Voor jou….💞


Advertentie

Waarom niet iedereen genezen wordt!


Waarom niet iedereen te genezen is, nov. 2016

1.0  Inleiding

‘Onvoorwaardelijke liefde opent de deur naar heelheid’

Algemeen bekend is dat niet ieder die om spirituele genezing vraagt bij een goed bekend staande spirituele genezen, bevredigende resultaten boekt. Sommigen worden volledig genezen en anderen ondervinden een gedeeltelijke verlichting van hun kwaal. Voor anderen is er geen zichtbare verbetering merkbaar.

2.0 Gebedsgenezing

afb. genezing 23Gebedsgenezing (ook spirituele genezing) is het pogen mensen te genezen door tussenkomst van een religieus geïnspireerde genezer of predikant, die via het aanroepen van bovennatuurlijke krachten tot het herstel van lichamelijke of psychische aandoeningen tracht te komen.
Er zijn veel discussies over bijvoorbeeld de vraag of men op basis van Bijbelse principes lichamelijke genezing mag verwachten en welke conclusies mogen worden getrokken uit het wel of niet genezen zijn van een patiënt.
Christelijke gebedsgenezers vragen of de persoon in kwestie door Jezus Christus mag worden genezen. Vanuit orthodox-christelijk oogpunt krijgen deze paranormale gebedsgenezers niet de kracht door Jezus, maar door kwade krachten die niet van God afkomen (vaak occulte krachten genoemd).

Mijn vraag is: ‘Waarom niet direct aan God zelf vragen om genezing?’
En hoe zit het met de genezingsdiensten van bijvoorbeeld Jan Zijlstra [1]?


[1] Link: Nieuwsbrief ‘Waarom niet iedereen te genezen is’.

3.0 Jezus genas de zieken

afb. jezus 51Jezus genas niet omdat hij de omstandigheden van de zieken als onvolmaakt zag! Hij genas hen omdat hij die zielen – let wel, de ziel of het hogere , innerlijke zelf en nietde geest – om genezing zag vragen als deel van hun bewustwordingsproces; van hun spirituele groeiproces.
Jezus zag de perfectie van het bewustwordingsproces, van het leven zelf. Hij herkende en begreep de intentie van de ziel! Als Jezus had gemeend dat alle ziekten, geestelijk en lichamelijk, onvolkomenheid vertegenwoordigden, zou hij dan niet iedereen op de hele planeet in een keer hebben genezen? Betwijfel jij of hij dat kon?Wat dat betreft begrijp ik, dat Jezus niet zomaar lukraak het genezingsproces van iedereen ingang zette. Dat Jezus als eerste contact – middels oogcontact en handoplegging – zocht met het hogere-Ik; het hogere zelf van de zieke persoon. Dat via het zielencontact er een besluitvorming tot stand kwam en dat nadien – dán pas – het genezingsproces in werking werd gesteld!. Jezus zag in dat cruciale contactmoment de perfectie van het bewandelde levenspad van de zieke, en begreep de intentie van de ziel om juist dit levenspad te volgen!

Anders gezegd: Zonder ‘goedkeuring’ van de ziel van de zieke, genas Jezus het ziektebeeld van de desbetreffende persoon niet! Jezus erkende en herkende de goddelijke Natuurwetten die in ieder persoon aanwezig is; de wet van de Vrije Wil!
Ga een gemeenschap aan met de zielen van anderen, en hun bedoelingen en voornemens zullen je duidelijk worden. Dit is wat Jezus deed met hen die hij genas!

4.0 Kies een ziel van tevoren het soort leven dat zij zal ervaren?

Nee, dat zou de bedoeling van de confrontatie in het te leven leven teniet doen. Het doel is jouw ervaring te scheppen en aldus het eigen Zelf in het moment van het nu. Je kiest daarom ook niet vooraf het leven dat je zult ervaren!

bloem9aDesalniettemin, je kunt kiezen voor de personen, plaatsen en gebeurtenissen – de voorwaarden en omstandigheden, de uitdagingen en obstakels, de kansen en de mogelijkheden – waarmee jij je (levens)ervaring kunt scheppen. Jij mag de kleuren van je palet kiezen, het gereedschap voor je gereedschapskist, de apparatuur voor je werkplaats. Wat je daarmee gaat scheppen, is geheel jouw zaak. God zal zich niet bemoeien met jouw keuzes. Dat is de zaak van het leven.

Maar realiseer je wel, dat jouw (genezend)potentieel onbeperkt is in alles wat je kiest om te doen. Je moet niet aannemen dat een ziel die geïncarneerd is in een lichaam dat jij beperkt noemt, zijn volledige potentieel niet bereikt, want je weet niet wat die ziel probeert te doen, probeert te ervaren hier op aarde! Jij begrijpt haar agenda niet! Je bent niet doordrongen van haar opzet.
Zegen daarom iedere persoon en elke omstandigheid, betuig je dankbaarheid. Op die manier bevestig je de perfectie van Gods schepping en bewijs je je geloof daarin. Want er gebeurt niets bij toeval in Gods wereld! Er is geen sprake van een samenloop van omstandigheden. Evenmin wordt de wereld geteisterd door pure willekeur of het zogenoemde noodlot.

5.0  Het belang van de groei van de ziel

bloem13aIk geloof, dat het belang van de ziele-groei ten grondslag ligt aan de verschillende resultaten van pogingen tot spirituele genezing. Hiermee bedoel ik, dat de verschillen in de vorderingen van de mensen bij het leren van de ‘les’ die een ziekte hen zou moeten leren ten behoeve van de evolutie van hun ziel, er de oorzaak van zijn dat sommige onmiddellijk worden genezen, anderen pas na een reeks behandelingen gedurende maanden, of zelfs jaren. En, dat er enkelen zijn die er in het geheel niet op reageren.

Sommigen hebben slechts een ‘injectie’ van het Goddelijke Licht nodig om de patronen – de bestaande (geloofs-)overtuigingen – of gewoonten van hun lichaam te veranderen. De blokkade van de normale stroom van energieën door hun chakra- en aurasystemen, veroorzaakt door hun verkeerde of onderdrukte gedachten, emoties en bijbehorende houdingen, is of wordt grotendeels opgeheven door hun eigen spirituele groei en geestelijke instelling …….. vóórdat ze door een genezer wordt behandelt.

Het onvoorwaardelijke geloof van de zieke in zichzelf en het komende genezingsproces is de enig sleutel tot ware genezing’.

6.0  Ziekte als kans

afb. genezing 29Ziekte hoe zwaar en pijnlijk die ook kan zijn, is uiteindelijk geen ongeluk, geen catastrofe maar een geweldige kans. In geloofskringen spreekt graag van beproeving, maar dat begrip is misleidend en raakt het wezen van de zaak niet. In een beproeving moet men laten zien wat men geleerd heeft en nu kan. God kent ons en hoeft ons niet zoals een schoolmeester een ‘proefwerk’ af te nemen.
Een ziekte behoort een aanleiding te zijn om onze levenshouding te corrigeren, om tot nieuwe inzichten te geraken en om er gelouterd uit naar voren te komen. Wie ziek wordt, heeft als het ware het geluk verloren. Wie ziek wordt, heeft dus het innerlijke contact met het hogere zelf, het goddelijk Energiedeel – zijn of haar ziel – verloren!

7.0 Slot

Door jouw denken ontstaat het leven

afb. synapsen 1Elke gebeurtenis en elk avontuur roep jij over jezelf af, opdat je kunt scheppen en ervaren |Wie-je-werkelijk-bent|. Alle ware meesters weten dit. Dit is waarom mystieke meesters onverstoord blijven, wanneer hun de vreselijkste dingen van het leven overkomen.

De eerste wet is dat jij kunt zijn, doen en hebben wat jij je maar kunt inbeelden. De tweede wet is dat je dat aantrekt waarvoor je bang bent!

Werkelijke verandering, werkelijke genezing vindt plaats van binnenuit’
‘Laat iedere ziel haar eigen weg gaan!’’

Dank u God, dat U mij helpt begrijpen, dat dit probleem al is opgelost voor mij!’

Bron: http://www.millennium-visie.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=242:waarom-niet-iedereen-te-genezen-is&catid=36:nieuwsbrieven&Itemid=60

Geneeskracht, ‘Quantumgenezing’, – deel IV, juni 2016


Wonderbare genezing; de helende frequentie van Liefde!
Het draait allemaal om geloven in jezelf en houden van jezelf.
Maar
het brein zegt: ‘Ik ben alles’, maar het hart zegt: ‘Zonder al het andere ben ik niets!’

1.0 Inleiding

‘Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft!’ [Marcus 9-23]

afb. illusie 4Door de eeuwen heen hebben de mensen overal op aarde intuïtief geloofd, dat er ergens een genezende kracht moest bestaan die de lichaamsfuncties en zintuigen van de mens kon herstellen. Men geloofde dat deze vreemde kracht onder bepaalde omstandigheden kon worden opgeroepen om het menselijk lijden te verlichten of weg te nemen.
In de vroegste tijd van de menselijke beschaving schreef men aan priesters en heilige mannen de macht toe om andere mensen ten goede of ten kwade te beïnvloeden en ziekten te genezen. Dit laatste was, zo meende men, een kracht die zij rechtstreeks van God ontvingen. Priesters van de tempels uit de oudheid gaven een slaapverwekkend middel in en fluisterden hem hypnotische suggesties in het oor, waarbij ze hem vertelden dat de goden hem in zijn slaap zouden bezoeken om hem te genezen. Het resultaat was, dat vele patiënten inderdaad genezing vonden. Ongetwijfeld moet dat worden toegeschreven aan de invloed van krachtige suggesties op het onderbewustzijn.

Altijd en overal hebben niet-erkende genezers opmerkelijke resultaten geboekt in gevallen waarin de officiële wetenschap het liet afweten. Dit levert ons stof tot nadenken. Op welke manieren brengen deze genezers over ter wereld hun genezingen tot stand? Het antwoord op al deze genezingen schuilt in het blinde geloof van de zieke, een geloof dat ervoor verantwoordelijk is dat de genezende kracht in zijn eigen innerlijk wordt geactiveerd. Veel van deze methoden en remedies die worden toegepast, hebben met elkaar gemeen dat ze nogal vreemdsoortig en fantastische zijn: kennelijk spreekt dit tot de verbeeldingskracht van de patiënt en brengt hem in een bepaalde emotionele toestand. Deze gevoelstoestand vergemakkelijkt het ontvankelijk maken van het onderbewustzijn van de patiënt voor genezende suggesties, omdat zowel het bewustzijn als het onderbewustzijn geloof aan die suggesties hechten.

In Dekapolis, een gebied dat gedeeltelijk over de grens ten oosten van Galilea lag en waar veel joodse kolonisten bloem9awoonden, werd een doofstomme man bij Jezus gebracht.

“Hij (=Jezus) name de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effatha’!, wat betekent: ‘Ga open’! Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken.” [Marcus 7:33-35]

 

2.0 Quantumsprong

 

Een ingrijpende sprong in het genezingsmechanisme’


afb. geloofsovertuiging 2Onderzoek naar spontane genezing van kanker, heeft aangetoond dat, kort voordat het herstel zichtbaar wordt, de patiënt een dramatische verandering in onderbewustzijn [1] ondergaat! Hij weet dat hij zal genezen, en hij voelt dat de kracht die voor zijn genezing verantwoordelijk is zich in hem bevindt maar niet tot hemzelf beperkt is. Die kracht strekt zich uit tot ver buiten zijn persoonlijke grenzen, door de hele natuur heen. Plotseling voelt hij: ‘Ik ben niet beperkt tot mijn lichaam, alles rondom mij is deel van mij’.
Kennelijk maken dergelijke patiënten op dat moment een sprong opwaarts naar een nieuw bewustzijnsniveau, dat het bestaan van kanker uitsluit.

 

De sprong in (onder)bewustzijn lijkt de sleutel te zijn tot spontane genezing. In de natuurwetenschappen benoemt men een dergelijke plotselinge veranderingen met het woord quantum. Hiermee bedoelt men de sprong van een bepaald niveau van functioneren naar een hoger niveau – de quantumsprong.
In lekentermen kan een quantum worden benoemd als een bouwsteen. Bijvoorbeeld licht is opgebouwd uit fotonen, elektriciteit uit de lading van een elektron, zwaartekracht uit gravitonen (hypothetische quantums), etc. Dat geldt voor alle vormen van energie!

Veel genezingen die een mysterieuze oorsprong gemeen hebben – gebedsgenezing, spontane remissie, ‘schijngeneesmiddelen’ of placebo’s, e.d. – wijzen eveneens in de richting van een quatumsprong.
Waarom?
Omdat in al die gevallen het vermogen van een innerlijk bewustzijn of onderbewustzijn de aanzet heeft gegeven tot een ingrijpende sprong – een quantumsprong – in het genezingsmechanisme.
Bewustzijn is een kracht die door de meesten van ons wordt onderschat. Over het algemeen richten we ons niet op innerlijk bewustzijn, noch maken we gebruik van deze kracht zelfs niet in de moeilijkste ogenblikken. Dat is wellicht de reden waarom ‘wonderbare’ genezingen worden bekeken met een mengsel van ontzag, ongeloof en eerbied.

Toch is iedereen in het bezit van een innerlijk bewustzijn. Maar dat niet iedereen van ons erin slaagt het bloem 6genezingsproces volledig te benutten, komt doordat wij onderling een sterk verschillen in ons vermogen om het te mobiliseren. We zien dit in de uiteenlopende manieren waarop mensen op ziekte reageren. Een heel klein gedeelte – circa 1% – slaagt erin zichzelf te genezen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat slechts 20% van de patiënten met ernstige, maar te behandelen ziekten, werkelijk goed herstelt. Bijna 80% herstelt dus niet, of slechts gedeeltelijk.

 

Quantumgenezing wendt zich dus af van de externe, hoogtechnologische methoden, maar richt zich tot de diepste kern van het systeem van ziel, geest en lichaam. Het genezingsproces dient van binnenuit – vanuit het hart, vanuit het innerlijke zelf, vanuit je ziel – op gang gebracht te worden. Besef, dat jij bent een drieledig wezen bent met verschillende bewustzijnsniveau (ziels-, geest-, en lichaamsniveau) die op elkaar afgestemd dienen te worden, alvorens het genezingsproces in werking kan worden gesteld!

Wij bestaan uit energie. Wij denken met energie. Wij voelen met energie. Gezondheid en vitaliteit kunnen zich alleen manifesteren wanneer de energieën zijn gecentreerd, in evenwicht zijn, en werken in harmonie met de ziel. Genezing impliceert in beweging zijn van energie’.


[1] Onderbewustzijn, het innerlijk bewustzijn of het hoger bewustzijn = het niveau van de ziel

3.0 Het bewustzijn

Je bent drie wezens in één: Je kunt deze drie wezens noemen zoals je wilt: Vader, Zoon en Heilige Geest; verstand, lichaam en geest; het superbewuste, het bewust en het onderbewuste!

afb. jezus 3De termen ‘het onbewuste’, ‘het onderbewuste’ en ‘het onderbewustzijn’ worden nogal eens flink door elkaar gebruikt, wat aanleiding geeft tot veel begripsverwarring. Met het onbewuste en het onderbewuste worden geestelijke processen (gedachten en gevoelens) bedoeld, die plaatsvinden zonder dat we daar bewust mee bezig zijn. Het onbewuste en het onderbewuste zijn voor de wetenschappers niet meetbaar of waarneembaar, en de termen worden dan ook slechts gebruikt om de ingewikkelde processen in de hersenen te kunnen omschrijven.

Het (menselijk) bewustzijn van spiritueel (hoog)bewuste(r) mensen opereert in wezen continu op vier niveaus, te weten:

 

1. Het onderbewustzijn
2. Het bewustzijn
3. Het hoger bewustzijn
4. Het bovenbewustzijn !!

Het onderbewuste niveau is het ervaringsgebied waar je je eigen werkelijkheid onbewust creëert. Onbewust wil zeggen, dat je nauwelijks beseft dat je dit doet, laat staan waarom. Dit is geen minderwaardig ervarings- of scheppingsniveau, veroordeel het dus niet. Het is een gave, want het staat je toe dingen automatisch te doen, zoals je haar laten groeien, met je ogen knipperen of je hart laten slaan; of een onmiddellijke oplossing voor een probleem te vinden. De onderbewuste geest is dus bestemd om alle automatische taken van het lichaam te besturen en eveneens elke gebeurtenis, elke ervaring, elke indruk, elk gevoel en alle gegevens op te slaan die het wezen door het lichaam via de bewust geest krijgt aangereikt.

De bewuste geest of het bewustzijn (het bewuste niveau) is het ervaringsgebied waar je je eigen werkelijkheid kent afb. Psychiatrie 5en creëert in een gedeeltelijke bewustzijn van je daden. Hoe groot dat bewustzijn is, hangt af van je ‘bewustzijnsniveau’. Dat is het fysieke niveau. De bewuste geest is bestemd om de taak van de totale gegevensverzameling op elk moment van het NU te beheren. Hij verzorgt ook de analyse van gegevens uit het verleden, het bevattingsvermogen en de begripsvorming, de toekomstprojectie en allen zintuiglijke feedbackfuncties. Op deze manier brengt hij onze ervaring van het huidige moment voort.

Het hogere bewustzijnsniveau heeft de taken toegewezen gekregen die te maken hebben met de begripsvorming vanuit het totale bewustzijn, de koppeling tussen lichaam, verstand en (zuivere) geest, spontane creatie, visionair inzicht en de zich manifesterende impuls van de ziel ofwel de intentie van het NU. Het hoger bewustzijn is het ervaringsgebied waar je je eigen werkelijkheid kent en creëert in het volle bewustzijn van je daden. Dit is het niveau van de ziel. De meesten van ons herkennen je hoger bewuste bedoelingen niet op bewust niveau, sommigen wel!

Het bovenbewustzijn heeft alle bovenstaande taken gecombineerd toegewezen gekregen, en ook de allerbelangrijkste functie van het wezen: de integratie van de individualisatie van de Non-differentiatie, d.w.z. van de Enkelvoudige Ziel met de Enige Ziel ; de Ziel van God. Op dit bovenbewuste niveau ben je permanent verbonden met God en Alles-wat-er-Is! Je bent met God Eén geworden zonder dat je vergeet wie je als individu bent!
Het bovenbewustzijn is dat niveau van ervaring waarbij het hogere bewustzijn, het bewustzijn en het onderbewustzijn één worden en vervolgens worden overstegen. Dit drie-in-één niveau van bewustzijn zou je dus bovenbewustzijn kunnen noemen. Sommigen noemen het ook wel ‘Christusbewustzijn’ of ‘verlicht bewustzijn’. Het is een volledig geïntegreerd bewustzijn; het allerhoogste vibratie-niveau dat haalbaar is!

4.0 Energie

Voor wie zijn geest op één punt weet te richten, is niets onmogelijk’ [Gautama Boedha]

afb. hart 15Energie is positief nog negatief, goed noch kwaad. Energie is energie. We plakken etiketten op de dingen, zodat we ze kunnen identificeren en erover kunnen praten. Toch maak ik in de artikelen over ‘Genezing’ gebruik van deze termen ter wille van de duidelijkheid.
Als ik het heb over positieve energie bedoel ik daarmee genezende energie; een energie die komt vanuit het hart, vanuit een zuiver gevoel van Liefde. Deze energie is puur en kenmerkt zich door een hoge vibratie en komt rechtstreeks van God, de Oerbron van Alles. Als ik de term negatieve energie gebruik, heb ik het over gevangen zittende, geblokkeerde, dis-resonerende of disharmonische energie. Deze energie is doorgaans onzuiver, kenmerkt zich door een lage vibratie en hangt samen met emotionele trauma’s, ziekten, onwelzijn, onwrikbare overtuigingen of verwondingen.
Negatieve mentale energie – negatieve denkpatronen – kan worden omschreven als beperkende gedachten, geesteshouding en geloofssystemen die in iemands geest zijn geplant of die generaties lang door de familie of de omringende cultuur zijn doorgegeven. Vooringenomenheid en dweperij vallen onder deze categorie.

