5 tekenen van emotionele vergiftiging


Emotionele vergiftiging vindt plaats wanneer persoonlijke conflicten en emoties direct ons fysieke en psychologische welzijn beïnvloeden. Emotionele vergiftiging manifesteert zich door symptomen zoals geïrriteerdheid, depressie, emotionele instabiliteit en vermoeidheid.

Hoewel er veel triggers bestaan, is de onderliggende oorzaak van emotionele vergiftiging het onvermogen om tijd vrij te stellen om ons innerlijke leven te cultiveren. 

Misschien is er bij jou sprake van emotionele vergiftiging zonder dat je je dit realiseert. Om te ontdekken of je emotioneel vergiftigd bent, moet je goed letten op bepaalde gedragspatronen – dingen die je doet, ondanks het gegeven dat ze slecht voor je zijn.

Als je één of meer van deze gedragingen vertoont, dan kan het zijn dat je emotioneel vergiftigd bent:

1. Je bent defensief

Een persoon die emotioneel vergiftigd is, verkeert in een zelfbeschermingsmodus en interpreteert de daden of woorden van anderen voortdurend als aanvallen.

Als je vergiftigd bent, dan bepalen je onzekerheden je leven. Je neemt een afwachtende houding aan en bent jezelf vaak aan het verdedigen. Je zelfvertrouwen is volledig gereduceerd en alles zorgt ervoor dat jij je kwetsbaar voelt. 

Je blokkeert het positieve en richt je op selectieve wijze op het negatieve. Dit zorgt er vaak voor dat je de woorden of daden van anderen verdraait, waarbij je op een agressieve manier probeert jezelf te beschermen tegen het mogelijke kwaad waar jouw emoties voor op hun hoede zijn. 

Doorn2. Je bent overmatig kritisch

Wanneer mensen emotioneel vergiftigd zijn, dan leggen ze zichzelf een barrière van onverzettelijkheid op. Ze zijn veel te hard voor anderen en zichzelf.

Als je vergiftigd bent, dan is het waarschijnlijk dat je als gevolg van je neiging om alles onder controle te hebben te veeleisend bent voor jezelf en jezelf zelfs de kleinste beweegruimte niet toestaat. Probeer wat goedgezind te zijn voor jezelf en anderen.

 

3. Je voelt je emotioneel afgesloten

Wanneer we emotioneel vergiftigd zijn, dan kiezen we ervoor om onze emoties af te schermen en ons te beschermen tegen onze eigen gevoelens. 

Dit is waarom een persoon die overweldigd wordt door zijn eigen gevoelens dichtslaat en zich afsluit. Als je je emotioneel hebt afgesloten, dan voel je je niet in staat om je leven op welke manier dan ook te herstellen. Wanneer onze hersenen worden overspoeld door onze emoties, kunnen we niet helder en effectief nadenken of handelen.

Emoties

4. Je bent agressief tegenover anderen

Emotioneel vergiftigde mensen kunnen agressief en gevaarlijk worden. Dankzij de emotionele blokkade kunnen ze niet helder reageren, noch zijn ze in staat om de mensen die hen omringen op rationele wijze te beoordelen. Daarbij komt dat het moeilijk wordt voor hen om empathie voor anderen te voelen.

Deze agressieve houding naar buiten toe is in werkelijkheid een bijproduct van de veroordeling en de schuld die emotioneel vergiftigde mensen naar zichzelf toe voelen. Ze projecteren hun angsten en frustraties op anderen als manier om te ontsnappen aan en vrij te zijn van zichzelf.

 

5. Je saboteert jezelf

Het leven doorstaan kan moeilijk zijn voor mensen die vergiftigd zijn door hun emoties. Ze zijn bang voor succes, omdat ze niet kunnen omgaan met onzekerheid. Emotioneel vergiftigde mensen geloven niet in hun eigen vermogen om aan te kunnen wat het leven op hun pad brengt.

Alles moet achter slot en grendel worden geplaatst en nog eens worden vastgezet en duizend keer worden getest. Als je emotioneel vergiftigd ben, onthoud dan dat er maar één persoon is op deze wereld die je ervan kan weerhouden om ver te komen in het leven en die persoon ben jij.

 

Wat kan ik doen als ik emotioneel vergiftigd ben?

We hebben tijd nodig om te ontgiften. Net als wanneer je te veel alcohol hebt gedronken, zul je een kater ervaren. Emotionele katers veroorzaken schuld, voortdurende boosheid, moeilijkheden met slapen en verdriet. 

