Bedankje


Een beetje laat door ziekzijn, maar wil toch graag iedereen bedanken die een warm woord, licht of een kaarsje heeft gebrand voor mijn kleinzoontje, heeft heel goed geholpen. Zelf had ik ook nog een kaarsje gebrand voor de dader zodat er wat licht op hem mocht scjinen en de situatie.

Beide kinderen zijn bij de mentor en schoolhoofd geweest op gesprek. De dader blijkt zelf ook gepest te zijn geweest op de lagere school. Het rare is alleen nog….wanneer je zelf weet en voelt om gepest te worden, het dan toch ook bij een ander doet? Maar goed de rust is wedergekeerd.

Wie graag kaarsjes leest, neem dan eens een kijkje op mijn mooie site met warm kaarsenlicht Candle Light

prachtige kaarsjes

Overwin je kanker en wordt van school getrapt!


Overwin je kanker en wordt van school getrapt! 

vanschoolgetraptnaleukemie

Tja, only in America, zou je kunnen zeggen, maar de werkelijkheid is dat het in Nederland niet veel beter is gesteld en we afstevenen om een mini USA te worden. Net zo gek, net zo ziek en net zo Fascistisch, maar dat is een artikel voor een andere keer. Het volgende speelt zich nog wel af in de VS, waar de 12 jarige Rose McGrath uit de Amerikaanse staat Michigan haar Leukemie overwon en als complimentje een brief ontving van haar school dat ze daar niet langer welkom is omdat ze niet genoeg aanwezig is geweest.

“Volgens de school is Rose van school gekickt omdat ze niet aan de minimale aanwezigheidsnormen voldeed. Vader Tom McGrath vindt dat belachelijk. ”Dit waren buitengewone omstandigheden. De school heeft niet de omstandigheden gecreëerd die nodig waren voor een kind met zo’n ernstige ziekte.”

Bovenstaande onderschrijf ik volledig. Een jong meisje dat een dergelijke beproeving heeft doorstaan, op deze manier de grond in boren is laag, laf en dient te worden beloond met een rechtszaak van jewelste. Gelukkig kan je dat aan die Amerikanen wel overlaten.

Voor wie geïnteresseerd is kan je het hele verhaal hier lezen of kijk hieronder gewoon even naar de video:

Bron: http://urubin.com/overwin-je-kanker-en-wordt-van-school-getrapt/

=============================

De maatschappij heeft geen hart meer voor  mensen en kinderen die ziek zijn. Schandalig dat dit meisje van school gestuurd wordt omdat ze kanker heeft gehad en daarom niet mee kon op school. Er bestaat toch iets van bijlessen of thuis school? Niet alleen in Amerika is het zo, in vele landen is hetzelfde  triest gesteld.

Verhaal: Een mens waar de zon doorheen schijnt.


 

Een mens waar de zon doorheen schijnt.
Een kleine jongen kwam met zijn moeder langs een grote kathedraal. Hij keek omhoog en zei: “Kijk mama, die grote ramen zijn toch heel erg vies, die zien er echt niet zo mooi uit!”
Waarop de moeder hem meenam naar binnen. Daar waren de ramen die er van buiten grijs en vies uitzagen, opeens stralend licht in de prachtigste kleuren.
De jongen was verbaasd en keek zijn ogen uit. Boven het altaar was een bijzonder mooi raam met veel heilige figuren. En door één figuur scheen net de zon, zodat die helder stralend oplichtte.
“Mama, wie is dat?” wilde de jongen weten.
Z’n moeder antwoordde: “Dat is een heilige, de heilige Franciscus.”
De jongen onthield dat goed.
Een paar dagen later vroeg de onderwijzer in school aan zijn leerlingen: “Wie kan mij zeggen wat een heilige is?”
Grote stilte in de klas.
Alleen de kleine jongen stak zijn vinger op en zei: “Ik weet het. Een heilige is een mens waar de zon doorheen schijnt!”

Lessen


 

Op school volg je eerst de lessen en dan krijg je een test;
in het leven krijg je eerst een test en dan volgen de lessen.

Tom Bodett

 

Prachtige wijsheid en zo waar..

