Geneeskracht, deel lll


Een serie artikelen over Wonderbaarlijke genezing, Geestelijke geneeskracht, en Spirituele genezing en de genezende Illusie van de wetenschap.
Een serie artikelen over energie die gezond kan maken!

1.0 Inleiding
‘Een mystieke visie op gezond zijn en blijven’

bloem1aHet werken met geneeskracht wordt door de medische wereld – en de Kerk – vaak afgewezen, maar het is één van de oudste geneeswijzen. Maar besef dat alle medicijnen en medici iets van de genezer in zich hebben. De conventionele geneeskunde noemt dit antwoord misschien een placebo, maar hoe men het ook uitdrukt, mensen kunnen ander mensen gezond maken zonder gebruikmaking van een speciale therapie. We zouden er allemaal goed aan doen dit te overdenken, voordat we al te geestdriftig worden met betrekking tot een (één) bepaalde behandeling!
Want weet, dat ziekte volgens de Soefi’s een lichamelijke of een mentale disharmonie is; beide werken op elkaar in. Avicennna, de grote geneesheer uit oude tijden, op wiens ontdekkingen de medische wetenschap werd gebaseerd, was een soefi die in meditatie placht neer te zitten en intuïtief zijn recepten schreef. Genezing betekent dan ook in zijn visie absolute genezing; zowel van het innerlijke als het uiterlijke.

Het denkbeeld om bepaalde ziekten ongeneeslijk te noemen, is één van de grootste fouten die de hedendaagse mens – de medische wereld – begaat. Eigenlijk betekent het dat hij géén geneesmiddelen bezit om die ziekten te genezen en ze daarom ongeneeslijk noemt. Maar door een bepaalde ziekte ongeneeslijk te noemen, maakt hij de patiënt hopeloos – niet alleen t.a.v. de hulp van Boven. Als het doel van de Goddelijke Bron volmaakt zijn is, dan is het bereiken van volmaaktheid mogelijk en daar gezondheid volmaaktheid is, kan deze ook verkregen worden. Iedereen bezit kracht naarmate hij meer of minder dicht bij de ziel – zijn innerlijke of hogere zelf – staat. Maar niet iedereen heeft een vonk van die goddelijke Geest in zich; en iedereen moet dan ook weten dat hij als genezer van zichzelf verantwoordelijk is over zijn eigen gezondheid. En dat hij een rol in het leven te vervullen heeft voor zichzelf, waarvoor niet de dokter of de genezer verantwoordelijk is.

bloem3aChronische ontsteking is een slecht gekozen synoniem. ‘Ik zou liever willen spreken over een aanhoudende ontsteking’, aldus de Colombiaans-Amerikaanse onderzoeker dr. Alex Vasquez [Vakblad Natuurgeneeskunde, 2015]. Als we praten over osteoartritis, reumatoïde, diabetes, kanker en ook de ziekten van Alzheimer en Parkinson, wordt vaak de term chronische ontsteking gebruikt. Het is allemaal een aanhoudende ontsteking. ‘Er moet iets zijn dat de ontsteking gaande houdt’. Met de term chronische ontsteking zeg je in feite: er is niets meer aan te doen, het is zoals het is, het is ongeneeslijk. Maar als je zegt aanhoudende ontsteking, dan dringt zich meteen de vraag op: ‘Wat houdt dan het ontstekingsproces gaande?’
Iemand heeft geen diabetes type 2 of migraine voor het leven. Het is een actieve, dynamische toestand die we kunnen veranderen. Deze visie helpt de patiënten uiteindelijk te bevrijden van hun ziekten. Maar wat belangrijk is: het helpt om de geest te verruimen van zorgverleners zodat ze de strijd kunnen aanbinden met ziekten. En op zoek kunnen gaan naar vragen en antwoorden: wat onderhoudt de ontsteking? Wat is de onderliggende trigger? We creëren door deze negatieve gedachte een zekere mate van passiviteit wanneer we het definiëren als chronische ziekten. Alleen de farmaceutische industrie [1] heeft belang bij het concept van chroniciteit. ‘Die wil dat je denkt dat alles wat je hebt, chronisch is. Als je diabetes hebt, is het chronisch. Als je artritis hebt, dan is het chronisch. Het zelfde geldt voor depressie’.
Maar het concept – de allereerste gedachte – werd overigens door anderen bedacht. Waar komt dat idee vandaan dat zodra je een ziekte hebt, je die voor altijd hebt? Ik denk, dat het een religieuze achtergrond heeft. Vroeger dachten mensen dat ziekte een vloek – een vervloeking – was van de goden.

Helaas, we bevinden ons nog steeds in een overgangsfase: we bewegen ons van een metafysische of spiritueel gefundeerde geneeskunde in meer primitieve zin, naar een dynamische en functionele waardering van gezondheid en ziekten. Dr. Vasquez is ervan overtuigd dat de moderne welvaartsziekten in wezen ontstekingsziekten zijn. ‘Ontstekingsziekten van de geest!’ Bijna iedere ziekte vindt haar oorsprong in de geest, ook als men een besmettelijke ziekte oploopt. Toch mag men er niet aan voorbijgaan dat het op één of andere wijze een zwakte van de geest is die de ziekte laat ‘binnen dringen’. Als de geest in staat is om gezond te blijven, gehoorzaamt het fysieke lichaam daarin in hoge mate aan. Toch zijn harmonie van geest én lichaam beide noodzakelijk om de ‘levensstrijd te strijden’.

Jij bent de creator – de schepper – van je eigen wereldje, van je eigen gezondheid, van je eigen leventje’.
‘Alle (mentale) zietken worden door de geest – het verstand – gecreëerd!’


[1] Nieuwsbrief ‘Geneeskracht’ – deel I

2.0 Historisch perspectief

afb. genezing 1Het werken met geneeskracht was in 5000 v. Chr. al aan de Chinezen bekend, en in vrijwel alle culturen daarna. In Egypte was men van mening dat alle geneeswijzen oorspronkelijk door de goden waren geopenbaard en te boek gesteld door Toth, bij de Grieken bekend als Hermes Trismegistus. Ze werden vastgelegd in geheime boeken voor ingewijden en bewaard in scholen voor geneeskunde die bij de tempels van Saïs in Heliopolis hoorden.
Het schijnt, dat de eerste persoon die bekend stond om zijn gave om te genezen een man is die Imhothep heette. Hij was hofarchitect en hofmagiër van Koning Zoser uit de derde Egyptische dynastie en leefde rond 2700 v. Chr. Na zijn dood werd hij verheerlijkt. Talloze tempels en heiligdommen werden voor hem opgericht. Men geloofde dat Imhothep in het lichaam van een slang woonde, een symbool dat sindsdien vaak is teruggekeerd i.v.m. geneeskunde, met name in de gevleugelde staf met slang van de tegenwoordige medische wereld in het Westen.

De door Edwin Smith ontdekte papyrusrol over heelkunde toont aan dat de Egyptenaren over een aanzienlijk hoeveelheid weldoordachte kennis van de geneeskunde beschikten, maar die was niet gescheiden van de godsdienst. Men was toentertijd van mening, dat verschillende goden en godinnen zoals Seklimet en Amenophis bij ziekte en genezing een belangrijke rol speelden.
De kennis en de cultus verspreidde zich via Perzië naar het oude Griekenland, waar de god Asklepios werd genoemd. De overblijfselen van de aan Asklepios gewijde tempels en heiligdommen waar de geneeksunde werd beoefend, kan men op het eiland Epidauros nog steeds zien. Daarna verspreidde de cultus zich in de 3e eeuw v. Chr. naar Rome waar de god bekend raakte als Aesculapis.

Het beoefenen van de geneeskunde was in het verleden onontwarbar verbonden met religie. Alle kennis en wetenschap was gegrondvest in de tempels en men was van mening dat alles dat er met de mens en zijn omgeving gebeurde, door de goden werd beïnvloed, in scene werd gezet. Denk maar eens aan de oogst, de regenval, vrede en oorlog, ziekte en gezondheid. Al het onderwijs kon men alleen maar verkrijgen in de tempels.

3.0 Godsdienst en wetenschap

afb. genezing 6Het waren de Grieken die de grondslag legden voor het Westerse denken. Uit de opvatting van een geïntegreerd universum, waarin mens, materie en geest en levenskrachten (vaak voorgesteld als goden), onontwarbar verbonden waren, ontstond uiteindelijk een mechanistisch analytisch standpunt. Een standpunt dat de wereld in aparte stukken verdeelde die niets met elkaar te maken had. Dit leidde tot het begin van een wetenschappelijke benadering van de geneeskunde binnen het kader van het geloof dat het universum volgens mechanistische regels verliep die de mens uiteindelijk meester kon worden. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een zekere intellectuele blindheid; de westerse afhankelijkheid van logica én wetenschap.

Tijdens de afgelopen 2000 jaar werd de westerse benadering van de geneeskunde en van het werken met geneeskracht door 2 factoren gevormd. De ene is de langzame maar steeds sneller toenemende ontwikkeling van de wetenschap. De andere is de godsdienst. Hoe het tegenwoordig met de geloofsbeleving ook gesteld is, de westerse wereld is stevig gegrondvest op de diepgaande invloed van het christendom. Of misschien nog wel nauwkeuriger uitgedrukt op de invloed van de Kerk. Die twee zijn niet altijd goede maatjes geweest en hebben vaak geleid tot dubbele intellectuele maatstaven.

4.0 De uitwerking van vervolging

De Kerk had in de loop der eeuwen al lang opgemerkt, net zoals in het Oude Testament over genezers wordt gezegd, ze nog meer vermogens bezaten zoals helderziendheid en helderhorendheid. Dit zijn vermogens van bovenzintuiglijke waarneming, waardoor een mens hogere vibraties kan zien of horen dan die welke normaal worden waargenomen. Het boek Koningen beschrijft bijvoorbeeld de gaven die de profeten Elisa en Elia (1 Koningen 17, 2 Koningen 4, 2 Koningen 5) bezaten. Behalve genezen, konden zij ook gebeurtenissen voorspellen, voedsel vermenigvuldigen en verloren voorwerpen op paranormale wijze terugvinden.

afb. Islam 6De Kerk beschreef voor, dat dergelijke vermogens genezers op één lijn stelden met de oude heidense godsdiensten in plaats van met de grote profeten. Vanaf de Angelsaksische tijd heetten spritueel begaafde mensen witches (heksen), van de stam wit, dat ‘wijs persoon’ betekent. Maar het werd tot officieel beleid om er op alle mogelijke manieren voor te zorgen dat het woord ‘heks’ in de geest van de massa gelijkgesteld werd met het boze i.p.v. met wijsheid. Deze campagne maakte het de Inquisitie en later de protestantsse Kerk mogelijk genezers wreed te straffen of zelfs ter dood te brengen. Maar de Kerken hadden niet alléén het monopolie op vervolging. Het boek Samuël vertelt bijvoorbeeld hoe in vroegere tijden koning Saul ‘zich ontdeed’ van alle paranormaal begaafde mensen, ook van genezers. Toch ging hij in het geheim naar een vrouwelijk medium in de hoop een boodschap van de ‘dode’ Samuël te krijgen, hoe hij de Filistijnen moest verslaan [1 Samuël 28].
Dit verslag staat in de geautoriseerde versie van de Bijbel, maar in de tijd dat deze gepubliceerd werd in 1611 zei ‘men’ (de godsdienstijveraars) van personen met dergelijke gaven dat zij een verbond met de Duivel hadden. Vandaar dat de zachtmoedige en medelijdende vrouw die in de tekst werd genoemd, bekend stond als de ‘heks van Endor’. Tegen de tijd dat de Bijbel van koning Jacob zijn weg vond naar de kansels waren er in de loop van tweehonderd jaar ongeveer 300.000 helderzienden en genezers (in Engeland) ter dood gebracht en stond het Engelse parlementair statuut van vervolging nog steeds executies toe. Dit werd pas herroepen in 1735.

Genezers en paragnosten waren een levende brug geweest tussen het spirituele en het tijdelijke, maar nu deze groep nagenoeg was uitgeroeid, kon het leven van de mens gemakkelijker versplinterd raken. Vanaf de middeleeuwen verbreedde zich de kloof tussen materiële zaken – het hier en nu – en spirituele zaken, het hiernamaals. De geneeskunde werd – nu er geen duidelijke verbinding meer bestond met de spirituele leringen, – in toenemende mate verbonden met een louter natuurkundige opvatting van het lichaam.

Ten slotte zag de eeuw van de rede (19e eeuw) met de aanvaarding van de wetenschap volgens Newton en van een mechanistische wereldbeeld, een slechte gezondheid als een mankement aan de menselijke machine (‘zielloos mechanisme’, vlgs. prof Wundt) …….. dat uiteraard met wetenschappelijke middelen gerepareerd moest kunnen worden.

5.0 De leer van Jezus en de vroege-Kerk

‘Genezing in Bijbelse tijden’

jezus afbeeldingIn de tijd van Pythagoras (6e eeuw v. Chr.) was spirituele genezing een integrerend onderdeel van de heelkundige praktijk, samen met vele andere vormen van geneeswijzen. Het was bekend dat sommige genezers over grotere krachten beschikten dan andere en dat die meestal uit gemeenschappen kwamen waar genezers een speciale opleiding konden volgen. De Essenen waren een typisch vorbeeld van een dergelijke groep.
Deze in de woestijn woonachtige broederschap leefde aan de kusten van de Dode Zee in Palestina en aan het Mareotis-meer in Egypte. Ze leidden een leven dat in overeenstemming was met de kosmos en de natuur. Zij bestudeerde Chaldeïsche en Perzische astronomie en waren ingewijd in de kunst van het spirituele genezen. Esseense genezers moesten een proefjaar doen en werden gedurende drie jaar ingewijd vóórdat zij toegang kregen tot hogere kennis. De vaardigheid van de Esseense genezers was heel bekend in Azië en het Midden-Oosten. De Grieken noemden hen de Therpeutae vanwege de kwaliteit van hun hulpverlening en patiëntenzorg. Uit deze achtergrond kwamen de profreet Elia, Johannes de Dooper, Johannes de Geliefde, en de grote Esseense Meester Jezus voort.

Jezus van Nazareth werd geboren in een land waarin en op een tijdstip waarop een aantal culturele invloeden zich vermengde. Egyptische, Griekse, Romeinse, Perzische en zelfs Indische ideeën kwamen allemaal voor en genezers waren er niet onbekend mee. Volgens de Romeinse historicus Flavius Josephus (1e eeuw v. Chr.) hebben de Essenen vermoedelijk meerdere verschillende vormen van werken met geneeskracht toegepast. Sommige deskundigen beweren in feite, dat Maria en Jozef Essenen waren en dat Jezus zijn eerste onderwijs ontving in de tempel van de Therapeutae, de Egyptische tegenhangers van de Essenen, in de jaren na de vlucht voor Herodes Antipas [1].

In de Bijbel is bij herhaling sprake van genezing door handoplegging. Zowel Jezus als zijn apostelen hebben, volgens de Bijbelverhalen, zieke mensen door handoplegging genezen.
‘Nu geschiedde het – zo lezen wij in Handelingen 28:8 – dat de vader van Publius met ingewandenkoortsen te bed lag; en Paulus tot hem en deed een gebed, en hij legde hem de handen op en genas hem’. En in Marcus 5:25 lezen wij: ‘en een vrouw, die twaalf jaar aan bloedvloeiingen geleden had, en veel doorstaan had van vele dokters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veeleer achteruit was gegaan, had gehoord, wat er van Jezus verteld werd, en zij kwam tussen de schare en raakte van achteren zijn kleed aan…….. En Jezus bemerkte terstond bij Zichzelf de kracht, die van Hem uitgegaan was, en Hij keerde zich om in de schare, en zeide: Wie heeft mijn klederen aangeraakt?’

‘Niet wat de mond in gaat, maar wat eruit komt maakt iemand tot wat hij is’.


[1] Herodes Antipas (geboren voor 20 v. Chr.; overleden na 39), was in de eerste eeuw bestuurder van Galilea en Perea. Zijn titel was tetrach; viervorst (hij bestuurde een vierde deel van het koninkrijk). Hij is het bekendst door wat het Nieuwe Testament vertelt over zijn rol in de gebeurtenissen die leidden tot de terechtstelling van Johannes de Doper én van Jezus van Nazareth.

6.0 Wat is ziekte?

‘Ziekte = disharmonie’
‘De kracht van het denken’

afb. Psychiatrie 4Ziekte is volgens de Soefi’s en Yogi’s een lichamelijke of een mentale disharmonie; beide werken op elkaar in. Maar wat veroorzaakt deze harmonie? De gedachte is een gebrek van toon en ritme. Hoe vertaal je dit in fysiologische termen? Prana is de komische (levens)Energie, de Oerkracht van het universum, de verbindende Energie van God Zelf, die inwerkt op het fysieke lichaam en (onzuivere) geest om ons gewaar te maken van de spirituele aard van ons bestaan. Prana of de kosmische levensenergie is de toon; circulatie, regelmaat is het ritme. Regelmaat in het kloppen van het hart, in de polsslag en in de circulatie van het bloed door de slagaderen en de aderen. Gebrek aan circulatie betekent fysiologisch congestie; en gebrek aan prana, aan leven of aan (levens)energie betekent zwakte. Deze twee toestanden trekken ziekte aan én zijn er de oorzaak van.
Als we daarentegen onze spirituele aard van ons bestaan in onszelf verwezenlijkt hebben, dan leidt dat tot evenwicht en harmonie in ons mentale en fysieke leven, tot …. gelukzaligheid, vreugde en wijsheid. Deze kosmische levensenergie komt in alle levensvormen voor. Het is prana dat trilt en verschijnt als levenskracht, zelfs in de atomen. Er bestaat dus een ongelooflijke nauwe relatie tussen de microkosmos – dat jij in wezen bent – en de macrokosmos.
In mentale termen is ritme de werking van de geest, het verstand, het cel-geheugen (niet de ziel; de zuivere geest). Of deze nu actief is in harmonische dan wel in disharmonische gedachten, of deze krachtig, standvastig en onveranderlijk dan wel zwak is. Als je harmonisch blijft denken, is dat te vergelijken met het regelmatig kloppen van de pols, en het goed circuleren van het bloed. Als daarentegen de harmonie van de gedachten verbroken wordt, ontstaat congestie (‘opeenhoping’)  van de geest. Dan verlies je je geheugen, je wordt neerslachtig en ziet niets dan duisternis. Twijfel, achterdocht, wantrouwen en allerlei ellende en wanhoop treden op als de geest op deze wijze overladen wordt. Prana, het leven of de kosmische levensenergie, blijft bewaard als deze standvastig op harmonische gedachten blijft gericht; als de geest zijn gedachten in evenwicht kan houden; als bijvoorbeeld twijfel, verwarring, en ongeloof niet zo licht de overhand krijgen.
Of nu zenuwziekte, een mentale storing of een lichamelijke ziekte betreft, alle vormen van ziekte hebben één grondoorzaak, en wel disharmonie. Het lichaam dat onharmonisch is geworden, verandert in een verzamelplaats van onharmonische invloeden en ongestructureerde atomen; het neemt die onharmonische trillingen op zonder dat het zich ervan bewust is. En hetzelfde doet de geest, het verstand, de breinmassa, het cel-geheugen! Het lichaam dat al niet meer gezond is, is daarom vatbaar voor ziekte dan een volmaakt gezond lichaam. En zo is ook de geest die reeds enigermate gestoord is, vatbaarder voor iedere storende suggestie en komt zodoende van kwaad tot erger.

Het lichaam is een instrument, het heiligste instrument, een instrument dat God zelf voor zijn goddelijke doel heeft gemaakt. Als het goed gestemd blijft en de snarenafb. Psychiatrie 8 geen kans krijgen om te verslappen, dan wordt dit instrument het middel tot die harmonie waarvoor God de mens heeft geschapen.
Als jij je eigen toon doet trillen, de toon die samenhangt met je eigen revolutie, ben je jezelf, dan wordt je gestemd op hoogte waarvoor je gemaakt bent. De toonhoogte waarop je behoort te zijn, en waarin je je natuurlijkerwijze op je gemak voelt. En het ritme is in wezen een pulserende kosmische ritme – waarmee je permanent verbonden mee bent – te vergelijken met de polsslag in hoofd en hart. En als het ritme – de verbondenheid met het Universele Rasternetwerk, God – van deze polsslag wordt verstoord, veroorzaakt het ziekte!

afb. Psychiatrie 14Wetenschappers van alle tijden zijn tot het inzicht gekomen dat elk element zijn gelijke aantrekt, en daarom is het natuurlijk dat ziekte ziekte aantrekt! Met andere woorden …. disharmonie trekt disharmonie aan, terwijl harmonie harmonie aantrekt. De eerste les in gezondheid is het begrijpen van het beginsel dat ziekte niets anders is dan disharmonie, en dat het geheim van gezond-zijn schuilt in harmonie! Harmonie tussen ziel, geest en lichaam! Bij disharmonie staan geest en lichaam als het ware tegenover elkaar. Het lichaam weerkaatst zijn wel en wee op de geest, terwijl tegelijkertijd de geest zijn harmonie en disharmonie op het lichaam projecteert. Daarom zul je zien dat vele die lichamelijk ziek zijn, ook geestelijk iets mankeren en zeer zelden zul je een geval aantreffen waarbij iemand mentaal ziek en lichamelijk volkomen in orde is.
Een uitwendige genezing is dan ook géén genezing, als iemand niet tevens geestelijk is genezen. Als zijn geest niet genezen is, blijft het litteken van zijn ziekte bestaan, en is het ritme van zijn geest verbroken!

Er bestaan vele oorzaken van ziekte, maar de ergste is wel de indruk: ‘Ik heb een ongeneeslijke ziekte’. Want die indruk is erger dan een ziekte. In werkelijkheid is de ziel van ieder gezond of ziek individu, vrij van pijn of ziekte, en zij geneest onmiddellijk geest en lichaam, en als geest en lichaam geen ziekte schiepen, zou je altijd gezond zijn. Gezond zijn is natuurlijk, en ziekte, pijn en ongemak zijn onnatuurlijk!
De kerngedachte van het in ‘harmonie-zijn’ is: ‘hij die een druppel water kent, kent al het water, waar en wanneer hij het ook vindt. Op dezelfde manier ken je, als je de waarheid van de tempel van je eigen lichaam onder ogen ziet, de waarheid van het totale universum. Dat principe is in feite het inzicht in de eenwording van de twee tegengestelde krachten in het universum; het dualistische principe. Ook wel materie (geest) en geest (ziel) – de twee ‘uitersten’ – genoemd. Die twee uiterste krachten leiden via een interactie tot zelfbewust gewaar zijn, hetgeen uiteindelijk tot ‘ver-lichten’ leidt’.

De wereld is echt én eeuwig. De wereld is door God gecreëerd voor echte fysieke ervaringen, die ons echte kennis van ons echte wezen – van |Wie-ben-ik-werkelijk| – verschaffen. De goddelijke waarheid moet beleefd worden en dus zelf ervaren worden!

7.0 Gedachten en emoties

Oafb. Psychiatrie 6ns lichaam is een afspiegeling van al onze gedachten en gevoelens, of deze nu positief of negatief zijn. Wij allen kennen wel mensen met een zeer negatieve instelling en hun gezichtsuitdrukking, hun houding of algeheel slechte gezondheidstoestand wat exact een afspiegeling van hun pessimistische kijk op het leven. Omgekeerd komt het zelden voor dat iemand met een heldere inzicht en een positieve kijk op het leven een ziekelijke lichaam heeft.
Er is een grondregel die altijd de basis voor alle spirituele en metafysische studies moet zijn: het begrijpen en toepassen ervan op het gebied van healing is van cruciaal belang.

‘Energie laat zich leiden door het denken’

Elke gedachte die wij hebben, zal worden gevolgd door energie. Hoe meer wij aan iets denken, des te meer energie of ‘voeding’ wij aan die gedachten geven. Dit is afb. engelen 3precies de reden waarom technieken ‘in positief leren denken’ – die het accent leggen op de kracht van de gedachte – zo goed werken. Op geen enkel ander gebied als dat van gezondheid en genezing is deze wet zo belangrijk en heeft zij zo’n krachtige uitwerking. Want …… besef dat tijdens onze levensreis ons lichaam onze tempel – de behuizing van ons denken en onze emoties – is. Dit lichaam ontvangt de energie die ons denken en (zuivere of onzuivere) emoties vierentwintig uur per dag produceren. Ons fysiek lichaam hoort de gedachten en voelt de emoties die wij als het ware uitzenden. Het maakt geen onderscheid tussen goed en kwaad, noch tussen bewuste en onbewuste gedachten, al kunnen de boodschappen verschillend zijn. Het ontvangt en geeft uitdrukking aan elke impuls die ons denken en onze emoties uitzenden!

‘Zelfbeklag is de ergste vijand van de mens’

In de filosofie van het positieve denken is de essentie van het succes om je in gedachten een beeld te maken van de uitkomst en vervolgens te geloven en te voelen dat deze een realiteit is. Door oefening, en uiteraard het onbegrensde geloof (ook wel het absolute geloof genoemd), zal het succes komen en elk succes bouwt weer aan het volgende totdat het proces een manier van leven wordt. Op precies dezelfde wijze kunnen wij ons lichaam genezen. Wij visualiseren de volmaakte toestand en die gedachte activeren met positieve, vreugdevolle emoties en gevoelens, en dan gadeslaan hoe het proces zich ontvouwt. Dit is natuurlijk een iets te eenvoudige voorstelling van zaken, maar het proces komt overeen met de reeds bewezen filosofieën van positief denken.

Dit hele proces van genezen draait om het thema ‘energie’. Gedachten zijn energie, emoties en gevoelens zijn energie en ons lichaam bestaat uit energie. Gedachten zijn de meest stoffelijke energie, dan volgen de gevoelens en dan het fysieke lichaam. Uiteindelijk heeft fijnstoffelijke energie de meeste kracht! Daarom moet elke verandering is ons leven beginnen met verandering in onze mentaliteit!

‘Ons denken is de regisseur van ons bewustzijn, van ons leven’

afb. genezing 10Ons denken bestaat uit ontelbare fijnstoffelijke energievelden – de verzamelpunten zijn de chakraknooppunten – die bewust en onbewust ons lichaam op eindeloos veel verschillende manieren regisseren. Wij kunnen bewust het lichaam onze wil opleggen [Bijv. Wim Hof, ademhalingstechnieken] en het opdragen om bijvoorbeeld op te staan, hard te lopen, door het bos te wandelen. De geschiedenis heeft ons laten zien dat mensen die sterk genoeg in iets geloven [Kübler-Ross, 1953 [1]], hun denkkracht en hun wil kunnen gebruiken om buitengewone lichamelijke prestaties te leveren. Dit gebruik van de wil, tezamen met het denken, is het basiselement dat wordt gebruikt voor alle genezing, met name zelfgenezing!

‘Wij bestaan uit energie, wij denken met energie. Wij voelen met energie. Gezondheid en vitaliteit kunnen zich alleen manifesteren wanneer de energieën zijn gecentreerd, in evenwicht zijn, en werken in harmonie met de ziel. Genezing impliceert in beweging zijn van energie’.