Helaas eindeloze vetes hebben in Europa, het Midden-Oosten en vele andere delen van de wereld in hun greep wereldleiders 23gehouden. Iedereen is wel op één of andere manier beïnvloed door autoritaire figuren, religie, politiek, maatschappelijk tradities, marketing- en reclamecampagnes, en door onze ouders.
Negatieve denkpatronen zijn vaak te vinden bij mensen die gebukt gaan onder een negatief zelfbeeld en gevoelens van minderwaardigheid. Het bevestigen van iemands waarde als mens, vormt een goede manier om negatieve denkpatronen om te zetten in positieve. Naarmate we positiever worden in ons denken, staan we meer open voor genezing en geven we meer ruimte ins ons leven aan liefde, rust, vreugde en aanvaarding.

openbaring 25Mensen zijn vaak zo vervuld van hun eigen vooropgezette ideeën, onzekerheden en angsten, dat ze niet in staat zijn te luisteren naar en zich open te stellen voornieuwe benaderingen. Ze zijn geneigd alle nieuwe informatie door de zeef van hun vroegere programmering (=(geloofs-)overtuiging) te halen en allen die nieuwe informatie te accepteren die overeenstemt met eerdere opgedane ervaringen, culturele en religieuze achtergronden en familietradities. De volgende parabel helpt je mogelijkerwijs om je geest en je hart open te stellen en nieuwe zienswijzen te accepteren.

‘Een professor ondernam eens een lange reis om hoog in de bergen van Japan met een bepaalde zen-monnik te spreken. Toen hij de monnik had gevonden stelde hij zich voor, somde zijn titels op en vroeg om zen-onderricht.
‘Wilt u thee?’, vroeg de monnik
‘Ja, graag’, zei de professor
De oude monnik begon de thee in te schenken tot die de rand van het kopje bereikte, en ging door met schenken toen de thee over de tafel stroomde en op de grond druppelde.
‘Stop, stop!’, riep de professor. ‘Kunt u niet zien dat het kopje al vol is? Er kan niets meer bij!’
De monnik antwoordde: ‘Evenals dit kopje bent u al tot aan de rand gevuld met uw eigen kennis en vooropgezette ideeën. Om te kunnen leren moet u eerst zorgen dat uw kopje leeg is’.

Stel je geest (het verstand, niet je breinmassa) én je hart open en zet alle vooropgezette ideeën opzij. Lees dit artikel en eventueel meerdere artikelen over ’Genezing, de genezende kracht’ – deel I t/m IV met een instelling van vertrouwen en welwillendheid. Dit kan mogelijkerwijs leiden tot opzienbarende ‘verandering in je leven’.

5.0 Energie begrijpen

afb. paranormaal 4We kennen allemaal verschillende vormen van energie, zoals magnetisme, elektriciteit, zonlicht en – warmte. Een andere vorm die we kennen is elektromagnetische energie, die geproduceerd wordt wanneer elektriciteit door een inductieklos wordt geleid, waardoor er een magnetische veld ontstaat.
Genezende energie kan worden omschreven als bio-elektromagnetische energie, omdat zij zowel elektrisch als magnetisch geladen schijnt te zijn en spontaan door het menselijk lichaam wordt geproduceerd. Er zijn theorieën geformuleerd waarbij men, uitgaande van het bestaan van deeltjes of golven, beschrijft hoe licht zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. Deze theorieën kunnen echter niet verklaren wáárom licht onder bepaalde omstandigheden zo en niet anders reageren. Hetzelfde geldt voor elektriciteit en magnetisme. Men weet hoe deze energievormen onder verschillende omstandigheden reageren en is in staat ze te meten en toe te passen, maar men kan niet verklaren waarom de reacties zus of zo zijn. Zo is het ook met genezende energie!

Sinds mensen heugenis wordt er al gebruik van gemaakt in bijna alle landen en culturen, zonder dat men de aard ervan volledig begrijpt. Helaas, worden de successen doorgaans weggeredeneerd, gebagatelliseerd, verdonkermaand en genegeerd door velen die de traditionele geneeskunst aanhangen. Helaas heeft de wetenschap ons vanuit het denken met onze linker hersenhelft gebracht tot een meer traditionele wetenschappelijke en medische benadering, waarbij de afb. Psychiatrie 24genezende energie wel wordt onderzocht en bestudeerd. Maar bij vele geneeswijzen wordt door de ‘traditionalisten’ het etiket ‘alternatief’ al in een vroeg stadium opgeplakt. Maar wat ze niet willen aanvaarden of beseffen, dat er altijd energie aanwezig is, ongeacht waar we zijn.
Maar hoe meer we ervoor openstaan, hoe gemakkelijker ze te voelen is. Iemand die over de juiste gevoeligheid beschikt, kan een kamer binnengaan en voelen of de daarin aanwezige energie positief of negatief is, opwekkend of neerslachtig. We voelen os ontspannen en op ons gemak in het energieveld om ons heen of juist niet! Beschouw daarom (genezende) energie als stromend water.

Phanta Rhei – ‘alles stroomt’

6.0 Bronnen van genezende energie

Er zijn drie categorieën van genezende energie. Eén ervan is de persoonlijke energie of de wilskracht, die door ons eigen lichaam wordt voortgebracht en die door de Chinezen wordt aangeduid als Chi (Qi) en door de Japanners als Ki; de levensenergie. De tweede vorm is psychische energie, concentratiekracht of verbeeldingskracht. Het is het vermogen de kracht van de geest te bundelen en energie door middel van ons denken op iets ter richten en te concentreren. De derde categorie is de spirituele, mystieke of kosmische levensenergie. Werk je met kosmische levensenergie, dan werk je met God, de engelen en de gidsen – de Hogere Lichtwezens – samen.

afb. tweelingzielen 17Wanneer je alléén je eigen energie gebruikt, beperk je de hoeveelheid beschikbare energie en de mate waarin die genezend kan werken. Ook het gebruik van psychische energie heeft zijn beperkingen. Als je je persoonlijke of psychische geneeskracht aanwendt zonder dat je spiritueel te laten ondersteunen, loop je het risico dat je je uitgeput of leeg voelt na een behandeling; alsof je zelf veel energie hebt verbruikt. Je kunt je ook rusteloos gaan voelen of hoofdpijn krijgen. Dit kan vooral optreden als je je sterk concentreert en je geest op iets bepaalds richt. Als je daarentegen met mystieke, spirituele of kosmische energiewerkt, is de beschikbare energie onuitputtelijk. Door te vragen om universele energie en die toe te passen kun je persoonlijk een veel hoger vibratieniveau bereiken en een veel krachtiger energieveld opwekken voor je genezend werk.

Als je werkt met genezende energie houdt dan de volgende ‘regels’ in acht: blijf vrij van verwachtingen en persoonlijke wensen, sta open voor de universele goddelijke energie en sta met liefde, respect en eerbied tegenover de persoon die om genezing vraagt. Hoe meer je dit doet, hoe groter de kans is dat er een genezing plaatsvindt.

7.0 Voorbeelden van geblokkeerde energie


Er wordt gebruik gemaakt van veel soorten medicijnen, therapieën en procedures om de verschillende soorten artritis [1]afb. Psychiatrie 4 mee te behandelen. Tot nu toe bestond de behandeling bijna geheel uit het gebruik van ontstekingsremmende medicijnen en pijnstillers, die niets doen om de ziekte tot stilstand te brengen. Maar de medische wereld is niet in staat om de ziekte daadwerkelijk te genezen of te zorgen voor een langdurige verlichting van de pijn! Of …. willen ze daadwerkelijk ‘genezen’ of spelen er andere motieven een rol – geld – om het genezingsproces te ‘stageneren’[3].

Dr. Bruce Fife [2] beschrijft in zijn boek : ‘De huidige reguliere geneeskunde kan artritis niet genezen. De behandeling richt zich op het onder controle houden van de symptomen om de patiënt in staat te stellen de ziekte beter te verdragen. Het advies van de arts aan de patiënt komt vaak neer op: “Neem twee aspirientjes en leer er maar mee te leven’.
Je kunt artritis alleen maar blijvend genezen door de onderliggende oorzaak aan te pakken. Wonderlijk genoeg kent de wetenschap deze oorzaak al langer dan een eeuw. Al vanaf het begin van de twintigste eeuw weten onderzoekers dat er een sterk verband bestaat tussen artritis en ontstekingen.


[1] De laatste officiële cijfers van diverse o­ver­heids­in­stel­lin­gen over de aantallen van de verschillende vormen van reuma: artritis, reumatoïde artritis, jicht, de ziekte van Bechterew, artrose en fibromyalgie dateren helaas uit 2011 (!) en als we de cijfers optellen van de aparte geregistreerde aandoeningen lijden er miljoenen mensen in Nederland en België aan bovengenoemde aandoeningen.
[2] [Boek ‘De genezing van artritis’;
[succesboeken.nl]
[3] Geneeskracht – deel I t/m III. [www.millennium-visie.org]

8.0 Een wonder?

‘Wonderbaarlijke genezing’

Een filosofische benadering van ‘wonderen verrichten’.

Naar verluidt heeft Jezus water in wijn veranderd; heeft Hij op het water gelopen; heeft Hij vijfduizend mensen gevoed met vijf broden en twee vissen; heeft Hij Lazarus uit de dood doen opstaan; heeft Hij een vrouw met een bloeding genezen; heeft Hij blinden weer doen zien; heeft Hij lepra genezen; heeft Hij de lammen doen lopen; en is Hij , na vermoord , op paaszondag opgestaan uit de dood. De evangeliën staat vol verhalen over wonderen. Neemt men de schrijvers van de evangeliën geheel serieus, dan kunnen de verhalen over wonderen niet zomaar terzijde worden geschoven.
afb. geloofsovertuig 1De Bijbel biedt geen erg duidelijk startpunt hierin. Bijbelse geleerden denken, dat sommige verhalen in het Nieuwe Testament later zijn toegevoegd; andere kunnen zijn overdreven. En al zouden de verhalen waar zijn, dan betekent dit nog niet noodzakelijk dat wonderen van dit type op dit moment kunnen plaatsvinden, zo is de gedachte van ontelbare mensen. Maar ook de Bijbel erkent dat wonderen niet alleen kunnen worden verricht door volgelingen van de ware God – de magiërs die de Farao dienden, konden wonderen verrichten die even indrukwekkend waren als de wonderen die welke Mozes verrichtte. Maar wat houdt het nu in om over wonderen te spreken.

Een wonder of mirakel zou je kunnen omschrijven als een zeer indrukwekkende en rationeel (schijnbar) onverklaarbare gebeurtenis. Verschillende religies bevatten beschrijvingen van het plaatsvinden van wonderen en geven er verschillende verklaringen voor, meestal door verwijzing naar een bovennatuurlijk wezen.

 • Volgens de theïstische stromingen [1] in monotheïstische religies [2] , zoals het christendom en de islam, is een wonder een ingreep van God in het universum. Soms refereert het woord wonder aan een actie van een bovennatuurlijk wezen dat geen God is, bijvoorbeeld een engel of geest (mogelijk van een heilige).
 • In het boeddhisme zijn wonderen vaak gerelateerd aan de zes bovennatuurlijke krachten.

Hier volgen een paar mogelijke definities [3]:

 1. Een wonder als verandering ten goede die kan plaatsvinden binnen een persoon in de meest onwaarschijnlijke situatie.
 2. Een wonder als gebeurtenis waarvan de gelovige denkt dat deze religieuze betekenis heeft, maar die niet is afb. jezus 7veroorzaakt door de Schepper God.
 3. Een wonder als een gebeurtenis die wordt veroorzaak door een oneindige of tijdloze God. De gebeurtenis is ofwel in overeenstemming met de normale natuurwetten, ofwel door een mens verricht, in welk geval God de primaire oorzaak is geweest, omdat die persoon de secundaire oorzaak vormde.
 4. Een wonder als een gebeurtenis die plaatsvindt tegen de natuurwetten in en wordt veroorzaakt door een handeling van de oneindige of tijdloze God.

Over het bestaan van wonderen lopen de meningen sterk uiteen. Bovennatuurlijk ingrijpen is immers niet mogelijk, omdat uitzonderingen op de natuurwetten onmogelijk zijn, is de gedachte van veel gelovigen en wetenschappers. Veel – zo vinden zij – hangt dus af van of God in enige opzicht een ‘instrument’ is, dat zichtbaar handelt in onze wereld.
De vraag is nu: of God – de Levende Levensenergie, de Oneindige Kosmische Stralen, gevat in het Komisch Raster Netwerk – daadwerkelijk actief is bij het genezingsproces. Ja of neen! Of maken wij zelf intensief gebruik van ons innerlijk genezend vermogen dat ieder mens, ieder levend wezen van God heeft ontvangen.
Antwoord: God laat ons hierin vrij om te zelf te handelen. God begeleidt alleen maar het genezingsproces of is God in staat om actief te handelen tijdens het genezingsproces.
Wat is dan de impact van ons geloof in en tijdens het (spontane) genezingsproces?

De mens heeft de neiging zijn geloof en zijn ethiek aan te passen aan wat hem goed uitkomt’.


[1] Theïsme is een godsdienst filosofische opvatting die het bestaan van één of meer goden aanneemt, of met name één persoonlijke God of godheid erkent, die zowel transcendent als immanent is. Deze vorm van theïsme stelt dat er één God is die oneindig is, ver boven de mensen verheven, los staat van de door hem geschapen wereld en tegelijkertijd in bepaalde zin actief aanwezig is in de wereld en in het wereldgebeuren. Deze strikte vorm van theïsme onderscheidt zich van deïsme door de aanvaarding van de immanentie van God.
[2] Monotheïsme is het geloof in het bestaan van één God. Bijv. jodendom, christendom en de islam.
[3] Boek ‘Her raadsel van God’, Peter Vardy

9.0 Wonderen bestaan

afb. jezus 17Op welk een indrukwekkende manier de vanuit het hart komende compassie tot spontane genezing kan lijden, toont de volgende gebeurtenis aan, zoals bericht door de Hawaïaanse psycholoog en auteur Serge Kahili King. Een Italiaanse communist die aan niets of niemand geloofde, zou aan kanker sterven. Zijn familie wilde hem als laatste redmiddel naar Lourdes sturen waar reeds vele officieel erkende genezingen hebben plaatsgevonden. Eerst verzette de zieke zich met hand en tand, maar tenslotte stemde hij in, uit liefde voor zijn familie. Zij brachten hem naar Lourdes waar al een groot aantal genezing zoekende gelovigen waren verzameld. De communist stond daar met hen in de rij te wachten om net als alle anderen bij het heilige waterbekken te komen, want het Lourdes-water wordt als bijzonder geneeskrachtig gekenschetst.

Toen hij vooraan was aangekomen, zag hij naast zich een man die de hele weg naar voren op handen en voeten was gekropen. Hij keek de man aan en sprak spontaan en uit het diepste van zijn hart: ‘God, als er een God bestaat, maak niet mij beter, maar hem!’ Op hetzelfde moment dat hij deze woorden sprak, zette zijn eigen genezing in. De kanker was, zoals dat bij het eerstvolgende onderzoek bleek, volledig verdwenen. Het feit dat deze man voor het eerst sinds lange tijd echte compassie toonde, veranderde alles en effende de weg voor een spontane genezing. Niet voor niets beklemtonen vele wijze meesters dat alles mogelijk is zolang we ons niet begrenzen door dat wat we wel of niet voor mogelijk houden. Een open geest en een open hart vormen de beste basis voor echte wonderen.

Compassie, als sleutel voor wonderen!

10.0 Geloofsgenezing = Quantumgenezing

‘Een geestelijke genezing’
‘De arts verbindt de wond, maar God geneest haar’,
[Oud spreekwoord]

Geloven is een psychische toestand waarin iemand verkeert en die bereid is om onder bepaalde voorwaarden een afb. jezus 1bepaalde bewering voor waar aan te nemen. Geloven in dit verband is als een inschatting die iemand maakt dat een bewering met een zekere waarschijnlijkheid waar of onwaar zou kunnen zijn. In deze betekenis van geloven geldt dus dat er geen zekerheid is over de kwestie.
Een tweede betekenis van geloven is het hebben van vertrouwen of overtuiging in een verwachting in ‘iets’ of iemand, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in de uitspraak ‘zij geloof in mij!’. In deze betekenis gaat het dus om de persoonlijke overtuiging, dat iets zo is, gaat gebeuren of vaststaat. Geloven is dan vertrouwen en vervolgens stellen dat het zo is.

10.1 De wet van het geloof

‘Uw geschiede naar uw geloof!’
‘Gelooft dat gij ontvangen hebt en u zal gegeven worden’

Gafb. jezus 18eloof zoals dat in de Bijbel waarlijk wordt bedoeld, is een manier van denken, een geesteshouding, een innerlijke zekerheid, in de wetenschap dat het denkbeeld dat je onvoorwaardelijk aanvaardt in je bewuste geest, in je onderbewustzijn gestalte zal aannemen en zich in de buitenwereld zal manifesteren. In zekere zin is geloven iets voor waar aannemen, dat door je zintuigen en misschien door je verstand wordt ontkend. Met andere woorden: het is het beperkte, logische denkende en tot analyseren geneigde bewustzijn uit schakelen, teneinde volledig vertrouwen te schenken aan de onbegrensde vermogens van uw bewustzijn.
Geloof is een gedachte in je geest die ervoor zorgt dat de kracht van je onderbewustzijn wordt verdeeld over alle aspecten van je leven, in overeenstemming met je denkgewoonten, je overtuigingen!
De Bijbel heeft het over geloof op zichzelf. Dat waarin je geest gelooft, is eenvoudig dat wat je geest denkt! ‘Als gij kunt, geloof! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft’. [Marcus 9, 23]

Het is dwaas om in iets te geloven dat je kan schaden of krenken. Bedenk dat niet het object van je geloof je schaadt of krenkt, maar dat het geloof of de gedachte – de overtuiging – in je geest verantwoordelijk is voor het resultaat! Al je ervaringen, al je handelingen, alle gebeurtenissen en omstandigheden in je leven – het zijn slechts de reacties en weerkaatsingen van je eigen gedachten.

10.2 Absolute geloof, onbegrensde geloof, het-zeker-weten

‘Wat is geloof?’ Het is absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt en het is het bewijs van dingen die wij niet kunnen zien’. [Hebreeën 11:1]

Wij bestaan uit energie. Wij denken met energie. Wij voelen met energie’.

Een geregeld leven, een zuiver dieet, goede slaap, een goed evenwicht tussen activiteit en rust, een juiste ademhalingafb. jezus 6 helpen je altijd aan een goede gezondheid. Maar het beste middel om jezelf van alle ziekte en geestesstoornissen te genezen is geloof! Nu zijn er vele mensen die menen dat ze ‘geloven’, maar er zijn er weinigen die werkelijk geloven. Ooit heb ik iemand horen zeggen: ‘Ik geloof, moge God mijn geloof versterken’. Dat is een uitspraak die geen zin en inhoud heeft. Als iemand zegt ‘ik geloof’ dan betekent dit niet dat hij gelooft, want ‘geloof’ in haar volmaaktheid wordt eerst ‘geloof’. En wat zegt Jezus over dit geloof? Hij zegt: ‘Geloof verzet bergen’.

Zonder twijfel heeft de priester het over ‘geloof in de kerk’ en de dominee over ‘geloof in de Bijbel’; beter bekend als het traditionele of kerkelijke geloof. Maar dat is niet de werkelijke betekenis van geloof. Geloof is het hoogtepunt van ‘geloof’ en als het geloof een bepaalde hoogte heeft bereikt, zal het groeien tot ongekende hoogte. Als ‘geloof’ volledig is, verandert het in het absolute geloof, het onbegrensde geloof. Geloof in God bijvoorbeeld is niets anders dan je laten leiden door je innerlijke gevoel van al-wetendheid: ‘Ik weet dat God bestaat’, is iets anders dan ‘Ik geloof dat God bestaat’.