Een kind is geen label


 

Stijn Vanheule is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Hij is als hoofddocent verbonden aan de Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie van Universiteit Gent, en lid van de New Lacanian School. Bieke Purnelle had een gesprek met hem over een van zijn stokpaardjes: labeling, diagnosedrift en psychomedicalisering bij kinderen.

Images

Stijn Vanheule is ook auteur van onder meer Psychose anders bekeken en Diagnosis and the DSM: A Critical Review, een boek waarin hij brandhout maakt van de DSM-5 (‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’), de nieuwe bijbel van de psychiatrie. Het handboek werd gepubliceerd door de American 
Psychiatric Association en functioneert in ons land als leidraad voor heel wat beslissingen inzake zorg. Mensen met psychische problemen, maar zonder DSM-diagnose, hebben bijvoorbeeld vaak geen recht op zorg en ondersteuning.

Daarnaast maakt hij zich met regelmaat druk over het epidemische karakter van psychiatrisering en etikettering bij kinderen.

Het aantal kinderen met een diagnose van een of andere psychische stoornis is in twintig jaar tijd met bijna 40 procent gestegen. Het gebruik van psychoactieve geneesmiddelen is zowat verdriedubbeld. Met name het gebruik van ADHD-medicatie is met 400 procent toegenomen. Zijn er zoveel meer ‘gestoorde’ kinderen in onze samenleving of is er iets anders aan de hand?

“Eerst en vooral doet de zorg te veel aan checklistdiagnostiek: diagnoses worden al te vaak gesteld op basis van eenvoudige checklists en houden geen rekening met context en ervaring. Vooral de context wordt schromelijk over het hoofd gezien, terwijl dat nu net een variabele factor is en je daar dus vrij makkelijk iets aan kan doen. Een voorbeeld: een kind functioneert niet in een bepaald onderwijssysteem of -methode en gedraagt zich onaangepast. Men verplaatst het kind naar een ander schoolsysteem en het probleemgedrag verdwijnt. Het allerbelangrijkste, namelijk in welke omgeving een kind zich ontwikkelt, wordt over het hoofd gezien in het huidige zorgbeleid. Heel wat diagnoses vertalen dus geen psychisch probleem, maar wel een mismatch tussen kind en omgeving. Bovendien is karakter of temperament hebben iets helemaal anders dan gestoord zijn.”

“Daarnaast groeien kinderen in een andere samenleving op dan twintig jaar geleden. We leven ons in een hoogtechnologische kennismaatschappij, waarin kinderen haast nonstop geprikkeld worden. Bovendien brengen onze kinderen nauwelijks nog ongesuperviseerde tijd door. Er wordt constant op hen gelet. Gewoon vrij spelen zonder dat er iemand toezicht houdt, zoals vroeger heel gewoon was, is zeldzaam geworden.”

“Ons onderwijssysteem is ook erg competentiegericht: de leerplannen en einddoelen staan centraal. Het voornaamste doel is iedereen naar die einddoelen leiden binnen een welbepaalde afgebakende tijd. Ons onderwijssysteem is niet aangepast aan de maatschappelijke veranderingen. Dat zou boven aan de prioriteitenlijst van de volgende onderwijsminister moeten staan.”

“Wanneer er over hervorming wordt gepraat, dan moet het ook gaan over hoe we met een diversiteit aan kinderen willen omgaan in de huidige en toekomstige samenleving. Onze maatschappij heeft geen brave kinderen nodig. Geef actieve en ondernemende kinderen een plek waar ze zich kunnen ontwikkelen. Besteed in de lerarenopleiding aandacht aan het leren omgaan met kinderen, ook met kinderen die afwijken van de norm.”

Heeft al die labeldrift ook een impact op hoe kinderen zich ontwikkelen?

“Wanneer je een kind een etiket opplakt, dan maak je er een stereotype van. En het werkt blamerend. Het label of het etiket werkt als een soort virtuele gevangenis. Kinderen gaan zich ook vereenzelvigen met dat label en zich ernaar gedragen (self fulfilling prophecy). Als je iemand vertelt dat je in hem gelooft, dan krijgt die persoon meer zelfvertrouwen. Maar dat werkt ook in de andere richting: als je een mens maar vaak genoeg vertelt dat hij/zij luid, bazig, grappig is, dan zal de persoon in kwestie zich ook als dusdanig gaan gedragen.”