[1] Elsiabeth Kübler-Ross was een Zwitsers- Amerikaanse psychiater. Ze studeerde als arts af in Zwitserland en werd vooral in Amerika beroemd om haar pionierswerk rond stervensbegeleding en de verschillende fassen van rouwverwerking.

8.0 Verbeelding

‘Spreek elke dag uit wat je wilt in het leven. Zeg het alsof het al zo is’. [Louise L. Hay]
‘Ons lichaam velt geen moreel oordeel over onze gevoelens, het reageert er alleen op’

Volgens een Oosterse uitspraak bestaat er een ziekte waarvan geen genezing mogelijk is; die ziekte wordt vahm genoemd ofwel verbeelding! In iedere ziekte speelt de verbeelding een belangrijke rol. Hoe groter de verbeelding, hoe zwaarder de ziekte. Niet zeldzaam maar vaak zie je hoe iemand zich al vermoeid voelt, voordat hij iets gedaan heeft, alleen al bij de gedachte aan werken. Onder het werk neemt die eerst verbeelde vermoeidheid nog toe en voor het werk beëindigd is, is zo iemand al uitgeput!

afb. genezing 14Verbeelding is een automatische werking van de geest; het verstand [niet de breinmassa, maar al het cel-geheugen in het fysieke lichaam, niet de ziel]. Verbeelding is het vermogen van je geest een idee of mentale afbeelding te vormen. Creatieve visualisering is daarentegen de techniek om met behulp van je verbeelding datgene tot stand te brengen dat je wilt in je leven. In creatieve visualisering maak je gebruik van je verbeelding om een heldere afbeelding te vormen van iets waarvan je wilt dat het zich manifesteert. Onze gedachten én onze verbeelding heeft een sterke invloed op onze fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel welbevinden. Door middel van visualisatie kunnen we ons onderbewustzijn beïnvloeden en onderliggende overtuigingen veranderen!
Je kunt verbeelding oefenen door het denken te oefenen. We moeten gedachten maken uit verbeeldingen. Er ontstaat een ontwikkeling van de geest die precies gelijkt op de spierontwikkeling van het fysieke lichaam, want elke spier valt te onderscheiden als iemand zijn lichaam oefent; zo kan iedere gedachte onderscheidbaar en klaar worden voor er uiting aan wordt gegeven. Op die manier wordt de verbeelding ontwikkeld én getraind!

Het lijdt dan ook geen twijfel dat hij die controle heeft over zijn verbeelding zichzelf kan overwinnen en boven ziekte kan uitstijgen! Onder iedere honderd mensen die aan een bepaald ziekte lijden, vind je er negen-en-negentig die genezen kunnen worden als hun verbeelding hun dit zou toestaan!
Hoe meer we dit gaan beseffen, hoe meer we ontdekken dat onze geest [niet onze ziel] de meester is van het leven; en we worden de bezitter van het koninkrijk Gods zodra wij ons bewust zijn geworden van de macht die het denken en de concentratie op ons leven heeft. Het ontbreken van deze kennis maakt dat je aan de goddelijke vonk – het innerlijke of hogere zelf, je ziel – in jezelf voorbijgaat; en doordat je je er niet bewust van bent, zak je steeds verder naar beneden totdat je de diepste diepten bereikt.

Elk mens heeft zo z’n eigen wereldje; soms is ze zo klein als een poppenhuis; en in die wereld leeft hij. Hij is zich niet bewust van het heelal; hij leeft maar in zijn kleine wereld; dat is het enige wat hij kent, het enige waar hij zich van bewust is, het enige waarin hij belangstelling toont! Als we toch het middel hebben gevonden om ziekten te genezen die haar oorsprong vinden in de verbeelding, dan is er geen enkele ziekte die we niet te boven kunen komen. We hoeven ons enkel de Bron der Volmaaktheid – de Ziel van God – in onszelf bewust te worden, en bewust te worden van de Universele Levenskracht van God, van Al,van |Al-Wat-Is|!

9.0 Geloof

‘Wat is geloof? Het is absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt en het is het bewijs van dingen die wij niet kunnen zien’. [Hebreeën 11:1]

afb. engelen 8Een geregeld leven, een zuiver dieet, een goede slaap, een goed evenwicht tussen activiteit en rust, een juiste ademhaling helpen je altijd aan een goede gezondheid. Maar het beste middel om jezelf van alle ziekte en geestesstoornissen te genezen is geloof! Nu zijn er vele mensen die menen dat ze ‘geloven’, maar er zijn er weinigen die werkelijk geloven. Ooit heb ik iemand horen zeggen: ‘Ik geloof, moge God mijn geloof versterken’. Dat is een uitspraak die geen zin en inhoud heeft. Als iemand zegt ‘Ik geloof’ dan betekent dit niet dat hij gelooft, want ‘geloof’ in haar volmaaktheid wordt eerst ‘geloof’. En wat zegt Jezus over dit geloof? Hij zegt: ‘Geloof verzet bergen’.
Zonder twijfel heeft de priester het over ‘geloof in de kerk’ en de dominee over ‘geloof in de Bijbel’; beter bekend als het traditionele of kerkelijke geloof [1]. Maar dat is niet de werkelijke betekenis van geloof. Geloof is het hoogtepunt van ‘geloof’ en als het geloof een bepaalde hoogte heeft bereikt, zal het groeien tot ongekende hoogte. Als ‘geloof’ volledig is, verandert het in het absolute geloof, het onbebrensde geloof. Geloof in God bijvoorbeeld is niets anders dan je laten leiden door je innerlijke gevoel van Al-wetendheid: ‘Ik weet dat God bestaat’, is iets anders dan ‘Ik geloof dat God bestaat’.

Geloof heeft dus met innerlijke beleving te maken, met innerlijk gevoel. Let wel innerlijk gevoel, niet een gevoel dat zo maar komt aanwaaien. Het innerlijke gevoel dat door de Eeuwige Ziel – God – wordt vertegenwoordigd. Dat enige, unieke gevoel vertegenwoordigt God in jouw lichaam en wel door de aanwezigheid van je ziel, de vertegenwoordiger van God hier op aarde. Het Al-weten komt vanuit het Goddelijke gevoel dat vanuit je hart komt én niet uit de opgelegde regels of uit het verstand. Door het te weten, weet je bij elke stap in je precair leventje welke stap de juiste stap is. Niet door de opgelegde regels te volgen, maar door te luisteren naar je innerlijk gevoel! Op die manier word je bevrijd van een (geloofs-)last, die door de Kerken zijn opgelegd. Dat innerlijke gevoel, die unieke beleving wordt helaas ontkent door de Kerk, omdat zij de voorgeschreven regels en dogma’s [2] blijven volgen, want zo staat het nu eenmaal geschreven in de Bijbel.
Het geloof begint een belangrijke rol te spelen, als je afgestemd bent op je ziel, je leven als onbegrensd ervaart en gewaar-zijn, zorgeloze vreugde en vertrouwen uitstraalt. Maar als je niet meer afgestemd bent op je innerlijke Zelf, dan verdwijnen deze eigenschappen van innerlijke blijdschap, vreugde, en onbegrensdheid.  Pessimisme – bewust of onbewust – overheerst dan. Op die momenten moet je geloven in je eigen ervaring, die je vertellen dat onbegrensd zijn de werkelijkheid is. Dit in tegenstelling wat het traditionele geloof ons wil doen geloven, dat wij afhankelijk zijn van de ‘genade van God’!

Genezing wordt in alle gevallen teweeggebracht door geloof, of het nu een plotselinge genezing is of wat ook de aard en het karakter van de ziekte is. Het geloof afb. engelen 13aversnelt de conditie: van de grootte van het geloof hangt de snelheid van de genezing af. Zonder geloof helpt zelfs géén medicijn. Geen behandeling kan goede resultaten hebben als er géén geloof is. Geloof is het voornaamste geneesmiddel, al het andere komt daarna. Al onze mislukkingen, smarten, teleurstellingen en moeilijkheden in het leven worden veroorzaakt door ons gebrek aan geloof. Afgezien van alle andere bewijzen is ziekte een kenmerk van het onbreken van geloof!
Als je geloofde – het absolute geloof bezat – dan zou er beslist geen plaats zijn voor ziekte. Maar ziekte neemt de plaats in van geloof. Je kunt niet ontkennen wat je geloof. Ziekte wordt je ‘geloof’, en daar begint de moeilijkheid. Als iemand zegt: ‘Ik vecht tegen mijn ziekte’, betekent dit ‘mijn verbeelding vecht tegen mijn geloof’. En dat wil zeggen dat hij de ziekte in zichzelf tot stand heeft gebracht. Hij vecht tegen iets waarvan hij toegeeft dat het bestaat. In zijn ‘geloof’ kent hij de eerste plaats toe aan zijn ziekte; de tweede plaats kent hij toe aan de verbeelding die welke reeds door ziekte in hem gevestigd is.

afb. engelen 5Geloof is geen verbeelding! Het is het wonder in zichzelf, want het geloof is creatief. Je ‘gelooft’ dat je zo-en-zoveel centen voor een euro kunt krijgen en iedereen ‘gelooft’ het, omdat het bewijs er is. Maar ‘geloven’ is moeilijk als er géén bewijs is. Het lijkt op het bouwen van een luchtkasteel. Als je gelooft in wat niet bestaat zal het geloof het doen ontstaan, als je in een bepaalde toestand geloof ook als bestaat dit niet, het zal er uiteindelijk komen. Het verschil tussen de geest van een gelovige en die van een ongelovige (klein-geloof, hfdst. 91.) is dat de geest van de gelovige op een toorts lijkt, en die van de ongelovige op een licht dat bedekt is door iets waardoor het niet kan (uit)stralen.
Denken over dingen is daarentegen ‘in de lucht hangen’. Geloof is het voedsel van de gelovige, het is het voedsel voor zijn geloof. Hij leeft van geloof, niet van voedsel en water. Geloof is zo heilig dat het niet kan worden  gegeven. Je moet het in jezelf ontdekken. Maar niemand in de wereld is zonder geloof, het is alleen maar ‘bedekt’. En wat bedekt het? Een soort pessimistische kijk op het leven; op de ware betekenis van het leven. Er zijn mensen die uiterlijk pessimistisch zijn, anderen die onbewust pessimistisch zijn, ze weten zelf niet dat ze het zijn. De mens kan vechten met de hele wereld, maar niet met zijn eigen zelf. Hij kan zijn eigen twijfels niet breken. Maar wie deze duistere wolken van depressiviteit en pessimisme kan verdrijven, heeft iets groots bereikt in de wereld.


[1] De formulerig vanhet traditionele kerkelijke geloof: ‘Daarom zond God Zijn zoon Jezus om Gods vergiffenis voor de zonden van de mens te brengen. Door zich met Zijn dood op te offeren voor de mensheid, bracht Jezus de verzoening met God tot stand. Om dit offer van verzoening, of verlossing, te kunnen aanvaarden, moesten de mensen Jezus als Heer en Verlosser accepteren. Zij doen dat door de doop, een rituele reiniging, waardoor bekeerlingen hun zonden uit het verleden symbolische wegpoetsen om te kunnen leven volgens de ethiek die Jezus onderricht heeft’.
[2] Dogma’s: aan geen beredenering meer onderworpen geloofsartikelen

9.1 Vanwege uw klein-geloof

‘Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met Hem alleen waren; Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Hij zeide tot hen: Vanwege uw klein-geloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterzaadje, zult gij tot deze berg zeggen: ‘Verplaats u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn’. [Matth. 17:19,20]

afb. engelen 10In onze tijd wordt er weinig in goddelijke genezing gelooft, omdat het vrijwel geheel is verdwenen uit de christelijke Kerk. Je kan je afvragen hoe dit komt. De meerderheid denkt dat wonderen, en ook de gaven van genezing beperkt moeten worden tot de tijd van de eerste of vroege-Kerk. Anderen gelovigen beweren dat wanneer de Kerk deze gaven heeft verloren, dat haar eigen schuld is. Het komt omdat ze ‘wereldsgezind’ is geworden; komt omdat ze niet in directe en voortdurende relatie is gebleven met de Volle Levenskracht van de onzienlijke wereld. Maar wanneer ze opnieuw mannen én vrouwen in haar midden zou zien opstaan, die het leven van geloof door de Helige Geest zouden leven, volkomen toegewijd aan God, dan zou ze weer de werking van dezelfde gaven zien als in vroegere dagen!

Ongeloof is iets anders dan klein-geloof. Ongeloof is géén geloof, terwijl klein-geloof een zwak geloof is. Omdat men twijfelt en de genezing verstandelijk beoordeelt en overweegt. Maar ongeloof verwerpt, ongeloof maakt cynisch. God belooft ons genezing. Hij zegt: ‘Ik ben de Heer uw Heelmeester’. [Exodus 15:26]. De belofte voor genezing is in de Bijbel duidelijk hierover. Maar het ongeloof zegt: ‘Het is niet voor mij bestemd’. Sterker nog: ‘Ik kan en zal die nooit bezitten, de ziektemacht is te sterk voor mij’. Toch legt God een duidelijke genezingsverklaring af. Hij heeft gezegd dat Hij onze ziekte gedragen heeft [Jesaja 53: 4-5 en Mattheüs 8:16-17]. Daarbij ….. ‘zie Jezus dat wij op ziekten de handen zullen leggen, opdat zij genezing zullen ontvangen’ [Marcus 16:18]
Er is ook een ongeloof door kennis. Jezus sprak over deze vorm van ongeloof; een ongeloof dat begrenst, zodat de twijfel een vrees de overhand krijgen. Steeds sprak Jezus over het onbegrensde geloof – het absoute geloof zoals in Marcus 9:23, dat alle dingen mogelijk zijn voor wie gelooft. Het geloof heeft géén grenzen!

9.2 Het absolute geloof

afb. engelen 7Het is onmogelijk over iets te denken en te spreken of om iets te doen waarin je niet werkelijk gelooft! Daarom moet het scheppingsproces – het creatieproces en het genezingsproces – ook geloof insluiten,  of kennis. Dit is het absolute geloof. Dit gaat verder dan hoop. Dit is iets met zekerheid weten! (‘uw geloof heeft u behouden’).
Het actieve deel van het scheppings- of genezingsproces omvat daarom altijd kennis. Het is een helderheid aan de basis, een totale zekerheid, een volledige aanvaarding van de realiteit van iets! Deze positie van weten is er één van de intense en ongelooflijke dankbaarheid. Het is een dankbaarheid vooraf. En dat is misschien wel de grootste sleutel tot het scheppingsproces, tot het genezingsproces. Het is het onbetwistbare teken van meesterschap. Alle meesters – ook de grootste meester aller tijden, Jezus – weten vooraf dat de (genezings-)daad is verricht!

 

 

10. Slot

Ziekte = disharmonie’. Alle ziekten ontstaan als gevolg van het feit, dat er zich in het fysieke lichaam van de ziekte evenwichtsstoornissen voordoen; onharmonische verdeling van levenskrachten of levensenergieën over het lichaam. De zieke genezen betekent het verstoorde evenwicht herstellen! Dit herstellen geschiedt door toevoer van die levenskrachten.

Als we ons denken én onze overtuigingen verruimen, kan onze liefde vrij stromen. Als we ons bewustzijn vernauwen, sluiten we onszelf af.

Als ik blijf kijken zoals ik heb gekeken,
Blijf ik denken zoals ik altijd hebt gedacht.

Als ik blijf denken zals ik altijd heb gedacht,
Blijf ik geloven zoals ik altijd hebt geloofd.

Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd,
Blijf ik doen wat ik altijd heb gedaan.

Als ik blijf doen wat ik altijd heb gedaan,
Blijft mij overkomen wat mijn altijd overkomt!

We zijn in de kern allemaal volmaakte spirituele wezens. Ieder van ons is een volmaakte uitdrukking van de Universele Zuivere Geest of het God-Bewustzijn dat binnenin ons aanwezig is, nl. de ziel of het innerlijke of hogere Zelf. Het is daarom ons natuurlijk geboorterecht stralende gezondheid, schoonheid, grenzeloze energie en vreugde door ons hele leven te mogen ervaren. De enige barrières aan onze gezondheid, schoonheid, vitaliteit, energie en vreugde komen door onze zelfgeschapen barrières die op angst én onwetenheid zijn gebaseerd!

Ons lichaam is gewoonweg een fysieke uitdrukking van ons bewustzijn (de geest). Hoe meer we ons bewustzijn in één lijn met onze hoogste spirituele verwezenlijking – de allerhoogste wensen van de ziel – des te meer zal ons lichaam uitdrukking geven aan onze eigen volmaaktheid.

10.1 Kernboodschap van jezelf genezen

‘Blijf anderen in het Licht!’….. ‘Mediteer!’…… ‘Bid!’

afb. genezing 12De meeste elementaire ‘basisregel’ voor het creëren van een goede gezondheid is: stel je  – het liefst dagelijks – in verbinding met de Kosmos (de universele Kosmische Levensenergie, de Ziel van God, het Universele Rasternetwerk) zodat het innerlijke of hogere Zelf permanent gevoed wordt met goddelijke Liefde (de frequentie-impulsen, ook wel de SPIRIT-Referentie-Energiestraal genoemd) die door alle charka- of bewustzijnsniveaus in alle vier windrichtingen op sublieme wijze verspreid kan worden.
Dan zullen alle chakra’s als bloemenfonteinen hun(levens)ernergieën in alle denkbare richtingen spuiten. Je bent dan een lichtshow geworden, omdat door middel van de regelmatige frequentie-impulsen alle chakra’s een overeenkomstige, gelijkwaardige trillingsfrequentie uitzenden. De chakra-knooppunten in het fysieke lichaam zijn dan in harmonie met elkaar! Er heerst dan géén disharmonie meer!

Hans Zevenboom

Literatuurverwijzing:

 • Goddelijke genezing, Andrew Murray
 • Creatief visualiseren, Shati Gawain
 • Geestelijke geneeskracht, Inayat Khan
 • Tibetaanse geneeskunde, Egbert Asshuer
 • De Ziel als genezer, L. Jospeh Nicohols
 • Werken met geneeskracht, Bruce Mac Manaway
 • Vuur uit de hemel, Kiam Windriver
 • Gebruik je innnerlijk kracht, Louise L. Hay
 • Magnetiseurs, somnambules & gebedsgenezers, dr. W.H.C. tenHeaeff
 • Spirituele genezing, Jack Angfelo

Bron: http://www.millennium-visie.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=227:geneeskracht&catid=36:nieuwsbrieven&Itemid=60

 

Een pracht stuk tekst die zeker de moeite waard is om te lezen, maar nog meer om van te leren. Zelf was ik al bewust door Bach bloesem cursus, nu nog meer beseffend door een cursus die ik nu volg, Het Ego maakt het lichaam ziek.  belangrijk is dan ook de denkgeest van het Ego te vergeven dat het lichaam ziek heeft gemaakt. Met vergeving is de eerste stap naar genezing gezet, vergeven dat je er naar geluisterd heb in plaats van naar de signalen van het lichaam.

Wanneer we kijken vanuit het Kosmisch bewustzijn, is er eigenlijk geen lichaam, ook geen Ego of denkgeest die het ziek kan maken. Daar ga ik niet verder op in omdat we zouden afdwalen van de tekst die toch over het aards lichaam gaat en hoe we heel eenvoudig onszelf kunnen genezen….VERGEVING.

Advertentie

Lang leve PMS!


Lang leve PMS! Die paar heerlijke dagen dat je gewoon zegt wat je ervan vindt, die dagen dat je moppert en klaagt over alles wat je niet bevalt, die dagen dat je je strijdlust inzet, voor jezelf op komt en je grenzen aangeeft! Tenminste, als je dat mag van jezelf.

Vrouwen passen zich over het algemeen veel te veel aan. Houden veel te veel rekening met anderen. Zetten zichzelf vaak op de tweede plaats. Dat zal wel in de genen zitten. Of in de opvoeding. Dat is vast handig als je kinderen moet opvoeden. Maar daar word je niet blij van. Veel vrouwen hebben diep van binnen een onvrede die ze zelf niet begrijpen. En die ze ook niet wíllen voelen. En dat komt er opeens allemaal uit, vlak voor de menstruatie.

Elke natuurlijke cyclus komt op hetzelfde neer: Een afwisseling van opbouwen en loslaten. Of het nu gaat om de jaargetijden, het dagritme, de levensfasen of de ademhaling: De eerste helft is altijd opbouw, groei, expansie, en de laatste helft is loslaten en weer tot de kern komen.

De vrouwelijke hormonen zorgen voor opbouw van de baarmoederwand. Het hele lichaam wordt klaargemaakt voor een zwangerschap. Tot aan de eisprong. Komt er dan geen bevruchting, dan komt de fase van loslaten: de rommel wordt opgeruimd. Lichamelijk en emotioneel wordt alles losgelaten wat niet meer nodig is. Lichamelijk is dat de baarmoederwand en het eitje dat niet bevrucht is. Maar we hebben het nu over de emotionele kant: Weggestopte emoties zoals ergernis en frustratie komen naar de oppervlakte en kunnen dan losgelaten worden. De rest van de maand wil je eigenlijk niet weten wat je dwars zit. Je past je aan en je gaat gewoon dóór. Maar die dagen voor de menstruatie ben je je behoorlijk bewust van wat jou irriteert. En dus ook van hoe je het anders wilt. Dus mopper je.

Probeer het eens andersom te zien. PMS is niet die irritante tijd dat je niet lekker in je vel zit. Je zit altijd al niet lekker in je vel. Tijdens die PMS-dagen kun je juist méér jezelf zijn, zonder je aan te passen of emoties weg te stoppen. PMS is juist de uitlaatklep voor je frustratie, waardoor je er de rest van de maand weer tegen kunt. Laten we het Persoonlijke Maandelijkse Strijdlust noemen! Doe er iets mee! Je bent je méér bewust van wat je wilt, dus maak daar gebruik van. Zorg dat dingen veranderen. Maak afspraken. Zet ze aan het werk. Bijt maar van je af! Laat zien wie je bent. Zeg wat je denkt, en vertel ze wat je wilt. Dat mag. Elke dag van de maand.

Tips (Wat kun je er zelf aan doen?)

 • Check het zelf: Is het echt zo onredelijk wat je zegt/wilt op PMS-dagen? Of zijn ze het gewoon niet van je gewend dat je er iets van zegt?
 • 24 Dagen zit je met een zucht de rommel van je gezin op te ruimen, en daarna ben je 4 dagen boos over die rommel. En dan zeggen ze dat jij sacherijnig bent? En dan zeg jij sorry? Wat klopt hier niet?
 • Niemand is perfect, ook je partner niet. Maar als je 24 dagen zijn fratsen verdraagt, dan zijn die 4 dagen dat je je eraan ergert heel gezond. Juist als je het even van de andere kant ziet, en erover kunt mopperen, kun je er daarna weer vol frisse moed tegenaan.
 • De onvrede zat er al, misschien al jaren. Doe iets aan die onvrede! Dat is beter dan iets aan je hormonen doen. Zorg dat je leven leuk wordt, dat je relatie weer leuk wordt. Zorg dat je gehoord wordt.
 • Zie PMS als jouw Persoonlijke Maandelijkse Strijdlust. Waar wil jij voor strijden? Ga de strijd maar aan. Maak een actie-plan. Voer nieuwe regels in. Bedenk een nieuwe taakverdeling. Zorg dat je krijgt wat je nodig hebt: meer vrije tijd, meer waardering, meer aandacht, meer rust, meer liefde…

Bron: http://www.leveninlicht.nl/

Een andere kijk op premenstrueel syndroom die helderheid geeft waardoor je jezelf zo fuck voelt.

Ontwikkel je empathie


Ontwikkel je empathie

Empathie is een belangrijke gave. Het stelt ons in staat intuïtief informatie van buiten onszelf te ontvangen en te interpreteren. Het verbindt op een prachtige manier. Empathie is de brug die ons weer bij elkaar brengt – dicht bij onszelf, dicht bij anderen en bij het Goddelijke. Het gaat er hierbij om dat je leert begrijpen wat er in de ander omgaat vanuit zijn of haar referentiekader, niet vanuit het jouwe. Als je dat onder de knie hebt, kun je vervolgens je hart en geest openstellen voor het oplossen van problemen en het helpen van de ander. – See more at: http://www.altamira.nl/psychologie/zelfontplooiing/recente-artikelen/ontwikkel-je-empathie/?

We beschikken allemaal over empathische vermogens, maar je moet er wel voor kiezen om deze vermogens te ontwikkelen en te gebruiken. Waarom? Bijvoorbeeld omdat het goed is voor je gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat meedogend zijn stress vermindert, je bloeddruk verlaagt en je gezondheid bevordert. Maar er is veel meer dan dat: het is in spiritueel opzicht goed om goed te doen!

Zes empathische stijlen Als je je empathische vaardigheden maximaal wilt uitbreiden, moet je er eerst achterkomen welke empathische stijl het sterkst in je ontwikkeld is. In haar boek De kracht van empathie onderscheidt Cyndi Dale zes van deze stijlen. Met de testen in haar boek ervaar je welke stijl in jou het meest ontwikkeld is en hoe je je gaven bewust vergroot en inzet om anderen bij te staan.

Stijl 1: lichamelijk Iemand met lichamelijke empathie absorbeert de fysieke energieën die aanwezig zijn in de buitenwereld. Je voelt dan in je eigen lijf de ziekten en pijnen van de ander. Bijvoorbeeld als je met iemand in dezelfde ruimte bent. Maar ook als je een sieraad of kledingstuk van een ander vasthoudt. Dat kan zover gaan dat je zelfs van de ander de smaak in de mond proeft, de geur van iemands parfum ruikt of de sensatie ervaart van iemands kleding op jouw huid.

Stijl 2: emotioneel Heb jij je emotionele empathie sterk ontwikkeld? Dan voel je de gevoelens van een ander alsof het je eigen gevoelens zijn. Mensen met veel emotionele empathie worden vaak omschreven als ‘zeer gevoelig’ en dat kan overweldigend zijn maar ook nuttig! Je moet alleen wel leren om je eigen gevoelens te scheiden van die van de ander.

Stijl 3: mentaal Als je mentaal empathisch bent, ontvang je informatie en gegevens van de buitenwereld. Je ‘weet’ gewoon wat iemand anders weet. Er zijn verschillende specialisaties bij mentale empathie. De een heeft toegang tot het persoonlijk leven van andere mensen en heeft inzicht in hun overtuigingen, angsten of diepgevoelde verlangens. Anderen hebben inzicht in financiële gegevens, afwijkende landbouwkundige cijfers of de beste manier om een project te leiden.

Stijl 4: natuurlijk Natuurlijke empathie staat in verbinding met op de natuur gebaseerde krachten en schepselen. Met deze vaardigheid heb je toegang tot uitgebreide omgevingsinformatie, zoals de wonderlijke beweging van de planeten, weerpatronen, de emoties en behoeften van dieren, en de manier waarop kruiden geneeskrachtig kunnen worden gebruikt. –

Stijl 5: spiritueel Mensen met spirituele empathie voelen het innerlijke Goddelijke en kunnen vaak vaststellen ‘wat God wil’ (of niet wil) voor henzelf en anderen. Meestal voelen ze ook heel goed intuïtief aan of iemand wel eerlijk is of niet.