Geloof heeft dus met innerlijke beleving te maken, met innerlijk gevoel. Let wel innerlijk gevoel, niet een gevoel dat zo maar komt aanwaaien. Het innerlijke gevoel dat door de Eeuwige Ziel – God – wordt vertegenwoordigd. Dat enige, unieke gevoel vertegenwoordigt God in jouw lichaam en wel door de aanwezigheid van je ziel, de vertegenwoordiger van God hier op aarde. Het Al-weten komt vanuit het Goddelijke gevoel dat vanuit je hart komt én niet uit de opgelegde regels of uit het verstand. Door het te weten, weet je bij elke stap in je precair leventje welke stap de juiste stap is. Niet door de opgelegde regels te volgen, maar door te luisteren naar je innerlijk gevoel! Op die manier word je bevrijd van een (geloofs-)last, die door de Kerken zijn opgelegd. Dat innerlijke gevoel, die unieke beleving wordt helaas ontkent door de Kerk, omdat zij de voorgeschreven regels en dogma’s blijven volgen, want zo staat het nu eenmaal geschreven in de Bijbel.

afb. jezus 12Genezing wordt in alle gevallen teweeggebracht door geloof, of het nu een plotselinge genezing is of wat ook de aard en het karakter van de ziekte is. Het geloof versnelt de conditie: van de grootte van het geloof hangt de snelheid van de genezing af. Zonder geloof helpt zelfs geen medicijn. Geen behandeling kan goede resultaten hebben als er géén geloof is. Geloof is het voornaamste geneesmiddel, al het andere komt daarna. Al onze mislukkingen, smarten, teleurstellingen en moeilijkheden in het leven worden veroorzaakt door ons gebrek aan geloof. Afgezien van alle andere bewijzen is ziekte een kenmerk van het ontbreken van geloof. Geloof daarom in jezelf; dat jij het absolute genezende vermogen bezit om jezelf te genezen. Want als je geloofde – het absolute geloof bezat – dan zou er beslist geen plaats zijn voor ziekte. Maar ziekte neemt de plaats in van geloof. Je kunt niet ontkennen wat je gelooft. Ziekte wordt je ‘geloof’, en daar begint de moeilijkheid. Als iemand zegt: ‘ik vecht tegen mijn ziekte’, betekent dit ‘mijn verbeelding vecht tegen mijn geloof’. En dat wil zeggen dat hij de ziekte in zichzelf tot stand heeft gebracht. Hij vecht tegen iets waarvan hij toegeeft dat het bestaat. In zijn ‘geloof’ kent hij de eerste plaats toe aan zijn ziekte; de tweede plaats kent hij toe aan de verbeelding haar te kunnen genezen. De kracht waarmee hij zijn ziekte wil verdrijven is dus veel kleiner dan die welke reeds door ziekte in hem gevestigd is.

Geloof is geen verbeelding! Het is het wonder in zichzelf, want het geloof is creatief. Je ‘gelooft’ dat je zo-en-zoveel afb. jezus 37centen voor een euro kunt krijgen en iedereen ‘gelooft’ het, omdat het bewijs er is. Maar ‘geloven’ is moeilijk als er géén bewijs is. Het lijkt op het bouwen van een luchtkasteel. Als je gelooft in wat niet bestaat zal het geloof het doen ontstaan, als je in een bepaalde toestand gelooft ook al bestaat die niet, het zal er uiteindelijk komen. Het verschil tussen de geest van een gelovige en die van een ongelovige (klein-geloof) is dat de geest van de gelovige op een toorts lijkt, en die van de ongelovige op een licht dat bedekt is door iets waardoor het niet kan (uit)stralen.

Denken over dingen is daarentegen ‘in de lucht hangen’. Geloof is het voedsel van de gelovige, het is het voedsel voor zijn geloof. Hij leeft van geloof, niet van voedsel en water. Geloof is zo heilig dat het niet kan worden gegeven. Je moet het in jezelf ontdekken. Maar niemand in de wereld is zonder geloof, het is alleen maar ‘bedekt’.
En wat bedekt het? Een soort pessimistische kijk op het leven; op de ware betekenis van het leven. Er zijn mensen die uiterlijk pessimistisch zijn, anderen die onbewust pessimistisch zijn, ze weten zelf niet dat ze het zijn. De mens kan vechten met de hele wereld, maar niet met zijn eigen zelf. Hij kan zijn eigen twijfels niet breken. Maar wie deze duistere wolken van depressiviteit en pessimisme kan verdrijven, heeft iets groots bereikt in de wereld.

Zelfbeklag is de ergste vijand van de mens’. ‘Energie laat zich leiden door het denken’.

10.3 Eén universeel genezende kracht

afb. genezing 4In alles wat leeft, is slechts één universeel genezend principe werkzaam: zowel in mensen, dieren, bomen, planten, in de wind als in de aarde. Dit levensprincipe is in de vorm van instinct of groeizaamheid – het DNA, Divine Natural Awareness, het Goddelijk Natuurlijk Bewustzijn, vertegenwoordigt in alle cellen – niet alleen in planten- of dierenrijk werkzaam, maar zelfs in het rijk der mineralen. De mens is zich (hopelijk) bewust van dit levensprincipe en kan het bewust dusdanig leiden dat hij op talloze manieren ‘gezegend’ wordt.

Er bestaan vele uiteenlopende benaderingen, technieken en methoden om deze universele levenskracht – de oerkracht, de genezende kracht, de levensenergie, prana, of ch’i – te gebruiken, maar er is slechts één genezingsproces: GELOOF! Hét geloof, dat gevoed wordt door het innerlijke bewustzijn; je ziel!
Aan alle wonderbaarlijke genezingen ligt dan ook één universeel principe ten grondslag, namelijk het onder- of innerlijke bewustzijn [1]. En deze universele kracht kan slechts langs één weg worden benaderd; het geloof.

Mat 17:20 Hij antwoordde: Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: Verplaats je van hier naar daar! en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.

Luc 17:6 De Heer zei: Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee! en hij zou jullie gehoorzamen.

Mar 9:23 Toen zei Jezus tegen hem: Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.

Mar 11:22-24 Jezus zei tegen hen: Heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: ?Kom van je plaats en stort je in zee, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.

Joh 14:12-15 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.

10.4 De wonderbaarlijke vermogen van je onderbewustzijn

Het onder- of innerlijke bewustzijn – de ziel – beschikt over onbegrensde vermogens. Het onderbewustzijn controleert alle levensfuncties en processen van je lichaam en kent het antwoord op al je problemen. Het innerlijke of onderbewustzijn slaapt of rust nooit. Het is voortdurende aan het werk!
Het onderbewustzijn is de bron van je idealen, aspiraties en altruïstische neigingen. Via zijn onderbewustzijn kreeg een man als Shakespeare kennis van de grootste waarheden, die verborgen bleven voor de gemiddelde mens van zijn tijd of Ludwig van Beethoven in staat stelde tot het componeren van zijn symfonieën.

Jafb. genezing 9e leven kent twee zijden: objectief en subjectief; zichtbaar en onzichtbaar; de gedachte en haar manifestatie. Elke gedachte wordt door je hersenen opgenomen; het orgaan van je bewuste, logisch redenerende geest! Als je bewust of je objectieve geest zo’n gedachte onvoorwaardelijk accepteert, wordt deze overgeseind naar het ‘abdominale brein of de harde schijf’ van je ziel of het onderbewustzijn. Hier ontplooien je gedachten en denkbeelden hun werkzaamheid en manifesteren zich in levenservaringen.
Maar helaas je onderbewustzijn kan je niet tegenspreken. Het kan uitsluitend handelen op basis van wat je erin hebt gegrift. Het legt zich zonder protest neer bij je oordeel of de conclusies van je bewuste geest! ‘Je gedachten transformeren zich tot werkelijkheid’.

‘Zo binnen, zo buiten; zo boven, zo beneden’

Alles wat in je onderbewustzijn staat gegrift, zal op het beeldscherm van ruimte en tijd zichtbaar worden. Diezelfde afb. genezing 5waarheid werd verkondigd door Mozes, Jesaja, Jezus, Boeddha, Zarathoestra (Zoroaster), Lao-tsé en alle verlichten en zieners uit de geschiedenis.
Alles wat je subjectief voor waar aanziet, verwerkelijkt zich in de vorm van omstandigheden, ervaringen en gebeurtenissen. Psychische en fysieke beweging bepalen elkaar wederkerig en moeten in evenwicht zijn. ‘zoals in de hemel, zo ook op aarde’ (‘de hemel’ is in dit geval je eigen geest; de ‘aarde’ je lichaam en je tastbare omgeving). Dit is de grote wet van het leven.
Overal in de schepping stuit je op de wet van actie en reactie, van rust en beweging. Ze moeten precies even sterk zijn, want alleen dan is er harmonie en evenwicht. Je bent zodanig geschapen dat het levensprincipe je op harmonische en ritmische manier doorstroomt. De binnenstromende kracht moet even groot zijn als de kracht die naar buiten stroomt.

afb. genezing 9Om te beginnen moeten we ervan doordrongen zijn, dat ons onderbewustzijn – de ziel – onafgebroken werkzaam is. Het is dag en nacht actief, onverschillig of je er invloed op uitoefent of niet. Je onderbewustzijn is de vormgever van je lichaam, alleen kun je dat onhoorbare innerlijke proces niet bewust waarnemen. Je werkt met je bewuste geest – het verstand, het cel –geheugen – en niet met je onderbewustzijn. Begin daarom nu met het leiden van je bewuste geest, met hart en ziel ervan doordrongen te zijn dat je onderbewustzijn voortdurend bezig is met het tot uiting brengen, reproduceren en manifesteren van dingen die je gewoonlijk denkt! Zoals water de vorm aanneemt van de buis waar deze vloeistof doorheen stroomt, zo doorstroomt de levenskracht je in overeenstemming met de aard van je gedachten. Houd daarom jezelf vol overtuiging voor dat de genezende kracht in je onderbewustzijn je in de vorm van harmonie, gezondheid, vrede, blijdschap en overvloed doorstroomt.

‘U geschiede naar uw geloof’

Altijd en overal hebben niet-erkende genezers opmerkelijke resultaten geboekt. Op welke manieren brengen deze afb. genezing 6genezers hun genezingen tot stand? Het antwoord op al deze genezingen schuilt in het blinde geloof van de zieke, een geloof dat ervoor verantwoordelijk is dat de genezende kracht in zijn eigen innerlijk wordt geactiveerd. Veel van de methoden en remedies die worden toegepast, hebben met elkaar gemeen dat ze nogal vreemdsoortig en fantastisch zijn: kennelijk spreekt dit tot de verbeeldingskracht van de patiënt en brengt hem in een emotionele toestand. Deze gevoelstoestand vergemakkelijkt het ontvankelijk maken van het onderbewustzijn van de patiënt voor genezende suggesties, omdat zowel het bewustzijn als het onderbewustzijn geloof aan die suggesties hechten.

‘Al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden’ [Marcus 11.24]

De auteur Marcus maant ons vóór alles te geloven dat ons verlangen al tot stand is gebracht en vervuld is; dat het al verhoord is, maar dat de verwezenlijking ervan (als iets dat in de toekomst ligt) nog zal volgen. Het slagen van deze ‘techniek’ is afhankelijk van de vaste overtuiging dat de gedachte, het idee of het beeld in je geest al een feit is! Voordat iets in de geest vaste vorm kan aannemen, moet het bestaan ervan al als een vaststaand feit worden aangenomen! Je verbant in wezen alles uit je geest (het bewustzijn, de breinmassa) wat betrekking heeft op de omstandigheden, voorwaarden en hindernissen die de verwezenlijking van je wens of verlangen in gevaar kunnen brengen. Je plant een zaadje (een concept of denkbeeld) in je geest dat, als je het verder tenminste ongemoeid laat, onherroepelijk zal ontkiemen en vrucht dragen in de stoffelijke wereld.
De allereerste voorwaarden waaraan moet worden voldaan, is geloven, zoals Jezus ons op het hart bond. Steeds lezen we in de Bijbel: ‘U geschiede, naar uw geloof’ [1].

afb. genezing 39Als je bepaalde plantjes in de grond plant, vertrouw je erop dat ze zullen ontkiemen. Immers zo gedragen zaadjes zich in de natuur en niet anders. Daarom weet je dat er de planten uit zullen groeien, die je hebt willen kweken. Geloof zoals dat in de Bijbel wordt bedoeld, is een enige manier van denken, een geesteshouding, een innerlijke zekerheid, een innerlijk weten (het-alwetend), in de wetenschap dat het denkbeeld dat je onvoorwaardelijk aanvaardt in je bewuste geest, in je onderbewustzijn gestalte zal aannemen en zich in de buitenwereld zal manifesteren.
In zekere zin is geloven iets voor waar aannemen. Het is het beperkte, logisch denkende en tot analyseren geneigde bewustzijn uitschakelen, teneinde volledig vertrouwen te schenken aan de onbegrensde vermogens van je onderbewustzijn.
Aan de uitspraak ‘U geschiede naar uw geloof’ kunnen we zien dat Jezus in feite een beroep deed op de medewerking van het onderbewustzijn van de patiënt. Hun geloof was hun grote verwachting, hun innerlijke zekerheid, hun innerlijke overtuiging dat er een wonder stond te gebeuren en dat hun gebed zou worden verhoord – en dat gebeurde inderdaad.


[1] Geloof in God is niets anders dan je laten leiden door je innerlijke gevoel van al-wetendheid: ‘Ik weet dat God bestaat’, is iets anders dan ‘Ik geloof dat God bestaat’.

11.0 Slot

afb. Psychiatrie 12Uit talrijke wetenschappelijke onderzoeken is reeds bewezen, dat er een duidelijk verband bestaat tussen onze geestelijke en emotionele toestand én onze gezondheid. Ook heeft men aangetoond, dat onze emoties onze DNA programmerenen de samenhang van ons immuunsysteem sterk beïnvloeden. Emoties als woede, schuldgevoelens, bezorgdheid, angst, depressiviteit en ongeduld zijn toxisch – ze hebben een nadelige invloed op het immuunsysteem, het spijsverteringsstelsel, de bloedsomloop en het hormoonstelsel.
Ook is uit de onderzoeken gebleken, dat personen die niet in staat zijn om uitdrukking te geven aan hun boosheid en ‘hun hart te luchten’ het grootste gezondheidsrisico lopen. Als vanwege onopgeloste emoties delen van het lichaam ‘bevroren’ zijn, kan het lichaam niet op het optimale niveau functioneren! Dan ontstaat er de situatie dat delen van het lichaam ‘dode zones’ worden waar géén boodschappen (= energie, gedachten en herinneringen) meer kunnen worden ontvangen.

‘De biologie van de overtuiging’.

Uit onderzoek naar de moleculaire processen waarmee cellen informatie verwerken, bleek dat genen worden aan- en afb. Psychiatrie 9uitgezet door externe factoren. Ze worden getriggerd door onze waarnemingen, gedachten en overtuigingen. Onze overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief zijn, kunnen de activiteit op genetisch niveau sterk beïnvloeden én zelfs onze genetische code veranderen. Het lijkt erop dat we ons bewustzijn zodanig kunnen trainen dat we gezonde overtuigingen kunnen scheppen [1]. Zodra we gezonde overtuigingen hebben gecreëerd, kunnen we ons zelf genezen.

Het ligt duidelijk voor de hand dat al deze genezingen ongetwijfeld tot stand komen door de actieve fantasie van de patiënten zelf, gecombineerd met de krachtige suggestie van gezondheid, die hun onderbewustzijn beïnvloeden. Dit alles kunnen we omschrijven als het absolute geloof; een geloof dat mogelijk is door de actieve tegenkanting van het (objectieve) ‘logisch redenerende’ bewustzijn – de geest – uit te schakelen! Voor een lichamelijke genezing is het uiteraard gewenst dat bewustzijn en onderbewustzijn – ziel, geest en lichaam – hetzelfde geloven! Dit is echter niet van essentieel belang, mits jij jezelf in een passieve, ontvankelijke toestand brengt door geest en lichaam te ontspannen totdat een toestand van halfslaap is bereikt. In deze toestand tussen waken en slapen in is je onderbewustzijn uitermate ontvankelijk voor subjectieve indrukken.


[1] Nieuwsbrief ‘Epigenetische Heelkunde’, febr. 2011

11.1 Hoe veranderen?

Hoe kan ik mezelf veranderen?

afb. engelen 10Je bent wie je denkt dat je bent! Dit is een vicieuze cirkel wanneer die gedachte negatief is. Je moet een weg vinden om los te breken uit de cirkel. Veel van je huidige ervaringen zijn gebaseerd op voorafgaande gedachten. Gedachten die leiden tot ervaringen, die leiden tot gedachten en die leiden weer tot ….. ervaringen. Dit kan een bron van permanente vreugde of geluk zijn, indien de ondersteunende gedachte vreugdevol zijn. Maar het kan en zal de hel op aarde afroepen, wanneer de ondersteunende gedachten ‘hels’ zijn.
De ‘truc’ is de ondersteunende gedachte te veranderen. Je kunt je gedachten (een activiteit van de geest) onder controle krijgen door het perspectief te veranderen. Neem een ander standpunt in en je zult over alles anders (gaan) denken. Op die manier kun je leren je gedachten onder controle te krijgen, en voor het scheppen van je eigen ervaring is gedachtecontrole de hoofdzaak. De snelste manier om een basisgedachte of ondersteunende gedachte te veranderen, is dus het proces van gedachte, woord en daad om te keren.

De meeste mensen denken dat als ze ergens meer van ‘hebben’ (meer tijd, meer geld, meer geluk, meer liefde, wat dan ook) dat ze dan eindelijk iets kunnen gaan ‘doen’ (een boek schrijven, aan een nieuwe hobby beginnen, op reis gaan, een groter huis kopen, een nieuwe relatie beginnen), zodat ze iets zullen kunnen ‘zijn’ (gelukkig zijn, tevreden zijn, verliefd zijn, ontspannen zijn). De zogenaamde ‘als dan’ redenering. Wat er in werkelijkheid gebeurt, is dat wij het idee van zijn-doen-hebben omdraaien.

In het echte Universum (niet het universum zoals wij denken dat het is) wordt namelijk het ‘zijn’ niet door het ‘hebben’ bloem10ageproduceerd, maar juist andersom! Eerst ‘ben’ je wat ‘gelukkig’ heet te zijn (of ‘slim’ of ‘meedogend’ of wat dan ook). Dan begin je vanuit die staat van zijn, dingen te ‘doen’; en dan ontdek je al snel wat je aan het doen bent. Wat je aan het doen bent, zorgt ervoor dat je de dingen die je altijd hebt gewild nu ook daadwerkelijk ‘hebt’. Dit creatieve proces (want dat is het…. een proces van creatie, van creëren, van scheppen) zet je in beweging door te kijken naar wat je wilt ‘hebben’, en door je af te vragen wat je denkt dat je zult ‘zijn’ wanneer je dat zou ‘hebben’, en dat dan meteen te zijn.
Op die manier draai je het idee om van zijn-doen-hebben, zoals je dat steeds gebruikt hebt. En op die manier werk je mee met de scheppend kracht van het Universum, in plaats van dat je die tegenwerkt.

Verandermethode:

1. Verricht de daad waarover je nieuwe gedachte wilt hebben.

2. Zeg daarna de woorden waarover je nieuwe gedachten wilt hebben. Herhaal dit vaak genoeg en je zult de geest oefenen op een nieuwe manier van denken.

bloem14aProbeer maar eens de relatie te doorzien tussen het gegeven dat iemand ‘niet gelukkig is’ en dat hij niet de tijd, geld of liefde heeft waar hij zo naar verlangt. Precies aan de andere kant lijkt iemand die gelukkig is alle tijd, al het geld en genoeg liefde te hebben om voor de rest van zijn leven te doen wat hij belangrijk vindt. Dus alles wat hij nodig heeft om ‘gelukkig te zijn’………is vooral ‘gelukkig zijn’! Juist het van tevoren kiezen wat je zijn wilt, maakt dat je dat bent!
‘Zijn of niet zijn’, dat is de vraag. Bewust of onbewust zijn van de mogelijkheid om jezelf te creëren; te veranderen. Geluk zit tussen de oren. En net als alles wat tussen de oren zit, maakt het zich fysiek waar. Denk maar eens aan de uitspraak: Elke gemoedstoestand reproduceert zichzelf’!