“Er is ook nog niet onderzocht wat zo’n label doet met de ontwikkeling van kinderen. En al evenmin wat voor effect het gebruik van psychofarmaca heeft op lange termijn. We zijn zo voorzichtig en angstig met drugs, alcohol en roken wanneer het over kinderen gaat, maar over het dagelijks toedienen van medicatie aan een opgroeiend kind stellen we ons geen vragen, terwijl rilatine net zo goed een drug is, zij het een conventioneel aanvaarde.”

“Bovendien zijn er heel wat kinderen die zelf geen last ondervinden van hun gedrag, die zich prima in hun vel voelen. Toch krijgen ze probleemgedrag aangepraat. Volwassenen observeren en beoordelen kinderen. Het oordeel van het kind zelf wordt niet in beschouwing genomen. Hoe kinderen hun eigen gedrag ervaren telt niet mee. Dat is ondenkbaar bij volwassenen. In de psychiatrie geldt de regel dat je volwassenen geen diagnose mag geven als ze daar niet zelf om vragen. Het gaat eigenlijk voorbij aan de kinderrechten dat men die ervaringscomponent niet hanteert voor diagnoses bij kinderen.”

Eens een kind het etiket ADHD of ASS krijgt opgeplakt, raakt het daar nooit meer vanaf. Zijn dat soort stoornissen, gesteld dat er werkelijk sprake is van een stoornis, voor altijd?

“Labels als ADHD en ASS worden als stabiel gezien. Maar dat klopt niet. Heel wat kinderen vertonen op een gegeven moment of gedurende een periode bepaalde verschijnselen, maar die blijken te verdwijnen wanneer de context waarbinnen ze zich bewegen aangepast wordt. Zodra je de schoolomgeving of opvoedstijl verandert, verandert het gedrag.”

“Het onderzoek naar dergelijke neurobiologische stoornissen focust zich op de genetica. De symptomen worden zuiver biologisch bekeken en bestudeerd. Maar tot nader is er niets bewezen, alle onderzoek ten spijt. Het gaat nog steeds om veronderstellingen. Er is nog nooit aangetoond dat er een genetische factor bestaat die dergelijke stoornissen veroorzaakt. Er wordt voorbijgegaan aan de context. Nochtans kan je genen niet veranderen en context wel. Alleen wordt er heel wat geld verdiend met psychoactieve medicijnen.”

Vanwaar dan toch die onweerstaanbare aandrang om te meten, testen en te etiketteren?

“Men is vergeten dat statistiek eigenlijk beschrijvend bedoeld is, en niet voorschrijvend. Dat geldt voor heel wat dingen. Elke ouder kent wel de dwangbuis van groeicurven en ontwikkelingssprongen waarin de consultatiebureaus hen van bij de geboorte van hun kind proberen te wurmen. Maar kinderen ontwikkelen zich niet allemaal aan hetzelfde tempo. Als je baby niet rechtopzit tussen de leeftijd van vier en zes maanden, dan wordt er al alarm geslagen. Meestal is dat nergens voor nodig. Statistiek geeft enkel aan hoe de meerderheid zich gedraagt. Afwijkingen van die gemiddelden zijn dus geen stoornissen, maar gewoon normaal.”

Zijn er ook kinderen die wel degelijk gebaat zijn bij labels en medicatie?

“De groep kinderen die een etiket krijgen is allesbehalve een homogene groep. We hebben een aantal kinderen van dichtbij gevolgd. We zien kinderen die zelf vertellen dat ze zonder rilatine niet normaal functioneren en in de gevangenis zouden belanden. Maar andere kinderen vertellen dat hun creativiteit hen ontglipt wanneer ze medicatie slikken en dat het voornaamste positieve aspect voor hen is dat hun ouders minder boos zijn op hen. Ook opvallend: een kind dat vertelt dat rilatine onzin is want dat hij ze achterhield en dus niet innam, maar toch positieve reacties kreeg op zijn ‘verbeterde’ gedrag.”

