Karma als kans zien


1.0 Inleiding

‘Karma zien als een kans’

bloem2aWat betekent karma nu precies? Karma is van oorsprong een begrip dat uit het hindoeïsme en het boeddhisme komt en dat letterlijk vertaald wordt als ‘handeling’, ‘actie’ of ‘daad’.
Karma wordt ook wel de wet van oorzaak en gevolg genoemd. Dit zou kunnen betekenen, dat de fysieke en mentale acties van een individu gevolgen hebben voor het leven en de daarop volgende levens door middel van reïncarnatie (wedergeboorte).

In het dagelijks gebruik bedoelt men er vaak mee dat alles wat we doen, denken of zeggen weer bij ons zelf ‘terugkomt’. Dus alles wat we doen (actie) een oorzaak vormt, die op een (veel) later tijdstip een gevolg heeft. Maar de algemeen overheersende gedachte die er (helaas) nog steeds is, is dat wij op één of andere manier een schuld hebben; boete moeten doen voor onze daden of nog het één en ander (onvolprezen handelingen) moeten vereffenen in een nieuw-toekomstig leven.
In het Nedelands komt het principe – deze gedachte – van karma maar al te goed tot uitdrukking in spreekwoorden als:

 • Wie goed doet, die goed ontmoet
 • Boontje komt om zijn loontje
 • Wie wind zaait, zal storm oogsten
 • Wie een kuil graag voor een ander, valt er zelf in
 • Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten

Karma gaat zowel over de daad als over het gevolg, dat uit die daad voortkomt! Karma en haar gevolg worden dan ook gezien als een natuurlijk principe: een wet van ‘actie en re-actie’. Met name in het boeddhisme wordt de motivatie of bedoeling die achter ons handelen zit het meest belangrijke factor gezien. Omdat deze in feit het karma zou bepalen.
Boeddha onderwees dan ook het belang van de verrichte of nog te verrichten handelingen; de acties of handelingen! Hij noemde zijn leer dan ook soms de ‘leer van daden’ (kiriyavada); de leer van goede en slechte daden. ‘Goede daden leiden tot goede gevolgen; kwade daden leiden tot slechte gevolgen’.
Maar ja, wat is ‘goed’ en wat is ‘slecht’ …. voor jou als individu in dit leven; in ieders toekomstig leven? Wie bepaalt uiteindelijk wat ‘goed’ of ‘fout’ is; de gemeenschap met haar ‘opgelegde’ (fatsoens-)normen en waarden of het innerlijke of hogere zelf?

‘Daar waar je struikelt, ligt je schat’.

2.0 Karma in het Westen
‘Hoe werkt karma nauw?’

Het begrip karma werd in het westen geïntroduceerd door de theosofie; de eigen(zinnige) leer van Helena Blavatsky [1]. In deze ‘leer van gevolgen’ gaat het om de lessen die de ziel in het menselijke leven nog te leren heeft. Door de introductie van yoga en meditatietechnieken is het begrip karma nog verder tot het westen doorgedrongen. Deze technieken worden nog steeds aanbevolen om het effect van karma te neutraliseren, voor te zijn, of zelfs om gedeeltelijk ‘karma op te lossen’.
‘Als je iets goed deed, krijg je er iets goed voor terug. En als je echter iets slechts deed, kon je ook iets slechts terug verwachten’, zo is de overheersende gedachten van veel westerlingen.

bloem4aOnze handelingen, daden, woorden, etc. laten indrukken of ‘zaadjes’ achter in onze geest. Zaadjes die behoren te rijpen tot ervaringen ten gunste van het innerlijke zelf – de ziel – wanneer aan de juiste voorwaarden wordt voldaan! De zaadjes van onze activiteiten gaan zelfs met ons mee; ze worden overgeheveld van het ene naar het andere leven en gaan dus niet of nooit verloren, totdat … de negatieve of minder prettige ervaringen in positieve levenservaringen zijn omgezet.
Wij veroorzaken hoe dan ook op één of andere manier ‘karma’, omdat wij in ieder levenscyclus middenin een spirituele groeiproces zitten. ‘Wij zijn nog lerend en onvolmaakt!’ Het gevolg is, dat als wij ‘niets’ wezenlijks ervaren hier op aarde, wij ook niet de gevolgen kunnen ervaren. Het doel van het leven is om juist de ‘uitersten’ te kunnen ervaren: liefde versus geen-liefde, zodat je uiteindelijk gaat beseffen |wie-je-werkelijk-bent| in allerlei situaties en in alle omstandigheden.
Maar als een boer geen tarwe zaait, zal er ook geen tarwe groeien. Het leven is voor jou gecreëerd om te ervaren, maar besef dat jij de schepper bent van jouw eigen leventje!