Stijl 6: sjamanistisch Iemand met sjamanistische empathie beschikt over alle bovengenoemde stijlen. je kunt dus voelen wat er in het lichaam van anderen gebeurt, hun gevoelens aanvoelen, weten wat ze denken, waarnemen wat er in de natuurlijke wereld om hen heen gebeurt, uitpuzzelen of ze spiritueel in balans zijn met hun handelingen en afstemmen op bovennatuurlijke verschijnselen.

Met de instructies en oefeningen van Cyndi Dale leer je empathie in te zetten voor jezelf en anderen. Bestel nu De kracht van empathie in onze webshop. – See more at: http://www.altamira.nl/psychologie/zelfontplooiing/recente-artikelen/ontwikkel-je-empathie/?

Bron: http://worldunity.me/8-tekens-dat-u-empatisch-bent-gevoelig-voor-energie/

De betekenis van de ziektesymptomen


 

De betekenis van ziektesymptomen.

Om een nog beter begrip en inzicht te verkrijgen van de hieronder volgende informatie over de

betekenis van ziektesymptomen. Wordt het aanbevolen eens de tekst “Live Your Life – De Zin van

ziekte (New version).pdf te lezen.

Door deze onderverdeling in verschillende symptoomgebieden moet je de verschillende symptomen in het

verband van het gebeuren gemakkelijker vinden en begrijpen.

Natuurlijk zijn de verschillende afdelingen in werkelijkheid niet van elkaar te scheiden, omdat aIle

gebieden in een voortdurende wisselwerking met elkaar staan en de mens daarom altijd als totaliteit

gezien moet worden. Zelfs de scheiding tussen somatisch (lichamelijk) en psychisch vinden we eigenlijk

niet gerechtvaardigd, omdat het altijd om een en hetzelfde probleem of principe gaat dat zich alleen maar

op verschillende niveaus manifesteert. Daarom moeten liefst altijd alle bestaande symptomen bekeken

worden.

Opmerking: Het begrip symptoom betekent ‘teken, signaal, kenmerk’ of ‘aanwijzing’. Een symptoom wordt

ook ‘ziektebeeld’ genoemd, symptomatisch betekent ‘kenmerkend’. De symptomatologie is de leer van de

ziektetekens, van de ziektekenmerken.

TOTALITEIT

POLARITEIT POLARITEIT

Yin Yan

Zijn Doen

Vrouwelijk Mannelijk

Minus Plus

Nacht Dag

Inademen Uitademen

Het evenwicht van beide polen geeft pas harmonie, totaliteit.

Overzicht onderverdeling.

 1. Hoofd
  1.1.Hersenen (P06)
  1.1.1. Beroerte (apoplexie)
  1.1.2. Epilepsie (vallende ziekte)
  1.1.3. Hersenschudding
  1.1.4. Hersentumor
  1.1.5. Hoofdpijn (algemeen)
  1.1.6. Migraine
  1.2.Haar (P07)
  1.2.1. Haarproblemen algemeen
  1.3.Ogen (P07)
  1.3.1. Oogproblemen (algemeen)
  1.3.2. Bijziendheid
  1.3.3. Bindvliesontsteking
  1.3.4. Blindheid
  1.3.5. Kleurenblindheid
  1.3.6. Grauwe staar (cataract)
  1.3.7. Groene staar (glaucoom)
  1.3.8. Scheelkijken (starbisme)
  1.4.Neus (P08)
  1.4.1. Verkoudheid
  1.4.2. Voorhoofdsholteproblemen (ook bijholteproblemen)(Sinussen)
  1.5.Oren (P08)
  1.5.1. Doofheid
  1.5.2. Hardhorendheid
  1.5.3. Oorpijn (bijv. otitis media – middenoorontsteking)
  1.6.Mond (P09)
  1.6.1. Mondproblemen (algemeen)
  1.6.2. Slechte adem
  1.6.3. Woekeringen – keelholte – amandel – poliepen
  1.7.Tanden en tandvlees (P09)
  1.7.1. Gebitsproblemen (algemeen, bijv. Cariës)
  1.7.2. Tandenknarsen (’s nachts)
  1.7.3. Tandsteen1.7.4. Tandprothese (kunstgebit)
  1.7.5. Tandvleesproblemen (algemeen)
 2. Keel (P10)
  2.1.Amandelontsteking (angina)
  2.2.Heesheid (strottenhoofdontsteking, laryngitis)
  2.3.Hoesten – zie onder Ademhaling-bronchitis
  2.4.Keelproblemen (algemeen)
  2.5.Scheve hals – zie onder Bewegingsapparaat
  2.6.Slikstoornissen (algemeen)
  2.7.Stijve nek – zie onder Bewegingsapparaa

 3. Ademhaling (P10)
  3.1.Ademhaling (algemeen)
  3.2.Ademhalingsklachten (algemeen)
  3.3.Astma
  3.4.Bronchitis (kriebelhoest)
  3.5.Longontsteking
  3.6.Tuberculose (long-tbc)

 4. Hart – bloedsomloop
  4.1.Hart – bloed – bloedsomloop (algemeen) (P11)
  4.2.Hart (P12)
  4.2.1. Hartproblemen (algemeen)
  4.2.2. Hartritme
  4.2.3. Hartinfarct
  4.2.4. Hartkransslagader vernauwing (angina pectoris)
  4.3.Bloed (P12)
  4.3.1. Bloedproblemen (algemeen)
  4.3.2. Anemie (bloedarmoede)
  4.4.Bloedsomloop (P12)
  4.4.1. Arteriosclerose (aderverkalking)
  4.4.2. Bloedsomloopcollaps
  4.4.3. Embolie
  4.4.4. Hypertonie (hoge bloeddruk)
  4.4.5. Hypotonie (lage bloeddruk)
  4.4.6. Oedeem (vloeistofophoping/waterzucht)
  4.4.7. Spataderen (varix)
  4.4.8. Trombose

 5. Spijsvertering – uitscheiding
  5.1.Maag (P14)
  5.1.1. Maagklachten (algemeen)
  5.1.2. Brandend maagzuur
  5.1.3. Gebrek aan eetlust
  5.1.4. Maagzuur (gastritis)
  5.1.5. Misselijkheid (braken)
  5.2.Darmen (P15)
  5.2.1. Aambeien
  5.2.2. Blindedarmontsteking
  5.2.3. Darmkrampen (kolieken)
  5.2.4. Diarree (chronisch en acuut)
  5.2.5. Dikkedarm-catarre (colitis ulcerosa)
  5.2.6. Spijsverteringsklachten (algemeen/dunne darm)
  5.2.7. Verstopping (dikke darm)
  5.2.8. Winderigheid
  5.2.9. Zweer aan de twaalfvingerige darm (ulcus duodeni)
  5.3.Alvleesklier (P16)
  5.3.1. Diabetes (mellitus/suikerziekte)
  5.4.Lever (P16)
  5.4.1. Leverproblemen (algemeen)
  5.4.2. Geelzucht
  5.4.3. Levercirrose
  5.4.4. Leverontsteking (hepatitis)
  5.5.Gal (P17)
  5.5.1. Galklachten (algemeen)
  5.5.2. Galstenen
  5.6.Nieren (P17)
  5.6.1. Nierproblemen (algemeen)
  5.6.2. Nierbekkenontsteking
  5.6.3. Nierstenen
  5.6.4. Verschrompelde nieren (geldt ook voor kunstnier, dialyse)
  5.7.Blaas (P18)
  5.7.1. Blaasontsteking (cystitis)
  5.7.2. Geïrriteerde blaas
  5.7.3. Zwakke blaas (algemeen)

 6. Seksueel en genitaal gebied
  6.1.Zwangerschap en geboorte (P18)
  6.1.1. Miskramen (algemeen)
  6.1.2. Schijnzwangerschap
  6.1.3. Te vroege geboorte (algemeen)
  6.1.4. Te late geboorte (algemeen)
  6.1.5. Zwangerschapsproblemen (algemeen)
  6.2.Seksuele problemen (P19)
  6.2.1. Frigiditeit (seksuele ongevoeligheid)
  6.2.2. Geslachtsziekten (algemeen)
  6.2.3. Impotentie
  6.2.4. Schedekramp (vaginale contractie)
  6.2.5. Seksuele afwijkingen – zie onder Psyche
  6.3.Overige (P20)
  6.3.1. Borst (rauwheid/cysten)
  6.3.2. Menstruatieproblemen (algemeen)
  6.3.3. Prostaatklachten
  6.3.4. Steriliteit (onvruchtbaarheid)
  6.3.5. Onderlichaamontstekingen (algemeen)
  6.3.6. Overgangsklachten (menopauze/climacterium)

 7. Huid (P21)
  7.1.Huidproblemen (algemeen)
  7.2.Abces
  7.3.Acne
  7.4.Dauwworm (eczeem bij zuigelingen)
  7.5.Eczeem
  7.6.Gordelroos (herpes zoster)
  7.7.Huiduitslag
  7.8.Jeuk
  7.9.Schubvlechten (psoriasis)
  7.10. Steenpuist
  7.11. Verbrandingen (van de huid)
  7.12.Wratten
  7.13. Zweren

 8. Bewegingsapparaat (P22)
  8.1.Bewegingsapparaat (algemeen)

8.2.Acidose (te hoge zuurgraad van de weefsels)
8.3.Artritis (gewrichtsontstekingalgemeen)
8.4.Artrose (algemeen)
8.5.Beenproblemen (algemeen)
8.6.Bochel (sterk gekromde wervelkolom)
8.7.Breekbare botten
8.8.Dof gevoel in de ledematen (algemeen gevoelsstoornis)
8.9.Dupuytren-contractie (verschrompeling van de pees in de handpalm)
8.10. Fracturen (botbreuken/algemeen)
8.11. Handklachten (algemeen)
8.12. Heupproblemen (algemeen, bijv. coxartrose)
8.13. Ischiasklachten (lumbago)
8.14. Jicht
8.15. Knieproblemen (algemeen)
8.16. Liesbreuk (hetzelfde geldt voor navelbreuk)
8.17. Morbus bechterew (chronisch gekromde wervelkolom)
8.18. Multiple sclerose (MS)
8.19. Nekklachten (algemeen, bijv. stijve nek)
8.20. Ouderdomsstijfheid (algemeen)
8.21. Polyartritis
8.22. Rachitis (Engelse ziekte)
8.23. Reuma (algemeen)
8.24. Rugproblemen (algemeen)
8.25. Scheve nek
8.26. Schouderproblemen (algemeen)
8.27. Schrijfkramp
8.28. Slijmbeursontsteking (bursitis/algemeen)
8.29. Spierkrampen (algemeen)
8.30. Verlamming (algemeen)
8.31. Verstuiking (algemeen)
8.32. Voetproblemen (algemeen)
8.33. Wervelbreuk (WK-fractuur/algemeen)

 1. Infecties (P27)
  9.1.Infectie (algemeen)
  9.2.Bronchitis zie onder Ademhaling
  9.3.Griep (algemeen)
  9.4.Hepatitis zie onder Spijsvertering – uitscheiding
  9.5.Koorts (algemeen)
  9.6.Longontsteking zie onder Ademhaling
  9.7.Verkoudheid (algemeen)
 • Allergieën (P28)
  10.1. Allergie (algemeen)
  10.2. Antibiotica-allergie (bijv. penicilline-allergie)
  10.3. Dierenhaar-allergie (algemeen)
  10.4. Hondehaar-allergie
  10.5. Hooikoorts
  10.6. Huisstofallergie
  10.7. Kattehaar-allergie
  10.8. Paardehaar-allergie

 • Kinderziekten(P28)
  11.1. Kinderziekten (algemeen)

 • Kanker (29)
  12.1. Kanker (algemeen)

 • Psyche (P29)
  13.1. Bedwateren
  13.2. Depressies (algemeen)
  13.3. Exhibitionisme
  13.4. Flauwvallen
  13.5. Geestesziekte (psychose)
  13.6. Logasthenie (woordblindheid/leermoeilijkheden)
  13.7. Moeheid
  13.8. Nagelbijten
  13.9. Nervositeit (algemeen)
  13.10. Reisziekte (wagen-, lucht-, zeeziekte)
  13.11. Seksuele afwijkingen (perversies algemeen)
  13.12. Slapeloosheid (ook problemen met inslapen)
  13.13. Stotteren
  13.14. Verslaving (algemeen)
  13.15. Alcoholisme
  13.16. Dwangneurosen (algemeen)
  13.17. Anorexia
  13.18. Nicotineverslaving (tabaksmisbruik)
  13.19. Snoepverslaving (begeerte naar zoetigheid)
  13.20. Vraatzucht

 • Overige (P32)
  14.1. Geboorteafwijkingen (algemeen)
  14.2. Ongelukken (algemeen)
  14.3. Pijn (algemeen)
  14.4. Vergeetachtigheid (algemeen)

 • Overzicht onderverdeling.
  1. Hoofd.
  1.1. Hersenen. De rechter hersenhelft beheerst in hoofdzaak het gedrag van de linker lichaamshelft.
  De volgende eigenschappen worden eraan toegeschreven: eenheidsgevoel, creativiteit, gevoel,
  intuïtie, ruimtegevoel en muziek. Het komt overeen met het Chinese yin, het maanprincipe, het
  water, het vrouwelijke, het ontvangende. De linker hersenhelft beheerst in hoofdzaak de rechter
  lichaamshelft: logica, analytisch en rationeel denken, intelligentie, spraak en rekenen worden erbij
  ondergebracht. Het komt overeen met het Chinese yang, het zonneprincipe, het vuur, het
  mannelijke, het gevende. (Zie hierover ook het begrip ‘heelheid’ in het voorgaande hoofdstuk.)
  1.1.1. Beroerte (apoplexie. Bij een beroerte valt een bepaald hersendeel uit doordat de
  bloedvoorziening onderbroken wordt. Het is een teken van extreme weerstand, van innerlijke
  afwijzing van het leven. De erop volgende verlamming van een deel van het lichaam
  beïnvloedt je activiteit in de uiterlijke wereld. Neem deze aanwijzing dus ter harte. De
  krachten van het gevoel en de intuïtie moeten bij jou sterker ontwikkeld worden en je moet er
  meer aandacht aan schenken. Accepteer het leven in zijn totaliteit. Ga meer naar binnen,
  naar rust en stilte.

  1.1.2. Epilepsie (vallende ziekte). Een epileptische aanval is het uitleven en vrijkomen van tevoren
  onderdrukte krachten en agressies. De aanval dwingt je te laten gaan, je te laten vallen en zo
  je bewustzijn en je herinnering los te laten. Accepteer de krachten en energieën in je zonder
  ze te veroordelen of te verdringen. Kijk er bewust naar. Wees ook bewust in je slaap. Beleef
  en accepteer wat in de fase van het inslapen in je bewustzijn komt en laat het gebeuren. Zo
  zul je leren je over te geven en los te laten en hoef je er niet meer toe gedwongen te worden.
  1.1.3. Hersenschudding. Bij een hersenschudding wordt het hele gebied van je denken geschud,
  dat wil zeggen, door elkaar gegooid. Nu kun jij je hoofd niet meer hoog dragen; zodra jij je
  opricht, doet het pijn. Laat dus je oude denkwijzen los. Ga naar binnen om ook de gebieden
  van het gevoel en de intuïtie in je leven te betrekken.

  1.1.4. Hersentumor. Een tumor in je hoofd wijst je erop dat er iets veranderd moet worden aan je
  manier van denken. Je bent te stijfkoppig en wilt oude, allang achterhaalde
  gedachtepatronen niet loslaten. Je moet echter begrijpen dat alles in het leven onderhevig is
  aan een eeuwige verandering. Groei betekent altijd verandering. Vertrouw je dus toe aan de
  stroom van het leven. Hij zal je naar nieuwe oevers brengen, die mooier en bevredigender
  zijn dan je huidige leven. Zo word je vrij.

  1.1.5. Hoofdpijn (algemeen. Hoofdpijn wijst op te grote spanning. Hij kan bijvoorbeeld veroorzaakt
  worden door prestatiedwang van buiten af, of door te grote eerzucht en perfectionisme van
  jouw kant, of door stijfkoppigheid of voortdurend je hoofd breken. Het verstand krijgt te veel
  nadruk, wat tot topzwaarheid leidt. Geef je weer bewust over aan het in evenwicht brengen
  van je innerlijke gevoel. Neem rust en laat een poos alles in je gebeuren wat uit zichzelf wil
  gebeuren. Neem het aan zonder te oordelen. Zo kan de spanning weer verdwijnen en
  plaatsmaken voor vrede, liefde en vreugde.

  1.1.6. Migraine. Wijst op weerstand tegen de stroom van het leven. Ze ontstaat uit een conflict
  tussen de natuurlijke neigingen van de mens en zijn verstand. Het wijst erop dat een
  seksueel probleem in het hoofd geduwd is. Ontspan je in de stroom van het leven in jezelf.
  Ervaar en accepteer je seksualiteit en alle krachten in je. Als je ze niet meer verdringt, zul je
  zien dat ze fundamenteel goed zijn en dan kun je ze bewust en positief gebruiken,
  totaalleven. Geef jezelf vaak Reiki in hoofd en onderlichaam.

  1.2. Haar.
  1.2.1. Haarproblemen algemeen. Het haar symboliseert vrijheid, kracht en macht. Lang haar was
  vroeger gewoonlijk een teken van de vrije mens, van vrijheid in het algemeen. Kort haar
  betekende daarentegen vaak een besnoeiing van de macht, van de vrijheid en waardigheid
  van de mens. (Zie in dit verband ook de geschiedenis van Simson in de bijbel, Richteren 16,
  Vers 17-31.) Als je problemen met je haar hebt, vraag je dan af wat je werkelijk zou willen
  doen, onafhankelijk van wat andere mensen van je verwachten. Als je de moed hebt om
  helemaal vanuit jezelf te leven, zal je levensvreugde weer groeien en daarmee ook je vrijheid
  en je kracht – en je haar. Zo zal bijvoorbeeld ook gespleten of afgebroken haar een juiste
  interpretatie mogelijk maken.

  1.3. Ogen.
  1.3.1. Oogproblemen (algemeen.) Onze ogen zijn ons venster op de wereld en de spiegel van onze
  ziel. Ze laten indrukken naar binnen en naar buiten. Als je problemen met je ogen hebt, moet
  jij je afvragen wat je niet wilt zien, waarvoor jij je ogen zou willen sluiten – voor de waarheid,
  voor de toekomst, voor jezelf? Nu, de grote duidelijkheid ligt in de diepte van je bewustzijn.
  Daar vind je licht en waarheid. Kijk dus eerst naar binnen voor jij je blik weer naar buiten
  wendt. Je visie zal veranderd zijn.

  1.3.2. Bijziendheid. Wijst altijd op een grote subjectiviteit. Je bekijkt alles door je eigen bril. Dat
  beperkte gezichtsveld wil je tot zelfinzicht brengen, het toont je dat je beter naar jezelf moet
  kijken. Onze uiterlijke wereld is altijd een uitdrukking van onszelf. Je kunt een massa over
  jezelf leren en rijpen door wat je buiten ziet en je kunt je kijk op de uiterlijke wereld weer
  verruimen als je de wijdheid in jezelf gevonden hebt. (Daarom verdwijnt bijziendheid vaak op
  latere leeftijd, of ontstaat dan pas.)

  1.3.3. Bindvliesontsteking. Wijst op een conflict dat je niet bewust onder ogen wilt zien. Als jij je
  ogen wilt sluiten, doe het dan om in je eigen innerlijk te kijken. Wees eerlijk tegen jezelf en ga
  je conflicten niet uit de weg. Kijk er bewust naar en bekijk ook je reactie erop, echter zonder
  die af te wijzen. De oplossing ligt al in jezelf.

  1.3.4. Blindheid. Is wel een extreme vorm van niet-willen-zien. Ze is de manifestatie van een
  blindheid in het bewustzijn. Nu wordt de blinde gedwongen naar binnen te kijken. Blindheid
  moet en kan tot innerlijk inzicht leiden. Kijk dus liever vrijwillig naar binnen, want daar zul je
  veel vinden dat het uitwendige oog niet kan zien. Er zal zich een nieuwe wereld en een
  nieuwe zienswijze in je openen.

  1.3.5. Kleurenblindheid. Bij kleurenblindheid zal alles in grijs op grijs gebeuren, de verschillen
  vervagen, alles lijkt op elkaar. Als je de bonte veelvuldigheid van het leven niet kunt zien,
  open dan je blik voor de fundamentele eenheid van het bestaan en kijk dan weer in de
  wereld. Op basis van de eenheid zul je inzien hoeveel vreugde en plezier er in de
  verscheidenheid is.

  1.3.6. Grauwe staar (cataract. Bij grauwe staar wordt de blik vertroebeld, de dingen lijken niet meer
  zo scherp. Je distantieert je van jezelf en van je omgeving, zodat je niet meer hoeft te zien
  wat je niet wilt zien. Dus heb jij je ‘rolluiken’ neergelaten. Als de toekomst je duister lijkt, kijk
  dan ook hier bewust naar binnen tot je het licht in jezelf gevonden hebt. Het is er al en wacht
  er alleen op om door jezelf ontdekt te worden. Daarom immers zijn je uitwendige ogen
  vertroebeld, zodat je niet altijd alleen naar buiten kijkt. Het innerlijke licht zal ook de uiterlijke
  wereld weer licht maken, over de donkere dag straalt een heldere zon.

  1.3.7. Groene staar (glaucoom). Groene staar is het gevolg van een verhoogde oogdruk.
  Daarachter zit de aanhoudende psychische druk van je niet vergoten tranen en van je
  gekwetste gevoelens. De wijsheid van het Leven gaat verloren. Je neemt alleen nog je eigen
  stukje van de totaliteit waar, dit behoort bij de denkpatronen waarin je verzeild geraakt bent.
  Geef dus toe aan je verdriet en laat eindelijk je tranen de vrije loop. Dit zal je opluchten en je
  weer openen voor de wijsheid en gevarieerdheid van het leven. Ga in de diepte, zo lang je de
  wijsheid niet kunt zien. Ook Reiki zal je erg helpen om je opgekropte emoties los te laten.

  1.3.8. Scheelkijken (starbisme). Scheelkijken is een soort eenogigheid, je ziet alles maar vanuit een
  gezichtspunt. Alles lijkt vlak en zonder echte dimensie. Om totaal te worden, moet je ook de
  andere kant van de dingen en de wereld leren kennen en vooral leren accepteren. Kijk eens
  gewoon open, probeer niet altijd een deel van de totaliteit weg te duwen. Ook hier maakt
  ziekte heel duidelijk eerlijk en wijst je op wat je mankeert. Schenk aandacht aan de
  aanwijzing van je lichaam. Het is mooi om alles te zien.

  1.3.9. Verziendheid. Verziendheid komt vooral voor bij oudere mensen. Het is een aanwijzing dat je
  meer het grote en het geheel moet zien, de wijsheid van het leven, en je niet vast moet
  houden aan de kleinigheden van het leven. Neem dus deze aanwijzing van je ogen ter harte.

  1.4. Neus.
  1.4.1. Verkoudheid. De neus is het orgaan waardoor we lucht naar binnen en naar buiten laten. Als
  de neus verstopt is, wordt de uitwisseling met de omgeving beperkt (zie ook onder
  Ademhaling). Je wilt je terugtrekken, alles komt even je neus uit. Misschien zijn er conflicten
  die je uit de weg wilt gaan, misschien is gewoon alles je te veel geworden. Gun je dus de
  verlangde rust en de afstand van andere mensen en problemen. Verzamel nieuwe kracht,
  dan kun jij je conflicten makkelijker en bewust oplossen.

  1.4.2. Voorhoofdsholteproblemen (ook bijholteproblemen)(Sinussen.) Dit symptoom wijst erop dat
  iemand die jou nastaat je prikkelt of irriteert. Kijk naar je reactie, accepteer haar en neem rust
  voor jezelf, zodat je weer vastheid en onafhankelijkheid in jezelf vindt. Dan heeft niemand de
  macht om je te irriteren, te prikkelen. Reiki kan je daarbij erg helpen.

  1.5. Oren.
  1.5.1. Doofheid. Doof wordt alleen iemand die allang doof is voor zijn innerlijke stem. Dit is een
  versterkte vorm van hardhorendheid in haar eindfase, in afkapseling, stijfkoppigheid en
  isolatie. Zo word je gedwongen naar je innerlijk te luisteren. Leer ervan. Luister naar innerlijke
  signalen, luister naar het leven dat in je stroomt, het is een deel van het grote leven van de
  schepping. Open je helemaal voor je innerlijke stem en luister naar wat zij je zegt.

  1.5.2. Hardhorendheid. Dit symptoom treedt gewoonlijk op latere leeftijd op. De mens sluit zich nu
  nog meer af dan bij ‘oorpijn’ beschreven en wordt daardoor nog onbuigzamer, nog
  ontoegeeflijker. Hij is steeds minder bereid tot luisteren en tot gehoorzamen. Dit is weliswaar
  kenmerkend voor oude mensen, maar niet dwingend noodzakelijk. Leeftijd maakt evenals
  ziekte eerlijk en wijst op problemen die in het leven niet zijn opgelost. Blijf dus ook bij
  vorderende leeftijd open van geest en bewustzijn en bereid tot opnemen, en leer van wat je
  tegenkomt. Luister ook bewust naar je innerlijke stem. Wees gewoon open.

  1.5.3. Oorpijn (bijv. otitis media – middenoorontsteking). Net als alle ontstekingen wijst ook deze op
  een onderdrukt, niet beleefd, actueel conflict, dat in dit verband te maken heeft met
  gehoorzaamheid. Wat wil je niet horen? Waar ontbreekt het je aan deemoed? Gewoonlijk
  hebben kinderen in de schoolleeftijd dit probleem. Je moet weten dat we van buiten altijd
  onbewust juist de situaties en mensen aantrekken die ons iets te zeggen hebben dat we
  vrijwillig niet konden of wilden begrijpen. Luister dus en leer ervan. Alles in het leven kan ons
  iets vertellen. Luister naar je innerlijke stem en volg haar. Zo kun jij je oorpijn besparen.

  1.6. Mond.
  1.6.1. Mondproblemen (algemeen). Mondproblemen wijzen je erop dat je een bepaald onvermogen
  hebt om nieuwe indrukken en ideeën in je op te nemen. Je leeft dus met starre meningen en
  bent enigszins vastgeroest. Verwelkom nieuwe ideeën en concepten en neem nieuwe dingen
  bereidwillig in ontvangst. Wees flexibeler en opener, dan wordt ook je mond weer meer
  bereid tot opnemen.

  1.6.2. Slechte adem. Je ademt uit wat in je gedachten is en als dat slecht ruikt, kan daaruit
  geconcludeerd worden dat iets in je bedoelingen rot en bedorven is. Ook hier maakt het
  symptoom eerlijk en laat zien wat er van binnen is. Kijk dus eens naar je gedachtewereld,
  waar draait je gedachtewereld primair om? Als er weer liefde, vriendelijkheid en eerlijkheid in
  je zijn, zul je alleen goeds uitademen, je adem zal weer zuiver zijn en anderen zullen je ook
  weer beter kunnen ruiken. Ook hier leidt Reiki tot zelfkennis.