Maar hoe krijg je het dan voor elkaar om gelukkig te ‘zijn’, of wat dan ook te ‘zijn’ wat je wilt zijn – bijvoorbeeld welvarender, of meer geliefd of …. – als je niet hebt wat je denkt nodig te hebben om dat te ‘zijn’.
Doe alsof je het wel bent en je zult het ‘aantrekken’. Wat je doet alsof je bent, zul je worden!

11.2 Het vrijmaken van de kinetische vermogens van het onderbewustzijn Ja, hoe?

‘Materie is een illusie’. ‘Ziekte is een illusie’
‘Mentale melaatsen’

Iemand vertelde mij dat één van zijn longen was geïnfecteerd met tuberculose, zoals aan de hand van een weefselmonster en de nodige röntgenfoto’s was vastgesteld. Elke nacht vóór het slapen gaan, verzekerde hij zijn onderbewustzijn op rustige manier: ‘Elke cel, elke zenuw, elk bloedvat en elk membraan van mijn longen wordt nu gezond, zuiver en volmaakt. Mijn hele lichaam her-krijgt zijn gezondheid en harmonie’. Dit zijn misschien niet de precieze woorden die hij gebruikte, maar toch geven ze in essentie weer wat hij zichzelf voorhield. In elk geval was hij binnen één maand volkomen genezen, zoals latere röntgenfoto’s aantoonden.

11.3 Genezing door een healer, zgn. afstandsgenezing

Ja, hoe?

‘Het geloof dat vereist is voor een geestelijke genezing, is een zuiver subjectief geloof’
‘Alle ziekten worden in eerste instantie gecreëerd door de geest’

Een man met psychische problemen stelde mij eens de vraag: ‘Hoe komt het dat een healer mij kon genezen?’

afb. Psychiatrie 10De man verkeerde in de waan dat hij voor niet-helemaal-goed-snik werd versleten. Maar de healer had hem tijdens de behandeling geruststellend toegesproken en verzocht een volkomen ontspannen, passieve houding aan te nemen, niets te zeggen en voorlopig niets te denken. Ook de healer ontspande zich volkomen en bleef ongeveer een halfuur lang zijn onderbewustzijn op rustige en vredige manier voorhouden, zonder dit ook maar een ogenblik te onderbreken, dat zijn bezoeker een volmaakte gezondheid, innerlijke rust en harmonie deelachtig zou worden. De man had het gevoel alsof er een zware last van zijn schouders afgleed en herkreeg zijn gezondheid.

Het is overduidelijk dat ’s mans passiviteit gedurende de behandeling het mogelijk had gemaakt dat zijn subjectieve geloof zich manifesteerde en dat de suggesties van volmaakte gezondheid die de healer aan zijn eigen onderbewustzijn voorhield, ook tot het onderbewustzijn van de patiënt konden doordringen. Gedurende de behandeling stond het onderbewustzijn van de ene mens in innig contact met dat van de andere: ze hadden voeling met elkaar!

In de toestand van waken en slapen wordt de weerstand van de bewuste geest tot een minimum gereduceerd en zal de behandeling resultaat opleveren. In die toestand laat het (subjectieve)onderbewustzijn van de patiënt zich door dergelijke suggesties leiden en zal het tot werkelijkheid laten worden: de genezing is een feit.

‘De echte waarheid zit al in jezelf!’

Het spiritueel genezen is dus het afstemmen van het energiesysteem van healer, patiënt en gidsen, of het scheppenafb. genezing 7 van een perfect afstemming tussen ziel, geest en lichaam!
’Jij bent in staat om jezelf te genezen’, want…….. Er is géén scheiding tussen ons hart en ons hoofd; géén scheiding tussen ons hoofd en ons innerlijke zelf, géén scheiding tussen ons en het universum, géén scheiding tussen ons en God; wij zijn een goddelijke expressie van het creatieve principe op dit vlak van het bestaan!

We zijn in de kern allemaal volmaakte spirituele wezens. Ieder van ons is een volmaakte uitdrukking van de Universele Zuivere Geest of het God-Bewustzijn dat binnenin ons is; de ziel. Het is daarom ons natuurlijk geboorterecht stralende gezondheid, schoonheid, grenzeloze energie en vreugde door ons hele leven heen te mogen ervaren. De enige barrières aan onze gezondheid, schoonheid, vitaliteit, energie en vreugde komen door onze zelfgeschapen barrières die op angst en onwetendheid zijn gebaseerd. Ons lichaam is gewoonweg een fysieke uitdrukking van ons bewustzijn (de geest). Hoe meer we ons bewustzijn in één lijn brengen met onze hoogste spirituele verwezenlijking – de allerhoogste wensen van de ziel – des te meer zal ons lichaam uitdrukking geven aan onze eigen volmaaktheid.

11.4 Kernboodschap van jezelf genezen

‘Blijf wandelen in het Licht!’…. ‘Mediteer!’…… ‘Bid!’

afb. chakra aura 004Ieder van ons heeft een innerlijk Geleidingssysteem en iedereen mag het noemen zoals hij of zij dat wil – intuïtie, ingeving, vertrouwen of ‘een voorgevoel in je buik’ – maar wij kunnen niet ontkennen dat het er is.
Het is een groter bewustzijn. Het is een doorvoeld besef van zekerheid. Een diep, op cellulair niveau verankerd besef van ons Goddelijk bestaansrecht als ‘kind van God’.
Hoe meer je vertrouwt op dat groter en hoger bewustzijn, des te meer zul je beseffen dat je erop kunt vertrouwen. En juist dat hoger en groter bewustzijn wordt vertegenwoordigd in en om ons lichaam heen door de aanwezigheid van de ziel.

De meest elementaire ‘basisregel’ voor het creëren van een goede gezondheid is: stel je – het liefst dagelijks – in verbinding met de Kosmos (de Universele Kosmische Levensenergie, de Ziel van God, het Universele Rasternetwerk) zodat het innerlijke of hogere Zelf permanent gevoed wordt met goddelijke Liefde (de frequentie-impulsen, ook wel de SPIRIT-Referentie-Energiestraal genoemd) die door alle chakra-of bewustzijnsniveaus in alle vier windrichtingen op sublieme wijze verspreid kan worden.
Dan zullen alle chakra’s als bloemenfonteinen hun (levens)energieën in alle denkbare richtingen spuiten. Je bent dan een lichtshow geworden, omdat door middel van de regelmatige frequentie-impulsen alle chakra’s een overeenkomstige, gelijkwaardige trillingsfrequentie uitzenden. De chakra-knooppunten in het fysieke lichaam zijn dan in harmonie met elkaar! Er heerst dan géén disharmonie meer!

11.5 Meesterschap bereiken?

Mensen zijn emotionele energiewezens en het werken met onze emoties helpt ons om ons af te stemmen op hogere bewustzijnsniveaus en nieuwe evolutionaire pieken te bereiken.

Meesterschap gaat over flexibiliteit, wat betekent dat we emotionele pieken en dalen kunnen beleven, maar ons weer bloem11asnel stabiliseren en voortdurend naar hogere bewustzijnstoestanden gaan. Dan ‘onderdrukken’ of negeren we ons aura-veld of het emotioneel energielichaam niet, maar stabiliseren we het naar wens.
We zullen tijdens het stabilisatieproces van ons uniek energieveld een fysieke overgang doormaken; we zullen een uitbarsting van stralend kosmisch licht in iedere cel in het lichaam activeren die je wezen op een diep niveau zal transformeren. We zullen ………..   het ‘meester(schap) meester worden’.

‘Wat de ziel liefheeft, wordt haar gelijk’ [Augustinus van Hippo, 354 – 430]

‘Wie het grote in zichzelf volgt, wordt groot:
wie het kleine in zichzelf volgt, wordt klein’. [Meng-Tse, 327 – 289 v. Chr.]

Hans Zevenboom

Bron:

Wonderbare genezing; de helende frequentie van Liefde!
Het draait allemaal om geloven in jezelf en houden van jezelf.
Maar
het brein zegt: ‘Ik ben alles’, maar het hart zegt: ‘Zonder al het andere ben ik niets!’

 

Bron: http://www.millennium-visie.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=237:quantumgenezing&catid=36:nieuwsbrieven&Itemid=60

Wie interesse heeft in vorige delen van Quantum genezing

https://marreiki.wordpress.com/2015/10/17/genezende-illusie-deel-i/
https://marreiki.wordpress.com/2015/11/17/psychoneuro-immunologie-deel-ii/
https://marreiki.wordpress.com/2015/12/11/geneeskracht-deel-lll/

Brandberg-kristallen, Meesterkristallen


Brandberg-kristallen

Brandberg kristallen zijn allemaal Meesterkristallen en worden in Namibië gevonden. Dit kristal is een fantastisch kado van het Rijk van de Kristallen om je ziel terug te vinden en te laten openen

Brandberg kristal hoort bij de belangrijkste Aquarius Kristallen die ons begeleiden in deze tijd. Het kristal heeft een zeer oude ziel en een extreem hoge vibratie. Het verbindt je met het multidimensionale raster waar het genezing in vorige incarnaties kan uitvoeren. Het kristal straalt oneindig veel mededogen uit naar de schepping. Heel vaak zitten er amethist en/of rookfantomen in dit kristal, soms ook belletjes met water. Brandberg kristal is een perfecte steen voor vergeving en diepgaande genezing van de ziel. Een Brandberg rook-amethistfantoom is zeer geschikt voor het verwijderen van implantaten, aanhechtingen, zielsbezetenheid en mentale invloeden. Bij uitstek geschikt voor bewuste transformatie en ook heel goed tijdens het stervensproces. Het rookkwarts erin is namenlijk een van de effectiefst kristallen die aarden en beschermen. Het neutraliseert allerlei soorten negatieve enerie en leert u datgenen achter u te laten wat niet langer nuttig is. De steen heeft een positieve invloed op vitaliteit, herstel na ziekte, stralinggerelateerde aandoeningen, chemotherapie, uitputting, immuundeficiënties, ME.

Bron: http://www.lichtpuntjekristallen.nl/product/brandberg-kristallen/

Genezende Illusie – deel I


Geneeskracht – deel I, Oktober 2015

Geneeskracht – deel I

Een serie artikelen over ‘Wonderbaarlijke genezingen, Geestelijke geneeskracht en Spirituele genezing en de genezende Illusie van de wetenschap. Een serie artikelen over energie die gezond kan maken!

Geneeskracht, de genezende Illusie van de wetenschap!

1.0 Inleiding
’21 ste eeuw – uit banning van (hart)ziekten’

Geneeskunde is het interdisciplinaire vakgebied dat zich richt op de invloed die ziektes of afwijkingen hebben op het menselijk functioneren, zowel fysiek als psychisch. Het uiteindelijke doel is het herstellen van de gezonde toestand van het fysieke lichaam, het verzachten van symptomen of het voorkomen van (ergere) pathologie.
De reguliere geneeskunde houdt zich voornamelijk bezig met het functioneren van het menselijk lichaam, maar in veel mindere mate met de ‘geest’. Dit in tegenstelling tot de psychiatrie [1], die juist beweert de enige deskundige te zijn op het gebied van geestelijke gezondheid; de ‘ziekten van de geest’. In tegenstelling tot de reguliere geneeskunde die ziekten behandelt, kan de psychiatrie alleen ‘stoornissen’ of een groep van herkenbare symptomen behandelen.

De vraag die veel mensen ongetwijfeld al vele malen hebben gesteld, is: ‘Hoe werkt een gezond licham nu exact? Wat gaat er fout bij een ziekte of afwijking? En wat kunnen we doen om het lichaam (weer) in de gezonde toestand te herstellen?‘ Alleen maar de symptomen ‘verzachten’ of het verloop van een ziekte remmen? Is volledig genezing dan überhaupt wel mogelijk?
Het onderzoek in Nederland richt zich bijvoorbeeld veelal op ouderdomsziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten en dementie. Welk (genetische) veranderingen spelen een rol bij het ontstaan van ouderdomsziekten? En kunnen we deze veranderingen terugdraaien of voorkomen? Een ander belangrijk onderwerp binnen de geneeskunde zijn infectieziekten en de werking van ons afweersysteem. Wat spookt een ziekteverwekker precies uit in ons lichaam en hoe kunnen we dat beïnvloeden?

Millennium-Visie schrijft een serie artikelen over nieuwe (medische) inzichten, de toekomst van geneeskunde door onder andere behandelingsmethoden – een andere geneesvisie – te introduceren en over de ethische/ spirituele vragen waar wetenschappers en behandelaars mee te maken krijgen. Millennium-Visie wil als het ware een doorbraak creëren in de gevestigde fundamenten van de medische wetenschap. Het allerliefst de aard van de farmaceutische industrie ontkrachten!

[1] Nieuwsbrieven ‘Psychiatrie en Pseudowetenschappen’ – deel II, juni 2003 & ‘Psychiatrie’ – deel I , mei 2003

2.0 Waarom krijgen dieren geen hartaanval?

De strijd tegen het farmaceutisch kartel is begonnen!

Het schrijven van dit artikel is allemaal begonnen met één simpele vraag? Waarom krijgen dieren géén hartinfarct, maar mensen wel! Hoe kan dat? Dieren krijgen geen hartinfarct, omdat zij in hun lichaam vitamine C produceren waardoor hun bloedvatwanden beschermd worden. Bij mensen die niet in staat zijn zelf vitamine C te produceren, veroorzaakt door een vitaminetekort in een gezonde voeding – het dieet – een verzwakking van deze wanden.
Cardiovasculaire aandoeningen zijn in principe een vroeg stadium van de ziekte scheurbuik. Klinische onderzoeken tonen aan dat een optimale dagelijkse inname van vitamines en andere essentiële bouwstoffen, kransslag-aderaandoeningen op een natuurlijke manier stopt én vermindert! Deze essentiële bouwstoffen leveren onmisbare bio-energie aan miljoenen hart- en bloedvatcellen, zodat deze optimaal kunnen functioneren. Optimaal toedienen van vitamines en ander essentiële bouwstoffen kan dus cardiovasculaire aandoeningen op een natuurlijke manier voorkomen en helpen verbeteren!
Hartinfacten, beroertes, hoge bloeddruk, onregelmatige hartslag, falende hartfunctie, bloedsomloopproblemen bij diabetes en andere cardiovasculaire problemen zullen in wezen onbekend zijn bij toekomstige generaties als deze informatie wereldwijd wordt geaccepteerd!

Maar waarom is deze essentiële informatie niet bekend bij het grote publiek?

Wel, het zijn de belangen van de farmaceutische industrie én ander speciale belangengroeperingen die het verspreiden van deze levensreddende informatie trachten te belemmeren om de markt voor op recept verkrijgbare medicijnen wereldwijd te beschermen. Maar de gezondheid van miljarden mensen is – voor mijn gevoel – veel belangrijker dan de waarde van één aandeel van een farmaceutisch bedrijf. Wij, als wereldbevolking, behoren dan ook in te zien dat we onze gezondheidsbelangen moeten beschermen en dat het uitbannen van (hart)ziekten) afhankelijk is van onze gezamenlijke inspanningen. Want besef, als direct gevolg van de farmaceutische handelswijze zijn er meer mensen overleden aan ziekten die voorkomen hadden kunnen worden, dan in alle oorlogen van de mensheid tezamen.

De strijd tegen het farmaceutisch kartel is begonnen!

De grootste tragedie in de medische geschiedenis is dat bijna alle geneeskundige onderzoeken zijn gebaseerd op een scheikundig inzicht; op de gedetailleerde samenstelling van de moleculen in het lichaam en de minieme veranderingen in het hoeveelheid van de vaste stoffen. Op die manier werd er een chemisch-farmaceutisch beeld – een denkmodel – van het menselijke lichaam gevormd, hetgeen de ontwikkeling van het medisch-industrieel systeem tot gevolg had. We hebben hierdoor een kans voor de geneesmiddelenindustrie gecreëerd om het huidige systeem van ‘ziektezorg’ in het leven te roepen en te laten gedijen. Het huidige ‘ziektezorgsysteem’ overleeft en bloeit wanneer mensen continu ziek zijn. Dat is wat er nu aan de hand is!
De gevestigde geneeskunde én de geldverstrekkers zullen echt niet uit zichzelf de farmaceutische geneeskunde de rug toekeren. Ze willen eenvoudigweg niet dat ‘natuurlijke, goedkope’ oplossingen voor gezondheidsproblemen van de samenleving vrij baan krijgen en het publiek bereiken. Zij zullen er alles aan doen om ‘ongewenste informatie en gegevensstromen’ uit te bannen!

3.0 Het evidence-bases medicine principe

De kennis van de moderne geneeskunde wordt tegenwoordig verworven volgens natuurwetenschappelijke methoden van onderzoek. Dit noemt men wel evidence-based medicine [1]. Met andere woorden: geneeskunde dient gebaseerd te zijn op bewijs. Dit wil zeggen, dat er gezocht wordt naar een logisch verband tussen oorzaak en gevolg: dat de onderzoeken door iedereen identiek moeten kunnen herhaald worden met identieke resultaten in identieke omstandigheden.

Het behandelen gebeurt met bewezen werkzame therapie (ook weer evidence-based). Deze therapie kan onder andere toediening van geneesmiddelen, heelkunde (chirurgie), bestraling of revalidatie of psychotherapie inhouden. Deze methodiek is zeker nog niet op alle aspecten van de moderne westerse geneeskunde van toepassing. Slechts 30 – 40% van de reguliere behandelingen in de geneeskunde zijn wetenschappelijk bewezen (‘evidence based’), en 60-70% niet!.
Het leveren van hard bewijs van werkzaamheid van een methode of behandeling of een medicijn in de geneeskunden is daarom meestal helemaal niet zo eenvoudig. Vaak wordt ‘geknoeid’ met medische onderzoeksgegevens!

[1] De 7 grootste misvattingen in de westerse geneeskunde – www.lexnaturalis.nl/?p=432

4.0 De aard van de farmaceutische industrie

‘Waarom krijgen dieren geen hartinfarct?’

Het feit dat vitamine C de wanden van de slagaders verstevigt, is bijvoorbeeld al meer dan 200 jaar bekend! Zo lang is het geleden dat James Lind ontdekte dat een tekort aan vitamine C de oorzaak was van bloedverlies en scheurbuik. Iedere directeur van een farmaceutisch bedrijf, iedere arts of promocendus die ontkent van dit feit op de hoogte te zijn, gelooft hier niet in. Waarom werd deze kennis niet toegepast in de geneeskunde om bijvoorbeeld cardiovasculaire aandoeningen te bestrijden? Waarom wordt ‘de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid’ (ADH) voor vitamine C vastgesteld op slechts 60 mg, een hoeveelheid die nauwelijks voldoende is om scheurbuik te voorkomen maar in ieder geval laag genoeg om er zeker van te zijn dat cardiovasculaire aandoeningen zullen blijven toenemen? Waarom wordt deze levensreddende kennis niet door elke arts en in ieder ziekenhuis gebruikt? Waarin is het inzicht dat dieren géén hartinfarct krijgen, omdat ze hun eigen vitamine C produceren, geen wereldnieuws. Nieuws op elke TV-en radiostation en voorpaginanieuws in de kranten? Waarom, waarom niet?