Activiteiten zijn niet inherent goed of slecht te noemen, maar ze worden alleen zo genoemd overeenkomstig het gevolg dat ze veroorzaken voor degene die de actie doet of ondergaat. Positieve acties veroorzaken natuurlijk prettiger ervaringen voor het innerlijke of hogere zelf, dan negatieve ervaringen. ‘Als we Spaanse peperzaadjes zaaien, zal er Spaanse perpers groeien en geen fruitbomen’.
Echter, als we acties (gedachte, woord en daad) overeenkomstig de allerhoogste wens van de ziel uitvoeren, dan zal geluk en liefde ons overweldigen. Volgen we de gedachtstroom van de geest (het verstand), dan zullen de problemen zich vermoedelijk opstapelen. We hebben niet geluisterd naar ons innnerlijke zelf, ons hart!

Bestaat het dagelijks leven dan alleen maar uit straf en beloning? Het ‘goed’ of ‘fout’ doen? Een boetedoening ten gevolge van incompente daden, handelingen, gesproken woorden of gedachten?

[1] Helena Petrovna Blavatsky geboren als Helena Petrovna von Hahn  was een Amerikaanse occuliste en publiciste van Duits-Russische aristocratische afkomst. Ze wordt ook wel Madame Blavatsky genoemd. Blavatsky was de naam van haar eerste man. Door deze stroming zijn begrippen als karma en reïncarnatie bekend geworden. Volgens Blavatsky komen theosofische ideeën overal in oude en nieuwe religies voor en gaat het dus niet om een nieuwe leer. Op die manier beschouwd zou de theosofie één van de meest universele stromingen zijn die er bestaan. Hoewel haar opvattingen omstreden zijn, heeft zij onmiskenbaar een grote invloed gehad op het latere esoterisch-filosfisch denken.
De bekendste aankondigingen van een New Age tijdperk kwam van Helena P. Blavatsky (1813 – 1891).

3.0 Is karma of de wet van oorzaak en gevolg een systeem van beloning en straf?

Bestaat er zoiets van schuld of boete doen?

bloem9aNeen, er bestaat niet zoiets als schuld van karma. Althans niet zoals velen dat bedoelen. Een schuld is iets dat moet of zou moeten worden terugbetaald en dat is in het leven op aarde niet van toepassing. Het is een ervaringsproces, een proces van wording! Géén leerproces, want je ziel weet alles wat er te weten valt. Niettemin zijn er bepaalde dingen die je wilt (over)doen, die je kiest om te ervaren. En sommige van deze keuzes hangen af van wat je eerder hebt ervaren. Dit is ongeveer het ‘dichtst’, dat woorden kunnen komen bij wat wij de schuld van karma noemen.
Indien karma de aangeboren wens is om beter en groter te zijn, om te groeien en je verder te ontwikkelen, en om naar voorbije gebeurtenissen en ervaringen te kijken als maatstaf hiervoor, dan bestaat karma inderdaad. Maar het stelt geen enkele voorwaarden. Er wordt nooit iets vereist! Je bent, zoals je altijd bent geweest, een goddelijk wezen met een vrije keus.

Het klinkt bijna onbegrijpelijk, maar je hoeft hier op aarde niets te leren, want je leert hier niets! Je innerlijke Zelf weet alles wat er te weten valt. Het enige wat je hier hoeft te doen, is je te herinneren. Dat wil zeggen te herinneren |Wie-je-werkelijk-bent| en daar naar handelen. Maar niet iedereen beseft wie hij of zij werkelijk is. Je bent een drieledig energiewezen; een goddelijk wezen dat bewust gekozen heeft om het levensproces hier op aarde te willen ondergaan. Als een ziel terugkeert naar een menselijk leven, dan is dat altijd een poging om méér ervaringen op te doen én zich aldus verder te evolueren!

Jezus begreep exact wat het ware doel van het leven inhield. Daarom handelde Jezus met medeleven – en als anderen ervoor kozen zich te beschouwen als wezens die bijstand nodig hadden, verwierp hij hen niet om hun verkeerde inschatting, maar stond toe dat zij van hun realiteit hielden – en stond allen liefdevol bij in de uitwerking van hun keuzes. Want Jezus wist dat sommigen het snelste pad naar |Wie-zij-zijn| liep door |Wie-zijn-niet-zijn|.

