Gedicht: Stilte


Stilte kan niet verplaatsen

Het is krachtig,
stil en eeuwig

Rustig en in vrede..

Als een zachte kracht
Subtiel in lichtheid

Een helder zicht

Op een nieuw begin
In alle bevrijding

Marianne

prachtig-mooi-goudplaatje

Advertentie

Een nachtje over slapen


”Ergens een nachtje over slapen”
slapen

Die uitdrukking zullen we allemaal weleens gehoord hebben. Het lijkt misschien zinloos als je met een probleem zit en dat het liefst gelijk op zou willen lossen. Maar toch kan ‘ergens een nachtje over slapen’, door de kwestie te laten bezinken en en gewoon rustig te wachten op een antwoord, erg zinvol zijn.

Wanneer je veel nadenkt produceer je veel bètagolven terwijl er relatief minder andere hersengolven aanwezig zijn. Het effect is dat je gedachten op elkaar botsen, je slaagt er niet in om ze te stoppen en het lukt zelfs niet meer om je aandacht op één gedachte te kunnen richten. Helder denken is er dan ook niet meer bij.

Alfagolven ontstaan wanneer we ontspannen zijn, je bent dan van binnen rustiger. In alfa neem je zonder moeite nieuwe informatie op, en sta je ook open voor oplossingen die je in bèta over het hoofd zou zien. Ergens een nachtje over slapen is dus zo gek nog niet.

Bron: http://www.catharinaweb.nl

Paranormaal


paranormaal
Paranormaal of paranormaliteit betekent bovennatuurlijk, omdat het niet wetenschappelijk verklaard kan worden, of bovenzintuiglijk, omdat het niet met de normale zintuigen waargenomen zou kunnen worden (het voorvoegsel para betekent ‘naast’ of ‘voorbij’). Wetenschappers staan in het algemeen sceptisch tegenover dergelijke beweringen. Voorbeelden van paranormale fenomenen zijn telepathie, ufo’s en spoken.

De parapsychologie is een controversiële wetenschappelijke discipline die onderzoekt of de menselijke geest in staat is tot het paranormale. Dergelijk onderzoek vindt bijvoorbeeld plaats op het Paranormaal Instituut (P.I.) te Utrecht. Een wetenschapper die onderzoek doet naar het paranormale is Rupert Sheldrake.

Iemand die regelmatig gebruikmaakt van paranormale waarneming wordt in het westen een medium of paragnost genoemd. Omdat het bestaan van paranormale waarneming nooit bewezen is, is het niet mogelijk de betrouwbaarheid van een medium of paragnost objectief vast te stellen. Mensen die zich tot mediums of paragnosten wenden voor advies doen dit doorgaans in goed vertrouwen, vaak als aanvulling op- of als alternatief voor medisch advies. Er bestaat enige controverse aangaande paranormale dienstverlening, omdat hier – anders dan in medische disciplines – geen wettelijke richtlijnen van toepassing zijn, terwijl vanuit de paranormale waarneming soms wel een medische indicatie wordt geclaimd.

Mogelijke indeling

Hoewel het bestaan van paranormale vermogens niet bewezen is en betwist wordt, rapporteren veel mensen ervaringen die – als de echtheid hiervan kan worden aangetoond – onder het begrip paranormaal geclassificeerd moeten worden.

Een mogelijke indeling van deze gerapporteerde vermogens en/of verschijnselen is:

Extensie van de gekende zintuiglijke waarneming met een tijdscomponent (zoals zien in de toekomst of het zien van aura’s) of naar overledenen (zoals stemmen horen van overledenen of het zien van geesten/spoken) of niet gerelateerd aan de gekende logica (zoals ‘voorvoelen’ dat iemand een ongeluk krijgt).
Uitbreiding van waarneming buiten de gekende zintuigen, zoals het waarnemen van gedachten (gedachtelezen of telepathie).
Uitbreiding van vermogens tot handelen voorbij de kennis van het wetenschappelijke, zoals genezen door handoplegging, telekinese, teleportatie, levitatie, mediëren tussen overledenen en levenden (mediums beweren dat de overledene door hun mond spreekt).
Het hebben van (voor)kennis zoals voorspellende dromen, wordt door sommigen aangemerkt als paranormale gave. Reïncarnatie wordt soms ook geclaimd als oorzaak van voorkennis.
De beïnvloeding van de uitkomst van Random Event Generators, door persoonlijke intentie of door een al dan niet vermeend collectief bewustzijn. (Margins of Reality, R. G.Kahn 1987, D. Bierman, European Journal of Parapsychology 1985)
Sommigen beschouwen het voorspellen van de toekomst of het interpreteren van tekens (zoals bij tarot, astrologie, koffiedikkijken, …) ruimer dan het louter bestaan van toevallige gebeurtenissen.