“Het voordeel is vooral dat het niet de schuld van het kind is. Het kind is niet stout, maar ‘gestoord’. Voor mij persoonlijk wegen de nadelen echter zwaarder door: het feit dat  kinderen worden wat anderen zeggen dat ze zijn en nooit meer van dat etiket af geraken. En het feit dat de problematiek voornamelijk vanuit een neurobiologisch perspectief worden bekeken en niet vanuit de context, de omgeving van het kind. Ik denk dat het essentieel is dat we elk kind bekijken als een individu in plaats van als een label of een stoornis.”

Pesten


Pesten

Pesten….een onderwerp waar niet genoeg over geschreven kan worden. Toch wordt er veel aandacht aan besteed, alleen wordt er zo weinig mee gedaan helaas. Als kind ben ik zelf ook veel gepest en zie dat nu terug bij mijn kleinzoontjes die beiden ook gepest worden op school.

De jongste wordt gepest omdat hooggevoelig en hoogbegaafd is. Hij heeft zelfs een klas overgeslagen en behoort in de huidige groep zelfs tot de besten van de klas. En dat roept jaloezie op waarop hij uitgescholden wordt en vermeden.

Bij mijn oudste kleinzoon gaat het nog een paar graden verder, ook hij is hooggevoelig. Daarnaast is hij erg flink door een schildklier aandoening ondanks zijn pogingen om af te vallen. Op school wordt regelmatig zijn fietsband lek gestoken die mijn zoon plakt voor zijn kind, want de school kan niet continu alle fietsen in de gaen houden omdat er aandacht gegeven moet worden aan de gegeven lessen. Geen bewijs of feiten, dus ook geen dader die gestraft kan worden.

Op Facebook wordt het kind regelmatig bedreigd met bedregingen..”We komen je in elkaar trappen met een hele groep” of scheldwoorden zoals ”dikzak”. Gelukkig was mijn kleinzoontje zo wijs om alle bedreigingen op te slaan op zijn mobieltje waardoor hij bewijs heeft en zelfs de naam van de dader, een mede leerling op school. Samen met zijn vader naar het schoolhoofd gestapt voor de klachten en bewijs voor een gesprek.

Door schaamte om erg flink te zijn durft het kind ook niet mee te doen met gymlessen, zelfs zich omkleden durft hij niet omdat klasgenoten hun oordeel al gelijk op hem leggen. Zo vergaat het plezier om actief mee te kunnen doen met de groep, maar ook het sociale contact die toch belangrijk is voor kinderen.

De directeur kan nu stappen gaan ondernemen met de dader. Indien deze pestererijen en bedreigingen blijven doorgaan, zal de pester van school verwijder worden. We worden op de hoogte gehouden op de gang van zaken. Zolang iedere aanklacht met de juiste aandacht bekeken wordt zodat er gehandeld kan worden…is nog niet iedere hoop verloren voor gepeste kinderen.

Deze tekst is uit eigen hand geschreven. Uit respect voor mijn kleinkinderen, vraag ik deze tekst niet te kopieren of te herbloggen, Dank U.

 

 

 

 

 

Pesterijen


 

Pesterijen op schoolplein hebben zeker veertig jaar effect

Geschreven door Caroline Kraaijvanger op 18 april 2014

pesten

Zelfs veertig jaar later zijn de sociale, fysieke en mentale gevolgen die pesterijen op kinderen kunnen hebben, nog merkbaar. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek.

Het is niet voor het eerst dat onderzoekers proberen te achterhalen hoelang kinderen nog last blijven houden van pesterijen. Eerder onderzoek toonde bijvoorbeeld al aan dat ze zelfs als jongvolwassenen nog hinder ondervinden van de pesterijen die ze als kind meemaakten. Het is wel voor het eerst dat onderzoekers nóg verder kijken en vaststellen dat zelfs veertig jaar later pesterijen nog negatieve gevolgen hebben voor de slachtoffers ervan.

Het onderzoek
De onderzoekers baseren hun conclusies op gegevens afkomstig uit de British National Child Development Study. Dit onderzoek bevat de informatie van kinderen die in één week in 1958 ter wereld kwamen. Het gaat om meer dan 7700 kinderen. De ouders van deze kinderen vertelden de onderzoekers op het moment dat de kinderen zeven en elf jaar oud waren in welke mate de kinderen met pesten te maken hadden. Vervolgens bleven de onderzoekers de kinderen volgen tot deze uitgegroeid waren tot vijftigers. Iets meer dan een kwart van de kinderen werd zo af en toe gepest. Vijftien procent werd regelmatig gepest. Die percentages zijn vergelijkbaar met de percentages in het hedendaagse Groot-Brittannië.