4.0 Hoe werkt karma? Hoe werkt de wet van oorzaak en gevolg?

‘Heeft Boeddha de wet van oorzaak en gevolg ‘uitgevonden’?’
‘Is het nodig dat we de gevolgen van al onze daden ervaren?’

afb. engelen 8Er bestaan bepaalde natuurwetten in het materiële universum, en één van die wetten is de wet van oorzaak en gevolg. De wet van oorzaak en gevolg luidt: al het veroorzaakte gevolg wordt uiteindelijk door het Zelf ervaren! Dit betekent: Wat jij een ander doet ervaren, zul je ooit zelf ervaren!
In de New Age hebben ze daar een mooie uitdrukking voor. ‘Alles keer terug, ooit eens!’ Anderen kenen dit als het gebod van Jezus: ‘Doe een ander niet, wat jij niet wilt dat jou geschiedt’. Jezus leerde de wet van oorzaak en gevolg. Dat zou de primaire-wet kunnen worden genoemd.

De Boeddha (boeddisme)[1,2] onderwees in heel zijn leven hier op aarde het belang van onze daden en onze handelingen. Hij onderwees, dat er verschillende soorten handelingen of daden (‘karma’)  bestaan. Maar het belangrijkste onderscheid wat hij maakte, is wel het onderscheid tussen ‘goede’ daden en ‘slechte’ daden. Goede daden leiden tot goede gevolgen, kwade daden leiden tot slechte gevolgen.
Een ander belangrijk onderscheid is de manier waarop we daden uitvoeren. Gautama Boeddha zei, dat we dit op drie manieren doen: door middel van het lichaam (lichamelijke daden), spraak (verbale daden) en ‘geest’ (mentale daden). Van deze drie daden, zei Boeddha dat de mentale daden (de gedachten en herinneringen van de geest uit alle levens, niet van het hogere zelf of de ziel) het belangrijkste en het meest zwaarwegend zijn. In een meer gedetailleerde lering over wat nu precies ‘goed en slechte’ daden zijn, geeft Gautama Boeddha een lijst van tien soorten daden die ieder een goede en een slechte variant hebben. Hij geeft aan dat hebzucht, haat en onwetendheid de drie hoofdgroepen van slechte daden zijn, en dat het tegenovergesteld van deze drie dingen (onbaatzuchtgheid, liefde, en de aanwezigheid van kennis en inzicht) de drie hoofdoorzaken van goede daden zijn.
Van groot belang om te weten, is dat Boeddha zijn volgelingen niet gebood dat ze ‘moesten’ geloven dat karma werkelijk bestaat en een zeer grote (negatieve) invloed heeft op een volgend leven: dat geloof liet hij van henzelf afhangen. Wat hij wel deed is de vier zekerheden onderwijzen. Deze komen erop neer dat iemands daden belangrijker zijn dan zijn geloof; als men goede daden verricht, maakt het niet uit of men nu geloofd in een volgend leven (reïncarnatie) of niet.

[1] Gautama Boeddha of Siddhartha aBoeddha was een spirituele leider die volgens de historische wetenschap waarschijnlijk leefde van ca. 450 v. Chr. tot 370 v. Chr. in India.
[2] Het boeddhisme is een levensbeschouwelijke en religieuze strorming. De basis van het boeddhisme, die is terug te vinden in het Theravada-boeddhisme, handelt over het lijden en hoe we er definitief van bevrijd kunnen worden. Het doel van boeddhisten is om bevrijd te worden uit de kringloop van wedergeboorte, om zo nooit meer te hoeven lijden. De kern van deze leer is dan ook het inzicht in  het menselijk lijden, en de weg om dit lijden op te heffen.
In principe worden al onze schadelijke gedachten en emoties (hechting, woede, trots) veroorzaakt door een onjuist begrip van de werkelijkheid. Door het vasthouden aan deze gedachten en emoties verlangen we naar het voortbestaan van onszelf, waardoor wedergeboorte plaatsvindt. In wat voor vorm we worden wedergeboren wordt bepaald door ons karma, de effecten van ons handelen.