Het antwoord is ontnuchteren: er is een hele bedrijftak met een daaraan gekoppeld economisch belang die alle informatie over de uitbanning van ziekten belemmert, verzwijgt en in diskrediet brengt. De farmaceutische industrie verdient meer dan een biljoen doller per jaar door het verkopen van medicijnen tegen ziekten die zich blijven uitbreiden. Deze medicijnen kunnen de symptomen verlichten, maar zij genezen niet! We moeten ons goed realiseren dat het de doelstelling van deze industrie is om geld te verdienen aan voortschrijdende ziekten. Want genezing of uitbanning van een ziekte leidt tot de ineenstorting van de farmaceutische markt waar miljarden dollars omgaan.

Ik raad u aan de volgende hoofdpunten over de aard van de farmaceutische manier van zaken doen, te lezen en erover na te (willen) denken [1]:

 1. De te verwachten doelsteling en de drijfveer achter de farmaceutische industrie is het doen toenemen van de verkoop van farmaceutische medicijnen voor bestaande ziekten en het ontdekken van nieuwe ziekten [Nieuwsbrief ‘Psychatrie’ -deel I] om reeds ontwikkelde medicijnen op de markt te brengen.
 2. Juist vanwege dit kenmerk heeft de farmaceutische industrie er geen belang bij ziekten daadwerkelijk te genezen. Het uitbannen van welke ziekten dan ook vernietigt onvermijdelijk de markt voor op recept verkrijgbare medicijnen als bron van inkomsten. Een markt waarin miljarden dollars omgaan. Farmaceutische medicijnen worden dan ook in de eerste plaats ontwikkeld om symptomen te verlichten én niet om te genezen!
 3. Als behandelmethoden die ziekten kunnen uitbannen worden ontdekt en ontwikkeld, dan heeft de farmaceutische industrie er direct belang bij om deze medische doorbraak te verzwijgen, in diskrediet te brengen en te belemmeren, teneinde er zeker van te zijn dat ziekten blijven voortbestaan.
 4. Het economisch belang van de farmaceutische industrie zelf is de voornaamste reden waarom er géén medische doorbraak is geweest voor het beheersen van de meest voorkomende ziekten zoals cardiovasculaire aandoeningen, hoge bloeddruk, hartfalen, diabetes, kanker en botontkalking. Zodoende blijven deze ziekten zich wereldwijd uitbreiden.
 5. Om dezelfde economische reden heeft de farmaceutische industrie nu een internationaal kartel gevormd onder de codenaam ‘Codex ALimentarius’ [2]  met het doel iedere informatie over vitamines onwettig te laten verklaren en om een vrij toegang tot natuurlijke behandelmethoden op wereldwijde schaal te beperken.
 6. Tegelijkertijd onthoudt de farmaceutische industrie de mensheid informatie over de effecten en de risico’s van voorgeschreven medicijnen. Levensbedreigende bijwerkingen worden verzwegen of openlijk ontkend.
 7. Om de status qou van dit bedriegelijk plan te verzekeren, is een groot aantal farmaceutische lobbyisten in dienst genomen om de wetgevende macht te beïnvloeden, diensten die de voorschriften vastleggen te beheersen en medisch onderzoek en onderwijs te manipuleren. Dure advertentiecampagnes worden gebruikt om mensen te misleiden.

De farmaceutische industrie weet, dat een optimale vitamine voorziening voor de bevolking zal leiden tot de ineenstorting van de miljardenmarkt voor voorgeschreven medicijnen. Daabij komt, dat op vitamines géén patent aangevraagd kan worden en de winstmarges klein zijn. Op basis van deze (bovenstaande) analyse heeft de farmaceutische industrie twee strategiëen ontwikkeld:

 • Het op alle mogelijke manieren belemmeren van onderzoek, informatie en het gebruik van vitamines en andere natuurlijke behandelmethoden.
 • Het propageren van het misleidende idee dat gepatendeerde, synthetische medicijnen het antwoord zijn op alle menselijke ziekten.

Miljoenen mensen en patiënten over de hele wereld worden dus tweevoudig bedrogen: een groot deel van hun inkomen wordt gebruikt om de explosieve winsten van de farma-industrie te financieren en daarmee de politiek te kunnen beïnvloeden. Als tegenprestatie krijgen wij medicijnen, die ons niet – nooit – genezen!

[1] Informatie van Dr. Mathias Rath is voormalig hoofd van het hart- en vaatziekten onderzoek aan het Instituut van tweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling. Dr. Rath geldt als grondlegger van de Cellulaire Geneeskunde en ontdekker van de ‘Proteïne Code’, de tweede belangrijke biologische taal naast de ‘Genetische Code’.
[2] De Code Alimentarius Commissie werd in 1962 door de Verenigde Naties opgericht als een intergouvernementele organisatie die zowel voor de verantwoordelijkheid van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), als de Wereldgezondheidorganistatie (WHO) valt.
De Codex Alimentarius Commissie (‘Codex’) is een internationaal forum waaraan door 173 landen en 1 organisatie (Europese Unie) wordt deelgenomen. Vanuit Nederland zijn er 27 beleidsmedewerkers van de ministeries Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) afgevaardigd in de Codex Alimentarius. Afgevaardigden van nationale overheidsinstanties vormen de nu dertig actieve, besluit-voorbereidenden comités.
De Code Alimentarius Commissie wordt door de Wereldhandelorganisatie gezien als de internationale autoriteit op het gebied van voedselveiligheid en consumentenbescherming. In de Europese Unie zijn voedingssupplementen die vitaminen en mineralen bevatten sinds 2002 onderworpen aan een Europese Richtlijn. Richtlijn in zake voedingssupplement (2202/46/EG), de Richtlijn etikettering en presentatie van levensmiddelen (2000/13/EG), en de Verordening inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (EG, nr. 1924/2006). Binnen Europa moeten bedrijven zich conformeren aan de Europese wetgteving. Deze is op dit moment verder ontwikkeld dan de Codex-richtlijnen
[www.codexalimentarius.nl/  & www.codexalimentarius.nl/over-codex/werkwijze ]

5.0 Het bondgenootschap tussen het farmaceutisch kartel en de Duitse regering

‘Duitse regering in de 20ste eeuw’

Op 21 juni 1955 publiceerde The Journal of the American Medical Association voor het eerst een artikel over de mogelijkheid dat antioxiderende vitamines tot de basisbehandeling van aandoeningen aan de hartkransslagader zouden kunnen gaan behoren. In oktober 1955 besloten de belangrijkste faculteiten in Amerika afdelingen voor voedingsgeneeskunden op te zetten, om de toekomstige generaties artsen een basiskennis over de voordelen voor de gezondheid van vitaminse en andere essentiële bouwstoffen te kunnen geven. Een paar maanden later (nov. 1995) besloten de Nationale Instituten voor de Gezondheid [NIH] vele miljoenen subsidie te geven voor onderzoek aan tien belangrijke onderzoeksinstituten in Amerika, om ‘alternatieve’ behandelmethoden te bestuderen, zoals vitaminebehandeling. Dit was het keerpunt, een ommezwaai in het gedachtegoedje van de conventionele geneeskunde.

Nu de farmaceutische industrie – het farma-kartel – beseften dat zij voor het eerst de strijd in de VS hadden verloren om vitamines in geneesmiddelen op recept te veranderen, besloot de farmaceutische industrie zich op internationaal niveau te hergroeperen. In 1995 richtten zij een internationaal farma-kartel op, onder auspiciën van de wereldorganisatie van de Verenigde Naties én de Duitse regering. Zij camoufleerden hun pogingen met de codenaam: ‘Codex Almentarius’.  Het doel van het ‘Codex-kartel’ is niets anders dan een poging de nederlaag die in de VS werd geleden, goed te maken door van vitamines geneesmiddelen te maken die alleen op recept verkrijgbaar zijn – en dit keer voor alle lidstaten van de Verenigde Naties. Wereldwijd dus!

Duitsland wordt vaak de ‘apotheek van de wereld’ genoemd en vele bedrijven in de VS [zoals Merck] komen oorsrponkelijk uit Duitsland. De grootste Duitse farmaceutische reuzen BASF, Bayer en Hoechst hebben dochterondernemingen in meer dan 120 landen. Gedurende de 20e eeuw hebben deze van origine Duitse multinationals een verwoestende invloed gehad op de ontwikkeling in de hele wereld.

 • In de twintiger jaren vormden BASF, Bayer en Hoechst het eerste kartel, IG Farben.
 • In 1932 doneerde IG Farben 4000.000 Mark voor de financiering van Hilter’s verkiezingscampagne. Tijdens de Neurenberg Proces werd gesteld dat er zonder IG Farben géén Tweede wereldoorlog zou zijn geweest!
 • IG Farben nam deel aan het plunderen van landen die waren veroverd door het leger van de nazi’s.
 • IG Farben vestigde de grootste chemische fabriek ter wereld in Auschwitz en maakte daar gebruik van de goedkope arbeidskrachten uit het concentratiekamp. Zyklon-B, het gas dat gebruikt werd om miljoenen slachtoffers in de gaskamers van Auschwitz te vernietigen, werd óók door IG Farben geleverd.
 • Tijdens het Oorlogstribunaal van Neurenberg werden 24 leidinggevende medewerkers van IG Farben veroordeeld voor massamoord, slavernij, plundering en andere misdaden. Rond 1951 waren ze echter allemaal weer op hun post!
 • Het Oorlogstribunaal van Neurenberg deelde IGFarben op in BASF, Bayer en Hoechst. Maar de traditie werd voortgezet: tot de zeventiger jaren waren de voorzitters van de directies van deze drie bedrijven voormalige nazi’s: Carl Wurster (BASF), Curt Hansen (Bayer) en Carl Winnacker (Hoechst).
 • De traditie van het IG Farben werd voortgezet in de vorm van het ‘Verband der Chemischen Industrie’, VCI. VCI is de grootste lobbycentrale van het Duitse farma-kartel.
 • Zelfs de traditie van het in het zadel helpen van slaafse politici werd voortgezet. De Duitse ex-bondskanselier Helmut Hohl; werkt als lobbyist voor het VCI van IG Farben. Met financiële en PR-steun van het kartel werd hij bondskanselier van Duitsland en diende hij de belangen van het internationale ‘Codex’-kartel.
  Van 1959 tot 1969 werkte hij voor VCI. Ze kregen het voor elkaar dat één van hun eigen mensen de hoogste post binnen de overheid bekleedde. Deze voormalige farma-lobbyist stond 16 jaar lang namens het farma-kartel aan het hoofd van ’s werelds derde grote industrienatie en gebruikte zijn positie om in het belang van zijn oude werkgevers de wereldpolitiek te beïnvloeden. Eind juni 1997 hield Dr. Rath een toespraak voor 3400 mensen in Chemnitz in Duitsland waarin hij de onethische plannen (‘de zgn. consumenten bescherming’) en de connecties tussen het ‘Codex’-kartel én de politieke leiders onthulde. Hij noemde zijn betoog ‘het Berlijn tribunaal’! ‘In deze eeuw heeft Duitsland tweemaal een onbeschrijfelijk wereldwijd lijden veroorzaakt. Dit mag geen tweede keer gebeuren’.  Deze toespraak werd onmmiddellijk via het internet verspreid. Bovendien kwamen er audio-en videocasettes van deze toespraak beschikbaar.
  Op 27 september 1998 werd Helmut Kohl met grote meerderheid uit zijn ambt weggestemd, omdat het Duitse volk geen vertrouwen meer in hem had.

Het oprichten van het ‘Codex-kartel is een wanhopige poging van de internationale farmaceutische industrie om op de huidige manier te kunnen blijven bestaan. Als zij deze strijd, net als die in de VS verliezen, dan zullen vitamines over de hele wereld geaccepteerd worden als krachtige, preventieve en therapeutische middelen waar miljarden mensen profijt van kunnen hebben.

6.0 Hoe komt het dat miljoenne mensen nog steeds bereid zijn miljarden dollars te betalen aan het farma-kartel voor medicijnen die niet daadwerkelijk genezen en vaak schadelijk zijn?

‘De farmaceutische industrie is even onmisbaar voor de economie van een land als kanker is voor het menselijk lichaam’

Het antwoord is: deze hele eeuw lang hebben het farma-kartel en een leger van farma-lobbyisten een ingewikkeld netwerk opgebouwd van controle, infiltratie, economische prikkels, omkoping, manipulatie en misleiding [1].

 • Manipulatie van onderzoek, zodat synthetische medicijnen als ‘geneesmiddel’ op de markt worden gebracht in plaats van natuurlijke behandelmethoden.
 • Misleiding door vele miljoenen kostende advertentiecampagnes voor farmaceutische geneesmiddelen die de mensen opzettelijk misleiden over de effecten en risico’s van medicijnen en over de onethische aard van de farma-industrie.
 • Reglementering door diensten die voorschriften bepalen en wetgeving onder druk van een farma-lobby, waardoor het niet toegestaan is aan vitamines en andere natuurlijke middelen een genezende werking toe te schrijven.
 • Voorschrijven van ‘medicijnen’ door artsen die niets hebben geleerd over voedingsgeneeskunde en welke financieel voordeel hebben van het voorschrijven van farmaceutische geneesmiddelen maar niet van de natuurlijke methoden.

In de toekomst kan geen enkel land het zich permitteren de economie te belasten met een farma-industrie die groeit als een kankergezwel en waarbij de bevolking, ondernemingen en publieke sector zuchten onder de explosief stijgende ziektekosten voor medicijnen die niet genezen! Een nieuwe richting in de gezondheidszorg is dan ook gebaseerd op een verbeterde, onafhankelijke kennis en deelname van iedereen. Want een fundamentele gezondheidssysteem is dan voor iedereen begrijpelijk, mogelijk én betaalbaar. De nieuwe richting in de gezondheidszorg richt zich dan ook op de zgn. eerstelijnsgezondheidszorg. [Nieuwsbrief ‘Psychiatrie en Pseudowetenschappen’ – deel II] Het wordt nu eens tijd om een nieuwe tijdperk van menselijke gezondheid in te luiden!

[1] Boek ‘Waarom dieren geen hartinfatct krijgen’, Dr. Matthis Rath

7.0 Medisch inschattingsfout
‘Een nieuw paradigma nodig!’
‘Een koppige denkfout binnen de geneeskunde’

Het waarom vernieuwende medische inzichten stagneren?

Wij, het menslijke lichaam – bestaan ongeveer uit 75% water en 25% uit vaste stof.

Bijna alle geneeskundige onderzoeken zijn gebaseerd op één scheikundig inzicht. Het scheikundig inzicht in het menselijk lichaam heeft zich bijna volledig geconcentreerd op de gedetailleerde samenstelling van de moleculen in het lichaam en de minieme veranderingen in de hoeveelheid van de vaste stoffen in het lichaam. Op die manier werd er in de afgelopen eeuw een chemisch-farmaceutische beeld van het menselijk lichaam gevormd, hetgeen de ontwikkeling van het medisch-industrieel systeem tot gevolg had!
‘We hebben door dit verkeerde denkmodel een kans voor de geneesmiddelenindustrie gecreëerd om het huidige systeem van ‘ziektezorg’ in het leven te roepen en te laten gedijen’. Het huidige ‘ziektezorgsysteem’ overleeft en bloeit wanneer mensen continu ziek zijn. Dat is wat er nú aan de hand is!

De gevestigde geneeskunde én de geldverstrekkers zullen echt niet uit zichzelf de farmaceutische geneeskunde de rug toekeren. Ze willen eenvoudigweg niet dat ‘natuurlijk, goedkope’ oplossingen voor gezondheidproblemen van de samenleving vrij baan krijgen en het publiek bereiken. Zij zullen er alles aan doen om ‘ongewenste informatie en gegevensstroom’ uit te bannen. De gevestigde wetenschap zal ten kosten van alles met onherkenbare verklaringsmodellen komen, in de hoop dat men – het grote publiek – slikt wat er in een laboratoriumsituatie is gecreëerd. En de media blijft ‘hen’ blindelings en slaafs volgen zonder zelfs de ontelbare tegenargumenten te willen controleren of zelfs kenbaar te willen maken!

Een bekende reclame-slogan is: ‘De grootste leugen wordt een waarheid, als je het maar vaak genoeg herhaalt!’ [Hermann Göring]

8.0 Alledaagse (gezondheids-)problemen worden niet veroorzaakt door de hersenen

‘De hersenen – de geest, het bewuste; het creatieve bewustzijn?’

Het huidige wetenschappelijk (genezend)concept – het chemisch-farmaceutische beeld van het menselijk lichaam – heeft ons dus op een dood spoor gezet. De oplossing van de huidige gezondheidsproblemen van de samenleving kan alleen maar gerealiseerd worden, indien er een fundamentele verandering van paradigma’s in de medische wetenschap wordt bewerkstelligd. En één van die nieuwste, meest essentiële vernieuwende inzichten zou moeten zijn, dat wij ons nú een moeten gaan realiseren dat wij energiewezens zijn; wij – jij en ik – zijn een ‘energieklont’ die uit een ziel, een geest en een lichaam bestaat én niet alleen een ‘vleesklomp met een geest!’ Niet een ‘vleesklomp’ die automatisch maar medicijnen slikt in de hoop beter te worden! Een ‘vleesklomp’ – een zombie – waarvan professor Wilhelm Wundt [1] in 1879 verklaarde, dat de gedachten van de mens, zijn persoonlijkheid en zijn gedrag, niets meer dan chemische reacties in de hersenen zijn! Volgens zijn visie zou je niets anders dan een menselijke robot zijn!

De mens is dus veel méér dan zijn lichaam! De mens heeft namelijk een spiritueel bewustzijn, te weten zijn innerlijke zelf; een ziel. De mens is geen ‘vleesklomp’; een zielloos organisme! De mens is een drieledig energiewezen, bestaande uit een ziel, een geest en een fysiek lichaam. De mens is dus een uniek energiewezen met drie kenmerkende karakteristieken; een ziel, een geest en een lichaam. Een menselijke ziel is één van de drie aspecten van je wezen, waarbij het kenmerkende van een ziel is dat zij groter is dan het lichaam. De ziel omhult én doordringt het hele fysieke lichaam met haar goddelijke energieën. De ziel is wat je bij elkaar houdt; de levensenergie die in en om alle fysieke dingen heen bestaat! De ziel is de essentie die een persoon juist levend maakt; niet de fysieke lichaam of de geest!

Je bent een drieledig wezen, dat uit een lichaam, het verstand (ook wel geest genoemd, niet te verwarren met de breinmassa) en een zuivere geest (ook wel ziel  genaamd) bestaat. Dát is wat jij bent!; jij en ik, iedereen!

[1] Wundt’s defintie van de mens als een zielloos organisme (‘de wetenschap zonder ziel’)  heeft uiteindelijk geleid tot de hedendaagse psychiatrie!

9.0 Wij zijn energiewezen
‘Een nieuw paradigma nodig!’
‘Alle ziekten worden gecreëerd door de geest!’ ‘Wij zijn Mentale Melaatsen’

De allergrootste en de meest hardnekkig misvatting die ooit in de medische wereld is gecreëerd – een chemisch-farmaceutisch denkmodel – maar blijft circuleren, is wel de fatale gedachte dat wij mensen zijn die louter bestaan uit een lichaam én een geest. Dat alle fysieke en geestelijke reacties veroorzaakt worden door een chemische reactie in de hersenen. Maar wat men zich tot nu toe niet bewust is, dat er wel degelijk een groot fundamenteel onderscheid te maken is tussen een geest én een ziel! En dat zowel de ziel als de geest een zeer grote invloed uitoefenen op álle ziektebeelden. Ja wel, alle ziektebeelden. Mijn opvatting omtrent alle ziektenbeelden is; ‘Alle ziekten worden in eerste instantie door de geest gecreëerd!!’
Én juist dit essentiële thema van ‘ziel en geest’ wordt volkomen ter zijde geschoven door de (‘alwetende’) wetenschap en wel om de reden dat dit ‘onbekend terrein’ is. En zodra iets niet bewezen kan worden, dan wordt dit kortweg afgedaan met ‘onzin’. Denk maar eens aan de werking van homeopathie. Of de wetenschappelijke visie over een elektromagnetische energieveld of aura-veld, dat ieder levend wezen in en om zich heen ‘draagt’.