  1.6.3. Woekeringen – keelholte – amandel – poliepen. Hieraan herken je gewoonlijk
  gezinsmoeilijkheden, een gespannen huiselijke sfeer. Kinderen met dit symptoom voelen zich
  in de regel afgewezen. Geef dus je kind het eerlijke gevoel dat het, ondanks alle
  moeilijkheden, gewenst en welkom is. Ieder mens is een uitdrukking van de goddelijke
  scheppingskracht en heeft zijn recht van bestaan, ook al moet hij nog zoveel leren en
  groeien. Accepteer dus eerst jezelf en dan je kind zoals jullie zijn, geef elkaar innerlijke liefde
  en genegenheid.

  1.7. Tanden en tandvlees.
  1.7.1. Gebitsproblemen (algemeen, bijv. Cariës). Met onze tanden bijten we. Ze drukken uit of we
  kunnen slagen, kunnen aanpakken en ons erdoor slaan, of we iemand onze tanden kunnen
  laten zien. Een slecht gebit is een aanwijzing dat jij je doorzettingsvermogen en je agressies
  maar moeilijk kunt uiten, maar dit niet ziet of niet wilt zien. Waar heb je zo’n zware kluif aan?
  Je kunt vaak niet beslissen en onderdrukt je natuurlijke agressies uit angst dat je er liefde en
  erkenning door zult verliezen. Wees dus helemaal jezelf, onafhankelijk van wat anderen van
  je verwachten. Neem je agressies aan, laat ze in je gebeuren zonder ze te veroordelen. Zo
  kunnen ze omslaan in een positieve, opbouwende kracht waarmee je dan makkelijk je doel
  kunt bereiken. Wees eerlijk tegen jezelf.

  1.7.2. Tandenknarsen (’s nachts). Tandenknarsen wijst op machteloze agressie. Het verlangen om
  goed toe te bijten wordt overdag niet geaccepteerd, dus wordt dan ’s nachts de scherpte van
  de tanden wat verminderd. Word je bewust van je agressie, je ergernis en je hulpeloosheid,
  verdring ze niet ’s nachts. (Zie ook de informatie onder Gebitsproblemen. )

  1.7.3. Tandsteen. Hieraan herken je verharde, niet verwerkte agressies, die nu inderdaad versteend
  zijn. Dit wijst je erop dat het beter is je problemen bewust op te lossen, dan hoeven ze zich
  niet aan je gebit te manifesteren.

  1.7.4. Tandprothese (kunstgebit). Hier wordt een vitaliteit en doorzettingsvermogen voorgespiegeld
  dat er eigenlijk niet is. Men zou het kunstmatige heftigheid kunnen noemen. Kijk eens of je
  niet te veel op je genomen hebt, of jij je niet te veel gericht hebt naar wat anderen van je
  verwachten. Vraag je af wat je innerlijke wezen werkelijk zou willen en heb de moed om daar
  gewoon naar te leven.

  1.7.5. Tandvleesproblemen (algemeen). Zoals het tandvlees het fundament voor de tanden vormt,
  zo zijn oervertrouwen en zelfverzekerdheid het fundament voor doorzettingsvermogen en je
  erdoor kunnen slaan. Problemen met het tandvlees wijzen op een tekort op dit gebied, vaak
  uit angst om liefde te verliezen. Je hebt niet de moed om harde noten te kraken, je bent
  gevoelig en kwetsbaar. Zodra je van jezelf houdt en jezelf accepteert, word je onafhankelijk
  van de liefde en erkenning van anderen en zul je in jezelf de kracht vinden om je werkelijke
  wensen in daden om te zetten. Dan kun je ook anderen je liefde geven, omdat je die zelf in je
  hebt. Schitterend! Reiki zal een grote hulp zijn bij het terugwinnen van het nodige oervertrouwen.

  2. Keel.
  2.1. Amandelontsteking (angina). Met een amandelontsteking kun je moeilijk slikken. Je wilt iets niet
  meer innemen, niet accepteren, maar je onderdrukt je gevoelens – dit gaat vaak samen met angst.
  Net als iedere ontsteking wijst ook dit op een acuut, actueel, onderdrukt conflict. Trek je ook hierbij
  terug en laat een poos alles in je gebeuren wat uit zichzelf wil gebeuren. Accepteer je gevoelens
  en je ergernis en kijk ook naar je angst. Dan zullen ze hun verschrikking verliezen en word je weer
  open en Vrij.

  2.2. Heesheid (strottenhoofdontsteking, laryngitis). Heesheid dwingt jij je terug te trekken uit
  communicatie en discussies. Dit kan gebeuren uit angst om op weerstand te stuiten als jij je
  mening tot uitdrukking brengt. Het is een aanwijzing dat jij je wrok (niet zelden tegen autoriteiten)
  en ergernis op een andere manier moet oplossen. Uiterlijke ergernis is echter alleen een
  aanwijzing voor een conflict in jezelf. Neem dus rust, blijf een poos met jezelf alleen en ga meer
  naar binnen. Als je weer met liefde en vertrouwen kunt spreken, zal je heesheid niet meer nodig
  zijn. Reiki heeft hier een heel gunstig effect, maak er rijkelijk gebruik van.

  2.3. Hoesten – zie onder Ademhaling-bronchitis.

  2.4. Keelproblemen (algemeen). De keel is de poort waardoor de uiterlijke invloeden als voeding en
  lucht binnenkomen en waardoor we ons naar buiten toe, door middel van de stem, uitdrukken.
  Problemen met de keel wijzen erop dat je iets niet wilt of kunt slikken of dat je een ingeslikte
  ergernis, gekwetste gevoelens of iets dergelijks niet naar buiten wilt laten dringen. Alle
  keelproblemen staan in zekere zin in verband met een angstprobleem.

  2.5. Scheve hals – zie onder Bewegingsapparaat.

  2.6. Slikstoornissen (algemeen). Als je moeilijkheden met slikken hebt of het gevoel dat er een brok in
  je keel zit, moet jij je afvragen welke brok het is die je niet meer wilt of kunt slikken. Accepteer je
  grenzen. Als iets je te veel wordt, dwing je er dan niet toe alleen omdat anderen het van je
  verwachten. Bezin je op de rust en kracht die diep in je liggen. Wees helemaal jezelf, dan zal het
  slikken makkelijker gaan en misschien zelfs prettig zijn.

  2.7. Stijve nek – zie onder Bewegingsapparaat.

  3. Ademhaling.
  3.1. Ademhaling (algemeen). Onze ademhaling verbindt ons met het leven om ons heen. Zij houdt het
  contact in stand met dat gebied dat niet stoffelijk is. Zij bevordert de integratie van het totale leven,
  want we ademen dezelfde lucht in als alle andere mensen (ook als ze onze ‘vijanden’ zijn). Het is
  dezelfde lucht die ook de dieren en de planten ademen. Het gebied van de ademhaling heeft
  betrekking op contact en communicatie met onze omgeving, maar ook op problemen met de
  vrijheid: ‘Ik kan weer vrij ademhalen’. Ademhalen bestaat uit de twee polen inademen en
  uitademen, nemen en geven. Als je moeilijkheden hebt met je longen of met je ademhaling, vraag
  je dan eens af wat je niet wilt innemen of wat je niet wilt afgeven, of er iets is waarmee je niet in
  contact wilt komen, dan wel of jij je ergens niet vrij voelt. Reiki is een prachtig middel om je te
  helpen je weer helemaal voor het leven te openen, in een levende, open uitwisseling te treden, om
  het bestaan in zijn totaliteit aan te nemen en te integreren.

  3.2. Ademhalingsklachten (algemeen). Als je bij het inademen een beklemming op je borst voelt en het
  je moeilijk valt lucht te krijgen, vraag je dan af wat je benauwt, waardoor je niet vrij kunt
  ademhalen, wat je de adem beneemt of je de lucht beneemt. – Accepteer dat je in waarheid een
  vrij mens bent. Je werkelijke vrijheid ligt echter alleen in jou, in je bewustzijn. Jij bent het die
  innerlijk moet loslaten wat je bedrukt.

  3.3. Astma. Is een symptoom waarbij je weliswaar veel lucht opneemt, maar het afgeven van de lucht je
  ernstige moeilijkheden geeft. En omdat je maar zo weinig kunt afgeven, kun je al snel niet genoeg
  meer opnemen, het ademvolume wordt steeds kleiner. Je bent waarschijnlijk iemand die naar
  liefde verlangt, maar blijkbaar niet geleerd heeft liefde te geven. Altijd maar nemen zonder te
  geven werkt echter niet. Waaraan houd jij je vast, wat wil je niet afgeven? Welke levensgebieden
  waardeer je en welke weer je af, wat wil je niet innemen? Waar heb je niet toegegeven agressies
  of angst? Zie ook in dat alles voor ieder in overvloed aanwezig is. De volheid van het leven is al in
  je, alleen je bewustzijn, je angst om te kort te komen, scheidt je ervan af. Geef dus van wat je van
  die volheid al hebt aan anderen door, zodat nieuw leven kan toestromen. En geef zelf gerust je
  huidige hulpeloosheid en je betrekkelijke kleinheid toe. Alleen zo kun je hulp krijgen. Laat ook
  bewust die gebieden in je bewustzijn binnen die je tot nu toe gemeden en afgewezen hebt.
  Accepteer en integreer het leven in zijn totaliteit en je zult inzien: plotseling bestaan er geen
  ‘vijanden’ meer, dat is allemaal alleen door je bewustzijn opgewekt. Eindelijk zul je weer vrij
  kunnen ademhalen. Een heerlijk gevoel!

  3.4. Bronchitis (kriebelhoest). Bronchitis wijst op een acuut conflict, een ergernis of irritatie in de
  familiekring of de nabije omgeving. Het hoesten wijst erop dat je onbewust iets kwijt wilt, je wilt
  bevrijden van iets dat je ergert of belast. Misschien ook wil je gewoon iets ophoesten. De mensen
  in je familie en omgeving bevinden zich allemaal in dezelfde school van het leven als jij, dat moet
  je inzien. Accepteer dus hun eigen, bij hen passende weg, evenals de jouwe. Sluit vrede met jezelf
  en met je leven. Leef in vreugde.

  3.5. Longontsteking. Wijst je erop dat je uitwisseling met het leven in zijn veelvuldigheid, inclusief de
  fijnere, niet-materiële aspecten, gestoord is. Je bent met het streven naar afgrenzing van je ego in
  conflict geraakt en dit conflict heeft nu je longen ontbrand, ontstoken. Niet zelden zit er een
  emotionele gekwetstheid achter, waardoor jij je afgesloten hebt. Laat dus de adem van het leven
  weer in je toe. Hij stroomt op dezelfde manier bij verdriet en vreugde, bij de opwindingen van het
  leven en bij evenwichtigheid en harmonie. Reiki is ook hier een prachtige mogelijkheid voor
  effectieve hulp.

  3.6. Tuberculose (long-tbc). Longtuberculose wijst op een groot conflict tussen je ik-betrokkenheid en
  de levendige uitdrukking met alle leven, een conflict dat je eigen leven verteert. Je wilt te veel voor
  jezelf hebben en bent daarbij de prachtige grootsheid van het leven vergeten. Adem dus weer vrij
  en zonder voorbehoud het hele leven in, word je bewust dat er van alles genoeg is voor ons
  allemaal, als we ons er alleen maar voor openen. Ieder moment van het leven is vol wonderen, als
  we er maar open voor zijn. Geef jezelf veel Reiki.

  1. Hart – bloedsomloop.
   4.1. Hart – bloed – bloedsomloop (algemeen). Ons hart is het lichamelijke symbool voor ons
   vermogen tot liefhebben en onze emoties. Het bloed staat voor levenskracht en vitaliteit en door
   de bloedsomloop worden levenskracht en levensvreugde, aangezet door het vermogen van het
   hart om lief te hebben en te voelen, door het hele lichaam verdeeld. Met behulp van Reiki zul jij je
   openen voor de liefde in je, je zult de vreugde en de levenskracht ervaren die in jezelf en in de
   schepping verborgen liggen en je zult ze vrij kunnen doorgeven.

  4.2. Hart.
  4.2.1. Hartproblemen (algemeen). Ook hier kennen we een aantal uitdrukkingen in de taal die ons
  duidelijk maken in welke richting het symptoom wijst. Zo spreken we van harteloosheid,
  koudhartigheid of van halfhartigheid. Daar zitten dan gewoonlijk langdurige emotionele
  problemen achter, het ontbreken van vreugde, een afwijzende houding tegenover het leven
  en het geloof in de strijd om te overleven. Door het symptoom word je gedwongen meer naar
  je hart te luisteren, wat bijvoorbeeld bij hartfobie nog extremer wordt. Vraag je dus eens af of
  bij jou hoofd en hart, verstand en gevoel in evenwicht zijn. Heeft je leven nog een levend
  ritme? Ga je werkelijk van ganser harte door het leven en luister je ook vrijwillig naar je hart,
  dat je eerst ziek moet worden? Zo ja, dan zul je geen hartproblemen nodig hebben!
  4.2.2. Hartritme. Uit hartritme blijkt een emotionele storing, een breuk in je ordening. Er is iets uit
  het evenwicht geraakt. Integreer dus bewust in je leven wat je ordening schijnt te verstoren.
  Neem het in je hart op.

  4.2.3. Hartinfarct. Bij een hartinfarct ontlaadt zich een grote opeenhoping van agressieve, niet
  uitgeleefde energie. Het is de som van al je ergernissen die zich nu samengebald tegen
  jezelf richten omdat ze geen andere weg vonden om vrij te komen. Daarbij moet je bedenken
  dat altijd alleen een hard hart kan breken, dat alleen iets dat we niet vrijwillig hebben
  geaccepteerd ons hart kan verscheuren. Kijk dus bewust en zonder te oordelen naar het
  innerlijke ‘zweetkamertje’ van je niet doorleefde gevoelens. Open je hart voor jezelf en
  anderen, dan zal een hartinfarct je bespaard blijven.

  4.2.4. Hartkransslagader vernauwing (angina pectoris). Vernauwing heeft altijd met angst te maken.
  In geval van angina pectoris vinden we een aantal heel treffende afwijzingen in onze taal. Zo
  kennen we een verhard, eng of versteend hart. Je hebt je ego afgescheiden van de totaliteit
  van het leven en daardoor je gevoelens geblokkeerd. Scheiding veroorzaakt echter altijd
  vijandschap, waartegen we ons verweren.Zo ontstaat er angst in je, die je probeert te
  compenseren door verlangen naar macht.
  Angina pectoris is op lichamelijk niveau alleen het gevolg, een signaal. Open je ook voor de
  dingen waar je bang voor bent, want als je eng bent, komt er noch iets in je binnen noch uit je
  naar buiten. We leven echter in een voortdurende uitwisseling met elkaar, en engheid
  betekent altijd blokkade. Geef dus vrijgevig van wat er aan mooie dingen in je is.

  4.3. Bloed.
  4.3.1. Bloedproblemen (algemeen). Hier wijst je leven je erop dat je een gebrek aan vreugde hebt,
  je leven en gedachten kunnen niet vrij en blij circuleren. Waarom zie je al het mooie en
  positieve om je heen niet? Geef je gedachten de vrijheid om zich over de schoonheden van
  het leven te verheugen, vrij te stromen.

  4.3.2. Anemie (bloedarmoede). Anemie staat voor gebrek aan vreugde, het ontbreken van kracht
  en dynamiek. Waarom weiger je de je toekomende energie op te nemen? Je moet weten dat
  kracht, energie en vreugde voor ons allen in overvloed aanwezig zijn, we hoeven ons alleen
  te openen om ze binnen te laten. Het beste voorbeeld daarvan is de Reiki-energie, die altijd
  tot onze beschikking staat. Verander je innerlijke instelling van ‘ja, maar’ in ‘JA’.

  4.4. Bloedsomloop.
  4.4.1. Arteriosclerose (aderverkalking). Aderverkalking wijst op een zekere weerstand, spanning,
  verstarring en ook kleinzieligheid. Je werd onflexibel, het ontbreekt je aan geestelijke
  beweeglijkheid. Dit ben jij je blijkbaar niet bewust en nu toont je lichaam je heel duidelijk wat
  er in je bewustzijn ontbreekt – openheid, flexibiliteit, tolerantie en het eens zijn met het leven
  en de wereld, zachtheid in plaats van hardheid. Wees dus wijd geopend en ga vol vrede, in
  harmonie met jezelf en de wereld door het leven.

  4.4.2. Bloedsomloopcollaps. Door de collaps schuif je om te beginnen alle verantwoordelijkheid weg
  en trek jij je terug van de problemen die opgelost moeten worden. Anderen moeten je nu
  verplegen en voor je zorgen. Zo gebruik jij je onmacht om macht uit te oefenen over andere
  mensen. Als je er weer van bijkomt, sta je echter voor dezelfde berg problemen. Geef jezelf
  toe dat je geen macht hebt over bepaalde situaties en accepteer dat feit. Bekijk dan je
  problemen zonder er iets van te verdringen, dan kun je een voor jou geschikte oplossing
  vinden; en je zult zien dat verantwoordelijkheid zelfs prettig is, (Zie hiervoor ook Flauwvallen
  onder Psyche. )

  4.4.3. Embolie. Embolie wijst je erop dat jij je innerlijke beweeglijkheid geblokkeerd hebt en
  geestelijk onflexibel bent geworden. Je leeft te veel in rust, lichamelijke traagheid is het
  gevolg. Je moet weten dat alles in het leven beweging is en daarop kun je geen uitzondering
  vormen. Wees dus open en beweeglijk van geest, tolerant en liefdevol. Alles stroomt!

  4.4.4. Hypertonie (hoge bloeddruk). Hoge bloeddruk ontstaat als jij je emoties en gedachten
  langdurig niet in activiteit omzet. Zo leef je altijd dichtbij een conflictsituatie, zonder echter
  met een oplossing te komen. Daardoor sta je onder een aanhoudende druk, die niet vrij kan
  worden. Kijk eens bewust wat je ergert of wat je problemen bezorgt, ervaar en doorleef het
  zonder daarbij aan wat dan ook vast te houden. Een conflict toont je waar je moet leren los te
  laten. Zo zul je de meeste stoom kunnen afblazen; en zie dan met nieuwe kalmte het conflict
  onder ogen. Ook Reiki kan hier een goede hulp voor je zijn.

  4.4.5. Hypotonie (lage bloeddruk). Hypotonie is een zeker teken dat je problemen graag uit de weg
  gaat. Je hebt weinig levenskracht, standvastigheid en doorzettingsvermogen. Het kan op een
  vlucht voor de seksualiteit wijzen. Kijk dus gewoon naar de krachten die in je leven, zonder te
  oordelen. Kijk er gewoon naar. Neem jezelf aan met al je zwakheden en sterke punten. Wees
  oprecht tegen jezelf, dan kun je ook het leven en de verantwoordelijkheid onder ogen zien.
  Ga naar binnen en vind kracht in jezelf,dan kun je met vreugde actief worden. Reiki zal je
  extra energie geven.

  4.4.6. Oedeem (vloeistofophoping/waterzucht). Bij oedeem blijkt dat je iets wilt vasthouden, iets niet
  wilt loslaten. Misschien ben je bang iets te verliezen, maar geef je dat jezelf niet toe. Laat dus
  vrijwillig alle belangen van het verleden los. Alleen waaraan je zelf vasthoudt, wat je niet wilt
  of kunt loslaten, kan van je afgenomen worden. Als je echter uit jezelf iets loslaat, zul je
  daarvoor veel meer terugkrijgen.

  4.4.7. Spataderen (varix). Meestal doe jij je werk alleen met een innerlijke weerstand, je bent niet
  graag op je werk. Je voelt je overwerkt en misschien teleurgesteld. Traagheid, stroefheid en
  negativiteit zijn de gevolgen. Het ontbreekt je aan elasticiteit en spankracht, gepaard aan een
  gebrek aan innerlijk houvast. Je spataderen willen je van deze problemen bewust maken.
  Accepteer eerst je situatie en je reactie erop. Wees weer jezelf, dan kun jij je ontspannen en
  een oplossing vinden om met vreugde en innerlijk geluk je leven te leven. Misschien hoef je
  alleen je instelling te veranderen, je manier van de wereld beschouwen. Als je innerlijk weer
  vrij bent, kan ook je bloedsomloop weer vrij circuleren en heeft hij dergelijke ophopingen niet
  meer nodig. Bedenk altijd dat je lichaam maar een uitdrukking van je gedachten is.

  4.4.8. Trombose. Bij trombose wordt een gebrekkige stroom in je leven duidelijk. Er is in de regel
  een innerlijke onbeweeglijkheid en te weinig flexibiliteit. Je meningen, beschouwingen en
  ideeën zijn enigszins vastgeraakt en dat ervaar je nu op het lichamelijke niveau in je aderen.
  Zonder deze lichamelijke uitdrukking zou je er geen notitie van hebben genomen, maar nu
  moet het je wel duidelijk worden. Zeg ja tegen beweging en verandering van alle feiten. Maak
  je bewust los van je vastgeraakte meningen en wees open. Gun jezelf meer innerlijke en
  uiterlijke vrijheid, dan kunnen ook je aderen weer vrij worden. Reiki bevordert de stroom van
  het leven heel erg!

  1. Spijsvertering – uitscheiding.

  5.1. Maag.
  5.1.1. Maagklachten (algemeen). De maag neemt ons voedsel op en begint met de verwerking.
  Daarmee staat hij voor de opname en vertering van indrukken. Dat vereist openheid,
  aannemen en vermogen tot afgeven. Als iemand het vermogen om te voelen uit zijn
  bewustzijn verdrongen heeft, slaan zijn gevoelens op zijn maag. Om ons te kunnen openen
  voor gevoelens en indrukken, idee en en meningen en ze bewust te kunnen integreren,
  hebben we zelfvertrouwen en een gevoel van innerlijke geborgenheid nodig. Problemen met
  de maag wijzen uiteindelijk op problemen op dit gebied. Door het gebrek aan vertrouwen valt
  het je moeilijk je gevoelens en vooral je ergernis en je agressies te accepteren en conflicten
  bewust onder ogen te zien. Dus vreet je de dingen liever op. Open je voor alles dat het leven
  je gebracht heeft en je brengt. Als je weet dat achter alles een zin verborgen is, die je echter
  alleen kunt begrijpen als jij je er niet voor afsluit, zal makkelijk niets meer zwaar op je maag
  liggen en zul je leren je met innerlijk vertrouwen aan het bestaan met zijn vele indrukken en
  ervaringen over te geven en je gevoelens aan te nemen en vrij te uiten.

  5.1.2. Brandend maagzuur. Als je ergernis steeds maar inslikt, manifesteert je zuurheid zich als
  maagzuur. Het ermee samenhangende oprispen wil je eraan herinneren dat jij je gevoelens
  niet moet inslikken. Het zuur moet tot uitdrukking komen, op die manier krijg je weer lucht.
  Het maagzuur veroorzaakt een drukkend gevoel, waardoor de verdere opname van voedsel
  verhinderd wordt – je wilt geen ergernis meer slikken. Word je dus bewust dat alles in het
  leven zijn zin en zijn reden heeft – de dingen die op je af komen en ook je reactie erop. Dit
  begrip kan je vertrouwen en een gevoel van geborgenheid geven die het je mogelijk maken
  je behoeften en gevoelens en ook je ergernis (als die er nog is) vrij te uiten.

  5.1.3. Gebrek aan eetlust. Als je aan gebrek aan eetlust lijdt, wijst dat erop dat je bang bent voor
  nieuwe indrukken en het verwerken en de activiteit die daarbij horen, afwijst. Dit wordt heel
  duidelijk als iets je de eetlust beneemt. Nu, de wereld is vol nieuwe indrukken die ons
  vreugde geven en stimuleren, en als jij je daarvoor afsluit, dichtmaakt, leef je eigenlijk maar
  half. Vergroot de innerlijke opnamebereidheid van je ziel, dan neemt ook je eetlust weer toe.

  5.1.4. Maagzuur (gastritis). Als jij je gevoelens en agressies niet naar buiten laat, maar ze naar
  binnen tegen jezelf richt, ontstaan maagzweren. Het is een soort zelfverwonding – de maag
  wordt aangevreten door zijn eigen zuren. Accepteer je gevoelens en ga innerlijke conflicten
  niet uit de weg. Open je voor indrukken van buiten en verteer ze bewust (in je bewustzijn!).
  Sta achter je agressies. Geef jezelf ook toe dat je verlangt naar moederlijke geborgenheid en
  bemind en met zorgen omringd wilt worden. (Zie ook onder Brandend maagzuur.)

  5.1.5. Misselijkheid (braken). Dit wijst altijd op afwijzen van iets dat we niet willen hebben, dat te
  moeilijk verteerbaar is – en niet alleen voor de maag. Ook als we te veel door elkaar eten – te
  veel nieuwe indrukken naar binnen werken – kunnen er problemen met de vertering
  (verwerking) zijn, en we verzetten ons door braken tegen nog meer opnemen. Kenmerkend
  hiervoor is ook het zogenaamde zwangerschapsbraken. Dit betekent altijd een onbewuste
  afkeer tegen het kind of het mannelijke zaad dat men niet in zich wilde opnemen. Ook zit er
  vaak een afwijzing van de vrouwelijke rol achter. Wees dus iets bewuster in de keus van de
  dingen die je opneemt, zodat je ze dan ook kunt verwerken. Je lichaam wil je er immers
  alleen op wijzen dat te veel niet de juiste oplossing is. En als je niets meer aan de situatie
  kunt veranderen, maak je dan innerlijk open en ruim, zodat je opnamevermogen groter wordt.
  Bedank je lichaam voor deze aanwijzing!

  5.2. Darmen.
  5.2.1. Aambeien. Dit symptoom wijst erop dat je problemen moet loslaten, dat iets je belast,
  waarvan jij je echter niet wilt of kunt losmaken. Kijk zonder angst bewust naar wat je bedrukt
  of bang maakt. Ga daarbij niets uit de weg, doorleef en ervaar je probleem heel bewust,
  echter zonder het te willen afwijzen. Zodra je het helemaal kunt aannemen, zal alle druk en
  alle last van je wijken. Je zult weer met vreugde in het hier en nu kunnen leven, en zonder
  aambeien ook.

  5.2.2. Blindedarmontsteking. Zoals alle ontstekingen wijst ook dit op een acuut, actueel probleem
  waardoor de levende stroom van het leven geblokkeerd wordt. Vaak staan een zekere angst
  voor het leven in het algemeen op de achtergrond van de situatie. Sluit je niet af voor de
  gebeurtenissen van het leven, kijk ernaar, accepteer ze en laat het leven zijn vrije loop. Reiki
  zal je daarbij erg steunen.

  5.2.3. Darmkrampen (kolieken). Krampen en kolieken wijzen altijd op een spanning die ontstaan is
  door het vasthouden aan achterhaalde ontwikkelingsfasen. Er is een opeenhoping ontstaan
  die nu lucht wil krijgen door krampen. Het moet je leren oude dingen die geen nut meer
  hebben voor je ontwikkeling, los te laten. Op die manier verdwijnen spanningen vanzelf of
  treden helemaal niet op. Laat dus gewoon los, wees open voor het nieuwe en laat het leven
  stromen.