Voorbeelden van buitenzintuiglijke waarneming

Deze vormen van waarneming kunnen in de medische wereld worden opgevat als hallucinaties, en maken in deze diagnose deel uit van gekende psychiatrische ziektebeelden zoals ontwenningsverschijnselen of als onderdeel van psychotische stoornissen zoals schizofrenie. Bepaalde vormen van drugs, zoals LSD, kunnen ook deze verschijnselen veroorzaken. Niet pathologische verschijnselen van buitenzintuiglijke waarneming zijn nog niet eenduidig wetenschappelijk geclassificeerd.

Helderzien
Helderziendheid is een van de frequentst gerapporteerde gaven, met mogelijke kenmerken:

Het zien van gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden
Het zien van geesten of andere verschijningsvormen, zoals aura’s
Sommige helderzienden beweren door muren e.d. te kunnen kijken, doch dit wordt slechts zelden gerapporteerd.
De helderziende heeft soms een hulpmiddel nodig, bijvoorbeeld een foto of een kristallen bol of een ander voorwerp, ook wel conductoren genoemd. Hoe de helderziende de beelden ervaart is verschillend. De ene zegt het als een film in zijn hoofd te zien, de ander als dia-serie. Weer andere paragnosten beweren het als gevoel te ervaren, nog anderen d.m.v. visualisatie.

Vaak vermelden zij het verleden als zwart-wit beeld te zien, het heden in heldere tinten en de toekomst in vage kleuren.

Empathie
Het begrip empathie slaat op het kunnen aanvoelen van gevoelens, emoties, stemmingen en pijnen, maar ook vreugde en verdriet van een ander of een dier. Empathische vermogens schijnen sterker te zijn als de persoon of het dier zich vlakbij bevindt of als het een bekende of familielid betreft, zoals bij twee- of meerlingen wordt beweerd. Maar de persoon of het dier waar men de gevoelens van waarneemt, hoeft niet per se in de buurt te zijn. Empathie kan leiden tot het verwerven van inzichten over iemands verleden aan de hand van diens persoonlijkheid, die tot stand is gekomen door zijn of haar levenservaringen. Frequent wordt ook nog gemeld dat door verwarring tussen eigen gevoelens en de ontvangen gevoelens van een ander – die soms sterker of heftiger kunnen zijn dan de eigen gevoelens – de eigen gevoelens verdrukt kunnen worden. Denk hierbij aan emotioneel heel erg aangedane mensen. Hierdoor zouden personen die onervaren zijn met hun gave daar problemen van kunnen ondervinden. Een redelijk ontwikkeld empathisch vermogen is overigens volkomen natuurlijk bij normale mensen. Een gebrek daaraan wijst meestal op een psychische afwijking.

Heldervoelen
Heldervoelen lijkt op empathie, maar houdt eerder een schijnbare gevoeligheid in voor de niet-levende natuur en het aanvoelen van sferen en stemmingen. Niet van een persoon zelf, maar de eromheen hangende sfeer van bijvoorbeeld een groep mensen of de sfeer tussen twee groepen mensen. Volgens de claims kan het leiden tot het duidelijk aanvoelen van iets: een ophanden staande gebeurtenis, een voorgevoel daarvan – bijna lijkende op helderzien, maar dan daar weer een voorgevoel van.