Echter, zij die daadwerkelijk veranderingen willen bewerkstelligen in de gezondheidszorg – gevrijwaard willen zijn van bijvoorbeeld geestelijke ziektebeeld zoals schizofrenie, stemmen in het hoofd, psychoses, e.d. – kunnen zich beter gaan verdiepen in de werkeljke samenhang tussen ziel , geest en lichaam. Waarbij de kennis over ‘wat is een ziel’ (onderbewuste of super-bewuste) en ‘wat is een geest’ (het bewuste) in relatie tot het fysieke lichaam fundamenteel is!
Dit nieuwe inzicht – dit nieuwe paradigma – zal uiteindelijk leiden tot een nieuw complementair behandelingsmethode; een nieuwe toekomstige geneeswijze. Zonder deze fundamentele kennis van begrippen ziel en geest zullen we de eerst komende vijftig jaar blijven aanmodderen met onze gezondheidszorg; met al onze ziekten! Maar tot nu toe is gebleken, dat de huidige geneeswetenschap en de (over)heersen chemische-farmaceutische industrie zal zich hoe dan ook vast blijven klampen aan de ‘oude wetenschap’. Ter herinnering de uistpraak van hoogleraar Rene Kahn: ‘Behalve in het geval van ernstige depressie moet je eigenlijk zeggen, dat we géén stap verder zijn gekomen’.

10.0  Je lichaam ‘leest de geest’
‘In de genenshow ben jij de regisseur’

Natuurlijk we weten allemaal, dat er bepaalde factoren zijn in iemands  leven die groot verschil maken voor zijn of haar gezondheid en levensduur. Zo dragen een dieet dat rijk is aan groenten en fruit, dagelijkse aerobic lichaamsbewegingen en niet roken en niet te veel alcohol drinken allemaal bij aan het bereiken van een hoge leeftijd. Dit zijn gedragingen die voor iedereen zichtbaar zijn. Metafysische factoren zijn niet zichtbaar, zoals bewust en intentioneel leven (tot uiting komen in onze overtuigingen, gevoelens, gebeden, geesteshouding en ons optreden tegenover anderen), maar ze vervullen een zeer belangrijke rol in de epigenetische controle van onze gezenen én dus oefenen ze een zeer grote invloed op onze gezondheid uit!
Dr. Gall Ironson – hooogleraar psychologie en psychiatrie – wijst bijvoorbeeld op een correlatie tussen onze gezondheid én onze overtuigingen [1]. Ze heeft bewezen, dat er wel degelijk een verband bestaat tussen bepaalde overtuigingen en specifieke veranderingen in het immuunsysteem. Gedurende 4 jaar mat dr. Ironson diverse indicatoren van de gezondheidstoestand van HIV-patiënten. Eén van die indicatoren was hun viraal gehalte – de hoeveelheid aidsvirus in een bloedmonster. Ook telde zij de concentratie  van de zgn. positieve T-lymfocyten (CD4-cellen), witte bloedcellen die verantwoordelijk zijn voor het onschadeljk maken van lichaamsvreemde micro-organismen. Uit dit onderzoek bleek een enorm sterke associaties tussen overtuigingen (je spiritualiteit) en de progressie van HIV’s (je biochemie) te bestaan!

Biochemisch gesproken is je lichaam niet instaat het verschil te registreren tussen de chemische stoffen die in je lichaam vrijkomen vanwege een objectief gevaar – als iemand met een pistool  op je afkomt rennnen – of vanwege een subjectief gevaar, zoals de woede uitbarsting van je baas, je buurvrouw of je partner. Wat je lichaam betreft, zijn de biochemische en genetische effecten hetzelfde. Je lichaam kan niet bepalen of de ene ervaring een fysieke realiteit is, en de andere slechts het rondmalen van een abstract idee in je geest (het bewuste). Ze creëeren allebei een chemische omgeving rondom je cellen die massa’s signalen op je genen afvuurt. En vergeet niet, dat er diverse categorieën van genen zijn die de eiwitten activeren welke verband houden met bijvoorbeeld stress!

Besef dus, dat er maar heel weinig processen in het menselijk lichaam die door één enkel gen wordt gestart of gestopt! In de meeste gevallen komen daar veel genen aan te pas. Het is een misvattting, dat er één gen is voor dit, één gen voor dat! En al die genen die onze gezondheid positief kunnen beïnvloeden worden juist door ons bewustzijn geactiveerd; de geest! En  …. nu gaan we juist door middel van ‘drugs’ het gesignaleerde gezondheidsprobleem proberen te ‘bestrijden’. Juist hierdoor vernietigen we de wils- of geestkracht – de geestesactiviteit, die een sterke energieband met het innerlijke Zelf onderhoudt. We ‘vervlakken’ de geest, waardoor de ziel niet meer in staat is te communiceren met de geest! De ziel – je innerljke Zelf – wordt buitenspel gezet wat uiteindelijk kan inhouden, dat de ziel ‘vertrekt’ uit haar fysieke verschijningsvorm! De essentie die de persoon zo levend maakt, is dán verdwenen! ‘We zijn dan aan het ‘zombiëren’.

[1] Overtuiging = Ieder(e) leidende principe, uitspraak of geloof of passie die/ dat betekenis of richting in het leven kan geven; overtuiging kun je beschouwen als voorgevormde benaderingen van waarnemingen die onze communicatie met onszelf op een constitente manier ‘filteren’. [Nieuwsbrief ‘Overtuigingen, aug. 2009]

11.0 Epigenetica
‘Overtuigingen’

Het heeft de wetenschap veel tijd gekost om te ontdekken dat zoiets immaterieels als een overtuiging zo’n grote invloed kan uitoefenen op de veranderingen in onze lichaamscellen! Uit talrijke onderzoeken is nu gebleken, dat vrijwel elk biologisch proces hand in hand gaat met elektromagnetische veranderingen; veranderingen in energie-frequenties! Met deze wetenschap hebben we de balans van onze gezondheid in eigen hand, want alles wat je denkt, voelt én gelooft verandert van moment tot moment je genexpressie én de chemische samenstelling van je lichaam.

Beïnvloeding van onze genen

Maar wij zijn energiewezens die zowel uit materie als uit energie bestaan. Alle leven is doortrokken van elektromagnetisme; van elektromagnetische energievelden of aura’s. Onderzoekers komen steeds meer aan de weet over het proces dat genen [1] aan – en uitzet én door welke invloeden dat gebeurt. Eén van de factoren die invloed hebben op welke genen actief zijn, is bijvoorbeeld onze ervaring, onze omgeving, onze gedachten en gevoelens of onze voedingsgewoonten. We nemen feiten en ervaringen in ons op en kennen er betekenissen aan toe. Welke betekennis we er mentaal of spirtiueel aan toekennen, is vaak even belangrijk voor de activering van genen als de feiten op zich. Met als gevolg dat onze gedachten (=de geest!) sets van genen aan- of uitzetten.

Onze emoties en gedragingen beïnvloeden de (innerlijke) structuur van onze hersenen door het creëren van neurale circuits die bestaande patronen versterken of nieuwe doen ontstaan, te bevorderen. Net zoals we weten verbreden, omdat de verkeersstroom dichter is geworden, neemt het aantal neuronen dat ons lichaam nodig heeft voor het verwerken van de ‘dichtere’ informatiestroom vanwege een intensivering van ons denken over een onderwerp, sterk toe. Net zoals onze spieren  in omvang toenemen naarmate we meer fysieke inspanning leveren. Op deze manier vergroten de gedachten (informatiestroom=energievorm) die we denken de informatiestroom langs de neurale snelwegen. Met als gevolg ‘Alles wat je gelooft of denkt, wordt biologie’, in onze hormoonstelsel, neurale netwerken, genetiche sets en elektromagnetische systemen, compleet met de complexe wisselwerking daartussen.

Door zelf je overtuigingen, je gevoelens en anderen epigenetische invloeden die je gezondheid bevorderen te kiezen, kun je een virtuele genetische gezondheidscyclus creëren. In deze gezondheidscyclus kiezen we steeds voor positieve overtuigingen, gebeden en visualistaties die ten goede komen aan onze gezondheid. Zo zorgen we bewust, dat er goede signalen naar onze cellen en genen gaan. Zulke signalen verminderen stress en zijn bevordelijk voor de synthese van heilzame hormonen als DHEA [2] en duizenden andere stoffen die onze gezondheid ten goede komen.
Praat positief tegen jezelf (autosuggesties of affirmaties), positieve overtuigingen , een positieve geesteshouding, bidden, mediteren en menslievende activiteiten voegen de ene baksteen na de andere toe aan de goede kant van de evenwichtsbalans.

[1] Genen spelen de hoopfdrol in de erfelijkheid. Zij bevatten de informatie voor alle erfelijke eigenschappen. Een gen is een stukje DNA. Genen liggen verspreid op de chromonsomen. In normale gevallen draagt een RNA-molecuul de informatie van één gen.
[2] DHEA = Dehydro-epidrosteron, een hormoon dat een rol speelt bij veel heilzame lichaamsfuncties en een lang leven.

12.0 SLot

Het denkbeeld om bepaalde ziekten ongeneeslijk te noemen is één van de grootste fouten die de hedendaagse mens – de farmaceutisch-medische wereld –  begaat. Eigenlijk betekent het dat hij géén middelen bezit om die ziekten te genezen en ze daarom ongeneeslijk noemt. Maar door een bepaalde ziekte ongeneeslijk te noemen, maakt hij de patiënt hopeloos – niet alleen t.a.v. de hulp van Boven. Weet, dat ziekte volgens de Soefi´s een lichamelijke of mentale disharmonie is; beide werken op elkaar in. Dat (bijna) alle ziekten worden gecreëerd door de geest (het bewuste; het cel-geheugen, niet de hersenen, niet de brienmassa, niet het hogere of innerlijke Zelf)!

Maar, helaas de chemische-farmaceutische industrieën blijven hameren op thema’s die de mensheid ervan moet overtuigen dat het innnemen, het (langdurig) gebruiken en behandelen met geneesmiddelen levensreddend zou zijn! ‘Geneesmiddelen verhelpen, vertragen, of voorkomen verergering van klachten. Daarmee kunnen ziekenhuisopname uitgesteld en zelfs vermeden worden. Ook economisch gezien leveren geneesmiddelen een belangrijke bijdrage aan de samenleving’, zijn de bekende farma-slogans.
Maar door de intense lobbypraktijken van de chemische-farmaceutische industrie blijft de Nederlandse regering – de Europese Unie – zich krampachtig vastklampen aan een sterk verouderd zorgsysteem en stellen rigoureuze beslissingen voordurend uit. Het ‘oude’ gezondheidszorgsysteem wordt gehandhaafd, dat geen tot weinig (gezondheids-) resultaten boekt en uiteindelijk miljarden per jaar kost.

Maar door het gedicteerde farmaceutische ‘beleid’ (onethische plannen) bent jij al ‘intensieve medicijngebruiker’ in werkelijkheid terecht gekomen in een chemische tredmolen en je verzandt als energiewezen in een beerput van obstakels en valkuilen, waarin het je onmogelijk wordt gemaakt om vrij te kunnen kiezen voor alternatieve en/ of complementaire oplossingen. Je energetische energiesysteeem –  het chakra- en aurasysteem – wordt vernietigd, wat uiteindelijk leidt tot een breuk in de essentiële verbinding tussen, ziel, geest en lichaam, tussen de verbinding met Boven; met de Goddelijke Kosmische Levensenergie (Prana, Chi). De mens gaat uiteindelijk zombieren; de geest (niet de ziel) wordt door intensief gebruik van medicamenten als het ware ‘vervlakt’. De spirit – de essentie van de mens – om te willen genezen is dan verdwenen.

We hebben door een verkeerde farmaceutische-chemisch denkmodel een kans voor de geneesmiddelenindustire gecreëerd om het huidige systeem van ‘ziektezorg’ in het leven te roepen en te laten gedijen. Het huidige ‘ziektezorgsysteem’ overleeft en bloeit wanneer mensen continu ziek zijn. Dat is wat er nú aan de hand is.

‘De theorie dat geestelijke stoornissen een gevolg zijn van een chemische onevenwichtigheid in de hersennen, is nog nooit bewezen!’

Geneeskundige behandelingen zouden beoordeeld moeten worden op de mate waarin ze mensen beter, sterker en meer verantwoordelijk maken en hun geestelijk welzijn vergroten. Maar wat blijkt uit vele onderzoeken, dat het alleen maar verstrekken van ‘drugs’ de gezondheidsproblemen niet worden opgelost. Als de werking van de ‘drugs’ afneemt, blijft het probleem er nog te zijn. Met andere woorden de huidige geneeskunde biedt géén concrete, uiteindelijke oplossing van onze hedendaagse gezondheidsproblemen

12.1 Toekomst visie

Mijn opdracht is deze ‘farma-schurken’ en u wakker te schudden! Want …..de ziel heeft zorg nodig!

Het moderne wetenschappelijk onderzoek is als de ‘tellen’-filosofi, waarin de materiële elementen worden ganalyseerd. Tot op zekere hoogte zijn de geleerden niets anders dan ‘tel’-filosofen, omdat ze de stoffelijke elementen tellen en analyseren; dit is land, dat is water, dit is lucht, dat is zonlicht, dit is vuur. Ze kunnen ook de geest, de intelligentie en het ego (het bewuste) nog ‘analyseren’. Maar verder dan het ego gaat het niet.
Toch zegt God dat er nog meer is dan het ego en dat is de levenskracht, de ziel. Dat is iets wat de geleerden niet weten of willen aanvaarden. Ze denken dat het leven gewoon een combinatie van materiële elementen is. Daarom is de wereld van de wetenschap op de onjuiste veronderstelling gebaseerd, namelijk dat het leven uit de materie voortkomt!
We kunnen ons niet neerleggen bij zo’n onzinnigge theorie (een chemische-farmaceutisch denkmodel), want het ware leven – het levensproces – komt niet voort uit de materie. De materie komt voort uit het leven! Dat is geen theorie, maar een feit. De materiële energie kan niet functioneren zonder hulp van de geestelijke energie. Materiële elementen worden niet uit zichzelf geschapen; de scheppende kracht is de ziel. We kunnen weliswaar iets van materie proberen te maken, maar de materie schept niets uit zichzelf. Waterstof en zuurstof komen alleen samen als de Hogere Energie ze daartoe aanzet. Zo kan ook de stoffelijke energie niet werken zonder tussenkomst van de Hogere Energie. Achter deze schitterende kosmische openbaring schuilt de leiding van een Hogere Energie.

De onwetende wetenschap gaat uit van een onjuiste theorie, en daarom zitten al haar conclusies er naast en moeten de mensen daaronder lijden. Pas als we al deze verkeerde theorieën weerlegd zijn, dan kunnen de mensen gezond én gelukking worden. Daarom moeten we de geleerden de handschoen toewerpen en ze ‘verslaan’. Anders misleiden ze de hele samenleving met hún (chemisch-farmaceutische) overtuigingen!

‘De strijd tegen het farmaceutisch kartel is begonnen!’

Hans Zevenboom
Bron: http://www.millennium-visie.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=225:geneeskracht&catid=36:nieuwsbrieven&Itemid=60

 

Het is een lange tekst, maar wel leerzaam, zeker vanaf punt 8 dat me heeft toe gezet om te delen.

Smaragd


Deze steen is verbonden met Aartsengel Rafaël en de smaragdgroene straal van genezing.

Geen andere edelsteen trekt zo’n krachtige genezende energie aan. Al duizende jaren wordt deze steen gewaardeerd en hij is doordrenkt van mystieke kennis. Het is een steen voor inspiratie en eindeloos geduld. Het is een levensbevestigende steen met grote integriteit die ook bekend stat als de steen van succesvolle liefde. Hij versterkt eenheid, onvoorwaardelijke liefde en partnerschap en bevordert vriendschap. Hij opent het hartchakra en heeft een kalmerend effect op de emoties. Deze steen zorgt voor fysiek, emotioneel en geestelijk evenwicht. Hij elimineert negativiteit en zet aan tot positeive daden. Smaragd vergroot geestelijke vermogens, maakt helderziendheid mogelijk en stimuleert het verzamelen van wijsheden die afkomstig zijn van de geestelijke niveaus. Traditioneel werd van smaragd gezegd dat het beschermde tegen betoveringen van magiërs en dat het de toekomst kon voorspellen. Smaragd zorgt voor een sterk karakter om de tegenslagen van het leven het hoofd te kunnen bieden. Het is een steen die herstelwerk verricht en negatieve emoties kan genezen. Hij vergroot het vermogen om ten volle van het leven te genieten en is nuttig bij aanvallen van claustrofobie. Hij biedt geestelijke helderheid, versterkt het geheugen, inspireert tot diepe innerlijke kennis en verbreedt de visie. Deze steen van wijsheid bevordert waarheid en onderscheidingsvermogen en laat iemand vloeiend en welluidend spreken. Hij helpt boven tafel te krijgen wat onbewust al bekend is. Hij bevordert herstel na een infectieziekte. Hij is goed voor neusbijholten, longen, hart, ruggengraat en spieren en verzacht de ogen. Smaragd heeft een ontgiftende werking op de lever, verlicht reumatiek en diabetes. Om de hals gedragen zou hij ook epilepsie afweren. De groene uitstraling kan helpten bij de genezing van kwaadaardige ziekten.

Bron: http://www.lichtpuntjekristallen.nl/smaragd/

Zeven stappen naar gezondheid


Zeven stappen naar gezondheid

Wat we kunnen leren van mensen die genezen zijn van terminale ziekten

Door Tom Monte

Tom Monte (USA, www.TomMonte.com), onze gastleraar op het komende Nazomerweekend, is een van de meest bekende en ervaren macrobiotische leraren en consultanten van deze tijd. Ook als (co-) auteur heeft hij zijn sporen verdiend. Hij heeft inmiddels tientallen boeken op zijn naam staan, waaronder Recalled by life (met Dr. Sattilaro), Reading the Body, the Book of Oriental Diagnosis (met Wataru Ohashi), The Way of Hope, Michio Kushi’s Anti-Aids Program, Handbook Jin Shin Jyutsu (met Alice Burmeister), The Complete Guide to Natural Healing en World Medicine: The East West Guide to Healing Your Body. Daarnaast publiceerde hij honderden artikelen over gezondheid, voeding, macrobiotiek, anatomie, oosterse geneeskunst en milieu.

Ter introductie onderstaand artikel over zijn programma Zeven stappen naar Gezondheid, eerder verschenen in Netelblad, een uitgave van het Oost West Centrum in België. Na het Nazomerweekend in Laren-Gld geeft Tom Monte een training in Orval, getiteld Understanding the Llife Cycles, van 4-6 november. En voorafgaand, op de vrijdagavond 28 oktober, geeft hij een lezing in het Oost West Centrum in Rotterdam.

De laatste zes jaar heb ik geschreven over mensen die genezen zijn van ernstige ziekten zoals kanker, hartziekten, diabetes en zwaarlijvigheid. Vrijwel al deze mensen waren door de artsen als “terminaal” gediagnosticeerd, dat wil zeggen dat er weinig of geen hoop op genezing was. Ondanks deze onheilspellende uitspraken werden deze opmerkelijke mensen niet alleen weer gezond, maar ze maakten door dit proces ook hun leven in alle opzichten waardevoller. Het was alsof ze, door het mysterie van hun ziekte op te lossen, er in slaagden meer bevrediging te vinden in andere aspecten van hun leven.

Wie enig inzicht heeft in de relatie tussen geest en lichaam, zal dit niet vreemd in de oren klinken. Lang voor een tumor of een hartconditie acuut blijkt, zijn er vaak belangrijke signalen die erop wijzen dat er iets de totaal verkeerde kant op gaat in het leven van die persoon. Deze tekens kunnen zichtbaar worden in relaties, op professioneel vlak of op een ander gebied dat op het eerste gezicht niet in verband staat met gezondheid.