5.0 Wat zijn ‘goede’ en ‘slechte’ daden?

De doctrine van ‘goed’ en ‘kwaad’

afb. engelen 13a‘Goed en fout’ zijn filosofische polariteiten binnen een menselijk waardesysteem dat niets met de ultieme werkelijkheid te maken heeft. Bovendien zijn het zelfs binnen onze eigen systeem geen blijvend constructies. Integendeel zelfs, van tijd tot tijd veranderen waarden namelijk. De opvattingen over ‘goed’ en ‘kwaad’ veranderen daarom, en zijn veranderd, keer op keer, cultuur tot cultuur, van tijd tot tijd, van religie tot religie, van plaats tot plaats ………… zelfs van gezin tot gezin, en van persoon tot persoon. Begrijp dat ‘goed en fout’ producten zijn van je fantasie, en dat ‘in orde’ en ‘niet in orde’ niets anders zijn dan verkondigingen van je laatste voorkeuren en fantasieën.
Wat veel mensen in een bepaalde tijd ‘goed’ vonden, zoals het verbranden van heksen, wordt nu toch echt wel als ‘verkeerd’ beschouwd. Zo vonden de meeste mensen het bijvoorbeeld ‘niet in orde’ om een einde te maken aan je eigen leven; zo vinden velen dat het niet goed is om iemand te helpen die een eind aan zijn of haar leven wil maken. In allebeide gevallen vinden wij dat dát ‘verboden’ moet zijn. Als de dokter je helpt zelfmoord te plegen, wordt dat doodslag (zelfdestructie) genoemd, maar als een tabaksfabrikant je ‘helpt’, heet het handel. Of zelfdestructie legaal is of niet – ‘goed’ of ‘fout’ – lijkt alles te maken te hebben met hoe snel het wordt gedaan, en met wie het doet. Hoe langzamer de dood is, des te sneller wordt het ‘goed’ bevonden. Het is krankzinnig om te denken dat God eindeloos lijden verwacht, en dat een snel, humaan einde van het lijden ‘fout’ zou zijn. ‘Straf het menselijke, beloon het krankzinnige’.

Een definitie van ‘goed’ en ‘kwaad’ is ook een uitspraak die niet alleen tijdgebonden, maar ook geografisch bepaald is. Je zou iedereen erop attent kunnen maken dat bepaalde activiteiten op onze planeet illegaal zijn op de ene plek (prostitutie bijvoorbeeld) en een paar kilometer verderop legaal, en daarom telt voor iemand van wie gezegd wordt dat hij niets ‘verkeerds’ heeft gedaan, niet zozeer wat hij feitelijk heeft gedaan maar wáár hij het heeft gedaan.

Wij  kunnen dus in principe niet eens voor onszelf uitmaken wat ‘goed’ is en wat niet. Ja, want volgens mijn mening is dat het hoofdprobleem niet. Dat je van gedachtenafb. engelen 5 verandert over wat ‘goed’ en ‘fout’ is, is niet het probleeem. Want ….. je moet wel van gedachten veranderen, anders groei je niet. Verandering hoort nauw eenmaal bij evolutie! Neen, het probleem is niet dat je veranderd bent, of dat je waarden veranderd zijn. Het probleem is dat velen van ons koppig blijven denken dat de waarden die nu gelden de juiste zijn, dat ze perfect zijn, en dat iedereeen ze moet onderschrijven!
Sommigen van ons zijn zo erg overtuigd van hun eigen gelijk en hun eigen rechtvaardigheid. Ik zeg dan: ‘Houd vast aan waarin je gelooft, als jou dat goed doet. Houd er stevig aan vast. Laat het niet waaien. Want jouw ideeën over ‘goed’ en ‘fout’ bepalen jouw definitie van |Wie-jij-bent|!’

Wij veranderen dus van waarden, en veranderen dus permanent van gedachten wanneer het ons uitkomt. Maar wij houden bij elke stap die we maken vol dat het niet zo is, en dat er onveranderlijke waarden aan onze samenleving ten grondslag liggen. Wij hebben onze samenleving op een paradox gebouwd.
Want vergankelijkheid is de enige waarheid. Niets is blijvend! Alles verandert! Oordeel daarom niet te snel over een ander. Probeer integendeel oordelen te vermijden, want zijn ‘fout’ is wat jij gisteren nog ‘goed’ vond; de vergissingen van een ander zijn dezelfde als fouten die jij ooit hebt gemaakt en die je nu pas hebt veranderd: de keuzes en de beslissingen van een ander zijn net zo ‘krenkend’ en ‘schadelijk’ net zo ‘egoïstisch’ en ‘onvergeeflijk’ als de jouwe ooit zijn geweest. Juist wanneer je je ‘niet kan voorstellen’ hoe iemand ‘zoiets kan doen’, vergeet je waar je zelf geweest bent en waar jullie allebei naar op weg zijn.