Maar maak je geen zorgen, door je gedrag en emoties te identificeren, is de eerste stap naar genezing al gezet. Nu je dit weet, kun je je neiging om te veel negatieve emoties te hebben achter je laten en beginnen aan een proces van emotionele reiniging dat hard nodig is. De symptomen zullen verdwijnen en je gevoelens zullen weer op één lijn komen te zitten met de realiteit.

Bron: http://verkenjegeest.com/5-tekenen-emotionele-vergiftiging/

Gratis download Ebook


Voor de mensen die problemen met onrustige gedachten en moeilijkheden om in slaap te komen. Een gratis download E-book

Technieken die gebruikt worden in het Ebook zijn…

Techniek 1: Paradoxaal denken .
Techniek 2: Mindfulness .
Techniek 3: Gedachten blokkeren .
Techniek 4: Alfabetiseren .
Techniek 5: Het zorgenkastje.
Techniek 6: Kalmeer door je ademhaling .
Techniek 7: Overdrijving .
Techniek 8: De Spielberg methode.
Techniek 9: Zingen zonder geluid.
Techniek 10: Focussen op gevoel .

Op veler verzoek bied ik mijn ebook met 10 bewezen technieken om je gedachten te kalmeren TIJDELIJK GRATIS aan. Vind vanavond al de rust die je nodig hebt om snel(ler) in slaap te vallen. Delen wordt gewaardeerd!

Bron: http://slaapwijzer.net/kalmeer-je-gedachten-ebook

Osho: visualisatie


“Close your eyes and visualize your backbone. Let the backbone be straight, erect. Visualize it, see it, and just in the middle of it visualize a nerve, delicate as the lotus thread, running in the center of your spinal column.

In the spine, just in the center, there is a silver cord – a very delicate nerve. It is not really a nerve in the physiological sense. If you operate to find it; it will not be there. But in deep meditation it is seen. Through that thread you are related to the body, and through that thread also you are related to your soul.

First, visualize the spine. At first you will feel very strange, you will be able to visualize it, but as an imagination. And if you go on endeavoring, then it will not be just your imagination. You will become capable of seeing your spinal column.

Man can see his own body structure from within. We have not tried it because it is very, very fearful, loathsome: because when you see your bones, blood, veins, you become afraid. So really, we have completely blocked our minds from seeing within. We see the body from without, as if someone else is looking at the body. It is just as if you go outside this room and look at it – then you know the outer walls. Come in and look at the house – then you can look at the inner walls. You see your body from outside as if you are somebody else seeing your body. You have not seen your body from inside. We are capable of it, but because of this fear it has become a strange thing.

Indian yoga books say many things about the body, which have been found to be exactly right by new scientific research, and science is unable to explain this. How could they know? Surgery and knowledge of the inside of the human body are very recent developments. How could they know of all the nerves, of all the centers, of all the inner structures? They knew even about the latest findings; they have talked about them, they have worked upon them. Yoga has always been aware about all the basic, significant things in the body. But they were not dissecting bodies, so how could they know? Really, there is another way of looking at your own body – from within. If you can concentrate within, suddenly you begin to see your body – the inner lining of the body.

Close your eyes and feel your body. Relax. Concentrate on the spinal column. And this sutra says very simply, in such be transformed. And you will be transformed through it.”

Osho, The Book of Secrets, Talk #9

Read at http://www.osho.com/…/medit…/put-your-awareness-on-the-spine

Meer weergeven

” sluit je ogen en visualiseer je ruggengraat. Laat de ruggengraat recht zijn, rechtopstaand. Visualiseer het, zie het, en visualiseer gewoon in het midden een zenuw, delicaat als het lotus draad, draaien in het gedeelte van uw wervelkolom.

In de wervelkolom, gewoon in het midden, is er een zilveren koord-een zeer gevoelige zenuw. Het is niet echt een zenuw in de fysiologische zin. Als je werkt om het te vinden; het er niet zal zijn. Maar in diepe meditatie is het te zien. Door die draad zal je gerelateerd zijn aan het lichaam, en door die draad ook ben jij familie van je ziel.

Ten eerste, visualiseer de ruggengraat. Ten eerste zal je je heel vreemd voelen, je zal in staat zijn om het visualiseren, maar als een verbeelding. En als je op gaan oprichten, dan zal het niet meer gaan worden dan gewoon je verbeelding. Word je wervelkolom.

Men kan zijn eigen lichaam zien, het structuur van binnen. Wij hebben het niet geprobeerd omdat het is heel, heel angstig, walgelijk is :, want als je je botten, bloed, aderen zie, word je bang. Dus echt, we hebben onze geest volledig geblokkeerd  van het zien van binnen. We zien het lichaam als zonder, als iemand anders die op zoek is naar het lichaam. Het is net zo als je naar buiten deze kamer en kijk naar het-dan weet je de buitenste muren. Kom binnen en kijk naar de huis-dan kan je kijken naar de binnenste muren. Zie je je lichaam van buiten als iemand anders om je lichaam heen. Je hebt niet gezien dat je lichaam van binnen. We zijn het staat, maar vanwege deze angst het is geworden een raar ding.

Indiase yoga boeken zeggen veel dingen over het lichaam, die zijn gevonden te worden door nieuw wetenschappelijk onderzoek precies goed, en wetenschap is niet in staat om dit te verklaren. Hoe kunnen ze dat weten? Chirurgie en kennis van de binnenkant van het menselijk lichaam zijn zeer recente ontwikkelingen. Hoe kon ze weten van alle zenuwen, van alle verzorging, van alle de binnenste structuren? Ze wist zelfs over de nieuwste bevindingen; ze hebben gesproken over hen, ze hebben gewerkt op hen. Yoga is altijd al op de hoogte over alle fundamentele, belangrijke dingen in het lichaam. Maar ze waren niet te ontleden lichamen, dus hoe kon ze weten? Echt, er is nog een andere manier van zoeken in je eigen lichaam-van binnen. Als je kunt concentreren binnen, je plots beginnen om te zien dat je lichaam-de binnenvoering van het lichaam.

Sluit je ogen en voel je lichaam. Ontspannen. Concentreer je op de wervelkolom. En dit sutra zegt heel simpel, in dergelijke worden omgevormd. En je zal het veranderen door.”

Osho, het boek van geheimen, praten #9

Lees op http://www.osho.com/…/medit…/put-your-awareness-on-the-spine

Rommel blokkeert


 

 

Rommel blokkeert je Ki-energie

Waarom zijn Boeddhistische kloosters leeg en ruimtelijk?
Dat was een vraag, die ik stelde toen ik hoog in de Himalaya in een klooster verbleef.
Ik vermoedde omdat monniken geen geld bezitten om spullen te kopen en er ook weinig meer dan het hoogst noodzakelijke te koop is in de hoog gelegen bergdorpen in Nepal en Tibet.

Inderdaad zat ik niet ver naast de waarheid, maar de belangrijkste reden van de sobere inrichting van de kloosters had ik niet geraden. Rommel en overbodige spullen blokkeren onze Ki-stroom. Om onze Ki-energie niet te blokkeren is het belangrijk om stilte, ruimte en reinheid in je huis en op je werkplek te hebben.
Eigenlijk weten we dat ook wel.
Dat is ook de reden waarom makelaars je met klem aanraden om alle overbodige prullaria weg te halen als er kijkers komen voor het te verkopen huis.
Maar je hoeft niet te wachten totdat je jouw huis verkoopt om binnen eens een flinke schoonmaakbeurt uit te voeren. Daarvoor is het juist nu de beste tijd van het jaar.

Paar concrete tips:
-Houd alle ramen zoveel mogelijk vrij en open.
Een vuistregel is dat 70 % van de woonruimte ook echt open ruimte is.
-Gun spullen, die je niet meer gebruikt een tweede leven. -Verkoop ze op marktplaats of de rommelmarkt of geef of doe ze gewoon weg.
-Pak sop of zelfs een kwast en maak de kamer weer van top tot teen fris en schoon.
-Hetzelfde ruimteprincipe geldt ook voor je werkplek. Zorg dat deze schoon, overzichtelijk en leeg is.
-Voor de echte enthousiastelingen: denk ook aan kelders, zolders en schuurtjes. Ook daar geldt de 70 % ruimteregel.

Je gaat vanzelf merken dat er meer energie in je huis en in jezelf stroomt. Loslaten van je spullen lijkt misschien moeilijk. Maar als je eenmaal ervaart hoeveel ruimte en energie je er voor terugkrijgt snap je niet waarom je het niet eerder hebt gedaan.

Succes met de grote schoonmaak!
Hans Peter Roel
www.kicentrum.nl