  5.2.4. Diarree (chronisch en acuut). Dit komt vaak voort uit een angstproblematiek en we kennen
  een aantal treffende aanwijzingen in de taal om de diarree te duiden: ‘Iemand is een
  schijterd, hij doet het van angst in zijn broek’ of ‘Hij heeft zijn broek vol’. Soms ook wil je
  gewoon iets kwijt, in plaats van het aan te nemen en te verwerken. Vaak zijn dat dan dingen
  uit het verleden. Misschien ook laat je nieuwe indrukken onverteerd door je heen gaan omdat
  er te veel op je af komt, bijvoorbeeld bij reizen in vreemde landen. Alle indrukken en
  belevenissen kunnen je iets nuttigs en moois geven. Open je er dus zonder angst voor, kijk
  ernaar en neem ze in je op.

  5.2.5. Dikkedarm-catarre (colitis ulcerosa). Waarschijnlijk had je heel precieze en strenge ouders en
  heb je daardoor veel onderdrukking en nederlagen meegemaakt. Zo ontstond een zekere
  angst voor het ontplooien van je eigen persoonlijkheid, je speelt vaak een rol, alleen maar om
  aardig gevonden te worden. Omdat je veel genegenheid nodig hebt, hang je te veel aan
  andere mensen, in plaats van je eigen leven te leiden. Heb de moed om jezelf te zijn. Als jij
  jezelf aanneemt en van jezelf houdt, word je werkelijk vrij en ben je niet meer op anderen
  aangewezen. Je zult inzien dat leven op zich vreugde is.

  5.2.6. Spijsverteringsklachten (algemeen/dunne darm). De dunne darm analyseert, beoordeelt ons
  voedsel. Hij heeft dus te maken met de analyse en verwerking van indrukken en daardoor
  ook met kritiek. Ook wijst dit op angst voor het bestaan – de angst er niet genoeg uit te
  kunnen halen. Als je problemen met je dunne darm hebt, wijst dat op moeilijkheden op
  genoemde gebieden. Waarschijnlijk voel jij je in het leven niet geborgen en heb je op veel
  dingen iets aan te merken. Zodra jij je innerlijk meer opent, zul je alle indrukken makkelijk en
  zonder klachten kunnen verwerken. Neem de kleinigheden niet zo ernstig, geef je meer over
  aan het spel van het Leven.

  5.2.7. Verstopping (dikke darm). Ook dit wijst heel indringend op het lichamelijke niveau op een
  geestelijk probleem. Verstopping heeft altijd met een gierigheidprobleem te maken, je wilt iets
  vasthouden, niet loslaten, vaak op materieel gebied. Ook zal het je moeilijk vallen oude
  ideeën los te laten en heb je een zekere angst om verdrongen dingen aan het Licht te laten
  komen. Zo worden indrukken van de ziel opgehoopt, je kunt ze niet achter je laten, zoals je
  symptoom je ook op Lichamelijk niveau laat zien. Ook hier is de oproep duidelijk: loslaten!
  Loslaten van materiele gierigheid, loslaten van het verleden, van achterhaalde ideeën, loslaten
  van het verdringen van onaangename onderwerpen. Laat je leven royaal door je heen
  stromen en vind zekerheid en rijkdom in jezelf.

  5.2.8. Winderigheid. Hierachter verbergt zich vaak het probleem dat men iets niet wil of kan slikken,
  dit echter niet wil toegeven en dus door het slikken van lucht het slikproces imiteert. Of je
  hebt te veel onverdraaglijks geslikt, dat nu in je opgeblazen wordt. Neem alleen in je op wat
  je graag binnenlaat en wat je ook kunt verteren. Sta achter jezelf en je grenzen en zeg ook
  eens ‘nee’. Dan kun jij je innerlijk weer ontspannen en kan het leven weer makkelijk door je
  heen stromen.

  5.2.9. Zweer aan de twaalfvingerige darm (ulcus duodeni). Als jij je agressies steeds meer naar
  binnen richt, ontstaat er spanning, beklemming en druk. Ze beginnen je op te vreten. Hoe kun
  je het best met je agressies omgaan? Je kunt ze uitleven – dat mag je echter alleen doen als
  je er niet voortdurend andere mensen mee kwetst – of je kunt ze bekijken en in je laten
  gebeuren, heel bewust en zonder te oordelen. Je zult ervaren dat ze dan op een bepaald
  ogenblik zichzelf verteerd hebben, waardoor het lichamelijke symptoom geleidelijk verdwijnt.
  Ook Reiki is vanzelfsprekend een uitstekend middel om spanningen te neutraliseren. Zo kun
  je weer. rustig, vredig en evenwichtig worden.

  5.3. Alvleesklier.
  5.3.1. Diabetes (mellitus/suikerziekte). Hierachter staat het niet toegegeven verlangen naar
  liefdesvervulling, echter gepaard met het onvermogen om liefde aan te nemen, helemaal
  naar binnen te laten. Er ontstaat verzuring, want wie niet liefheeft, wordt zuur en wie niet kan
  genieten, wordt al gauw ongenietbaar. Jou ontbreekt de zoetheid van het Leven en je
  verlangt naar liefde, die je zelf echter niet kunt geven. Er ontstaan al gauw
  gevoelsstoornissen op het lichamelijke niveau, zoals ze op het gebied van de ziel allang
  bestaan. Laat het verleden los en accepteer vreugde en plezier, liefde en genegenheid als
  een belangrijk fundament van het leven. Reiki is een uitstekende hulp in deze situatie en je
  moet er gebruik van maken. Veel vreugde!

  5.4. Lever.
  5.4.1. Leverproblemen (algemeen). De voornaamste taken van de lever zijn energieopslag en –
  productie, eiwitstofwisseling en ontgifting. De lever beslist wat nuttig voor ons is en wat niet.
  Ze heeft ook op het gebied van de geest en de ziel te maken met beslissen, evenals met
  maat en overmaat. Bovendien zet zij dierlijk en plantaardig eiwit om in menselijk, waarbij
  echter de bouwstenen gelijk blijven. De lever maakt dus uit een lagere vorm een hogere en
  symboliseert daarmee het gebied van hogere ontwikkeling en evolutie. Bij dit proces blijven
  de eiwitbouwstenen, dus de grondstof, bewaard, alleen de structuur, de vorm van de
  manifestatie verandert. Op dezelfde manier zijn in de schepping de verschillende
  verschijningsvormen slechts onderscheiden manifestatievormen van het ene fundamentele
  bestaan. Ook op deze verbanden wijst de lever ons en ze staat dus in een innerlijk verband
  met de ‘religio’, de herverbinding met de oergrond, met het oorspronkelijke (volgens
  Dethlefsen). Als je problemen met je lever hebt, moet jij je afvragen of je ergens een teveel
  aan gekregen hebt, aan iets dat niet meer nuttig voor je is, misschien zelfs giftig kan zijn. Zijn
  je beslissingsnormen nog geschikt, of erger en beklaag jij je over veel dingen? Heb je nog
  hoge idealen? En hoe staat het met je contact met het innerlijke bestaan? Het antwoord op
  deze vragen zal je wijzen in welke richting je de werkelijke oorzaken voor je leverproblemen
  kunt vinden. Waarheid is eenvoud, dus laat ieder teveel los, dan kun je vrijheid, begrip, liefde
  en vertrouwen in het leven in jezelf vinden. Reiki zal een grote hulp voor je zijn bij het
  ontsluiten van deze eigenschappen.

  5.4.2.Geelzucht. Er is iets dat je erg overdrijft, je bent vooringenomen en partijdig, je hebt dus
  ‘gekleurde’ meningen. Wees vooral toleranter en evenwichtiger en geef je liefde en
  meegevoel aan alle mensen. Laat je eenzijdige houding los – dat is wat je geelzucht je zegt.
  Geef jezelf Reiki! (Zie ook onder Leverproblemen.)

  5.4.3 Levercirrose. Kijk om te beginnen naar de uitleg over de andere leverziekten, dan begrijp je
  duidelijk uit welke richting ook dit symptoom ontstaat. Alleen ben je hier al een stap verder in
  de escalatie. Blijkbaar heb je niets geleerd van vroegere symptomen, heb je niet de
  noodzakelijke consequenties getrokken en heeft zich niets veranderd in je innerlijke wereld.
  Je lichaam stelt nu deze laatste eis en het ligt aan jou of je het stuur nu nog omgooit. Je
  bewustzijn is heer over je lichaam, beslis snel!

  5.4.4.Leverontsteking (hepatitis). Leverontsteking wijst op een actueel conflict. Vraag je eens af
  waar het je ontbreekt aan objectieve waardebepaling, waardoor angst en ergernis of wrok
  ontstaan zijn. Waar ben je eenzijdig geworden en is een overmaat ontstaan? De
  leverontsteking dwingt je nu tot rust en beperking. Gebruik deze tijd om alles, kritiek, ergernis
  en oude concepten los te laten. Zo kan je bewustzijn er gereinigd uit te voorschijn komen.
  Het is je kans voor een werkelijk nieuw begin. Laat het toe! (Zie ook onder Leverproblemen.)

  5.5. Gal.
  5.5.1. Galklachten (algemeen). Gal is een uiterst agressieve stof, die vet splitst. Galklachten
  hebben altijd met agressie te maken. Blijkbaar ben jij je niet volledig bewust van je agressie,
  of je die nu uitleeft of onderdrukt. Gewoonlijk heeft dit symptoom te maken met een
  gevoelsmatige ophoping van agressie, met opgehoopte energie. Zo spuwt de cholericus gif
  en gal in plaats van zijn energieën bewust te beleven. Kijk eens heel bewust naar je ergernis;
  veroordeel haar niet, kijk gewoon wat zich voordoet. Wees eerlijk tegen jezelf, accepteer
  jezelf met alle krachten die in je zijn. Neem jezelf liefdevol aan, dan zal ook je ergernis over
  anderen of over je levenssituatie verdwijnen en kun jij je energie positief gebruiken.

  5.5.2. Galstenen. Dit is een verdere stap in de escalatie van het hiervoor beschreven symptoom.
  Bitterheid, harde gedachten en opgehoopte agressie zijn nu tot steen verhard. Waarschijnlijk
  is er een of andere dwang in je leven. Open je dus voor de zoetheid van het leven. Laat je
  verleden los. Het is aan jou of je verder in bitterheid wilt leven of echte liefde in je toelaat.
  Reiki zal je beslissing positief beïnvloeden.

  5.6. Nieren.
  5.6.1. Nierproblemen (algemeen). Als alle organen die als paar voorkomen, hebben ook de nieren
  met het gebied van het partnerschap te maken. Zo vertegenwoordigen de longen
  bijvoorbeeld het gebied van de vriendschap en de wisselwerking, de teelballen en
  eierstokken het seksuele gebied (eros) en de nieren staan voor het gebied waar we de
  partner als aanvulling vinden, als dat deel van ons dat we zelf niet bewust beleven. We
  trekken gewoonlijk die mensen aan die onze schaduwgebieden vertegenwoordigen, dus de
  dingen en eigenschappen die we in ons zelf niet geïntegreerd hebben, die we verlangen of
  die we verdringen. Als je problemen met je nieren hebt, kun je ervan uitgaan dat jij je eigen
  tekortkomingen of problemen op je partner of partners geprojecteerd hebt. Dus ben je
  gevoelig, teleurgesteld of gefrustreerd, of je hebt kritiek op anderen. Zoals nu door het
  gebrekkige onderscheidingsvermogen van je nieren je lichaam vergiftigd wordt, zo vergiftig jij
  jezelf doordat jij je problemen op anderen projecteert in plaats van ze bewust innerlijk te
  verwerken en op te lossen. Vraag je dus af welke problemen je in je partnerschap hebt en op
  welke innerlijke beperkingen die je wijzen. Accepteer zonder voorbehoud wat je daar vindt,
  alleen dan kun je ervan leren. Alles wat we uiterlijk tegenkomen en een reactie in ons wekt,
  houdt een kans in om iets over onszelf te leren en erdoor te groeien. Op die manier kan het
  hele leven een partner worden. Open je ervoor en hou niet vast aan oude problemen. Reiki
  kan je help en liefde en vreugde in jezelf te ervaren, die je dan ook in de wereld om je heen
  zult vinden en herkennen.

  5.6.2. Nierbekkenontsteking. Zoals bij alle ontstekingen gaat het ook hier om een acuut probleem,
  om een actueel conflict – in dit geval op het gebied van de partnerschap – dat je niet in je
  eigen bewustzijn opgelost hebt. Het is op je nieren geslagen en het vraagt daar nu je
  aandacht. Kijk naar je conflict en alles wat ermee in verband staat, laat het toe en verwerk
  het bewust. (Zie ook de informatie onder Nierproblemen.)

  5.6.3. Nierstenen. Zijn lang vastgehouden, verharde agressies op het gebied van de partnerschap.
  Je hebt allang achterhaalde problemen en negatieve gedachten steeds meer vastgehouden
  in plaats van ze eindelijk los te laten. Zo heb je zelf je ontwikkeling geblokkeerd door een
  ophoping. Vraag je eens af op welke gebieden je aan oude problemen vasthoudt en zo je
  eigen ontwikkeling belemmert. Nu moet je de gelegenheid aangrijpen om eindelijk bewust los
  te laten, de oude vlechten eindelijk afknippen. En geef je nieren liefde, bijvoorbeeld in de
  vorm van Reiki.

  5.6.4. Verschrompelde nieren (geldt ook voor kunstnier, dialyse). Dit is het voorlopige eindpunt, als
  op de hiervoor beschreven symptomen geen acht geslagen is, als ze niet opgelost of in het
  bewustzijn geïntegreerd zijn. Nu krijg je een nieuwe partner, de dialysemachine voor
  kunstmatige bloedzuivering. Je bent heel nauw met haar verbonden, je bent volkomen van
  haar afhankelijk en kunt nu vaststellen dat er geen perfecte partner bestaat zolang jezelf nog
  niet volmaakt bent. Het is heel belangrijk dat je de liefde en genegenheid in je ontwikkelt en
  je problemen niet op anderen projecteert. (Schenk ook aandacht aan de opmerking onder
  Nierproblemen.)

  5.7. Blaas.
  5.7.1. Blaasontsteking (cystitis). In onze blaas wachten de door de nieren afgezonderde stoffen tot
  ze uitgescheiden of losgelaten worden. De aanzet daartoe is druk. Bij blaasontsteking uit het
  loslaten zich als pijn. Je kunt, ondanks sterke druk, nauwelijks iets laten gaan. Hier blijkt heel
  ondubbelzinnig je onvermogen om los te laten, en in zeer acute vorm, omdat het een
  ontstekingsproces is. Misschien ook heb jij jezelf onder druk gezet en projecteer je dit nu op
  anderen. Je moet allang achterhaalde onderwerpen en meningen liever vrijwillig uitscheiden,
  omdat ze alleen nog maar ballast vormen. Ga eens heel bewust al je bekende, gekoesterde
  meningen na en zie wat ervan je uit angst vastgehouden hebt en wat allang overbodig
  geworden is. Laat de dingen dan vrijwillig lopen, dan heb je geen blaasontsteking nodig om je
  erop opmerkzaam te maken.

  5.7.2. Geïrriteerde blaas. Een geïrriteerde blaas wijst op een chronische (ervaren) aanhoudende
  druk, die als hierna beschreven omlaag geduwd is naar de blaas omdat je hem ‘boven’
  verdrongen hebt. Kijk eens bewust naar je ‘drukproblemen’, ga ze niet uit de weg, duw ze niet
  weg, verdring ze niet, dan zal de ‘irriterende druk’ kunnen verdwijnen en word je weer vrij en
  tevreden.

  5.7.3. Zwakke blaas (algemeen). Lang aanhoudende angsten en verwachtingen veroorzaken een
  zwakke blaas. Je staat onder een psychische druk die je omlaag geduwd hebt naar je blaas
  en nu daar ervaart. Je moet weten dat loslaten van druk altijd bevrijdend werkt. Alleen kun je
  beter eerst boven in je bewustzijn loslaten, dan komt je zwakke blaas vanzelf in orde.

  1. Seksueel en genitaal gebied.
   6.1. Zwangerschap en geboorte.
   6.1.1. Miskramen (algemeen). Bij een miskraam bestaat altijd een bewuste of onbewuste afwijzing
   van het kind. Vaak is ze een gevolg van spanningen of ruzies in het gezin. Ook hier maakt de
   ‘ziekte’ eerlijk. Wil je werkelijk een kind, dan moet het gewenst en welkom zijn.’ Dan zal het
   een overweldigende, positieve gebeurtenis voor jullie beiden worden.

  6.1.2. Schijnzwangerschap. Bij een schijnzwangerschap bestaat enerzijds een sterk verlangen naar
  een kind, anderzijds een onbewuste angst voor de ermee samenhangende verantwoordelijkheid.
  Bij vrouwen die alleen leven, wijst dit gewoonlijk op het verlangen naar
  iemand om lief te hebben en te bemoederen, zonder dat ze de bij een partnerschap horende
  seks op zich hoeven te nemen. Verantwoordelijkheid en seks zijn levensgebieden die mooi
  en bevredigend kunnen zijn, als jij je ervoor opent en je er bewust aan overgeeft. Als je er
  innerlijk helemaal ja tegen zegt, zullen ook de uiterlijke omstandigheden dienovereenkomstig
  blijken, want volgens de wet van de affiniteit trekken gelijken elkaar aan.

  6.1.3. Te vroege geboorte (algemeen). Een te vroege geboorte wijst erop dat de moeder het kind
  voortijdig kwijt wilde, maar zichzelf dit niet wilde of kon toegeven. Dit feit wordt
  vanzelfsprekend bijna altijd bestreden. Vaak bestaat er een onbewuste afwijzing van een
  verdere zwangerschap. De te vroege geboorte toont wat je wilde verbergen en maakt je
  eerlijk. Wil je een te vroege geboorte voorkomen, geef dan je ongeboren kind al je liefde en
  aandacht en geef het ook veel Reiki.

  6.1.4. Te late geboorte (algemeen). Een te late geboorte symboliseert het tegenovergestelde van
  een te vroege geboorte, want het wijst op een zekere weigering van de moeder om het kind
  af te staan. Hetzelfde probleem doet zich dan gewoonlijk opnieuw voor als het kind
  meerderjarig wordt, als hij het ouderlijk huis verlaat. Ook dit is een oproep om los te laten
  waaraan je te veel vasthoudt. In dit geval wil de moeder het kind voor zichzelf alleen houden.
  Maar hoe meer je geeft, des te meer je zult ontvangen. Dit inzien kan heel bevrijdend voor je
  zijn en je veel zegen brengen. ‘Geven is zaliger dan ontvangen’.

  6.1.5. Zwangerschapsproblemen (algemeen). Dit wijst heel duidelijk op een zekere afwijzing van
  het kind door de moeder. Hoe sterker deze bewering bestreden wordt, des te juister ze kan
  zijn, want als iets juist is, maakt het je betroffen. Het gaat hier niet om een waardebepaling,
  niet om goed of kwaad, maar om eerlijkheid en ieder symptoom maakt eerlijk. Vraag jezelf
  dus eens open naar de reden van je afwijzing. Blijkbaar kunnen jullie elkaar iets leren – jij en
  je kind. Open je voor wat op je af komt en accepteer je situatie. Zo zul je veel meer van je
  ongeboren kind kunnen houden. Het is heerlijk als er nieuw leven in je ontstaat. (Zie ook het
  hoofdstuk ‘Reiki bij baby’s’.)

  6.2. Seksuele problemen.
  6.2.1. Frigiditeit (seksuele ongevoeligheid) Je kunt of wilt je niet werkelijk overgeven, ondergeschikt
  maken, de onderliggende zijn. Vaak zijn het ook angsten voor je eigen seksuele wensen en
  instincten, de angst om als onfatsoenlijk beschouwd te worden die je verhindert iets naar
  binnen of naar buiten te laten en dus blijf je liever koel, frigide. Overgave is altijd zich openen,
  iets binnenlaten. Veel dingen kunnen we alleen op die manier in hun volle diepte en
  schoonheid leren kennen. Dat geldt ook voor de seksualiteit. Accepteer haar dus in je en
  maak er niet door je afweer en angst iets lelijks van.

  6.2.2. Geslachtsziekten (algemeen). Praktisch alle geslachtsziektesymptomen verhinderen op de
  een of andere manier het geslachtsverkeer, daarom ligt een soort zelfbestraffing zeer voor de
  hand. Op de achtergrond staan gewoonlijk seksuele schuldgevoelens en het geloof dat de
  genitaliën vies of zelfs zondig zijn. Neem dus gerust eens een pauze en maak jezelf duidelijk
  dat seksualiteit in wezen iets mooi is en zuivers is, als je het met vreugde en liefdevol
  accepteert als een uitdrukking van liefde en een verlangen naar eenwording. Dan is er ook
  geen schuld of bestraffing.

  6.2.3. Impotentie. Bij seksuele potentieproblemen bij de man bestaat altijd een angst om los te
  laten, een angst voor verlies van beheersing en voor het verdrongene. De benodigde energie
  wordt dan in het hoofd vastgehouden in plaats van te zijn waar zij op dat ogenblik hoort. Er zit
  vaak een seksuele druk of spanning, een schuldgevoel of ook wel verzet tegen een vroegere
  partner achter – en dan lukt er niets meer! Als jij je eenmaal van deze dingen bewust bent, zul
  je inzien dat je meer in je gevoelens moet binnengaan. Seks kan niet met het verst and
  geregeld worden. Geef er je innerlijke, werkelijke liefde bij, of laat het liever helemaal. Als jij
  je intellect laat gaan, zal de kracht van het gevoel en de vreugde van seksuele energie zich
  makkelijk uitdrukken.

  6.2.4. Schedekramp (vaginale contractie). Je probeert iets waarvan je houdt vast te houden of je
  bent bang een geliefde te verliezen. Er kunnen ook seksuele schuldgevoelens achter zitten.
  Wees je dus bewust dat je alleen hoeft Los te Laten en dat op deze wereld niets verloren
  gaat, zeker echte liefde niet. Weet dat alles aan je mooi is.
  6.2.5. Seksuele afwijkingen – zie onder Psyche.

  6.3. Overige.
  6.3.1. Borst (rauwheid/cysten). Dit symptoom maakt je erop attent dat je het ‘willen beschermen’ en
  ‘bemoederen’ enigszins overdrijft, en misschien is je gedrag al overheersend en aanmatigend
  geworden. Dat ben jij je echter niet bewust en dus geeft je lichaam je dit signaal. Accepteer
  dat ieder mens een vrij wezen is, dat ieder zijn eigen weg moet gaan en vinden. Veroorloof
  jezelf en anderen onafhankelijk en vrij te zijn.

  6.3.2. Menstruatieproblemen (algemeen). Menstruatieproblemen zijn een innerlijk protest tegen
  echte overgave, een onbewuste weerstand tegen de eigen vrouwelijkheid, tegen seks en de
  man. Vaak bestaat er ook een gevoel van schuld en de gedachte aan zonde en viesheid met
  betrekking tot de seksualiteit. Het vrouw zijn, betekent in zich de krachten van overgave, van
  aannemen, van openheid en van liefde ervaren en ontwikkelen. Deze eigenschappen vormen
  een belangrijke tegenpool tegen de krachten van weerstand en doorzetting van het ego, die
  tegenwoordig overheersend zijn in de wereld (Yang-krachten). Zie dus in welke schoonheid
  en kracht er in de vrouwelijkheid is en accepteer die ook in je. Reiki zal je erg helpen je te
  openen voor het vrouw zijn.

  6.3.3. Prostaatklachten. Heb je deze klachten, dan heb je over het hoofd gezien dat zich een aantal
  verkeerde meningen in je bewustzijn genesteld hebben. Hier staan geloof aan falen en angst
  voor het oud worden of opgeven van belangrijke levensdoelen op de achtergrond van het
  symptoom. Met je ‘gekanker’ schuif je vaak de schuld op anderen. Ook kunnen er innerlijke
  seksuele druk en onbewuste seksuele schuldgevoelens achter zitten. Reiki kan je goed
  helpen weer contact te krijgen met de onuitputtelijke innerlijke krachtbron. Accepteer je
  mannelijke, scheppende kracht op alle gebieden van het leven, dan is ook seks weer een
  onvertroebeld genoegen.

  6.3.4. Steriliteit (onvruchtbaarheid). Bij de vrouw wijst steriliteit erop dat om een of andere niet
  bewuste reden een zwangerschap afgewezen wordt. Of je verlangt alle en naar een kind om
  een partner te houden, zodat je eigenlijke motivatie oneerlijk is. Bij de man wijst het op een
  angst voor een echte, diepe binding, voor de verantwoordelijkheid die een kind meebrengt. In
  beide gevallen is het belangrijk dat je eerlijk bent tegenover jezelf en jezelf je werkelijke
  wensen toegeeft, zonder ze echter te veroordelen. En doe dan de stap die werkelijk bij je
  past.

  6.3.5. Onderlichaamontstekingen (algemeen). Als iedere ontsteking is ook een
  onderlichaamontsteking een actuele, acute oproep van het lichaam om een conflict bewust
  op te lossen, een probleem dat in je bewustzijn verdrongen is. Het onderwerp van het conflict
  ligt hier op het seksuele gebied. Er kunnen verdrongen schuldgevoelens achter zitten of het
  gevoel dat je iets of iemand die je erg lief was, verloren hebt. Word je bewust van je innerlijke
  conflict en kijk er open en eerlijk naar. Je zult zien dat het loslaten helemaal niet zo moeilijk
  is. Echte liefde is iets dat nooit verloren gaat, dus hoef je het ook niet vast te houden. En
  liefde is vrij van schuld, ook in de seksuele uitdrukking ervan.

  6.3.6. Overgangsklachten (menopauze/climacterium). Hier moet een heel complex van symptomen
  bekeken worden. Op de achtergrond zien we problemen als angst om oud te worden, angst
  dat je onaantrekkelijk wordt, dat je niet langer begeerd wordt, en een zekere afwijzing van
  jezelf. Daarom toon je door de opvliegingen dat je eigenlijk nog een totale vrouw bent;
  jeugdigheid en vruchtbaarheid worden door weer beginnende bloedingen voorgespiegeld of
  terug verlangd. Bedenk hierbij: alleen wat niet beleefd werd, maakt je heet, wat je al
  doorleefd hebt, laat je echter koud. Leef volgens je natuurlijke behoeften en niet volgens een
  kunstmatige moraal of maatschappelijke verwachtingen. Kijk goed naar de verandering die
  zich nu in je voltrekt, het is goed noch slecht, het is leven en leven betekent groei en
  verandering. Ga open en met vreugde deze nieuwe cyclus in je leven binnen.