Wat is pesten?

Onder pesten verstaan we herhaaldelijke pijnlijke acties die gericht zijn op leeftijdsgenoten die moeite hebben om zichzelf te verdedigen.

De effecten
Uit het onderzoek blijkt dat de mensen die als kind gepest werden daar zelfs veertig jaar later nog last van hadden. De personen die als kind gepest werden, waren er op hun vijfigste zowel fysiek als psychisch slechter aan toe dan de mensen die als kind niet gepest werden. Kinderen die regelmatig gepest waren, bleken later een grotere kans te hebben op depressies, angststoornissen en suïcidale gedachten. Bovendien waren mensen die als kind gepest werden, vaak lager opgeleid. En mannen die als kind gepest werden, hadden in vergelijking met mannen die niet gepest waren een grotere kans om op latere leeftijd werkeloos te zijn of een lager salaris te hebben. Pesten had ook effect op relaties. Mensen die als kind gepest waren, hadden een kleinere kans om op latere leeftijd een relatie te hebben. Ook waren ze doorgaans minder tevreden met hun leven.

Andere factoren
De negatieve effecten van pesten bleven zelfs overeind nadat de onderzoekers rekening hadden gehouden met andere factoren die aan deze negatieve effecten ten grondslag konden liggen. Denk aan IQ van de kinderen, emotionele en gedragsproblemen, de sociaal-economische status van ouders, enzovoort. “We moeten de perceptie dat pesten bij opgroeien hoort, loslaten,” stelt onderzoeker Louise Arseneault. “Leraren, ouders en beleidsmakers zouden zich ervan bewust moeten zijn dat wat op het schoolplein gebeurt op lange termijn grote gevolgen kan hebben voor kinderen. Programma’s gericht op het stoppen van pesten zijn heel belangrijk, maar we moeten ook tijdig ingrijpen om te voorkomen dat potentiële problemen tot lang nadat mensen volwassen zijn geworden blijven bestaan.”

De onderzoekers pleiten voor meer onderzoek. “Veertig jaar is een lange tijd. Dus er zullen ongetwijfeld nog andere ervaringen in het jonge leven van deze mensen zijn geweest die ze beschermd hebben tegen het pesten of die de effecten van het pesten verergerd hebben. Onze volgende stap is onderzoeken welke dat zijn.”

Bron: http://www.scientias.nl/pesterijen-op-schoolplein-hebben-zeker-veertig-jaar-effect/99999

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Het klopt helemaal, zelfs na 40 jaar kan men soms de pesterijen nog voelen. Hoewel men er anders mee leert om te gaan met de jaren, kan het soms nog voelbaar zijn, weet daar zelf alles van.

Hoogbegaafd en Hooggevoelig


 

Geschreven door Tanja.

Wat ik altijd hoor van mensen die het niet snappen, is dat het toch heerlijk moet zijn als je hoogbegaafd bent? Maar ik kan je zeggen, zo simpel is het echt niet,verveling klas zeker niet in combinatie met hooggevoeligheid. Je moet je voorstellen, met denken ben je vaak al zes stappen vooruit op ‘gewone’  mensen en dan pik je ook nog eens feilloos hun emoties op. Niets is minder verwarrend dan dat. Daarbij loop je ook nog eens tegen het feit aan dat het gewoon heel lastig is om je concentratie te houden bij hetgeen er verteld wordt. Iemand moet van goeden huize komen om je aandacht vast te houden.

Op de lagere school heb ik er relatief weinig last van gehad, maar ik moet wel zeggen dat ik altijd ver onder mijn maat heb gepresteerd. Ik haalde echter eigenlijk altijd zonder inspanning wel een voldoende. Dat kwam ook doordat ik altijd erg leuke leraren en leraressen had. En ik heb altijd in een combinatieklas gezeten, waardoor ik ook heel veel meekreeg van een en twee groepen hoger. Verder hadden we toen nog relatief kleine klassen dus er was tijd voor een beetje meer aandacht op zijn tijd. Met lezen zat ik bijvoorbeeld altijd in de ‘hoogste’ groep. Echter werd dat stukken lastiger toen ik eenmaal op de middelbare school terecht kwam. Mijn ouders moesten regelmatig op school verschijnen. “Tanja zit de hele dag uit het raam te kijken”, waarop mijn moeder doodleuk zei, “Als ze dat niet meer doet moet je het maar laten weten, want dan moeten we ons pas zorgen gaan maken”.

