare menselijke genetische modificaties ruw en onvoorspelbaar zal zijn. Net als de rest van ons, uitten leden van de wetenschappelijke gemeenschap contrasterende meningen over dit controversiële experiment.

Aan de ene kant zijn er mensen die het immense potentieel dat deze procedure zou kunnen hebben in de nabije toekomst erkennen. Aan de andere kant hebben we degenen die ethiek boven al het andere plaatsen en waarschuwen ons tegen voor God spelen. Beide partijen bevelen aan dat we doorgaan met de grootst mogelijke voorzichtigheid.

Aarzel niet om uw mening over dit gevoelige onderwerp te uiten hieronder.

Bron

Bron: http://worldunity.me/china-voert-schokkend-experiment-uit-op-menselijke-embryos/

Wat wilt China hier mee bereiken? is het niet op levende mensen waar macht op uit geoefend wordt, is het nu op ongeboren embryo’s. Hopelijk komen er veel protesten zodat deze soort onderzoeken verboden worden in de toekomst.

Chronische vermoeidheid


 

De afgelopen week was er in de krant te lezen dat chronische vermoeidheid het resultaat zou kunnen zijn van een ontstoken brein. Dat verband hebben velen nooit gelegd. Ik wil nog een stap verder gaan: ik denk dat ook andere klachten zoals depressie en Alzheimer het resultaat zouden kunnen zijn van ontstekingen aan het brein. Door het verkeerde westerse voedingspatroon raakt ons immuunsysteem gemakkelijk van slag en kunnen we te maken krijgen met ontstekingen in het hele lichaam. We spreken tegenwoordig ook wel van laaggradige ontstekingen. In deze nieuwsbrief wil ik hier even bij stilstaan.
Wat is nu een ontsteking? Dit is meestal een reactie op weefselbeschadiging van buitenaf met als doel het weefsel zo snel mogelijk te herstellen door onder andere de doorbloeding te laten toenemen. Kenmerken zijn: zwelling, roodheid, pijn en warmte. Stoffen uit kapotte cellen kunnen dus een ontsteking veroorzaken, zowel op de aangedane plaats als elders in het lichaam. Een laaggradige ontsteking is dan geboren. Het immuunsysteem komt dan deels onnodig in actie. Het lichaam wil met een ontsteking ervoor zorgen dat het weefsel zich herstelt, maar als dit proces te ver doorschiet dan kan er juist weefselbeschadiging optreden: de reden dat ontstekingsremmers zo populair zijn.

We willen niet dat ons lichaam beschadigd wordt door ontstekingsprocessen, zeker niet bij de hersenen. Wat kunnen we dan doen om dit proces een halt toe te roepen? Hierop zijn meerdere antwoorden mogelijk. Het belangrijkste is om onze darmen gezond te maken. Een lekkende darm kan ervoor zorgen dat verkeerde stoffen de bloedbaan binnenkomen waardoor het immuunsysteem wordt geactiveerd en ontregeld. De darm kan verhoogd doorlaatbaar worden door een teveel aan suiker, alcohol, tarwe (gluten), melk (caseïne) of peulvruchten (saponinen en lectinen). Mogen we dit dan nooit meer eten? Natuurlijk wel, alleen we moeten niet overdrijven, iets dat we tegenwoordig wel doen. Ons voedsel is namelijk niet gebaseerd op groenten, fruit, noten, zaden, knollen, bollen, vlees, vis of eieren, maar eerder op suiker, brood, melk en soja. Af en toe kan geen kwaad, maar nu is de balans echt zoek.

Een andere reden voor chronische ontstekingen kan de inname van verkeerde vetten zijn. Maar al te vaak eten we bewerkte omega 6-vetten in de vorm van zonnebloem- of sojaolie. Deze plantaardige producten worden ook aan tal van bewerkte voeding toegevoegd als conserveermiddel. Zelfs de bacteriën houden niet van geraffineerde vetten omdat ze ziekmakend zijn. Omega 6-vet is het gaspedaal voor ontstekingen en omega 3 juist de rem. We moeten dus weg bij omega 6 (soja, tarwe) en meer omega 3 nemen. Goede bronnen van omega 3 zijn wilde vette vis, lijnzaad, hennepolie, chiazaad, walnoten, grasboter en grasgevoerd vlees.

Wetenschappers hebben ontdekt dat de ontstekingsremmer acetylsalicylzuur (= gewoon aspirine), het risico op kanker blijkt te verminderen. Kennelijk kan acetylsalicylzuur het immuunsysteem kalmeren. Dus iedereen moet nu aan de aspirine! Goed voor de portemonnee van big pharma. Gelukkig heb ik daar geen aandelen en werk ik liever aan de oorzaak in plaats van het bestrijden van de symptomen. Big pharma werkt liever aan symptomen omdat daar langdurig geld mee verdiend kan worden: de oorzaak wordt namelijk niet weggenomen. Dus als we lief zijn voor onze darmen en gezonde vetten eten, dan zijn we al op de goede weg en hebben we big pharma niet nodig!

We wisten al dat ontstekingen een rol spelen bij reuma en COPD, maar nu kunnen we dus ook kanker, Alzheimer, eczeem en depressie aan dit lijstje toevoegen. Wat dacht je van een te hoog cholesterol door ontstoken aderen?

Zoals ik in mijn boek De Supplementenwijzer ook beschrijf, is dat astaxanthine zeer krachtige ontstekingsremmende eigenschappen bezit. Deze rode kleurstof wordt gehaald uit kleine garnaalachtige beestjes. Deze beestjes staan aan het begin van de voedselketen en het risico op vervuiling is daardoor minimaal. Astaxanthine is een caroteen zoals we ook in worteltjes zien. Deze stof is goed voor de ogen, maar kan ook de bloed-hersenbarrière passeren, waardoor ontstekingen in de hersenen kunnen worden geremd. Je kunt ook de krillolie zelf slikken, dan heb je een beetje astaxanthine vergezeld van het ontstekingsremmende omega 3. Ik ben daar wel fan van. Veel mensen willen geen omega 3 uit vis omdat deze vervuild kan zijn en het slecht is voor de vissenpopulatie. Wist je dat vissen hun omega 3 gewoon uit algen halen? Je kunt dus ook algenolie slikken met de actieve omega 3 vetzuren EPA en DHA. Hier zit je direct bij de bron, zonder vervuiling.

Je hoeft niet altijd naar pillen te grijpen, ook normale voeding heeft ontstekingsremmende eigenschappen. Bosvruchten zijn volgens onderzoek krachtige ontstekingsremmers door de antioxidanten. Bosvruchten kun je bij de biologische winkels diepgevroren kopen en verwerken in smoothies of je desserts. Ook curcuma (geelwortel), dat onderdeel is kerrie, werkt sterk ontstekingsremmend. Verder kan ik ook gember, groene bladgroenten, knoflook, avocado’s en bieten aanraden.

 

Gezonde groet,
Juglen Zwaan
aHealthylife.nl

Toch wel interessant te lezen dat men zelf ook iets kan doen aan vermoeidheid met deze bruikbare tips in plaats van direct naar medicijnen te grijpen. Wanneer chronische vermoeidheid voortkomt uit een ziekte zoals in mijn geval, wordt het wat moeilijker hoewel het wel enigszins verlicht kan worden.