Helderhoren
Onder dit begrip vallen alle paranormale waarnemingen op auditief vlak:

Het horen van boodschappen van onzichtbare entiteiten (bv. geesten);
Het horen van gesprekken waarbij men niet aanwezig is geweest. Dit kunnen ook klanken of andere geluiden zijn. De geluiden werden dus ook niet geregistreerd via de oren;
Paragnosten rapporteren bv. het “horen” (zonder geluid in de oren) van diverse geluiden van degene waarmee hij werkt. De eigen emotionele verwerking en levenservaring van de paragnost bepalen hoe hij deze geluiden interpreteert.
Aangezien geluiden meestal iets oproepen, zoals herinneringen, gevoelens, e.d. worden dergelijke waarnemingen meestal hierdoor gekleurd. Paragnosten klasseren helderhoren daarom soms deels als telepathie.

Helderruiken
De meeste rapportages omtrent helderruiken hebben betrekking op voorbije gebeurtenissen. Meestal wordt ook de associatie vermeld die de geuren oproepen, zoals emoties of gebeurtenissen. Bijvoorbeeld rozengeur wordt geassocieerd met een liefdesrelatie, een anjer met een overlijden. De geurervaring wordt net als bij helderziendheid niet noodzakelijk via het zintuigorgaan waargenomen.

Helderproeven
Het meer proeven dan met het smaakzintuig mogelijk is, wordt minder frequent gemeld als paranormale gewaarwording.

Helderweten
Naast het zintuiglijk waarnemen, wordt ook het “helder weten” frequent gerapporteerd. Hierbij beschikt de persoon over kennis, schijnbaar zonder deze langs een natuurlijke weg verworven te hebben. Verschillende vormen van helderweten worden gemeld:

Het plots hebben van kennis over feiten, gebeurtenissen of personen – vaak gerelateerd aan toekomstige feiten – waardoor het aanleunt tegen toekomst voorspellen.
Het hebben van kennis over een persoon zonder voorkennis (dus zonder dat men hierover iets te weten kon komen). Bv. het weten van gebeurtenissen, daden of ziekten uit het verleden.
Het ‘weten’ wordt vaak vermeld samen met het ervaren van de zintuiglijke waarnemingen, zodat het een totaalbeeld aan kennis met zich meebrengt. Zoals het zien van beelden, horen van geluiden, beleven van gevoelens en geuren.
Melding wordt ook vaak gedaan van kennis die doorgegeven zou worden via een helpende gids of entiteit.
Het hebben van kennis die vergaard zou zijn in een eerder leven.
Weten waar iemand zich bevindt als hij/zij niet in de buurt is.
In de psychologie zijn gelijkaardige ervaringen beschreven met regressietherapie, waarbij cliënten melding maakten van kennis uit een vorig leven.

Andere benamingen voor bovengenoemde gaven zijn: alziend(-heid), alvoelend(-heid), alhorend(-heid), alruikend(-heid), alproevend(-heid) en alwetend(-heid).

Bron: onbekend

Transparantie


Dagtekst van woensdag 19 november 2014.

“Mediteer af en toe over dat mooie beeld van de transparantie… Je zult begrijpen dat je om het leven, het licht, de hemelse stromen door te laten, je voor hen de weg moet openen, dat wil zeggen transparant moet worden. Heel de natuur bevestigt deze wet. Waarom worden edelstenen zo gewaardeerd? Omdat ze gekleurd zijn natuurlijk, maar vooral omdat ze doorzichtig zijn: zij laten het licht door… Hoe is de natuur erin geslaagd om zulk prachtig werk aan bepaalde mineralen te verrichten, ze te zuiveren en te verfijnen, om er die schitterende mirakels van te maken die we vandaag bewonderen: kristal, diamant, saffier, smaragd, topaas, robijn…? En als de natuur dit voor elkaar krijgt, waarom zou de mens dit zelfde werk niet in zichzelf kunnen verrichten?
Heel de spirituele praktijk moet streven naar dit doel. Als wij erin geslaagd zijn om alles in ons hart en onze ziel te zuiveren totdat deze helder, transparant, zijn geworden, zal God, die veel van edelstenen houdt, ons op zijn kroon zetten. Dit is een beeld natuurlijk, maar dit komt overeen met iets wat heel reëel is.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Deze boodschap is echt mooi, kijk eens naar de diepere inzichten ervan.