Ik had vroeger een ontzettend leuke lerares Frans. Als ik les van haar had hing ik altijd (nog net niet letterlijk) aan haar lippen. Dat maakte dat ik altijd oplette tijdens de les en zonder te leren haalde ik altijd een gemiddelde van een 8 of een 9. Op twee jaar na, heb ik haar gehad. Toen kwam het jaar dat ik ineens een andere leraar had. Toen werd mijn ouders verteld dat ik geen talenknobbel had, en ik kwam met moeite tot een 6. Maar tijdens deze lessen sloot ik me compleet af. Ik had een hele drukke klas met veel drukke kinderen. Kortom, de informatie kwam gewoon niet bij me binnen. In die jaren zat ik ook in een erg drukke klas, wat het alleen nog maar moeilijker maakte.

wiskunde Door omstandigheden moest ik voor mijn eindexamen Havo Wiskunde staatsexamen doen. Uiteraard had ik niets geleerd. Ik dacht, we zien het wel. In plaats van tentamens kreeg ik een mondeling examen. De examinatoren waren twee oudere heren. Mondeling moest ik hen uitleggen wat de groeifactor van een plant was en hoe groot hij zou zijn na het verloop van een bepaalde periode. Ik begon druk uit te leggen met hoe ik het zou berekenen en kwam met de ‘uitslag’. Die had ik goed, maar helaas begreep een van de heren mijn beredenering niet. Vervolgens is die andere man de rest van MIJN tijd bezig geweest die man uit te leggen hoe ik het bedoelde. Uiteindelijk had ik iets van een 6.7, omdat ik door tijdgebrek niet alle vragen had beantwoord.

chinees schrift Toen ik later ging werken was het helemaal een ramp. Doordat mijn geest zo snel ging, had ik vaak heel veel moeite om mensen duidelijk te maken wat ik bedoelde. Dingen die voor mij heel duidelijk waren, waren dat niet voor anderen. Tijdens een baan liep ik daar echt telkens tegenaan. Dan was er een probleem en kwam ik met een in mijn ogen hele simpele oplossing, maar zie dat dan maar eens over te brengen. Vaak werd mijn oplossing dan ‘afgewezen’ en na twee uur vergaderen kwamen we uiteindelijk uit op mijn voorstel. Als ik aangaf dat ik dat bedoelde, keken ze me aan of ik Chinees had gesproken.

Daarnaast gaf ik door mijn paranormale begaafdheid vaak al antwoord op vragen die nog gesteld moesten worden, vaak werd ik ‘eigenwijs’ genoemd. Maar eigenlijk had ik gewoon heel veel moeite om de voor mij zo simpele dingen uit te leggen op een voor iedereen begrijpbare manier.

Kortom, het lijkt geweldig en soms is het dat ook. Als je mij iets te leren geeft, lees ik het een keer en dan weet ik het, maar om het daarna ook nog in voor iedereen begrijpbare taal om te zetten is een tweede.

Bron:  http://www.astrotv.nl/astrozine/spiritualiteit/hoogbegaafd-en-hooggevoelig/

————————————————-

Het is dubbel moeilijk voor deze kinderen om mee te kunnen draaien op school, de maatschappij en als werknemer. Hooggevoelig zijn is al moeilijk op zich, laat staan daarnaast nog eens hoogbegaafd te zijn.

Zelf heb ik een kleinzoontje die ook beide is en het heel moeilijk heeft op school. Hij wordt gepest en vermeden omdat hij zoveel weet, goede cijfers haalt en voor loopt op zijn klas genoten. Hij heeft een klas overgeslagen en in deze klas nog eens tot de beste leerlingen behoort. Dat voelt hij extra aan in zijn super gevoeligheid.

 

%d bloggers liken dit: