Dagtekst: vingerwijzen


Dagtekst van dinsdag 19 mei 2015.

“Wanneer je je moet uitspreken over iemand, moet je het doen met respect, met fijngevoeligheid, om dat wezen niet te beschadigen, of schade te berokkenen aan zijn ziel. Want zijn ziel is een rijke en diepzinnige entiteit die God heeft geschapen met een immense wijsheid, en wanneer men er geen eerbied voor heeft, gedraagt men zich als een boosdoener.
Al degenen die zich inbeelden dat zij bij iedere gelegenheid ongestraft de vinger kunnen leggen op de zwakheden van de anderen om hen belachelijk te maken, doen niets anders dan hun innerlijke armoede openbaren. Hoe is het mogelijk dat zij zich geen rekenschap geven van de negatieve weerslag van deze houding op heel de rest van hun gedrag, tot zelfs in hun begrip over het leven? Zij snijden zichzelf af van de harmonieuze stromen van het leven en geleidelijk aan sluit heel de natuur zich voor hen.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Advertentie

Dagtekst: kwetsende woorden


Dagtekst van zondag 17 mei 2015.

“Iemand bestookt je met kwetsende woorden of behandelt je op een manier die je afkeurt: als je niet waakzaam bent, zul je in woede ontsteken en als deze beweging eenmaal ontketend is, beheers je niets meer, noch je woorden, noch je gebaren, noch je hartslag. Hoeveel mensen betreuren dat zij zich hebben laten meeslepen! Zij beloven niet meer opnieuw te beginnen, maar bij de eerste gelegenheid ontploffen zij opnieuw. Indien zij bewust zouden zijn, wakker zouden zijn, zouden zij zich haasten om dat moment te benutten waarop zij nog vat hebben op het vervolg van de gebeurtenissen.
In het begin is men meester over de instinctieve krachten; aan het einde is men er de slaaf van. Maar niets staat vast bij voorbaat. Gedurende enkele seconden kan men de situatie nog beheersen om richting te geven aan de stroom. Is dat moment eenmaal voorbij, dient de waakzaamheid tot niets meer, behalve om de schade vast te stellen die aangericht wordt.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Prachtige tekst ook deze keer. sommige mensen zijn verslaafd aan anderen te kwetsen, ze hebben geen controle over hun gevoel en kunnen eindeloos doorgaan zonder te beseffen wat ze eigenlijk aanrichten. Tot dat het hen zelf overkomt en dan nog….is de les dan wel geleerd? wanneer je hardleers bent.

Dagtekst: Licht


Dagtekst van donderdag 14 mei 2015.

“Op fysiek, materieel gebied, kan het gebeuren dat je beroofd wordt van voorwerpen die je toebehoren. Maar op psychisch vlak kun je enkel verliezen wat jou niet echt toebehoort, dat wil zeggen wat nog niet deel uitmaakt van jou. Wat je werkelijk bezit, kun je onmogelijk verliezen. Iemand zegt: “Ik bezat het licht en nu ben ik het verloren.” ofwel “Ik beminde, maar de liefde heeft mij verlaten.” Dit betekent dat noch het licht noch de liefde hem ooit werkelijk hebben toebehoord. Wie met hart en ziel naar het licht en de liefde verlangt, moet zelf licht en liefde worden.
Jezus zei: “Ik ben het licht voor de wereld.” Hij heeft niet gezegd dat het licht in hem of met hem was, maar dat hij het licht was. Hij identificeerde zich met het licht. In deze woorden schuilt dus een hele wetenschap om over te mediteren.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Mooie wijsheid ook weer vandaag, licht en liefde ben je al, je kan het je niet toe eigenen, alleen zet men het in de schaduw .

Dagtekst: moeder aarde


Dagtekst van woensdag 13 mei 2015.

“De mensen zouden graag op aarde leven zoals in een vakantieoord… Maar nu wil het geval dat de aarde een school is (en soms zelfs een ‘verbeteringsgesticht’!) waar zij naartoe worden gestuurd om vervolmakingcursussen te volgen. De aarde is dus niet altijd een aangename plaats en het is niet de grootste eer zich daar te bevinden.
Maar de aarde is ook een uitgestrekt veld waar God voortdurend arbeiders naartoe zendt om het te bewerken en te bezaaien. Voor het ogenblik is dat veld nog gedeeltelijk onbewerkt en er zijn duizenden jaren nodig om het werkelijk vruchtbaar te maken. En toch worden de omstandigheden geleidelijk beter, meer en meer zielen komen zich incarneren om van de aarde een bloementuin, een goddelijke boomgaard te maken, die bewoond wordt door de kinderen van de liefde en het licht. Daarom ook zul je pas echt de zin van je doortocht op de aarde ontdekken op de dag dat je beslist om deel te nemen aan dit werk.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Mooie tekst waar we als mens even mogen bij stil staan. De aarde is een leerschool waar we met z’n allen aan moeten werken om goed te kunnen leven. De aarde heeft ook onze liefde nodig zodat moeder aarde ook kan overleven. Helaas maken veel mensen een puinhoop op onze planeet in vele vormen in plaats van dankbaar te zijn dat we mogen leven op de aarde, Waar zouden we anders zijn? ergens in de ruimte zonder een aards lichaam met vaste grond onder onze voeten.

Dagtekst: karma


Dagtekst van vrijdag 8 mei 2015.

“Ieder menselijk wezen dat op aarde komt incarneren, moet noodzakelijkerwijze vergissingen rechtzetten, schulden betalen, en dat noemt men karma. Hoeveel ingewijden, hoeveel heiligen en profeten hebben gewerkt en geleden, om fouten te herstellen die zij hadden begaan in vroegere incarnaties. Maar dat belette hun ziel en hun geest niet om in goddelijke schoonheid te leven, want ondanks hindernissen, ondanks tegenspoed, spanden zij zich in om het contact met de goddelijke wereld te bewaren.
De grootheid van ieder wezen berust in het feit dat hij nooit het bewustzijn verliest dat er in hem een gebied bestaat dat immuun is voor verstoring en aanvallen, zijn geest, waar hij zich kan verschansen om voort te gaan met zijn werk. Als hij er eenmaal in geslaagd is zich tot daar te verheffen, zelfs als het karma hem lastig valt, voelt hij zich erboven staan, altijd erboven. Het karma wil hem beperken? Hij bevrijdt zich. Het wil hem verduisteren? Hij blijft in het licht… Onverstoorbaar zet hij zijn werk voort.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst: oorlog


“Er breekt een oorlog uit, dan nog een, en weer een andere op verschillende plaatsen op de planeet. En iedereen jammert en vraagt zich af waarom toch al die oorlogen… Het is heel eenvoudig: omdat de mensen niet weten hoe zij kunnen profiteren van de goede voorwaarden die de vrede hun geeft.
Ontdekken welke bezigheden men moet hebben in vredestijd vereist een grote waakzaamheid. Maar de waarheid is dat, zelfs in vredestijd, de mensen voortgaan met oorlog voeren; op alle gebied  blijven zij elkaar bestrijden: de politiek, de handel, de financiën, de godsdienst, de familie… Het zijn permanente conflicthaarden, echte slagvelden. Waarom is men daarna verbaasd dat er zowat overal gewapende conflicten uitbreken, die zoveel ellende teweegbrengen? En daarna smeken zij God om deze oorlogen te doen stoppen en de vrede terug te brengen… Maar wat heeft God hiermee te maken? Het is aan de mensen dat men moet vragen om de middelen te vinden om vrede in zichzelf te hebben zodat zij ook met de anderen in vrede kunnen leven..”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Een mooie citaat dat hier op aansluit….

”.Mensen zien oorlogen in de wereld en om zich heen, behalve de oorlog in zichzelf”