  1. Huid.
   7.1. Huidproblemen (algemeen). De huid is het orgaan dat ons lichaam van de omgeving afschermt. Zij
   vormt de uiterlijke grens van ons stoffelijke bestaan. Via de huid komen we in directe aanraking
   met onze omgeving. Ze symboliseert dus het gebied van afgrenzing en contact. De toestand van
   de huid zegt iets over de mens die erin steekt. Zo heeft een gevoelig mens vaak een dunne huid.
   Een dikke huid met weerstandsvermogen wijst daarentegen eerder op een dik vel. Een zweterige
   huid wijst op onzekerheid of angst, een blozende huid op opwinding. De afgrenzing van de
   omgeving door de huid kan van binnenuit, bijvoorbeeld door een ontsteking, uitslag of een abces
   doorbroken worden, of van buitenaf door een verwonding van de huid.
   Als je problemen met je huid hebt, moet jij je altijd afvragen hoe het met je vermogen tot contact
   en tederheid staat, of jij je misschien te veel afgrenst en of er iets in je is dat deze afgrenzing wil
   doorboren, doorbreken.
   Een volledige Reiki-behandeling zal je helpen je afgrenzing van je omgeving te doorbreken en
   ermee in een liefdevol contact te komen. Geef met de mentale behandeling extra impulsen in de
   genoemde richting en behandel ook de aangetaste plaatsen op de huid.

  7.2. Abces. Omdat een innerlijk conflict niet op het geestelijke niveau kon vrijkomen, komt het nu op de
  huid tot explosie, tot een ontsteking op het stoffelijke niveau. Je beleeft nu aan je lichaam het
  conflict dat je in je ziel met al zijn pijn en gevaren uit de weg gegaan bent. Het conflict dwingt zijn
  bestaansrecht af in de vorm van een ontsteking. Doorleef je conflicten bewuster zonder ze altijd uit
  de weg te gaan, los ze vrijwillig op, zonder dat ze eerst de pijnlijke weg via de lichamelijkheid
  moeten gaan.

  7.3. Acne. Als je aan acne lijdt, is dat een teken dat er iets in je wil doorbreken, zichtbaar worden dat je
  echter uit angst, onzekerheid of schaamte onderdrukt. Bij puberteitsacne is het de nog onbekende
  seksualiteit die nu in je leven komt, maar die je uit angst voor het onbekende verdringt. Acne wijst
  op een onbewuste afweer tegen huidcontact met andere mensen, ook al verlang je daar misschien
  innerlijk naar. Het zichtbaar worden van je innerlijke conflict op je huid wijst je erop dat je de
  grenzen van het ik moet overwinnen om tot jij te komen. Accepteer dus alle krachten en
  veranderingen in je. Seksualiteit is natuurlijk en mooi. Open je voor het Jij.

  7.4. Dauwworm (eczeem bij zuigelingen). Als een baby dauwworm heeft, wil hij daarmee erop wijzen
  dat hij zich emotioneel verwaarloosd voelt of dat hij meer aangeraakt wil worden, meer lichamelijk
  contact wil hebben. Het is een poging van de baby om de gevoelde isolatie te doorbreken. Geef je
  baby dus veel aandacht en liefde. Streel hem en geef hem zo vaak mogelijk Reiki.

  7.5. Eczeem. Wil je erop wijzen dat er iets in je gevoelens of in je onderbewustzijn is dat je ergert of
  jeukt en dat bewust verwerkt wil worden. Het wijst er ook op dat er een afweer in je is, omdat jij je
  in je individualiteit gekwetst of bedreigd voelt. Alleen zolang er een grens in je is, is grensscheiding
  mogelijk. Word je bewust van wat je steeds maar jeukt en ergert en integreer het bewust in je
  leven. Als jij je begrenzing opent, zullen liefde en begrip in de plaats komen van de bedreiging.

  7.6. Gordelroos (herpes zoster). Gordelroos wijst erop dat er allang een innerlijke spanning,
  onzekerheid of besluiteloosheid in je is. De erbij horende pijn resulteert uit niet vrijgekomen
  agressies die zich nu tegen jezelf richten (auto-agressie).Je moet je eens afvragen waarom je zo
  onzeker bent. Waarover kun je niet beslissen? Vertrouw je toe aan de stroom van het leven, ga
  zonder angst mee met wat er gebeurt, het zal je in de goede richting leiden. Heb vertrouwen dat
  alles zich zo zal ontwikkelen als voor jou het beste is.

  7.7. Huiduitslag. Kan een teken zijn dat jij je bedreigd voelt binnen je afgrenzing en nu probeert uit te
  slaan om jezelf te beschermen. Tegelijkertijd wil je echter ook aandacht trekken. Je hebt uit
  onzekerheid je emoties onderdrukt en nu dringen ze zich naar zichtbaarheid. Er bestaat alleen
  bedreiging zolang jij jezelf afsluit. Reiki zal je helpen het nodige vertrouwen terug te winnen en je
  bewust te worden van je verdrongen gevoelens. Wees dus open tegenover jezelf, dan kun jij je
  ook openen voor de anderen en zul je positieve aandacht krijgen.

  7.8. Jeuk. Iets jeukt je, prikkelt je huid. Misschien is het een onvervulde wens, misschien een onbewust
  verlangen naar huidcontact of misschien een ergernis die je bijt. Iets dringt van binnenuit naar je
  huid en wil eindelijk door je opgemerkt worden. Krab liever in je bewustzijn aan wat jij jeukt.
  Accepteer je wensen en je ergernis als een uitdrukking van je levend-zijn, zonder ze echter op
  anderen te projecteren. Dan zul je al snel een oplossing vinden.

  7.9. Schubvlechten (psoriasis). Een schubvlecht is een soort pantser dat meestal bijzonder gevoelige
  mensen zich aanschaffen uit angst emotioneel gekwetst te worden. Nu kan er niets meer naar
  buiten en niets meer naar binnen, de grens is volmaakt beveiligd. Zo blijkt een conflict tussen het
  verlangen naar nabijheid en de gelijktijdige angst ervoor. De kloven en open wonden zijn een
  aanwijzing dat men zich weer moet openen, ook als dit kwetsbaarheid betekent. Open je voor het
  leven, in welke uitdrukkingsvorm het ook tot je komt. Wees ook bereid emotionele pijn en
  gekwetstheid aan te nemen. Sluit je niet uit angst daarvoor af. Kijk er gewoon naar, dan zullen ze
  je al snel geen pijn meer doen. Laat weer vrij gevoelens in en uit.

  7.10. Steenpuist. Een steenpuist wijst op een acute innerlijke ergernis die zich wil baan breken, zich
  lucht verschaffen. Ga eens zitten en leg je Reiki-handen op je solar plexus. Onderdruk je ergernis
  niet, laat het in je gebeuren zoals ze zelf wil, zolang ze je aandacht vraagt. Bekijk haar, het is een
  interessant verschijnsel. En dan is ze ineens in rook opgegaan. Je bent weer vrij en open. Er is
  geen steenpuist nodig.

  7.11. Verbrandingen (van de huid). Ook verbranding is een schending van de grens tussen het ik en de
  omgeving. Om werkelijk te kunnen liefhebben, moet die grens verdwijnen. Misschien brandt op je
  huid het verlangen naar liefde, die jij je echter niet wilt veroorloven. Het kan ook voortkomen uit
  een verkeerde omgang met het vuur van het leven, zodat het als ergernis of woede in je ontbrand
  is. Verder is het mogelijk dat je gevaren verkeerd taxeert en daardoor je vingers brandt of soms
  ook je mond. Vuur is een levende uitdrukking van energie.
  Als het zich als liefde manifesteert, kan het harten laten smelten. Laat het dus toe. Als het vuur
  van de woede in je brandt, ga dan eens zitten en kijk ernaar, zonder je ergernis op anderen te
  projecteren. Als je het bewust laat branden, zul je opmerken dat het na enig flakkeren geleidelijk in
  rook opgaat en plaats maakt voor vrede, harmonie en de gloed van de liefde.

  7.12. Wratten. Wijzen je erop dat je iets in je als heel lelijk ervaart, iets waarover jij je schuldig voelt. Je
  moet weten dat alles in je een uitdrukking van het spel van het leven! in zijn verschillende variaties
  is. Zo heeft alles zijn recht en is op zijn manier mooi – als je het niet veroordeelt. Ook jij bent mooi
  en waard bemind te worden. Als je dat inziet, heb je ook geen wratten meer nodig.

  7.13. Zweren. Iets bedrukt je, een onbewuste angst of spanning knaagt aan je. Kijk wat je angstig
  maakt, je bedrukt, recht in de ogen. En kijk hoe je erop reageert, ga niets uit de weg. Je zult zien
  dat de angst, de druk, verdwijnt en je weer rustig en vol vertrouwen wordt. Zo wordt de zweer
  overbodig.

  1. Bewegingsapparaat.
   8.1. Bewegingsapparaat (algemeen). Het bewegingsapparaat symboliseert beweeglijkheid en
   flexibiliteit, en ook onze innerlijke en uiterlijke houding. Zo spreken we bijvoorbeeld van een
   oprecht mens, van een verstard of van een gebogen mens. Het bewegingsapparaat bestaat uit
   botten, spieren, pezen en banden. De botten vormen het inwendige geraamte dat de rest van het
   lichaam zijn houvast geeft. De botten hebben te maken met stevigheid en met maatstaven en
   normen, die de mens houvast moeten geven. Worden deze maatstaven te star, dan worden
   analoog daaraan onze botten onflexibel en breekbaar – of ze breken. De spieren en ledematen
   symboliseren beweeglijkheid en activiteit. Met de handen betasten we iets en grijpen toe; dus
   hebben ze met begrijpen en vermogen tot handelen te maken. Met onze benen schrijden we voort
   in het Leven. Problemen met de benen wijzen op moeilijkheden op dit gebied. Onze knieën
   hebben iets met deemoed te maken. We moeten ze ook op hogere leeftijd nog makkelijk kunnen
   buigen. En met de voeten staan we meer of minder stevig op de grond. Ze wijzen dus op de
   gebieden van standvastigheid en geworteld zijn, maar ook op begrip en deemoed.

  8.2. Acidose (te hoge zuurgraad van de weefsels). Acidose wijst je op het lichamelijke niveau dat je
  onverteerde onderwerpen, die je niet wilde oplossen of kwijtraken, in onderbewuste gebieden hebt
  opgeslagen. Verdringen is echter geen definitieve oplossing, ook al lijkt het eerst wel zoo Op een
  bepaald ogenblik is je lichaam zo over verzuurd, dat je echte lichamelijke klachten krijgt, zoals
  reuma. Kijk naar je ergernis en je problemen en verwerk ze liever meteen bewust, zonder ze te
  verdringen. Alles wat je in je bewustzijn op lost, hoef je niet meer op het lichamelijke niveau te
  onder gaan. Een acidose-therapie is erg pijnlijk, conflicten oplossen geeft vreugde en bevrijding.

  8.3. Artritis (gewrichtsontsteking algemeen). Artritis dwingt je tot rust, eventuele te grote activiteit wordt
  gecompenseerd. Deze te grote activiteit vond echter alleen op het lichamelijke niveau plaats,
  terwijl je geest eerder stijf en stug werd, of zelfs stijfkoppig. Vraag jezelf er eens eerlijk naar.
  Misschien ben je ook te moreel en te gewetensvol. Bitterheid, wrok en wrevel zijn de gevolgen. Je
  voelt je in wezen niet geliefd. Liefde is overal, je hoeft je alleen te openen en het binnen te laten.
  Wees vriendelijk, liefdevol en heb begrip voor jezelf, dan zul je dat zelfde ook aan anderen kunnen
  geven en van anderen krijgen (wet van de affiniteit). Wees zelfvrij en geef ook anderen die
  vrijheid. Ook vergeving is liefde, als ze echt is.

  8.4. Artrose (algemeen). Artrose is een latere fase in de escalatie van het hierboven beschreven symptoom.
  Blijkbaar heb je niets veranderd aan je innerlijke instelling, maar zijn je ideeën en meningen
  nog meer verstijfd. Nu ben je vastgeraakt en begint vast te roesten. Ook hier moet je in je
  bewustzijn beginnen, want je lichaam volgt je geest. Innerlijke beweeglijkheid zal geleidelijk ook de
  uiterlijke beweeglijkheid herstellen. De hele schepping is in beweging en dat is haar spel, haar
  dans, haar vreugde. Zeg ja tegen dit spel, tegen de beweging!

  8.5. Beenproblemen (algemeen). Met onze benen schrijden we naar de toekomst en als je bang bent
  voor de toekomst of denkt dat het in je leven zo niet meer verder kan, maar jezelf dat niet toegeeft,
  zullen je benen je er wel op wijzen, ze remmen je in het voortschrijden. Kijk dus bewust naar je
  situatie en geef jezelf je angst of afweer toe. Als je buiten niet verder kunt gaan, ga dan naar
  binnen, verzamel daar rust en kracht en vraag je dan af wat je wilt en wat je met gemak en goed
  aan kunt. Sta erachter en onderneem dan stappen in die richting. Dan zul je weer met vertrouwen
  en vreugde voorwaarts kunnen gaan. (Zie ook onder Voetproblemen.)

  8.6. Bochel (sterk gekromde wervelkolom). Een kromme wervelkolom wijst erop dat je in deemoed
  moet leven. Omdat die deemoed je ontbreekt, hebben woede en energie zich opgehoopt in je rug.
  Zo wijst ook hier je lichaam je heel duidelijk wat je in je bewustzijn ontbreekt. Ben je met een
  bochel geboren, dan is het in dit leven je opgave om deemoed te leren en te integreren. Je hebt
  het zelf zo uitgezocht, dus moet je die opgave accepteren. Alles is juist en goed zoals het is en je
  moet inzien dat niemand je ooit schade heeft toegebracht. Andere mensen kunnen alleen maar
  helpen bij het vervullen van je bestemming.

  8.7. Breekbare botten. Onze botten geven ons houvast, zoals ook normen en maatstaven zouden
  moeten doen. Worden onze normen echter te eng en star, dan wijzen onze botten ons daar ook
  op lichamelijk niveau op. Maak je los van je innerlijke verstarring en van te enge en starre
  maatstaven in je leven. Hier is bewust loslaten, laten drijven, laten gebeuren, kunnen accepteren
  zonder waardebepaling vereist. Zo ben je meer in staat tot aanpassen en word je flexibel.

  8.8. Dof gevoel in de ledematen (algemeen gevoelsstoornis). Ook hier blijkt in een symptoom iets dat
  als lang onbewust in de geest aanwezig is. Je leeft in een emotionele gevoelloosheid en verzet je
  tegen liefde en rekening houden met anderen. Je gevoel is dood, net als je ledematen nu zijn.
  Reageer dus opener op het leven en open je voor gevoelens van liefde, geluk en harmonie. Voel
  het hele leven! Reiki zal een grote hulp voor je zijn.

  8.9. Dupuytren-contractie (verschrompeling van de pees in de handpalm). Ziekte maakt eerlijk! En hier
  blijkt bijzonder duidelijk wat in je bewustzijn ontbreekt. Je hand wordt als door dwang gesloten,
  dus ontbreekt het je blijkbaar aan openheid. Agressies en vijandigheid zijn verborgen en nu word
  je gedwongen tot het agressiesymbool van de gebalde vuist. Open dus je geest, beleef je
  gevoelens opener en je zult met geopende handen kunnen ontvangen.

  8.10. Fracturen (botbreuken/algemeen). Het bot, het symbool voor stevigheid, normbesef en houvast,
  wijst je er door te breken op dat je blijkbaar het einde van een ontwikkelingsfase over het hoofd
  gezien hebt, zodat je lichaam je op deze te late breuk moet wijzen. Er ontstaat een onderbreking
  om tot een nieuwe doorbraak te komen. Vaak werd ook de lichamelijke activiteit overdreven en de
  geestelijke verwaarloosd. Laat je dus gerust eens onderbreken of beter nog, onderbreek zelf je
  misschien te starre weg, wees flexibel in je geest, dan ben je ook flexibel en ongebroken in het
  leven. Wees buigzaam, dan geven je botten mee en hoeven ze niet te breken.

  8.11. Handklachten (algemeen). Met onze handen grijpen we toe, we grijpen gelegenheden aan en
  begrijpen nieuwe gedachten en ideeën. Problemen met de handen wijzen op een onbewuste
  angst om toe te grijpen, nieuwe idee en op te nemen en oude los te laten. Als je niet wilt of kunt
  toegrijpen, open dan gewoon je handen en kijk wat erin gelegd wordt. Open je ziel, je bereidheid
  tot opnemen en wees nieuwsgierig naar het leven.

  8.12. Heupproblemen (algemeen, bijv. coxartrose). Ook heupproblemen wijzen op een zekere starheid
  en inflexibiliteit. Dit komt voort uit een angst voor de toekomst en uit het onvermogen om
  belangrijke beslissingen te nemen. Dwing jezelf niet tot vooruitgang. Reiki zal je helpen rust,
  levenskracht en zelfvertrouwen te ontplooien, op basis waarvan je dan met vreugde en vrijwillig
  beslissingen neemt en vooruit kunt gaan. Dan zal elke stap echte vooruitgang zijn.

  8.13. Ischiasklachten (lumbago). Ischiasklachten dwingen je tot meer rust, activiteit wordt belemmerd.
  Blijkbaar is er overbelasting, die vaak samengaat met een zekere angst voor de toekomst en
  geldzorgen. Niet zelden moet een bestaand gevoel van kleinheid of minderwaardigheid
  gecompenseerd worden door grote daden. Geef ook hier gehoor aan de oproep tot rust, maar laat
  het een bewust beleefde rust en innerlijke stilte worden. Reiki zal je daar erg bij helpen. Accepteer
  en bekijk ook je angsten en je grenzen, in plaats van ze te verdringen of te compenseren. Kijk en
  accepteer jezelf en het leven zonder te oordelen. Dan zul je ontdekken dat het goede overal is, dat
  je gesteund en beschermd wordt. Heb vreugde en vertrouwen!

  8.14. Jicht. Als je aan jicht lijdt, word je lichamelijk star en stijf en blijkbaar was je in je bewustzijn allang
  inflexibel en vastgelopen. Ergernis en ongeduld zijn opgeslagen in je gedachten en nu word je tot
  rust gedwongen. Misschien heb je met je heerszuchtige aard anderen willen domineren en word je
  nu zelf beheerst door je jicht. Ga dus bewust in de rust en stilte, word van binnen weer ruim en
  bereid tot opnemen en laat de anderen hun eigen weg gaan, laat ze zijn zoals ze zijn. leder mens
  heeft recht op vrijheid en alles is in orde als we maar ja kunnen zeggen. Reiki zal je daar erg bij
  helpen.

  8.15. Knieproblemen (algemeen). Als je innerlijk niet kunt of wilt buigen – uit trots, stijfkoppigheid,
  egolsme of een onbewuste angst – uit zich dat in inflexibiliteit, onbuigzame knieën. Je kunt
  ernstiger knieklachten voorkomen door het ontwikkelen van meer tolerantie en meegevoel en het
  vermogen tot vergeven. Reiki is daar een prachtig middel voor. Als je innerlijk in deemoed kunt
  buigen, kunnen al gauw ook je knieën weer zonder klachten buigen.
  8.16. Liesbreuk (hetzelfde geldt voor navelbreuk). Te grote inspanning, druk en geestelijke belasting en
  een hang naar zelfbestraffing veroorzaken een liesbreuk. Je scheppende kracht is op een vals
  spoor geraakt. Wees je daarvan bewust en stroom licht en harmonisch, vol liefde en
  fijngevoeligheid met je leven mee. Neem jezelf zoals je bent. Geef jezelf liefde en Reiki.
  8.17. Morbus bechterew (chronisch gekromde wervelkolom). Hier zien we heel duidelijk een
  gemanifesteerde, maar niet bewust beleefde onbuigzaamheid, die het gevolg is van een
  veeleisend ego. De patiënt ziet nu hoe stijf en onbuigzaam hij in werkelijkheid is. Daarom is
  voorkomen (deemoed) beter dan gebogen worden. Zie dus niet alleen jezelf en je eisen en
  behoeften. Word in je geest flexibeler en toegeeflijker, dan kun je rechtop door het leven gaan,
  met innerlijke vreugde en in vrede met de wereld.

  8.18. Multiple sclerose (MS). MS ontstaat vaak door te proberen alles voortdurend onder controle te
  hebben. Nu speelt je lichaam niet meer mee en geeft je de aanwijzing om je ijzeren wil en je
  onbuigzaamheid te laten varen. Waarschijnlijk hebben ook je geest en je hart zich innerlijk
  verhard. Stroom dus met vreugde en vrijwillig mee met de stroom van het leven. Geef je
  overheersing en controle op, ontspan je en laat los, helemaal! Heb vertrouwen in de innerlijke
  leiding in je leven en geef je eraan over. Geef jezelf zo vaak mogelijk Reiki. Ook een ontspanning of
  meditatietechniek zal je erg kunnen helpen.

  8.19. Nekklachten (algemeen, bijv. stijve nek). Onze nek heeft veel te maken met hardnekkigheid. Die
  gaat vaak samen met een weigering om alle kanten van een zaak te bekijken, dus met een zekere
  eigenzinnigheid en stijfkoppigheid die je blijkbaar niet opgemerkt hebt. Wees dus beweeglijk en
  tolerant en verwelkom ook andere meningen met vreugde, dan hoeft ook je nek zich niet meer te
  verharden.’

  8.20. Ouderdomsstijfheid (algemeen). Ouderdomsstijfheid komt altijd tot uitdrukking op het lichamelijke
  niveau als hetzelfde verschijnsel op het geestelijke niveau geen aandacht krijgt. Daar kunnen dan
  inflexibiliteit, een zekere verstarring en te enge normen opgemerkt worden. Vaak is de getroffene
  in bepaalde principes verstijfd, in een psychische verstarring geraakt en zijn
  aanpassingsvermogen kwijtgeraakt. Laat dus je starre denken en ideeën varen. Dan kan ook je
  lichaam weer vrij en flexibel worden. Open je!

  8.21. Polyartritis. Dit symptoom wijst erop dat iemand zich als onder dwang te gewetensvol en te
  moreel gedraagt, waarin starheid en stugheid herkenbaar zijn. Ook bestaat gewoonlijk een neiging
  tot zelfopoffering. Daarachter zit echter een verdrongen, niet toegegeven agressie: ‘De anderen
  moeten maar eens zien hoe zwaar ik moet vechten!’. Opoffering is weliswaar zeker prijzenswaard,
  maar kijk eens kritisch naar je werkelijke motivatie. Weerspiegelt die werkelijk liefde? Geef je
  anderen hun eigen vrije ruimte, laat je ze hun eigen leven leiden? Er mag dus ook in je
  onderbewustzijn geen dwang zijn. Liefde, vergeving, vrijheid en instemming zijn voor jou bijzonder
  belangrijke deugden. Sta er open VOOR.

  8.22. Rachitis (Engelse ziekte). Gevoelens hebben in je kindertijd een ondergeschikte rol gespeeld, bij
  rachitis op latere leeftijd ook in je latere leven. Het ontbreekt je aan liefde en geborgenheid en
  daardoor aan innerlijk houvast. Men zou ook van emotionele ondervoeding kunnen spreken.
  Besteed dus wat meer aandacht aan deze gebieden en bedenk dat we allemaal doorlopend door
  universele energieën gevoed worden, dat we geborgen zijn in de liefde van het universum, als we
  die maar in ons toelaten. Een bloem hoeft haar bloemblaadjes maar te openen om de verwarmende
  zonnestralen te ontvangen. Ook bij de Reiki-therapie blijkt een dergelijk proces. Open je
  wijd!

  8.23. Reuma (algemeen). In je bewustzijn ontbreekt de echte liefde. Ergernis, wrok, bitterheid en
  wraakzucht hebben zich in je opgehoopt en die niet beleefde energieën ontladen zich nu in je
  lichaam in de vorm van ontstekingsprocessen. Waarom sta je niet achter je gevoelens en
  agressie, waarom blokkeer en verdring je ze? Kijk er eens goed naar, en ook naar je stugheid,
  onbuigzaamheid en heerszucht. Veroordeel ze niet. Heb meegevoel met jezelf en met anderen en
  leer jezelf met al je gevoelens te accepteren en van jezelf te houden. Zo kun j ij je negatieve
  gevoelens uit hun ballingschap bevrijden en ze eindelijk laten gaan, je wordt weer vredig en goed.
  Maak rijkelijk gebruik van Reiki.

  8.24. Rugproblemen (algemeen). Onze rug steunt ons lichaam en richt het op, heeft dus met
  ondersteuning en oprechtheid te maken. Problemen met de rug wijzen op een overbelasting, die je
  waarschijnlijk niet wilt toegeven. Ook heb je waarschijnlijk het gevoel niet genoeg gesteund te
  worden. In het bovenste deel blijkt vooral een tekort aan emotionele ondersteuning en daardoor
  aan innerlijk houvast. Waarschijnlijk geef je zelf ook geen liefde. In het onderste deel van de rug is
  er eerder sprake van een gevoeld tekort op het materiele en financiële gebied, in angst voor de
  toekomst in verband met geld. De kracht die het universum voortgebracht heeft en in stand houdt,
  heeft ook jou voortgebracht en zal je op ieder niveau in stand houden en ondersteunen. Je hoeft je
  er alle en maar voor te openen, en niet altijd alleen op het kleine, beperkte ik bouwen. Geef ook
  anderen je liefde en je vertrouwen, dan zullen beide volgens de wet van de affiniteit naar je
  terugkomen.

  8.25. Scheve nek. Wijst op innerlijke onzekerheid, je wilt de waarheid niet onder ogen zien en de
  confrontatie uit de weg gaan. Je wend je onvrijwillig af, omdat jij je afkeer niet kunt toegeven. Ook
  hier maakt het symptoom eerlijk. Geef je innerlijke eenzijdigheid op en kijk zonder vrees ook naar
  de andere kant. Door bewust kijken en aannemen verliest alles zijn verschrikking en kan ook je
  nek zich weer vrij bewegen.

  8.26. Schouderproblemen (algemeen). Je hebt te veel op je schouders genomen en die last is je nu te
  zwaar. Kijk eens goed naar jezelf, is wat je op je genomen hebt werkelijk nodig? En heb je dan
  ook de moed om er iets van los te laten, van je schouders te nemen? Dan hoeft je lichaam je geen
  aanwijzing te geven en je leeft weer vrijer, blijer en minder belast.

  8.27. Schrijfkramp. Wijst er heel duidelijk op dat je een extreme eerzucht hebt en te hoge eisen wilt
  afdwingen. Misschien wil je indruk maken door je prestatie? Kramp wijst echter altijd op
  krampachtigheid, kunstmatig moeite doen om iets of iemand te spelen die men eigenlijk niet is.
  Beweeg je dus meer in het zijn dan in het willen en het leven wordt veel vloeiender, het wordt weer
  los en vrij. (Zie ook onder Spierkrampen.)

  8.28. Slijmbeursontsteking (bursitis/algemeen). Als je een slijmbeursontsteking krijgt, wijst dat erop dat
  je lang je ergernis en je woede onderdrukt hebt, je agressies opgehoopt en ingehouden hebt. Je
  zou graag eens goed op tafel slaan of misschien ook een medemens slaan. Laat je woede op een
  onschadelijke manier los, daar vind je vast wel een mogelijkheid voor. Hou haar niet in je vast,
  veroordeel haar niet, kijk er bewust naar. Het is energie en kracht en als je die accepteert, kan ze
  in positieve energie veranderen en kan ook de kracht van de liefde weer vrij in je stromen.

  8.29. Spierkrampen (algemeen). Kramp betekent altijd sterke spanning, iets willen vasthouden, niet los
  kunnen laten. Het gaat daarbij vaak om dingen en situaties die allang achter de rug en afgelegd
  moesten zijn. Zo ontstaat ophoping en de druk maakt zich dan vrij en leeft zich uit in kramp. Leg
  liever vrijwillig al het onnodige en achterhaalde af, wees vrij en ontspannen en laat je leven losjes
  en harmonisch stromen. Misschien kan ook een meditatietechniek je helpen, want daar leer je, net
  als bij Reiki, loslaten.

  8.30. Verlamming (algemeen). Verlamming wijst altijd op een zekere vlucht voor verantwoordelijkheid,
  die vaak het gevolg is van angst of een shock. Niet zelden bestaat er ook een geestelijke
  inflexibiliteit, waaraan echter gewoonlijk geen aandacht werd geschonken of die verdrongen werd.
  Je moet inzien dat je een bent met alle leven, en alle nieuwe ervaringen en alle beweging in het
  leven verwelkomen.

  8.31. Verstuiking (algemeen). Ook in het leven persen we soms iemand samen. Als we dat niet meer
  merken, zorgen we onbewust zelf voor een verstuiking om erop gewezen te worden. Waarom ook
  anderen in het eigen schema willen persen? Vrij leven ze veel gelukkiger, zoals bij hen past. Jij
  hoeft dan geen verstuiking te hebben. Heerlijk!

  8.32. Voetproblemen (algemeen). Voetproblemen kunnen op dezelfde manier verklaard worden als
  moeilijkheden met de benen. (Als de tenen aangedaan zijn, gaat het om kleinere details van de
  toekomst.) Ook hier is een zekere angst voor de toekomst, voortkomend uit een slecht begrip van
  de wetmatigheden van het leven. Het voetprobleem wijst je hier heel duidelijk op, doordat het je
  belet moeiteloos voorwaarts te gaan. Vaak wijzen voetproblemen ook op een sterk verlangen naar
  vooruit gang, dat op deze manier geremd wordt. Zie in dat vooruitgang altijd uit de twee polen rust
  en activiteit bestaat. Volg nu de oproep van je lichaam en neem bewust rust. Vind de stilte in je,
  waaruit waarheid en begrip, liefde en kracht groeien. Dan zul je weer vol vreugde voorwaarts
  kunnen gaan.

  8.33. Wervelbreuk (WK-fractuur/algemeen). Een gebroken wervelkolom getuigt van onbuigzaamheid,
  inflexibiliteit en eenzijdigheid in de geestelijke ordening. Je houding was te star en dus werd je
  door het noodlot gebogen, omdat je tevoren niet vrijwillig wilde buigen. Voorkomen heeft te maken
  met deemoed, die je beter vrijwillig in praktijk kunt brengen. Nu heb je tijd om deze situatie goed te
  bekijken. Je zult inzien dat het leven beweging en verandering is en het heeft geen zin je
  daartegen te verzetten. Stroom met het hele leven mee, beleef alle aspecten en het gaat je goed!

  1. Infecties.
   9.1. Infectie (algemeen). ledere infectie wijst op een conflict dat niet in het bewustzijn beleefd en
   afgedaan is. Je hebt dit conflict niet bewust waargenomen, je bent het uit de weg gegaan of je
   geeft het niet toe. Vraag jezelf er eens naar. De in de psyche gemeden opwinding heeft, om
   herkend te worden, ziekteverwekkers (virussen, bacteriën, toxine) laten binnendringen op het
   stoffelijke gebied, de lichamelijke afweer werd gemobiliseerd en de opwinding, het tevoren
   gemeden conflict, raast nu in de vorm van een ontsteking uit in je lichaam. Je herkent deze ziekten
   gewoonlijk aan de uitgang ‘itis’, zoals neuritis en bronchitis. Een acute ontsteking is altijd een
   acute oproep om iets te begrijpen. Een chronische ontsteking wijst op een onopgelost,
   voortdurend conflict: je durft blijkbaar geen duidelijke beslissing te nemen om het conflict op te
   lossen, omdat je denkt daarbij iets te kunnen verliezen of te moeten opgeven. Er ontstaat een
   stagnatie, een energetische blokkade, alle energie verzamelt zich nu rond de ontstekingshaard en
   het lichaam voelt zich slap en moe. Het lichaamsgebied waar de ontsteking zich voordoet, wijst
   ons altijd op het psychische gebied waar het conflict plaatsvindt, maar niet opgelost werd. We
   moeten dus heel nauwkeurig waarnemen hoe de ziekte zich uit, om daardoor de betekenis ervan
   te begrijpen.
   Als je een stap die bij je ontwikkeling hoort niet vrijwillig doet, ontstaat er een conflict. Kijk wat je
   ziel je in deze situatie kan leren. Ga niets uit de weg. Neem de oproep van het leven om te groeien
   en te 1eren bewust en vrijwillig aan. Bij een chronisch conflict is het belangrijk er door een
   duidelijke beslissing een eind aan te maken.

  9.2. Bronchitis zie onder Ademhaling.

  9.3. Griep (algemeen). Griep is een aanwijzing voor een overbelasting of een crisissituatie waaruit jij je
  wilt terugtrekken, maar je wilt dit niet toegeven. Je hebt je buik vol en wilt nu eens alles laten
  lopen. Accepteer je verlangen naar rust en verzamel nieuwe kracht. En neem dan de situatie
  waarin je bevindt bewust aan. Die bevat altijd een kans om te groeien. (Zie ook onder
  Verkoudheid.)

  9.4. Hepatitis zie onder Spijsvertering – uitscheiding.

  9.5. Koorts (algemeen). Koorts wijst op een psychische prikkeling, een brandende ergernis of woede,
  die niet opgelost is en zich nu op lichamelijk niveau manifesteert. Kijk dus wat je ergert of prikkelt.
  Het is een deel van je leven en ieder conflict vertelt je iets .over je leven. Accepteer wat je ergert of
  prikkelt, zoals je ook de mooie dingen in je leven accepteert. Dan kun je tot een eenheid groeien
  en ware liefde uitstralen.

  9.6. Longontsteking zie onder Ademhaling.

  9.7. Verkoudheid (algemeen). Verkoudheid wijst op een conflict dat zich vastgezet heeft en nu weer
  stromend wil worden. De kanalen zijn verstopt en willen weer vrij worden. Bij verkoudheid worden
  toxinen uitgescheiden en als het achter de rug is, ben je meestal een klein stukje verder gekomen
  in je ontwikkeling. Accepteer dus ook hier je wens om met rust gelaten te worden en ga zo
  mogelijk een beetje in de stilte. Verwerk je conflicten innerlijk door kijken en accepteren. Je zult er
  gereinigd en gesterkt uit te voorschijn komen.

  1. Allergieën.
   10.1. Allergie (algemeen). Allergie is overdreven lichamelijke afweer tegen een stof die tot vijandelijk
   verklaard is, omdat zij voor de allergicus een gebied symboliseert dat hij afwijst, verdringt of
   bestrijdt. Afweer tegen een vijand die we eerst zelf tot vijand gemaakt hebben, betekent echter
   altijd agressie. Het is een onbewuste strijd tegen een gebied dat ons bang maakt, dat we niet in
   ons leven willen toelaten. Afweer is het tegenovergestelde van liefde, omdat liefde altijd aannemen
   en eenworden betekent. De stof die als symbool gebruikt wordt om de allergie op te wekken, wijst
   op het gebied dat je uit de weg gaat, waartegen jij je onbewust verzet.
   Als je aan een allergie lijdt, vraag je dan eens af waarop de symbolische vijand waartegen de
   allergie zich richt, je attent wil maken. Welk gebied mijd en verdring je, omdat het, je onbewust
   bang maakt? Kijk dan bewust naar dit gebied, bekijk ook je angst en afweer en innerlijke
   agressies. Je zult inzien dat niets kwaad of slecht is, zolang je het dat niet zelf maakt. Sluit vrede
   met alles wat in je leeft en met alles wat is. Echte genezing is alleen mogelijk als je de gemeden
   gebieden bewust opneemt, in je binnenlaat, ze niet afweert en tot vijanden verklaart. Dat is de weg
   van de liefde, de weg van Reiki.

  10.2. Antibiotica-allergie (bijv. penicilline-allergie). Het begrip antibiotica bestaat uit de woorden anti =
  tegen en bios = leven. Het zijn dus middelen die zich tegen het leven richten, die iets in je doden.
  Allergie is in dit geval een gezonde reactie. Het is een aanwijzing om al het levende aan te nemen,
  ook als het zich als spanning of conflict manifesteert.

  10.3. Dierenhaar-allergie (algemeen). Alle soorten dierenhaar symboliseren het gebied van liefde, drift
  en seksualiteit.

  10.4. Hondehaar-allergie. Hondenharen wijzen op verdringing van de agressieve componenten van de
  seksualiteit.

  10.5. Hooikoorts. Dit is een allergie voor bloemenstuifmeel, dat een symbool vormt voor bevruchting en
  voortplanting. Ook dit is een aanwijzing voor een onbewuste afweer, speciaal op seksueel gebied.
  In het onderbewustzijn is gewoonlijk heel duidelijk een angst voor seksualiteit.
  “Als je zelf uitkomt voor je verlangens, behoeften tov partner. Bestaat de kans op afwijzing,
  gekwetst te worden. Kan vernederend zijn, als de partner afkeurend reageert, niet instemt, niet
  volledig dit van je aanvaardt. En er is ook angst om jezelf volledig bloot te geven”
  10.6. Huisstofallergie. Huisstofallergie wijst op een angst voor alles wat je als onrein en vies ervaart,
  niet zelden ook overgedragen op het seksuele gebied.

  10.7. Kattehaar-allergie. Kattehaar symboliseert eerder de vrouwelijke seksualiteit, zachtheid en aanhaligheid.
  Kattehaar-allergie wijst op problemen op dit gebied.

  10.8. Paardehaar-allergie. Paardenhaar staat voor het driftleven in de seksualiteit. Hier bestaat angst
  voor en afweer tegen de seksuele driften. Ook hier maakt ziekte eerlijk!

  1. Kinderziekten.
   11.1. Kinderziekten (algemeen). Bij alle kinderziekten die zich via de huid uiten, zoals mazelen, rode
   hond, waterpokken en roodvonk, kondigt zich een nieuwe stap in de ontwikkeling van het kind
   aan. Iets dat voor het kind nog onbekend is en dus niet zonder conflict verwerkt kan worden, wordt
   op het huidoppervlak zichtbaar. Na een dergelijke ziekte is het kind vaak aanmerkelijk rijper
   geworden. Zeg het kind dat alles wat met hem gebeurt goed en volkomen in orde is, dat het leven
   een reis is waarop steeds nieuwe dingen te ontdekken zijn, en dat het bij elke schat die het in zich
   ‘ vindt, een beetje volwassenen wordt. Geef hem in deze tijd vertrouwen en je bijzondere
   aandacht, en geef hem zo vaak mogelijk Reiki.
 • Kanker.
  12.1. Kanker (algemeen). Kanker is ontregeld leven, ontstaan uit een disharmonie van de cellen onderling.
  Bij kanker willen de aparte cellen zich niet meer onderwerpen aan de totale structuur van het
  lichaam. Ze willen hun eigen, onafhankelijke leven leiden. Ze vermenigvuldigen zich ongeremd en
  zonder rekening te houden met de rest van het lichaam. De psycholoog Thorwald Dethlefsen
  vergelijkt in zijn boek De zin van ziek zijn kanker met de situatie in de huidige wereld. Onze tijd
  wordt gekenmerkt door een niets ontziende expansie en de verwezenlijking van baatzuchtige
  belangen. Op politiek, economisch, religieus en privé gebied wordt alleen nog het eigen belang
  gezien, er worden overal steunpunten (metastasen) opgebouwd om de verwezenlijking van de
  eigen idee en doelen te verzekeren. Het bewustzijn van de totaliteit van alle leven is verloren
  gegaan. Andere mensen en de natuur worden in dienst gesteld van de eigen interessen; zo
  hebben we de hele wereld tot onze gastheer verklaard.
  Soortgelijk is ons lichaam voor de kankercel slechts een gastheer die zij ongeremd en niets
  ontziend voor zijn eigen doel gebruikt. Als het lichaam sterft, is het echter ook met de kanker
  afgelopen – en daaraan denkt hij blijkbaar evenmin als mensen die tegenwoordig onze wereld als
  gastheer beschouwen. De kanker gaat ten slotte ten gronde aan: ‘Ik of de maatschappij’ – waarbij
  hij voor het ‘Ik’ gekozen heeft. Als hij daarmee doorgaat, sterft hij er eens aan. Hij ziet niet in en
  accepteert niet dat hij alleen samen met alle andere cellen kan leven en bestaan. Hij heeft niet het
  bewustzijn van een grotere, omvattender eenheid. Zoals de cel een deel van ons lichaam is, zijn
  wij ook maar een deel van de grote wereldstructuur. Als je aan kanker lijdt, vraag je dan dus af
  waar jij je van de totaliteit van het leven afgescheiden hebt. Het lichamelijke gebied waarin de
  kanker voorkomt, zal je daar via zijn symbolische waarde aanwijzingen voor geven. Neem dus al
  je sterke en zwakke punten bewust aan, accepteer je positieve en negatieve levenservaringen. Ze
  dragen allemaal bij aan je totaalwording, als je ze aanneemt en integreert zoals ze zijn, zonder er
  iets van af te scheiden of niet te willen hebben. Zo kun jij je openen voor de totaliteit van het leven
  en het gebied ervaren waar alle leven, het uiterlijke zowel als het innerlijke, een deel van ons is,
  waar alles met alles in harmonie leeft en werkt. Een geneesmethode als Reiki, en ook alle
  technieken van bewustzijnsverruiming, is daarbij erg behulpzaam.

 • Psyche.
  13.1. Bedwateren. ’s Nachts laat het kind los wat het overdag niet durft los te laten – de druk van de
  ouders, van de school enzovoort. Bedwateren heeft een zekere verwantschap met huilen. Het is
  allebei loslaten, bevrijden van een spanning. Bevrijd het kind dus met liefde en begrip van zijn
  innerlijke rust.

 • 13.2. Depressies (algemeen). Depressie is een sterke bedruktheid, waarbij de depressieve zich kwelt
  met zelfverwijten en schuldgevoelens. Naar buiten gerichte agressie wordt onbewust als schuld
  gevoeld en richt zich nu tegen jezelf. Depressie is een vorm van afwijzen van
  verantwoordelijkheid, die zijn hoogtepunt vindt in de vrijwillige dood. Via je schuldgevoelens word
  je echter juist weer geconfronteerd met je verantwoordelijkheid. Vaak blijkt een depressie als je
  een nieuwe levensfase moet binnengaan, zoals bij postnatale depressie. Of je wordt
  geconfronteerd met die levensgebieden waarmee je niet in het reine bent, zoals ouderdom, dood,
  eenzaamheid en afstand doen. Kijk dus bewust naar het gebied dat je depressie veroorzaakt.
  Bekijk en voel het. In alles wat het leven je brengt, ligt een oproep verborgen om juist dit gebied te
  integreren. Reiki zal een bijzondere hulp voor je zijn.

  13.3. Exhibitionisme. Als je drang tot exhibitionisme voelt, is het vrij uiten van je seksualiteit altijd
  onderdrukt. Je hebt het onbewust of bewust afgewezen als iets onreins en nu dwingt het op deze
  manier zijn bestaansrecht af. Je wordt nu geconfronteerd met wat je nooit wilde zien, zelfs altijd
  ver van je weggeduwd hebt. Zie in dat seksualiteit een mooi en belangrijk deel van je leven is.
  Geef jezelf vaak Reiki op je miltchakra en je hartchakra, zodat je seksualiteit zich op de
  oorspronkelijke manier kan uiten.

  13.4. Flauwvallen. Is symbolisch voor innerlijke machteloosheid, angst om ergens niet mee klaar te
  komen of macht te verliezen. Ga daarom mee met de gebeurtenissen van het leven, neem aan
  wat op je af komt, dan zul je al snel merken dat de kracht en de kennis waarmee je alles in je
  leven kunt hanteren, al in je bestaan. (Zie ook Bloedsomloopcollaps.)
  13.5. Geestesziekte (psychose). Over de verschillende krachten en mechanismen die een rol spelen bij
  geestesziekte, bestaan heel verschillende onderzoekingen, ontdekkingen en meningen.
  Gewoonlijk is geestesziekte terugtrekken uit de werkelijkheid waarmee men niet in het reine
  kwam, die men als t_ hard of niet bevredigend ervoer en als niet de moeite waard om de
  problemen ervan onder ogen te zien. Het bewustzijn wordt geopend voor die gebieden die tot dan
  toe slechts voor het onderbewustzijn toegankelijk waren en die nu het gedrag van de zieke
  bepalen zonder dat hij daar controle over heeft. Vaak leeft de psychoticus in zijn psychose uit wat
  hij tevoren onder de aanpassingsdruk van zijn omgeving niet kon, mocht of wilde beleven. Nu
  wordt hij gedwongen ook deze krachten te leren kennen om ze te integreren. Vooral de tweede
  Reiki-graad zal heel behulpzaam zijn bij het behandelen van een geesteszieke. Gebruik het
  symbool van de krachtversterking bij iedere behandeling en versterk met behulp van de mentale
  behandeling vooral de innerlijke integratie van de zieke en het bewustzijn van zijn innerlijke zelf,
  want het hinderlijkste ik van een mens blijft onberoerd door alle uiterlijke krachten. Het kan alle
  krachten van het leven zien en integreren zonder erdoor overmeesterd te worden. Als de zieke erg
  onrustig is, kun je met evenveel succes de behandeling op afstand gebruiken. Ook is het in
  evenwicht brengen van de chakra’s goed gebleken.

  13.6. Logasthenie (woordblindheid/leermoeilijkheden). De eigenlijke opgaven van de logasthenicus zijn
  heel duidelijk – tenminste in deze tijdsperiode – niet het zich bezighouden met ‘geconserveerde
  gedachten’, die geschreven woorden immers vormen. Hij moet zich meer openen voor de
  intuïtieve en emotioneel-creatieve kanten van het leven, waartoe dit symptoom bij hem aandringt.
  Doet de logasthenicus deze stap bewust, dan verliest de logasthenie zijn betekenis, zijn zin en
  verdwijnt dan vanzelf. Let ook bij dit symptoom op waartoe het je dwingt, respectievelijk wat het
  verhindert. Volwassenen kunnen jongeren helpen tot dit belangrijke inzicht te komen.

  13.7. Moeheid Oververmoeidheid wijst erop dat het leven je ergens te veel is geworden, dat jij je het
  liefst in onbewustheid (slaap) zou terugtrekken. Neem bewust de rust waarnaar je verlangt. Dwing
  je niet tot activiteit, zover dit je mogelijk is, maar ga naar binnen en verzamel daar nieuwe kracht,
  zodat de activiteit een uitdrukking van je innerlijke levensvreugde kan worden. Geef jezelf veel
  Reiki. Ook een eenvoudige natuurlijke meditatietechniek zal je er erg bij kunnen helpen.

  13.8. Nagelbijten. Met onze vingernagels krabben we, verdedigen we ons. Nagelbijten wijst op angst
  om innerlijk bestaande agressies te uiten. Bij een kind gebeurt dat vaak door een druk van buiten
  af van de kant van de ouders, samen met een gebrek aan zelfvertrouwen. Als je kind op zijn
  nagels bijt, probeer dan zijn zelfvertrouwen te versterken. Geef het meer levensruimte waarin het
  zonder schuldgevoelens al zijn krachten vrij kan uiten en uitdrukken.

  13.9. Nervositeit (algemeen). Nervositeit is een gebrek aan innerlijke rust en kalmte die ontstaat uit te
  grote angst, uit haast, bezorgdheid en de wens om alles bijzonder goed te doen. Vertrouw je dus
  toe aan de stroom van het leven. Denk eraan dat je op een oneindige reis door de eeuwigheid
  bent. Er vlucht niets voor je weg.

  13.10. Reisziekte (wagen-, lucht-, zeeziekte). Bij een reis verlaat je de beschuttende veiligheid van je
  vertrouwde omgeving zonder te kunnen voorzien wat er op je af komt. Je moet veel nieuwe
  indrukken verwerken. Onbewust vasthouden aan het bekende en angst om iets nieuws binnen te
  laten, leiden ertoe dat je misselijk en duizelig wordt. In een auto, vliegtuig of trein zitten, wijst je
  bovendien .op de onontkoombaarheid van de situatie. Stroom dus mee met wat er gebeurt, stroom
  ook mee met de bewegingen van de auto, van het schip of van het vliegtuig. Verzet je niet, geef je
  over aan wat er gebeurt en open je vrijwillig voor alle nieuwe indrukken. Je zult inzien dat de
  wereld heel mooi is als je ermee en niet er tegenin leeft.

  13.11. Seksuele afwijkingen (perversies algemeen). Bij alle seksuele afwijkingen wordt de mens altijd
  precies geconfronteerd met die aspecten en gebieden die hij tevoren afgewezen en niet zelden
  heftig bestreden heeft. Nu wordt hij erop gewezen wat aan zijn totaliteit ontbreekt, zoals
  mannelijkheid, vrouwelijkheid, deemoed of dominantie. Zo brengt de perversie terug tot een soort
  totaliteit. Wat tevoren in eenzijdigheid verdrongen werd, moet nu op deze manier beleefd worden.
  Integreer de tegenovergestelde polariteiten tot een eenheid, dan hoef je er niet door extremen toe
  gedwongen te worden – en dan kun je werkelijk genieten.

  13.12. Slapeloosheid (ook problemen met inslapen). Inslapen vereist oervertrouwen, het vermogen om
  de controle en activiteit los te laten en zich aan het onbekende over te geven. Dit proces is elke
  keer een (kleine dood’ . In de slaap komen die gebieden weer naar boven die je overdag in je
  onderbewustzijn weggedrongen hebt. Iedereen die problemen heeft met inslapen, heeft gewoonlijk
  ook problemen bij het sterven, omdat hij niet kan of wil loslaten. Sluit dus de dag af en geef je
  bewust over aan de nacht. Kijk naar wat er tot je wil komen. Leer ook deze kant van het leven
  kennen, accepteer en integreer hem bewust. Denk nog niet aan de dag van morgen, die zal wel
  voor zichzelf zorgen. Heb vertrouwen!

  13.13. Stotteren. Bij stotteren kan de taal, het communicatiemiddel, niet vrij stromen. Als je stottert, is
  dat een teken dat je gedachten, gevoelens en instinctieve wensen onzekerheid in je veroorzaken
  en dat je onbewust wilt controleren wat daarvan naar buiten dringt. Open je dus voor je gedachten,
  gevoelens en wensen, accepteer ze zonder iets ervan te veroordelen, dan zal het nodige
  zelfvertrouwen in je groeien zodat jij je makkelijker voor anderen kunt openen.

  13.14. Verslaving (algemeen). Achter een verslaving zit altijd het zoeken naar een vervulling die je niet
  op eigen kracht kon bereiken, zodat je naar een vervangingsmiddel gegrepen hebt. Bij misbruik
  van alcohol (zie ook onder Alcoholisme), hasj en marihuana is het zoeken naar een probleemloze
  wereld die je anders niet kon vinden. Deze middelen ontnemen het leven de hardheid en de
  scherpte. Achter captagon- en cocaïneverslaving zit in de regel het zoeken naar succes en dus
  naar liefde en erkenning – ze peppen op en verhogen het prestatievermogen. Bij tot verslaving
  geworden gebruik van LSD, mescaline, heroïne en magic mushrooms (paddestoelen) blijkt het
  zoeken naar nieuwe indrukken en bewustzijnsverruiming. Je heb je tevredenheid met dit
  vervangingsmiddel omdat een andere weg naar je eigenlijk doel onbegaanbaar, te moeilijk of te
  moeizaam leek. Je bent al aan het begin van je weg blijven staan, of misschien heb je uit gebrek
  aan zelfvertrouwen of uit zelfafwijzing niet eens geprobeerd.
  Probeer er eerst achter te komen waarnaar je in werkelijkheid zoekt, wat je verlangt. Zoek dan een
  begaanbare weg naar dit doel. Hij is er beslist, anders verlangde je er niet naar. Reiki zal je beslist
  help en zelfvertrouwen en de nodige kracht terug te winnen om van je vervangingsmiddel af te
  komen en je onderbroken weg naar vervulling voort te zetten. Er is in de regel een vrij lange serie
  behandelingen nodig om zeker te zijn van blijvend succes. Ook een meditatietechniek zal je
  helpen het gebied dat je met behulp van de drug gezocht hebt, te ervaren en te verwezenlijken.
  Zonder verslaving je doel bereiken is veel bevredigender. Ga dus opnieuw op weg!

  13.15. Alcoholisme. Alcoholmisbruik is vaak het gevolg van vluchten voor conflicten. De slok uit de fles
  moet de harde brokken vervangen die het leven je te slikken geeft. Vaak ook zit een gevoel van
  zinloosheid, van ontoereikendheid of schuld achter de greep naar de fles, maar door de
  afhankelijkheid van de alcohol worden die gevoelens nog versterkt. Hou dus van jezelf en
  accepteer jezelf ook met je ontoereikend heden en zwakheden. Geef je zwakheden toe, het is de
  eerste stap om er uit te komen. Behalve Reiki kan een meditatietechniek je helpen om vrede,
  zelfrespect en welbehagen in jezelf te vinden en je tegelijkertijd de kracht geven om je conflicten
  bewust op te lossen, in plaats van ze uit de weg te gaan. (Zie ook onder Verslaving.)

  13.16. Dwangneurosen (algemeen). Ook hier betreft het massale verdringing van een levensgebied dat
  als uiterst negatief gevoeld wordt. In de dwangneurose word je nu constant heel intens met dit
  gebied geconfronteerd om ervan te leren dat het alleen maar geaccepteerd wij worden; daarna
  heb je ook geen dwang meer nodig. Accepteren, integreren van wat je uit de weg ging – alleen dat
  wil de dwangneurose je zeggen. Kijk dus welk gebied je afwijzing betreft. Dit gebied moet je dan
  nauwkeurig bekijken, zonder waarde te bepalen, zonder te oordelen. Als je dit doet, hoeft je
  symptoom geen eenzijdigheid in evenwicht te brengen en je wordt weer gezond, totaal en heel.’

  13.17. Anorexia. Aan anorexia lijden bijna uitsluitend vrouwen, en wel voornamelijk in de puberteit. Ze
  symboliseert een onbewuste vlucht uit de lichamelijkheid, seksualiteit en vrouwelijkheid, die zich
  naar buiten toe manifesteert in een overdreven sterk verlangen naar reinheid en onthouding. Het
  is noodzakelijk dat jij je vrouwelijke kant, je verlangen naar warmte, nabijheid en seksualiteit uit
  zijn ballingschap bevrijdt en accepteert. Alleen door alle gebieden van het leven vrijwillig aan te
  nemen, kun je innerlijke totaliteit en daarmee werkelijke vrijheid bereiken.