Norman Cousins bestudeerde de verhalen van mensen die genezen waren van ernstige ziekten en constateerde dat ze allemaal een soort crisis doorgemaakt hadden vlak vóór de diagnose van hun ziekte. Uit studies blijkt dat de meest voorkomende emotionele toestand vóór de diagnose van kanker een gevoel van wanhoop is. Kort gezegd, het ziekteproces is een aaneenschakeling van gebeurtenissen die uiteindelijk naar een fysisch symptoom leiden.

Op dezelfde manier is het genezingsproces het resultaat van belangrijke veranderingen in instelling, relaties en dagelijkse gewoonten. Al die veranderingen samen scheppen de voorwaarden voor een betere gezondheid.

De reguliere geneeskunde behandelt ziekte gewoonlijk vanuit het standpunt van symptomen en vergeet dat er gedurende lange tijd een reeks omstandigheden aan vooraf gingen die naar de uiteindelijke toestand geleid hebben. In die zienswijze komt nu echter verandering, vooral omdat er steeds meer bewijzen zijn dat voeding en levenswijze invloed hebben op ziekte, en omdat steeds meer mensen dankzij voeding en leefwijze genezen.

Ik heb kunnen vaststellen dat de mensen die genezen zijn van zogenaamde “ongeneeslijke” ziekten gemeenschappelijke kenmerken hebben. De mensen over wie ik gesproken heb zijn allemaal heel verschillend van elkaar, maar toch gebruikten ze gelijkaardige methodes om weer gezond te worden. Een van de belangrijkste methodes was het gebruik van voeding en instelling als therapeutisch middel. Sommigen combineerden deze benaderingen met conventionele medische behandelingen.

Hier volgen de zeven algemene kenmerken die in elk van de gevallen terug te vinden waren. Er zijn andere belangrijke elementen in het genezingproces die hier niet opgenomen worden. Bovendien is geen enkele van deze stappen bedoeld om advies van een ervaren consulent of medisch specialist te vervangen. Dit zijn zeven stappen die belangrijk waren voor de mensen die genezen zijn.

Stap 1: Nederigheid

Elke ziekte vernedert ons, of het nu gaat om een gewone verkoudheid of om een ernstige ziekte. Als we plat op onze rug liggen, ervaren we dikwijls dat onze prioriteiten veranderen. De druk van carrière, ambitie en ego maken plaats voor de zorg en de affectie van ons gezin en de van de mensen van wie we houden. Zij die genezen gebruiken deze periode voor zelfreflectie en het stellen van prioriteiten die hun leven meer inhoud geven. Velen die gefixeerd waren op een carrière, erkennen nu ze geconfronteerd worden met hun eigen sterfelijkheid, hun beperkingen. Ze zien deze periode als een gelegenheid om hun blik te verruimen. In plaats van een beperkt aantal doelstellingen of verlangens na te streven, richten ze zich op een doel dat sociale relaties en de schoonheid van de natuur centraal stelt en een grotere waardering toont voor het hier-en-nu.

De tijd vertraagt, de angst neemt af. Men maakt zich minder zorgen om de prestaties en de druk van morgen en probeert meer op dit moment bevrediging te vinden. Dit is een belangrijke stap in het genezingsproces. Onderzoeken tonen aan dat mensen die gedreven worden door ambitie, doelstellingen en prestaties, meer vatbaar zijn voor ziekte dan mensen die meer belang hechten aan harmonieuze relaties. Een gezonde ambitie en het nastreven van doelstellingen vormen natuurlijk op zich geen probleem. Ambitie, doelstellingen en dromen zijn zelfs levensbelangrijk.

Gezondheidsproblemen ontstaan pas wanneer een bepaald aspect van het leven alle andere domineert. Dat dominerende aspect hoeft niet noodzakelijk iets te maken te hebben met overdreven ambitie. Door de vernedering van het ziek zijn en door het genezingsproces komen we in aanraking met delen van ons leven die we verwaarloosd hebben. Vreemd genoeg is het door aandacht te geven aan deze verwaarloosde gebieden dat de persoon weer evenwicht brengt in zijn leven. Het zijn net die dingen die we vóór onze ziekte als onbelangrijk beschouwden, die fundamenteel worden voor het genezingsproces. Hoe dikwijls hebben we personen die een bijna-doodervaring gehad hebben, niet horen vertellen hoe zeer ze ineens een zonsopgang, de aanraking van een kind, of een vogel in zijn vlucht konden waarderen? Nederigheid leidt tot dankbaarheid voor die dingen die voordien onopgemerkt bleven. Deze verandering verrijkt het leven van de persoon en tegelijkertijd helpt ze hem om stress en verzwakkende invloeden uit de weg te gaan.

Stap 2: Eigen verantwoordelijkheid voor ziekte en genezing

Bijna iedereen waarover ik geschreven heb, had van de artsen weinig hoopgevende vooruitzichten op herstel meegekregen. Sommigen kregen te horen dat ze nog slechts een paar maanden of jaren te leven hadden. Zij die beter werden kwamen de schokkerende effecten van dergelijke uitspraken te boven en werden er zelfs sterker door. In plaats van het oordeel van een buitenstaander te aanvaarden, beslisten ze volgens hun eigen oordeel te leven. Ze deden geen beroep meer op anderen om hen te genezen en gingen op zoek naar informatie die ze zelf konden gebruiken om weer gezond te worden. Zo kwamen ze automatisch buiten het domein van de reguliere geneeskunde, omdat de arts, als vertegenwoordiger van de wetenschap, hen al had meegedeeld dat de geneeskunde niets voor hun ziekte kon doen.

Zodra mensen bevrijd zijn van de arts-patiënt relatie, nemen ze een meer volwassen en verantwoordelijke houding aan tegenover zichzelf en hun ziekte. Ze beginnen na te denken over hun eigen gedrag en hoe dat in de eerste plaats tot hun ziekte geleid kan hebben. Ze zoeken naar aanwijzingen voor het ontstaan van hun ziekte. Dit is de eerste stap naar het bewust omgaan met een probleem. Dr. O. Carl Simonton, een pionier in het gebruik van positieve visualisatietechnieken bij de behandeling van kanker, toonde aan dat kankerpatiënten die een positieve kijk op het leven en op hun genezingsproces hebben, gemiddeld twaalf maanden langer leven dan zij die zich machteloos voelen en berusten in hun noodlot.

Impliciet in het idee van verantwoordelijkheid nemen is dat en niet langer het gevoel heeft een slachtoffer te zijn.

De slachtoffermentaliteit kweekt berusting. Verantwoordelijkheid nemen voor zijn genezing heeft als gevolg dat men zijn krachten gaat bundelen.

De slachtoffermentaliteit kweekt berusting. Verantwoordelijkheid nemen voor zijn genezing heeft als gevolg dat men zijn krachten gaat bundelen. Men besluit te vechten en begint gebruik te maken van alle middelen die beschikbaar zijn om de ziekte te bestrijden.

Stap 3: Ontdekken van aangepaste voeding

Wanneer men zijn verantwoordelijkheid aanvaardt voor het ontstaan en de genezing van ziekte, moet men op zoek gaan naar de praktische middelen om zijn gezondheid te herstellen. Positieve gevoelens, hoewel op zich van onschatbare waarde, zijn niet voldoende. Er zijn veel goede methodes, maar het meest krachtige instrument dat ik bij alle mensen ben tegengekomen, is voeding. De voeding die gewoonlijk de beste resultaten geeft, is gebaseerd op volle granen, groenten, peulvruchten, zeegroenten, fruit en kleine hoeveelheden dierlijk voedsel met een laag vetgehalte, zoals vis en gevogelte.

Er zijn twee diëten die binnen deze algemene richtlijnen vallen en de meest diepgaande invloed hebben op onze gezondheid: het macrobiotische en het Pritikin dieet.

Het Pritikin dieet is volledig gebaseerd op moderne wetenschappelijke gegevens en de bedoeling ervan is ziekten van hart en bloedvaten (nummer één van dodelijke ziekten), diabetes en jicht te behandelen.

Macrobiotiek is een moderne toepassing van voedings- en filosofische principes die bij duizenden jaren oude culturen terug te vinden te zijn. Onze voorouders beschikten niet over scheikundige geneesmiddelen en moderne technologie; ze gebruikten voedsel, kruiden en natuurlijke geneesmiddelen om gezond te blijven. De filosoof George Ohsawa herontdekte deze principes in de twintigste eeuw en gaf ze praktische toepassingen in het systeem dat hij macrobiotiek noemde. De bedoeling van macrobiotiek lag meer op het vlak van persoonlijke ontwikkeling (wat men daar ook onder mocht verstaan), van een bepaalde ziekte genezen of helderheid en een juist oordeel ontwikkelen.

Er zijn veel redenen waarom deze diëten zo’n krachtige invloed hebben op onze gezondheid, maar een van de belangrijkste is de opvallende afwezigheid van vet in de voeding. Waar in het gewone Amerikaanse dieet bijna de helft van de calorieën door vet aangebracht worden, zijn in het macrobiotische en Pritikin dieet amper 10-15% van het totaal aantal calorieën uit vet afkomstig. De studies die een dergelijk dieet aanbevelen voor de behandeling van hart- en vaatziekten zijn ontelbaar. Er zijn ook volop bewijzen dat er een verband bestaat tussen het typische Amerikaanse dieet en kanker. Weer andere studies tonen aan dat een macrobiotisch dieet kanker kan voorkomen.

Dor vetrijk voedsel wordt het bloed dikker, of kleveriger, zodat het niet meer in de duizenden kleine haarvaatjes kan stromen die het weefsel in het hele lichaam van zuurstof voorzien en voeden. Zonder zuurstof sterft dit weefsel af. Naarmate dit proces voortschrijdt, verstoppen vetafzettingen de aders en sluiten deze uiteindelijk af van het hart of de hersenen, wat een hartaanval of een beroerte tot gevolg heeft. Een vetrijke voeding brengt het hormonale evenwicht in de war, verhoogt de galzuren in de darmen en bevordert de groei van tumoren.

Een vetarme voeding, rijk aan volle granen en groenten, haalt het vet uit het bloed. Dit verbetert de bloedcirculatie en alle lichaamscellen krijgen meer zuurstof. Een betere circulatie en verhoogde zuurstoftoevoer maken dat we ons vitaler en levendiger voelen. Tegelijk is het lichaam in staat overtollig vet te ontladen dat de aders verstopt en organen verstikt.

Bovendien zijn volle granen en groenten vezelrijk en bijgevolg gemakkelijk verteerbaar. Dit verbetert de werking van het spijsverteringskanaal en het uitscheidingsstelsel.

Volle granen, groenten, peulvruchten en fruit zijn rijk aan meervoudige koolhydraten, die lange-termijn energie en uithoudingsvermogen leveren. Onderzoeken aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben aangetoond dat volle granen de hersenwerking verbeteren en een gevoel van welbevinden geven.

De afwezigheid van vet, kunstmatige ingrediënten en geraffineerd voedsel lijkt het interne milieu te veranderen, zodat de condities die tot het ontstaan van de ziekte geleid hebben en de ziekte in stand hielden, verdwijnen. De lijst van fysische en psychologische weldaden die het gevolg zijn van een goede voeding zijn eindeloos. Ik wil alleen nog zeggen dat terwijl de andere zes stappen die hier vermeld worden gericht zijn op psychologische en emotionele factoren, die alle fysische neveneffecten hebben, voeding het enige, meest praktische middel is dat men kan gebruiken om zijn fysisch lichaam te veranderen, wat op zijn beurt eveneens helpt om emotionele en psychologische condities te transformeren.

Stap 4: De wil om te leven

In zijn boek Space, Time and Medicine (Shambhala, 1982) vermeldt Dr. Larry Dossey een studie uitgevoerd door het Mount Sinai Hospital bij mannen die kort geleden een geliefde verloren hadden. Statistieken hebben allang aangetoond dat mensen die iemand verloren hebben veel hogere sterftecijfers hebben in hun respectieve leeftijdsgroep dan zij die niemand verloren hebben. Dr. Steven Scheifer, die de leiding had bij de Mount Sinai studie, wilde weten welke fysiologische veranderingen plaatsvonden bij degenen die leden onder wat de maatschappij gewoonlijk een “gebroken hart” noemt.

Wat Scheifer en zijn collega’s ontdekten was dat het verlies van een geliefd persoon een dodelijk effect had op het immuun systeem van het lichaam. Bij de personen die gebukt gingen onder de stress van het emotioneel verlies, reageerden een bepaald type witte bloedcel, lymfocyt genoemd, niet meer op de aanwezigheid van een ziekteverwekkende of lichaamsvreemde cel. Scheifer concludeerde dat deze mannen, na de ervaring van zo’n verlies, hun verlangen om te leven opgaven. Wanneer de wil om te leven uitgedoofd was, hield het verdedigingsmechanisme van het lichaam op te functioneren. Een emotionele toestand, zoals verdriet om een gestorven geliefde, had dus een erg fysieke reactie.

Uit andere studies aan Mount Sinai kan men afleiden dat de hypothalamus, een klier die in de hersenen ligt, een enorme invloed heeft op het endocriene en het immuunsysteem. De hypothalamus is heel gevoelig voor emotionele en psychologische condities. Simonton heeft opvallend veel succes gehad met zijn methode om de immuunreactie te activeren door middel van visualisatietechnieken en biofeedback. Studies over biofeedback en meditatie hebben inderdaad allang aangetoond dat bepaalde interne en willekeurige activiteiten in het lichaam gecontroleerd kunnen worden door de geest. Mensen die beter worden zijn in staat de wil om te leven elke dag te vertalen in praktische activiteiten. Deze mensen brengen belangrijke veranderingen aan in voeding, relaties, levensdoelen en de manier waarop zij hun tijd doorbrengen. Elk van deze veranderingen lijkt op zich misschien klein, maar samen hebben ze een enorme impact op de conditie van de persoon.

John Jodziewicz’ weg naar gezondheid was een ongelooflijke odyssee. Toen hij in aanraking kwam met macrobiotiek, wilde hij niets anders dan zijn ziekte overwinnen. Dit was zijn doel, en het overschaduwde al de rest in zijn leven. Om dat het macrobiotische dieet zijn inname van alle geraffineerde voeding, in het bijzonder van suiker, beperkte, had hij dikwijls ontzettend veel zin in zoetigheid. In die periode, vertelde Jodziewicz, nam hij af en toe een paar rozijnen in zijn hand, keek er na, en vroeg zich af of hij die rozijnen echt nodig had. Gewoonlijk was het antwoord nee.

De kwestie is niet dat hij weer ziek geworden zou zijn als hij die rozijnen gegeten had. Het was eerder een bevestiging van zijn verlangen om te genezen en een bewijs dat hij het belang van de dingen kon onderscheiden op basis van het feit of ze zijn doel steunden of niet.

Wanneer hij voelde dat de rozijnen hem hielpen, at hij ze; wanneer hij voelde van niet, at hij ze niet. Zijn verlangen maakte hem niet aan het wankelen. Hij verloor zijn helderheid niet, en hij liet zich niet afleiden van zijn doel. Die afleidingen zijn de vele bekoringen en twijfels waarmee een persoon in die situatie geconfronteerd wordt. Door zijn verlangen kon hij het maximum halen uit elk klein “werktuig” waarover hij beschikte, en daardoor is hij vandaag [1992, PT] nog in leven.

Stap 5: Geloof

“Geloof in je zelf! Heb vertrouwen in je capaciteiten! Zonder een nederig maar redelijk vertrouwen in je eigen krachten kan je niet succesrijk of gelukkig zijn.”

Dit zijn de beginwoorden van Norman Vincent Peale’s grote bestseller, The Power of Positive Thinking, al in 1954 uitgegeven. Ze hebben de tijdloosheid en duurzaamheid van de waarheid, en de flexibiliteit om toegepast te worden op elke poging, inclusief het herstel van ziekte. Scepticisme is een essentieel werktuig om te onderscheiden welke koers men moet kiezen en welke methodes men zal aannemen, maar eens de koers bepaald is, moet het geloof er zijn dat die koers naar het doel leidt. Zonder dit geloof is het voor een persoon onmogelijk om zijn energie volledig aan de taak te wijden. Elke halfslachtige inspanning is vanaf het begin gedoemd te mislukken. Jammer genoeg verwart men geloof dikwijls met koppig vasthouden aan een dogma of een rigide houding. Geloof wordt dikwijls gebruikt als een excuus om niet te veranderen. Dit is niet het soort geloof dat ik gezien heb bij de mensen die genezen zijn. Zij bezitten een geloof dat verwant is aan intuïtie. Intuïtie is het zien van een orde in het leven, een aanvoelen van een geheel. Door zijn intuïtie voelt iemand een zekere affiniteit met een bepaalde richting. Geloof dat gebaseerd is op intuïtie laat een zekere flexibiliteit toe in onze handelingen. Mensen die zo’n geloof hebben staan open voor nieuwe mogelijkheden, omdat ze erop vertrouwen dat hun koers de juiste is. Bijgevolg zijn vooroordelen waar men allang aan vasthield gemakkelijker op te geven.

Vertrouwen, of geloof in een bepaalde therapie, heeft altijd een diepgaand fysiologisch effect. Uit onderzoeken blijkt dat wanneer een persoon een placebo gegeven wordt en hem verteld wordt dat het de pijn zal verlichten, dat gewoonlijk ook werkt. Dit gebeurt niet omdat die persoon zichzelf voor de gek houdt en gaat geloven dat hij minder pijn heeft, maar omdat geloof de hersenen ertoe aanzet morfineachtige stoffen af te scheiden die bekend staan als beta-endorfines. Endorfines hebben krachtige pijnstillende eigenschappen en kunnen een milde euforie of een natuurlijk high gevoel teweegbrengen.

De medische literatuur staat bol van “genezingen” enkel toegeschreven aan placebo’s, of liever geloof. Geloof vormt de basis van alles, van miraculeuze genezingen tot succes in zaken, want geloof maakt het mogelijk onze energie in een bepaalde richting te sturen en volledig mee te werken aan het genezingsproces. Zonder geloof kan er geen betrokkenheid zijn. Zoals Norman Cousins stelt: “Geneesmiddelen zijn niet altijd noodzakelijk. Geloof in je genezing wel.”

Stap 6: Een ondersteunende sociale structuur

In haar boek Biotypes (Time Books, 1980) beschrijft Joan Arehart-Triechel een studie in de stad Roseto, Pennsylvania, waar wetenschappers ontdekten dat de inwoners een lager dan gemiddeld sterftecijfer hadden ten gevolge van hart- en vaatziekten en dat dementie en beroerte er veel minder voorkwamen. Deze gezondheidssymptomen waren er ondanks het feit dat de hoofdzakelijk Italiaanse bevolking een vetrijk voedingspatroon had en een zittend leven leidde. De enige factor die volgens de wetenschappers deze lage ziekte- en sterftecijfers kon verklaren was het feit dat Roseto een goed samenhangende gemeenschap vormde waar iedereen elkaar onmiddellijk te hulp kwam bij problemen. Wanneer iemand een of andere crisis doormaakte, reageerde de rest van de gemeenschap met emotionele, psychologische of financiële steun. De onderzoekers ontdekten dat deze gemeenschapssteun een zeker gevoel van veiligheid en evenwicht verschafte, en de stress en de angst in het leven verminderde.

Deze en andere studies wijzen op een fundamentele menselijke behoefte aan verbondenheid en sociale steun. Deze behoefte bestaat zowel bij gezonde als zieke mensen.

De mens heeft een fundamentele behoefte aan verbondenheid en sociale steun.

Deze behoefte bestaat zowel bij gezonde als zieke mensen.