  13.18. Nicotineverslaving (tabaksmisbruik). De long symboliseert het gebied van vrijheid en
  communicatie (zie ook onder Ademhaling), die je door het grijpen naar een sigaret probeert te
  stimuleren. Daarbij worden echter de echte wensen door de rook beneveld en vervangen. Word je
  dus bewust van je werkelijke wensen, dan kun je ze makkelijker vervullen. Werkelijke
  communicatie vindt plaats met alle (onbenevelde) zintuigen. Heb de moed totaal een
  communicatie met het leven aan te gaan.

  13.19. Snoepverslaving (begeerte naar zoetigheid). Als je constant trek hebt in zoetigheid, ontbreekt je
  vooral de zoetheid van het leven. Het wijst op een ongestilde honger naar liefde. Bij kinderen is
  het vaak een duidelijke aanwijzing dat ze zich niet genoeg bemind voelen. Geef eerst jezelf de
  liefde en erkenning waarnaar je verlangt, accepteer jezelf, dan kun je ook echte liefde naar buiten
  geven en ontstaat er een uitwisseling. Als je kind voortdurend snoept, geef het dan meer liefde,
  erkenning en aandacht. (Zie ook onder Vraatzucht.)

  13.20. Vraatzucht. Als je constant moet eten, wijst dat op een honger naar het leven, naar liefde en
  emotionele voeding. Er bestaat een leegte die je op lichamelijk niveau probeert te vullen, omdat
  het je niet anders lukt. Vaak zit er onzekerheid of angst voor verlies achter. Accepteer dus jezelf
  en hou van jezelf zoals je bent, dan valt het je makkelijker de grenzen van je Ik te openen en
  geestelijke voeding van buiten af toe te laten. Besef ook dat er een bron van liefde en vervulling in
  je stroomt, waaruit je altijd kunt putten. Kijk daar eens naar.

  1. Overige.
   14.1. Geboorteafwijkingen (algemeen). Aangeboren afwijkingen wijzen op onopgeloste problemen uit
   het vorige leven. Je hebt zelf gekozen om zo op de wereld te komen, projecteer dus ook geen
   schuld op anderen. De symbolische waarde van het huidige symptoom wijst je op welk gebied je
   nog iets moet leren. Probeer je lijden of je handicap te aanvaarden als een kans om tot grotere
   totaliteit te komen.

  14.2. Ongelukken (algemeen). We dragen allemaal de volle verantwoordelijkheid voor ons totale
  bestaan, voor ieder aspect dat we daarbij ervaren en beleven. Daarom zijn ook ongeluk ken, zij het
  onbewust, door ons zelf veroorzaakt of gezocht. Een ongeluk is in “gevaar brengen van de huidige
  weg. Als je achteraf de toedracht van het ongeluk bekijkt en begrijpt, zul je al gauw komen op het
  probleem dat erachter zit. Ben je bijvoorbeeld gaan slingeren? Heb jij je houvast verloren? Heb je
  de controle of macht verloren? Of ben je van de weg geraakt? Misschien kon je (je) niet meer
  remmen, of heb je iets belangrijks over het hoofd gezien? Mogelijk ook heb je geslapen of ben je
  op verzet gestoten? Bekijk de toedracht van je ongeluk eens heel nauwkeurig, en let daarbij op de
  aanwijzingen in de taal, die vaak helemaal niet zo moeilijk te begrijpen zijn. Interessante
  statistische gegevens over ongelukken wijzen op duidelijke ongevalgevoelige persoonlijkheden,
  die onbewust op deze manier proberen hun problemen en conflicten op te lossen. Bekijk dus hoe
  je ongeluk verklaard kan worden en je zult een duidelijke aanwijzing krijgen welk probleem moet
  worden opgelost, waarop het ongeluk je wil wijzen om jezelf of je leven te corrigeren. Ook hier heb
  je een prachtige kans om tot nieuwe inzichten te komen, in je geest en je ziel te groeien.

  14.3. Pijn (algemeen). Pijn betekent vaak een verstopping, een blokkade in de stroom van het leven.
  Vaak is ze een gevolg van ingehouden agressie tegen iemand of een situatie. Het gebied waar de
  pijn zit, wijst je symbolisch waar je in je ziel gebonden of onvrij bent. Probeer dus niet de pijn te
  veroordelen of te verdringen. Zij wil je alleen attent maken op iets belangrijks. Geef haar eens je
  volle aandacht, ga er bewust helemaal in, ervaar en verwelkom haar. Dan heeft zij haar taak
  vervuld en kan weer verdwijnen. Geef ook het betreffende gebied van je ziel je aandacht, zodat de
  pijn niet terugkomt. Het is het gebied waarop je iets moet loslaten, niet in de laatste plaats je wens
  jezelf te bestraffen. Stroom weer vrij met het leven mee.

  14.4. Vergeetachtigheid (algemeen). Als je constant dingen vergeet, kan dat een aanwijzing zijn dat je
  moet leren iets te vergeten, iets waaraan je vasthoudt, dat je op het gebied van je ziel wilt loslaten.
  Niet zelden zijn het belevenissen uit het verleden die je onvrij maken. Steeds opnieuw hang jij je
  gedachten op aan dezelfde keten van onopgeloste problemen, zonder dat er iets door opgelost
  wordt. Laat dus bewust los, geef gisteren zijn vrede, leef bewust in het hier en nu. Open je voor
  het leven, het is iedere dag nieuw en vol wonderen, waaraan je niet voorbij mag gaan. Als je
  werkelijk kunt vergeten, ben je niet vergeetachtig meer, want het symptoom heeft zijn dienst
  gedaan.

  Deze kennis in verband met Reiki is van onschatbare waarde.
  (Als je over de tweede Reiki-graad beschikt, kun je deze inzichten gebruiken bij de mentale behandeling om er zo nog effectiever mee te kunnen werken. Maar ook zonder de tweede Reiki-graad kan de volgende lijst je waardevolle inzichten geven en je duidelijkheid geven over sommige problemen. De boeken van o.a. “Louise L. Hay – Je kunt je leven helen“ en “Christiane Beerlandt– De sleutel tot zelf-bevrijding” geven een aanvullend of nog uitgebreidere lijst van symptomen en bijhorende inzichten.

  “Reiki, De Universele Levensenergie”

  Bron: Live Your Life

   

  Meditatie: verankeren


   

   

  Lichamelijk ankeren

  Wanneer je helemaal ontspannen, aandachtig en stil bent, kan je door de toppen van je duim en wijsvinger tegen elkaar te leggen, dit gevoel lichamelijk ankeren.

  Waarschuwing: leg je duim en wijsvinger niet tegen elkaar als je nog onrustig of gespannen bent.

  Lichamelijk ankeren, dit betekent dat je, op elk gewenst moment, dit heerlijke gevoel op kan roepen, door de toppen van je duim en wijsvinger tegen elkaar te leggen. Hoe vaker je dit doet, hoe sterker het effect ervan is.

  Om de verankering te versterken kan je AUM of Om opzeggen, zoveel als je wenst. De vibratie van deze klank zal extra door je lichaam stromen.

   

  OM

  Deze meditatie kreeg ik ooit eens en je voelt de kracht van deze meditatie echt

   

   

  Edelsteen: Scoleciet


   

  Scoleciet edelsteen uit India.

  Scoleciet (werking) “Deze steen belichaamt de “Vrede die alle Begrip te Boven gaat”. Ik ben nog nooit een steen tegengekomen met zo’n onmiddellijk en diepgaand effect. De innerlijke vrede blijft gewoon maar in lieflijke golven  over je heen stromen. Het biedt bescherming tegen astrale entiteiten en energieën, terwijl het je zachtjes optilt in hogere niveaus van bewustzijn.

  Scoleciet is een zeer interdimensionele steen. Het kan je op plaatsen brengen waar geen enkele andere steen toegaan toe heeft. Het kan je in contact brengen met intelligenties uit andere dimensies en realiteiten. Het is behulpzaam bij het reizen door zowel tijd als ruimte, wat je toegang geeft tot zowel oeroude als toekomstige beschavingen. Ik kan iedereen aanbevelen wat scoleciet te hebben. Het vermindert transformationele shock en trauma als geen andere steen. “

  Het is ook zeer goed voor mensen die aan slapeloosheid lijden.

  Een vrij onbekende Steen van de Maand dit keer: scoleciet, een echte new-agesteen. We ontdekken steeds meer werkingen van dit bijzondere kristal.

  Scoleciet is een geweldige steen voor het nieuwe jaar. Misschien maak ook jij bij de jaarwisseling tal van goede voornemens, zoals vroeger naar bed gaan, minder snoepen, meer sporten of een cursus volgen. Vaak komt het er toch niet van; de macht der gewoonte is te sterk. De scoleciet helpt je om die gewoonte echt te doorbreken en inderdaad te doen wat je van plan was.

  Steen van de maand Scoleciet

  scoleciet trommelsteenScoleciet is een echte new-agesteen. Hij wordt nog niet zo lang als heelsteen gebruikt. Het mineraal wordt gebruikt bij slaapklachten. Scoleciet is ook zeer geschikt als je oude patronen wilt doorbreken.

  Kenmerken van scoleciet

  scoleciet kristallen

  De scoleciet (ook wel scolociet of scoleziet) is een betrekkelijk nieuw mineraal in de edelsteentherapie. Het is meestal wit of doorschijnend kleurloos, maar het kan soms ook zachte kleurtjes hebben, zoals geel, roze, groen of bruin.

  Scoleciet vertoont een heldere glans. Ruw vertoont het karakteristieke waaiertjes, of mooie bolletjes.

  Het mineraal is pyro-elektrisch: bij verhitting ontstaat er elektrische spanning. Ook is het piëzo-elektrisch: elektrische spanning ontstaat ook als je het kristal vervormt. Een gevolg is dat scoleciet kleine stofjes en rommeltjes kan aantrekken nadat je het opgewreven hebt.

  Scoleciet behoort tot de zogenaamde zeolieten. Dit zijn zeer poreuze mineralen die veel water kunnen bevatten. Er bestaan een vijftigtal natuurlijke zeolieten en meer dan tweehonderd synthetische zeolieten.

  Scoleciet en andere zeolieten kennen allerlei industriële toepassingen. Ze worden gebruikt in wasmiddelen, wasverzachters en waterontharders. Ze worden ook vaak gebruikt voor de absorptie van vocht, bijvoorbeeld in papieren luiers, deodorant, kattenbakkorrels en pluimveevoer.
  Verder worden zeolieten gebruikt bij het kraken van olie, het maken van zuiniger rijdend asfalt, en in bouwmaterialen.

  Scoleciet wordt gebruikt bij het zuiveren van water. Het kan zware metalen aan vervuild water onttrekken, zoals chroom, koper, lood, nikkel, cadmium, mangaan en zink in synthetische waterverzachters en afvalwater van bedrijven.

  In de edelsteentherapie wordt scoleciet gebruikt bij slaapklachten, en bij mensen die graag iets heel anders met hun leven willen. Scoleciet is zeer geschikt als je oude patronen wilt doorbreken. Gebruik een hangertje of een trommelsteen en focus op wat je wilt veranderen.

   

  Herkomst van de naam

  ruwe scoleciet

  De naam scoleciet is afgeleid van het Griekse woord skolex (‘worm’). De verklaring is dat het mineraal in een vlam eerst zwelt en dan wriemelt als een worm voordat hij smelt.

  De naam zeoliet is in 1756 bedacht door de Zweedse mineraloog Axel Fredrik Cronstedt. Hij stelde vast dat stilbiet bij verhitting enorme stoomwolken produceerde, en dus veel water moest bevatten. Daarom noemde hij dit materiaal zeoliet, oftewel ‘kokende steen’. Het woord is afgeleid van de Griekse woorden zein (‘koken’) en lithos (‘steen’).

   

  Door de eeuwen heen

  Scoleciet is een echte new-agesteen. Hij wordt nog niet zo lang als heelsteen gebruikt.

  In vroeger tijd was het niet zo gemakkelijk om mineralen met een gelijksoortig uiterlijk van elkaar te onderscheiden. Pas in het begin van de 19e eeuw lukte het om scoleciet duidelijk te onderscheiden van natroliet, waar het eerder voor werd gehouden.

  Tot aan die tijd werd er geen onderscheid gemaakt tussen de sterk verwante mineralen natroliet, mesoliet, scoleciet en thomsoniet (tegenwoordig bekend als de natrolietgroep). De Duitse mineraloog Abraham Gottlob Werner noemde het Faserzeolithe, ‘draderige zeolieten’. Zijn Franse collega René-Just Haüy (1743-1822) noemde het Mesotype.

  witte scoleciet

  In 1801 maakte Haüy een tweedeling. Hij onderscheidde een natriumhoudend mesotype dat hij natroliet noemde, en een calciumhoudend mesotype dat geen nieuwe naam kreeg. Vervolgens ontdekten de Duitse geleerden Adolph Ferdinand Gehlen (1775-1815) en Johann Nepomuk Fuchs (1774-1856) in 1813 dat calcium-mesotype uit meerdere mineralen bestaat, en ze noemden die scoleciet en mesoliet. Thomsoniet werd in 1820 voor het eerst beschreven.

  In de 18e en 19e eeuw waren stukken scoleciet interessant voor verzamelaars. Adellijke dames en vooral heren hielden zich toen graag bezig met het verzamelen van mooi of bijzonder gevormde of gekleurde mineralen.

  Verpulverde scoleciet werd incidenteel wel gebruikt als kunstmest. Zeolieten worden tegenwoordig vaak en veel gebruikt in allerlei industriële producten.

   

  Effecten op de gezondheid

  * Scoleciet hoort bij het hartchakra. Het mineraal helpt je om vanuit liefde te leven. Het hoort ook bij het voorhoofdchakra en het kruinchakra. Scoleciet ondersteunt de teamgeest.
  * Scoleciet bevordert een goede nachtrust, met ongestoorde slaap. Het is dan ook een goede steen voor mensen die aan slapeloosheid lijden. De steen helpt je fris op te staan.
  * Scoleciet helpt goed bij verstrooidheid en vergeetachtigheid. Het helpt bij een beginnende dementie. Maakt scherp en gefocust.
  * Scoleciet helpt de lever met ontgiften. Schadelijke stoffen, afvalstoffen en parasieten worden snel uit je systeem verwijderd.
  * Scoleciet heelt de zenuwen, de spieren en het spierweefsel. Het verbetert de grove en fijne motoriek.
  * Het mineraal helpt bij shock en trauma, helpt je om snel weer te kalmeren.
  * Scoleciet helpt problemen te doorgronden en bij de wortel aan te pakken.
  scoleciet hanger

  Spiritueel

  * Scoleciet maakt tevreden en blij, geeft rust. Het is de steen van innerlijke vrede.
  * Scoleciet vergroot je bewustzijn en versnelt je spirituele groei.
  * Bij meditatie kan de scoleciet je in contact brengen met oude beschavingen. Het kan je ook helpen een blik in de toekomst te werpen.
  * Scoleciet is ook een perfecte steen om oude patronen te doorbreken. Sterker nog, het is moeilijk om oude patronen vast te houden, want de scoleciet stuurt je gewoon de andere kant op.
  * Scoleciet zet een wacht voor je lippen. Ondoordachte woorden zullen niet snel over je lippen komen met scoleciet.
  * De steen helpt om vanuit liefde op iemand te reageren. Je verwoordt dingen zachter en milder, je reageert vanuit je hart.
  * Je functioneert dankzij scoleciet beter in een team. Je kunt voor jezelf opkomen zonder een ander geweld aan te doen.
  * Scoleciet is een goede steen om netwerken op te bouwen en te onderhouden.
  * Scoleciet integreert alle lagen van je aura. Blokkades in de aura worden opgelost. Je aura zal ook uitdijen. Alle chakra’s worden gereinigd en uitgelijnd.

   

  Symbolen

  De scoleciet hoort bij het sterrenbeeld Kreeft.
  De rune die bij de scoleciet hoort, is de runeL Løgr of Laukr.
  De L (Laukr = water, zee of look, ui) staat voor vloeiend meegaan met het tij, en ook voor emoties en geluk.

  De scoleciet laat weer stromen wat geblokkeerd was. Scoleciet heeft een diepe verbinding met slaap, dromen en droomsymboliek.

   

  Chemische samenstelling

  scoleciet trommelstenen

  Zeolieten zoals scoleciet zijn aluminiumsilicaten. Ze hebben een kenmerkend kristalrooster met veel ruimte.

  Het lijkt alsof er kanaaltjes in de kristallen zitten. In die ruimtes kan gemakkelijk ander materiaal opgenomen worden.

  Samenstelling: CaAl2Si3O10.3(H2O)
  Hardheid: 5 – 5,5
  Glans: glasachtig, zijdeglans
  Transparantie: doorzichtig, doorschijnend, transparant
  Breuk: onregelmatig
  Splijtbaarheid: perfect
  Dichtheid: 2,25 – 2,29
  Kristalstelsel: monoklien, maar de kristallen lijken tetragonaal of rombisch

   

  Wist je dat scoleciet…

  • … veel water bevat? Daaraan is het te danken dat deze edelsteen zo’n fraaie glans vertoont.
  • … familie is van de apofyliet? Beide zijn zeolieten en beide gebruiken edelsteentherapeuten graag bij slaapklachten.
  • … bij de aartsengelen Gabriël en Metatron hoort?
  • … helpt om dromen beter te herinneren als je weer wakker bent? Handig als je een droomboek wilt bijhouden.
  • … je bij shock en stress snel weer kalmeert? Het is een perfecte EHBO-steen.

  Bron: http://www.semoea.nl/edelstenen/steen-van-de-maand.html

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Deze steen behoort tot de zeolieten en is dus familie van de Apofyliet. Deze steen wordt gevonden in het Nasik district in Maharashtra, India.

  De steen zorgt voor een verfijnde afstemming met je gidsen en op andere sferen en/of werelden. Scolesiet geeft innerlijke vrede en is behulpzaam bij healing sessies, meditatie, fijne en heldere dromen en bij een uitgeruste slaap. Op het derde oog gelegd geeft hij een heel sereen gevoel en verhoogt hij je bewustzijn. Scolesiet beschermt je tegen entiteiten en negatieve astrale energieën, omdat hij je vibratie verhoogt. Dit is een interdimensionale steen, die je tijdens astrale reizen in contact brengt met buitenaardse intelligenties. Hij helpt je bij tijd- en ruimtereizen en geeft je kennis van oude en toekomstige beschavingen. Scolesiet versterkt het hartchakra en helpt bij het uiten van liefde. Het is dus een goede steen om aan je geliefde te geven om zo de band tussen twee harten te versterken. Hij werkt helend bij stress en angsten. Hij helpt de aura weer heel te maken, mocht deze gaten bevatten en zorgt dan voor een beschermend schild. Scolesiet werkt heel goed samen met stenen met een zeer hoge vibratie, zoals Fenakiet, Azeztuliet, Danburiet, Apofyliet en Natroliet.

  Jongetje (4) ernstig verwaarloosd gevonden in ‘horrorhuis’


  Jongetje (4) ernstig verwaarloosd gevonden in ‘horrorhuis’

  Kind zat 12 dagen lang in zijn eigen uitwerpselen

  © Thinkstock.

  Een 24-jarige moeder uit het Australische Gilles Plains plaatste op Facebook foto’s van lasagnes en andere feestelijke maaltijden, terwijl even verderop in een ernstig vervuilde slaapkamer haar vierjarige zoontje al twaalf dagen zat opgesloten en op sterven na dood was. Het jongetje werd ernstig uitgedroogd en uitgehongerd door de politie gevonden. De vrouw en de vader (28) staan deze week voor de rechter.

  De zaak kwam aan het licht toen de politie vorig jaar na een melding van huiselijk geweld aan de deur kwam, meldt News.com.au. ‘Dit kan gezien worden als een van de meest ernstige zaken die de rechtbank ooit zal zien, want dit is de verwaarlozing van een kind in de puurste vorm,’ zo liet de openbaar aanklager weten.

  Kniehoog afval
  Agenten moesten zich een weg banen door kniehoog afval, inclusief rottend vlees, voordat ze een naakt jongetje aantroffen in zijn slaapkamer. Het knulletje werd omringd door vuile pampers, plastic borden en zijn eigen uitwerpselen. Hij zat daar al 12 dagen en zou naar schatting binnen 48 uur in een kritieke toestand zijn geraakt. De jongen kreeg slechts af en toe een wat yoghurt of pudding onder de deur toegeschoven.

  De jongen werd meegenomen en moest een maand herstellen in het ziekenhuis. Verschillende tanden moesten operatief worden verwijderd omdat deze aan het rotten waren. Door de verwaarlozing toont hij een gebrek aan sociale en motorische ontwikkeling. Ook zijn taalontwikkeling loopt achter.

  Schokkende foto’s
  Tijdens de zitting zag de openbaar aanklager zich genoodzaakt de rechter te waarschuwen voor de schokkende foto’s van de toestand waarin de jongen werd gevonden. Ook maakte zij bekend dat de ouders diverse uitkeringen onterecht ontvingen. Er was dus, in tegenstelling tot wat de ouders beweerden, wel degelijk geld om eten te kopen, zoals ook bleek uit de Facebookfoto’s.

  De sociale diensten hebben zes keer geprobeerd om een afspraak te maken met de familie om te controleren hoe het met de jongen ging. Maar geen van de keren zagen zij de jongen ook in levende lijve.

  Schuld bekend
  De ouders van de jongen hebben bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan de verwaarlozing. Ze zouden met regelmaat veel alcohol hebben gedronken. De moeder zou lichamelijk en geestelijk niet in staat zijn geweest om voor de jongen te zorgen. De vader liet weten heel veel spijt te hebben.

  De rechtbank doet pas in december een uitspraak over de straf. Tot die tijd blijft het stel in de gevangenis. Het jongetje is ondergebracht bij een pleeggezin.

  Bron:http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3777571/2014/10/28/Jongetje-4-ernstig-verwaarloosd-gevonden-in-horrorhuis.dhtml

   

  De realiteit van de dag vandaag, waar gaat dat naar toe? :-/

  Bach bloesem: Crab apple


   

  Dr Bach bloesem:

  Crab apple, zuiveringsbloesem.

  Deze bloesem is bedoeld voor mensen met een gemoedstoestand met een gevoel dat iets aan hen onrein is.
  Soms komt het door iets onbelangrijks waardoor het hun leven kan gaan beheersen en daar naar gaan leven.

  Geestelijke kenmerken zijn:
  * Afkeer van zichzelf
  * Fobie
  * Smetvrees
  * Dwang gedachten
  * Schoonmaakfobie
  * Wanhoop
  * Zich vies voelen na verkrachting,
  misbruik, opgelegde negatieve gedachten en woorden van anderen.
  * Onrein voelen
  * Heel veel handen wassen
  * Overbodig veel douchen
  * Anderen niet aan durven raken
  * Overbodig veel tandenpoetsen
  * Afkeer van pukkels, rimpels of grijze haar
  * Kieskeurig

  Lichamelijke klachten:
  * Allergie
  * Huidaandoeningen
  * Huiduitslag
  * Jeuk
  * Psoriasis
  * Acne.
  * Herpes
  * Exceem
  * Chronische verkoudheid of griep

  Affirmatie:
  Ik geef mijn lichaam wat het verlangt
  Ik mag zijn zoals ik ben
  Ik ben waardevol omdat ik besta

  Behandeling:
  Zowel inwending als uitwendig kan Crab apple gebruikt naast eventuele medicatie. Overleg eventueel wel met de arts of Dermatoloog. Samenwerking is heel belangrijk.
  Eventueel de oorzaak achter de psychische gemoedtoestand achterhalen is een stukje genezing om aan te werken.

  Uitwendig:
  Kompres:
  Doe per bloesem 2 dr in een glas lauw water. En maak daarin een verband nat. Leg dit verband op de plaats die je wil behandelen. Doe dit meerdere malen per dag, maar gebruik telkens een nieuw verband en een vers mengsel.

  Zalf:
  Gebruik per bloesem 2 dr ( max van ca. 7 bloesems ) per 10 gr neutrale zalf of
  crème (uiercrème is hier zeer geschikt voor en goedkoop)
  Crab apple voor een allergische huiduitslag of jeuk

  Inwending:
  4x per dag, 4 tot 6 druppels in een glas water innemen.
  Als ondersteuning kan men ook ”Hornbeam” gebruiken bij mentale moeheid.
  Raadpleeg een Bachtherapeut indien er ernstige klachten zijn.

  Bron: Marianne, Bachtherapeut
  Cursus Bachtherapie
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Indien er vragen zijn over de bloesem, stel ze gerust, net zoals vragen over eventuele andere bloesems.

  Als je gevangen zit..


   

  Je loopt grote risico’s indien je te maken hebt met emotionele en psychische mishandeling. Het sloopt je mentaal helemaal en dat is al een gevaar op zich. Bij voortdurende psychische vernederingen en mishandeling blijft er uiteindelijk niets meer van je over. Bij geestelijke mishandeling wordt je hele persoonlijkheid onderdrukt. Laat dus nooit toe dat iemand jouw kwetst, vernederd, gebruikt, misbruikt, of emotioneel chanteert.Als je slachtoffer van emotionele mishandeling bent (geweest) is het mogelijk dat je veel onzekerheden en twijfels hebt gekregen. Je zelfbeeld is waarschijnlijk dusdanig beschadigd geraakt, dat je het contact met jezelf bent kwijtgeraakt. Je gedachten en je werkelijkheid is vaak zo verward dat het een tijdje kan duren om alles weer op een rijtje te krijgen en jezelf opnieuw te vinden. Maar, wanneer je stap voor stap je gevoel volgt en die dingen doet die nodig zijn om emotioneel te kunnen genezen, zullen je gevoelens en de manier waarop je tegen jezelf en je leven aankijkt veranderen. Het doel van een relatie is om per slot van rekening geliefd en gerespecteerd te worden, niet om dagelijks vernederd en emotioneel mishandeld te worden.

  Een destructieve vriendschap, relatie of huwelijk tast je hele bestaan aan. Het holt je persoonlijkheid uit, brengt je gezondheid in gevaar en beroofd je van je waarde, je levens geluk, en vreugde. Leren om op een liefdevolle, respectvolle manier met jezelf, je eigen gevoelens en je behoeften om te gaan is de eerste stap om van deze ongezonde relatie los te komen. Dit doe je door weer Mindful contact te maken met jezelf, met je innerlijke stem en daarop te vertrouwen.

  Neem en draag de verantwoordelijkheid voor je eigen leven en welzijn, zodat je geen speelbal meer bent van iemand, die enkel en alleen zijn eigenbelang voorop heeft staan. Je hebt de vrijheid om het contact te verbreken met iemand die jouw kostbare leven verziekt en je emotioneel mishandeld. Als je dus te maken hebt (gehad) met emotionele mishandeling is het belangrijk om het contact met je eigen bewustzijn en identiteit te herstellen. Vergeet nooit dat je niet alles hoeft te accepteren alsof het je lot is. Wees Mindful.

   

  Reminder


   

   

  Door een even terugval in gezondheid komt de reminder van de Dalai Lama weer binnen om verder te zetten.

  ”Al ben je lichamelijk nog zo ziek, blijf positief”

   

   

  En dan komt deze reminder even binnen, mooi toch 🙂

  Lichamelijke gezondheid brengt geen geluk
  zonder geestelijke gezondheid.