Uit onderzoek blijkt dat sociale contacten de gezondheid bevorderen, of in elk geval helpen in stand houden. Voor mensen die met een ernstige ziekte te kampen hebben, is sociale steun des te belangrijker. Zonder uitzondering had iedereen die ik ontmoet heb en van een ernstige ziekte genezen was de steun van andere mensen. Of de steun nu kwam van een begrijpende en behulpzame arts, consulent, partner, vriend of een reeks vriendinnen, ze vormde een band met de wereld van leven, gezondheid en herstel. Mensen van wie men houdt geven nieuwe inzichten en nieuwe hoop. Zonder hen zakt de zieke gewoonlijk weg onder het gewicht van zijn of haar eigen angsten. Angst kan dodelijk zijn. Hoewel er een aantal eufemismen voor bestaan (waaronder het meest populaire woord, stress) is angst een van de meest verspreide emotionele toestanden die men tegenwoordig kent. Een van de meest schadelijke ook, trouwens. Studies tonen aan dat langdurige angst leidt tot hormonale onbalans, nierbeschadigingen, hartziekten, verkeerde manier van ademhalen en slechte stoelgang. De steun die men krijgt van vrienden en verwanten in crisisperioden is van onschatbare waarde. Eenzaamheid leidt tot wanhoop en berusting. Liefdevolle ondersteuning leidt tot doorzetting en nieuwe moed. Wanneer een ziek voelt dat men van hem houdt en om hem geeft, helpt dit om verder te gaan met de strijd. Meer nog, liefde heeft een mysterieuze en helende werking op alles wat leeft. In Space Time and Medicine bericht Dossey over een studie die uitgevoerd werd aan de Universiteit van Ohio, waar konijnen een paar maanden gevoed werden me vetrijk voedsel. Na die periode werden de kransslagaders van de konijnen onderzocht om te zien of ze last hadden van atherosclerose, vetafzettingen die de slagaders rond het hart verstoppen. De meeste konijnen hadden inderdaad acute atherosclerose. Maar bij een kleine groep van de dieren kwam de ziekte in veel mindere mate voor – tot 60% minder. De wetenschappers konden niet achterhalen hoe die kleine groep ontsnapt was aan de gevolgen van vetrijk voedsel. Het bleek dat die kleine groep konijnen iedere dag uit hun kooi gehaald was en geaaid was. Er werd heel liefdevol tegen gesproken door een van de oppassers. De wetenschappers vroegen zich af of de tederheid tegenover de kleine groep het resultaat van het experiment veranderd kon hebben. Ze besloten de hypothese te testen en deden de studie nog twee keer, waarbij ze telkens een kleine groep konijnen dagelijks uit hun kooi haalden. Die groep konijnen werd gestreeld en kreeg liefdevolle aandacht. De rest van de dieren werd alleen gelaten en kreeg hetzelfde vetrijk eten als de konijnen die liefde kregen. Het resultaat van de drie studies was identiek. De kleine groep konijnen, die met liefde en affectie behandeld werd, vertoonde een veel lagere graad van atherosclerose dan de andere proefdieren.

Maar niemand heeft een reeks wetenschappelijke studies nodig om te weten dat we een beter gevoel hebben over onszelf en over het leven wanneer men van ons houdt. Mensen die gesteund en bemoedigd worden door anderen, zijn geïnspireerd om harder te werken om de uitdagingen van het leven te overwinnen.

Stap 7: Een levensdoel

“Wanneer men hen vroeg hoe het kwam dat ze zo gezond waren, gaven ze antwoorden als ‘ik kan niet sterven voor mijn zoon afgestudeerd is’ of ‘ze hebben me te zeer nodig op mijn werk’ of ‘ik ga niet dood voor ik het probleem met mijn dochter heb opgelost’.” Uit Getting Well Again (J.P. Tarcher, 1978) van Carl Simonton.

Wat het doel van het leven is ligt natuurlijk niet vast, maar zij die het gezondst zijn in lichaam en geest hebben voor zichzelf een levensdoel bepaald. Dat doel is gewoonlijk op lange termijn te bereiken – een enkel doel of een reeks doelstellingen die enige tijd en heel veel energie vergen om ze te realiseren. De mensen die ik ontmoet heb en genezen zijn van een ernstige ziekte, konden in het begin van hun genezingsproces enkele belangrijke levensdoelen identificeren. Aanvankelijk was hun voornaamste zorg weer beter worden, maar naarmate ze sterker werden en meer vertrouwen kregen in hun capaciteit om te genezen, begonnen ze uit te kijken naar meer sociale doelen. Ze begonnen na te denken hoe ze anderen konden helpen met de kennis die ze door hun ziekte en herstel verworven hadden. Dit is een van de grote voordelen van spirituele disciplines of praktijken zoals macrobiotiek, omdat ze principes bieden om te leven en de praktische middelen om anderen tot nut te zijn. Zij die zo’n methode gebruiken om hun gezondheid te herwinnen beginnen na te gaan hoe ze hun kennis met anderen kunnen delen.

Het hebben van een levensdoel stimuleert duidelijk de wil om te leven. Er is een krachtige zelfs dwingende reden om verder te gaan, het leven krijgt een grotere betekenis. Dit doel verschaft een richting waar men zijn energie heen stuurt. Het dient niet alleen als een reden om te leven maar het wordt een gids, een leidstar, het punt waarop men zijn leven oriënteert.

Een doel om te leven verschaft de persoon een diep gevoel van tevredenheid, omdat het hem het gevoel geeft dat zijn leven betekenis heeft in de grootsheid van de schepping. Hij voelt een zekere verantwoordelijkheid om verder te gaan, om het einde uit te stellen. Een levensdoel is noodzakelijk – niet alleen voor zieke mensen, maar voor iedereen. Zonder levensdoel wordt onze energie verspreid en verspild. Met een levensdoel krijgen we helderheid, richting en een diep gevoel van tevredenheid.

Een levensdoel geeft ons het gevoel uniek te zijn en verbonden met een groter geheel. Het belet dat onze identiteit in anonimiteit verzinkt en ons werk zinloos lijkt.

Een levensdoel geeft ons het gevoel uniek te zijn en verbonden met een groter geheel. Het belet dat onze identiteit in anonimiteit verzinkt en ons werk zinloos lijkt. Carl Jung drukte het als volgt uit: “Niemand kon me de overtuiging ontnemen dat het mij opgelegd was te doen wat God wilde en niet wat ik wilde. Dat gaf me de kracht mijn eigen weg te gaan. Vaak had ik het gevoel dat ik in alle beslissende zaken niet langer onder de mensen was, maar alleen met God.”

Hoewel elk van deze stappen een positieve invloed heeft op de gezondheid, is geen enkele zo krachtig alleen als wanneer ze samen genomen worden. Dit verklaart wellicht, tenminste gedeeltelijk, waarom bepaalde methodes bij sommigen wel en bij anderen niet werken. Twee mensen kunnen dezelfde ziekte hebben en dezelfde gezonde voeding eten, terwijl maar een van hen geneest. Misschien geneest hij als gevolg van veel andere positieve veranderingen, die alle samen de voorwaarde voor genezing scheppen.

Wat echter steeds duidelijker wordt, is dat gezondheid een delicate toestand is die door elk aspect van ons leven beïnvloedt wordt. Hoe meer we de stress en moeilijkheden in ons leven in evenwicht kunnen brengen met harmonieuze relaties en eenvoudige genoegens, des te dichter komen we niet alleen bij gezondheid, maar ook bij een rijker, waardevoller bestaan.

 

Tom Monte (artikel oorspronkelijk gepubliceerd in East West Journal)

Dit artikel werd overgenomen uit Netelblad van september 1992 (in een vertaling van Lieve Debert). Netelblad is een uitgave van Oost West Centrum vzw, Consciencestraat 44, 2018 Antwerpen (www.owc.be).

 

Met dank ook aan Marijke DeConinck voor het aanleveren van dit artikel.

Bron: http://www.nvvm.org/Macroartikelen/Macro70/Zevenstappennaargezondheid.htm

Elke vinger is verbonden met 2 organen.


 Elke vinger is verbonden met 2 organen. Deze Japanse methode zal de genezing helpen in een paar minuten

0 748

 Deze Japanse methode zal de genezing helpen in een paar minuten. Het helpt ook met boosheid, depressie, angst, nervositeit en vele andere gezondheidsproblemen.

Japanners zijn misschien wel de beste als het gaat om genezing, zonder het gebruik van medicatie. Ze hebben zoveel verschillende manieren en technieken ontwikkeld om bepaalde gezondheidsproblemen te overwinnen. Wist u dat elke vinger is verbonden aan twee organen? Deze Japanse methode zal de genezing helpen in een paar minuten. Het is ongelofelijk hoe mensen gezondheidsproblemen kunnen oplossen met behulp van deze technieken.

Jin Shin Jyutsu is een oude vorm van de Japanse kunst van genezing, die helpt om de emoties in evenwicht te brengen door het stimuleren van specifieke punten op de handen. Het is echt eenvoudig om de methode te begrijpen. Elke vinger is verbonden met een bepaald orgaan, die verbindingen zijn weer gekoppeld aan een bepaalde emotie. Tijd om afscheid te nemen van de antidepressiva en andere medicijnen die u hebt gebruikt om te genezen en controle te krijgen over uw emoties.

each-finger-is-tied-to-two-organs-this-japanese-method-will-help-the-healing-in-a-few-minute

Hoe het werkt:

Houd uw vinger met de andere hand en druk erop met uw hand. Houd het zo 3-5 minuten vast. Adem diep in terwijl u dit doet. Door het masseren van elke vinger kunt u ook een algemene lichaamsharmonisatie bereiken. Voor de beste resultaten, oefen met elke vinger afzonderlijk, en houd ongeveer drie minuten vast bij elke vinger.

Duim:

Organen: maag en milt
Emoties: angst, depressie,
Lichamelijke symptomen: buikpijn, huidproblemen, hoofdpijn, nervositeit

Wijsvinger:

Organen: nieren en blaas
Emoties: teleurstelling, angst, verwarring
Lichamelijke klachten: spierpijn, rugpijn, kiespijn, problemen met de spijsvertering

Middelvinger:

Organen: lever en gal
Emoties: Besluiteloosheid, woede, prikkelbaarheid
Lichamelijke klachten: Problemen met de bloedsomloop, menstruatiepijn, problemen met het gezichtsvermogen, vermoeidheid, frontale hoofdpijn, migraine

Ring vinger:

Organen: longen en dikke darm
Emoties: Negativiteit, verdriet, angst voor afwijzing, verdriet
Lichamelijke symptomen: oorsuizen, ademhalingsproblemen, astma, huidziekten, problemen met de spijsvertering

Kleine vinger:

Organen: hart en dunne darm
Emoties: zorg, angst, nervositeit, gebrek aan zelfvertrouwen – eigenwaarde
Lichamelijke symptomen: hartkwaal, zere keel, maag opgeblazen gevoel, problemen met botten

Je hebt gelezen hoe elke vinger is verbonden aan twee organen: Deze Japanse methode zal helpen bij de genezing in slechts een paar minuten. We moeten toegeven dat Japanners geniale mensen zijn als het gaat om dergelijke methoden. Probeer deze verbazingwekkende healing methode en zie de resultaten voor jezelf !!

En Jin Shin Jyutsu kan nog veel meer zoals u kunt zien in onderstaande video:

Bron: http://healthbytes.me/elke-vinger-is-gebonden-aan-twee-organen-deze-japanse-methode-zal-de-genezing-helpen-in-een-paar-minuten/

Kahlil Gibran: wijsheid over pijn


 

En een vrouw sprak, zeggende: Vertel ons iets over pijn.

En hij zeide:
Je pijn is het breken van de schaal die je inzicht omsluit.
Zoals de steen van de vrucht breken moet, opdat haar hart in de zon moge staan, zo moet jij pijn kennen.

En zo je in je hart de verwondering levendig kon houden om de wonderen in je dagelijks leven, zou je pijn je niet minder wonderlijk voorkomen dan je vreugde; en je zou de seizoenen van je hart aanvaarden, zoals je steeds de seizoenen hebt aanvaard die over je velden gaan.

En je zou met gelijkmoedigheid de winter van je verdriet gadeslaan.
Veel van je pijn heb jezelf gekozen.

Zij is de bittere drank, waarmee de heelmeester je zieke zelf geneest.
Heb dus vertrouwen in de heelmeester en drink zijn geneesmiddel in stilte en rust:

Want zijn hand, al is zij zwaar en hard, wordt geleid door de tere hand van de Ongeziene.

En de beker die hij brengt, ook al brandt zij je lippen, is gevormd uit de klei die de pottenbakker bevochtigd heeft met zijn eigen heilige tranen.

Kahlil Gibran: Uit het boek ”De Profeet”

 

Wow wat een prachtige wijsheid van Kahlil Gibran, daar zit heel wat diepe doordenkertjes en inzichten in.

 

 

Attention Deficit Disorder (ADD) en Ascencie


Gepubliceerd: december 18th, 2012

De gigantische toename van kinderen (en volwassenen)  die gediagnosticeerd zijn met ADD en ADHD zorgen ervoor dat we gaan kijken naar de spirituele waarde van deze  afwijking.

Het sleutelwoord is “energie”

Kinderen en volwassenen met ADD en ADHD voelen zich doorgaans alsof ze een overvloed aan energie hebben en hebben creatieve manieren nodig om deze energie te uiten, vrij te geven.

Elke gedachte bevat energie die het universum in gestuurd wordt en die wordt herschapen binnen onze maatschappelijke fractale vorm (noot redactie: de schrijver gebruikt het woord “Mandlebrot”. De Mandelbrotverzameling is een fractal die een belangrijke rol speelt in de chaostheorie-red.) als het hier en nu.  Veel mensen met de diagnose ADD en ADHD  hebben problemen met focussen op al wat zij onbelangrijk vinden,  zoals school, regels en autoriteitsfiguren (of wie dan ook, in het algemeen), die niet met hen kan relateren of hen kan begrijpen.  Er zijn veel meer ongediagnostiseerde gevallen van ADD en ADHD waar mensen deze zelfde “afwijking” voelen.

 Attention Deficit Disorder (ADD) en AscencieMensen met ADD en ADHD  leren copingsvaardigheden om met deze “afwijking” om te gaan.  Op school, kan een kind voorin de klas zitten, weg van de ramen.  De leerkracht kan het kind op de schouder kloppen wanneer hij of zij merkt dat het kind dagdroomt en niet bij het te leren onderwerp blijft.  Als het in school is toegestaan, kan de student kauwgom kauwen; wat studenten -evenals mensen met ADD of ADHD- kan helpen om gefocust te blijven.

Net als met elk medisch vraagstuk, zou mijn advies zijn om te doen wat je arts voorschrijft, maar in het geval van ADD of ADHD  geloof ik dat het een overtrokken voorschrift is en gediagnostiseerde “stoornis” die een duidelijk spiritueel doel heeft en die gemakkelijk in de hand te houden is met behulp van coöpingsvaardigheden.

Ironisch genoeg, zij met ADD en ADHD neigen om buiten “the box” te denken, omdat hun verstand steeds aan het afvragen is.  Ze zijn doorgaans creatief op het gebied van kunst en muziek en hebben geen probleem om hun aandacht te blijven richten wanneer hun verstand bezig blijft met dat waar ze van houden om te doen.  Ze komen met ideeën die zó  “out of the box” zijn, dat anderen aanvankelijk hun ideeën afwijzen omdat deze te progressief zijn en die nog niet omschreven kunnen worden op een manier dat anderen het eindresultaat ervan begrijpen.  Vaak zijn ze op een onschuldige manier vergeetachtig en hebben ze moeite om dingen te onthouden,  zowel in het verleden als in het heden.

Vaak hebben ze het moeilijk om te passen in een groep en ze kunnen in vrijwel elke groep relateren, maar velen willen geen deel uit maken van een groep, ze distantiëren zichzelf van enige mogelijke karmische schuld die verbonden is met zo’n groep.

Sommigen  worden beschreven  als  “afgedwaalden”, eenlingen of zwervers die anderen proberen te vinden die zijn als zij, die hen kunnen accepteren zoals ze zijn, zonder te moeten conformeren aan de maatschappelijke standaards.

add attentie Attention Deficit Disorder (ADD) en AscencieVelen voelen verwarring over waarom ze ADD of ADHD hebben en ze begrijpen niet waarom andere mensen het zo gemakkelijk hebben om zich gedachten uit het heden of verleden te herinneren.

Velen van hen hebben wellicht het gevoel “hier niet te horen” en hebben een gevoel dat “thuis” niet noodzakelijk “hier” is.

Is het toeval dat de toename van ADD en ADHD is gekomen in een tijd dat mensen zijn geïncarneerd naar deze planeet met slechts weinig tijd om zich te ontdoen van enig negatief karma of om zich dat te herinneren?

Is het mogelijk dat ADD en ADHD  beschermende factoren zijn die mensen namen, toen ze  overeenkwamen om naar deze planeet te komen om te helpen met het Ascensieproces zonder de aansprakelijkheid te hebben van de schuld te hebben van negatief karma?

In een wereld waarin mensen met een medische diagnose worden gezien als zijnde “afwijkend” van de standaard, is deze afwijking dan een zegen in plaats van een vloek?

Helaas, zijn er niet genoeg “buiten de box” denkende professionals zoals ik zelf, die bereid zijn om een gegeven als dit te herformuleren in metafysische termen.  Het probleem is dat de Amerikaanse Psychologische Federatie en de farmaceutische industrie met elkaar slapen, zoals bewezen bij een van hun meest recente stoornissen, anorexia nervosa, dat in de kern een gezond eetprobleem is.  Je kunt deze dingen niet opvullen!

Mijn specialiteit is werken met “risicojongeren”.  Ik ontwierp een programma om risicovolle jongeren te helpen, kinderen gingen door een herenigingsproces (gingen van een  pleeggezien naar hun nieuwe ouders) en ouders in nood gingen naar ouderschaps-onderwijs.  Terwijl mijn programma een enorm succes-graad heeft (geen uitvallers terug in het systeem tot op de dag van vandaag), helpt het ook de families hoe om te gaan met de ander, in het richten op deze zaken).  Veel van mijn cliënten zijn gelabeld met ADD/ADHD  en ik heb hen de basis omgangsvaardigheden geleerd die ik noemde in dit artikel. Veel van de kinderen verwoorden dat ze zich niet fijn voelen zoals ze zich voelen wanneer ze medicatie gebruiken.  Is het mogelijk dat hun Hoger Zelf hun deze boodschappen doorgeven? Naar mijn mening, Ja! de medicatie haalt hen weg van hun Werkelijke Zelf, terwijl niet-medische opties voorhanden zijn. Natuurlijk willen de farmaceutische industrie en de Amerikaanse Psychologische Federatie dit niet horen…..het enige wat zij willen horen is een diagnose en een voorschrift.

pillen Attention Deficit Disorder (ADD) en AscencieHet probleem met de farmaceutische industrie is dat zij NIETS GENEZEN! ze wikkelen eenvoudigweg een verbandje om een probleem en vertrouwen op herhalende, levenslange zaken, dankzij de arts of psychiater van de cliënt.

Ik moedig andere therapeuten en counselors aan om een holistische aanpak te kiezen bij deze “stoornis”.  Als je eenmaal uitsluit enige andere psychische ziekte en/of problemen (zoals dyslexie), dieetproblemen of mogelijke levens-stressoren, dan kun je het probleem aanpakken zonder de noodzaak van medicatie.

Een laatste opmerking voor ouders met kinderen die gediagnosticeerd zijn met ADD/ADHD: kijk naar wat je kind eet, want dit kan ook een oorzaak van het probleem zijn.  Probeer zijn of haar dieet te veranderen in iets wat meer gezond is, met minder suiker en/oft bewerkt voedsel.

Als je ADD of ADHD hebt,  kijk in jezelf naar de redenen waarom je dit hebt en hoe je het kan gebruiken om jezelf en anderen te verbeteren/veranderen.  Je kreeg deze “gave” voor een reden……het is tijd om uit te vinden wat de reden is.

 

door  Gregg Prescott www.in5d.com

2015 Nederlandse vertaling www.nieuwetijdskind.com , door Ingeborg