‘Boosheid en verontwaardiging kunnen een grote zegening zijn’.
‘Onveranderlijkheid bestaat alleen als idee in onze fantasie’.

6.0 Oud en nieuwe karma?

Het karma openbaart zich in de dingen die vanuit de omgeving op ons afkomen. In deze opvatting komt ons fysiek lichaam met alle voordelen en gebreken ons ook tegemoet. Om dit goed te voelen, moeten we voor ogen houden dat wij niet ons fysiek lichaam zijn, maar dat we het slechts ‘bemannen’. Het lichaam is slechts de omhulling, het materiaal en gereedschap voor de ziel – het hogere of innerljke zelf – en als zodanig dus ook voor de omgeving.

afb. genezing 5Tijdens de voorbereiding van een nieuw aardsleven bouwt het individu (het energiewezen) – de ziel – aan een toekomstig nieuw lichaam. Hij wordt hierbij geleid door hogere geestelijke wezens die met grote scheppende wijsheid het ‘lot of bestemming’ in het lichaam van de mens helpen weven. Ons lichaam, maar vooral ons energiesysteem [Aura- en chakrasyseem; Nieuwsbrieven sept. en okt. 2011] bevat daarom ook een schat aan geheimen over ons huidig leven en zelfs over volgende levens.
In ons aardsleven kunnen uit de lichamelijke en psychische opbouw onze vaardigheden en talenten tevoorschijn laten komen. Deze kunnen we ook begrijpen als gevolgen van specifieke ontwikkelingen in een vorig leven. Hierbij geldt de ‘wet van de metamorfose’ [1], waardoor je kunt zeggen: ‘Ik kan nu zo gemakkelijk en goed pianospelen, dan zal ik in mijn vorig leven wel pianist moet zijn geweest’. Deze ‘wet’ houdt in, dat de in het ene leven verworven vaardigheid in het volgende leven tot een vooralsnog lichamelijk verankerd talent wordt omgevormd. Het liefst zou ik dan ook willen spreken over een opgedane positieve levenservaring(en), in plaats van verworven vaardigheden! Omdat de ziel alleen maar het hoogste gevoel van een dergelijke fysieke levenservaring nastreeft en als zodanig ‘opslaat op zijn harde schijf’. De ziel analyseert niet, oordeelt en veroordeelt niet en kent gelukkig geen belemmeringen in zijn spirituele ontwikkeling.
Zo kun je je voorstellen, dat iemand die in het ene leven een heel zuiver en moreel bewustzijn heeft opgebouwd, in het volgende leven een grote vaardigheid tot het onderscheiden van zuiverheid van klanken kan blijken te bezitten. Of dat hij een aangeboren talent tot het maken van mooie vormen (bijv. meubelmaker of kunstenaar) toont.

Andersom kunnen we de tekorten die hetzij lichamelijk, hetzij via onze opvoeding bij ons zijn ‘aangebracht’ (middels projectie en het onbewust kopiëren van het afb. genezing 9ouderllijk model), zien als voornemen om daaraan kwaliteiten te ontwikkelen. Iemand die door een combinatie van temperament en ervaren onrecht erg wraakzuchtig is geworden, heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid de kwaliteit van de vergevingsgezindheid te ontwikkelen. Vaak maken dierbaren in de omgeving van zo iemand veel ‘fouten’ die aanleiding kunnen worden tot innerlijke scholing van het ‘slachtoffer’.
Jij als energiewezen hebt dus je omgeving – de wereld – hard nodig om spiritueel te groeien; om de spirtiuele ladder in ieder leven te beklimmen; om te evolueren! Je bent hoe dan ook een god-in-wording ongeacht de reeds eerder opgedane positieve of negatieve levenservaringen. Het hele leven is dus een noodzakelijke bewustwordingsproces om te beslissen |wie-je-bent| en dat vervolgens (zelf) te ervaren.

[1] Boek ‘Karma als kans’, Manfred van Doorn

7.0 Het bewustwordingsproces van het leven

‘Evolutie, goed of fout?’

Reïncarnatie
‘Waarom reïncarneren wij?’

Als een ziel terugkeert naar een menselijk leven (reïncarneren), dan is dat altijd een poging om méér ervaringen op te doen én zich aldus verder te evolueren! Dat is de kern van het levensproces; bewust worden van het ware doel van ons bestaan!

afb. engelen 34Tijdens het hele leven bepaal jij zelf je eigen regels. Jij zet de richtlijnen uit volgens een van te voren opgesteld goddelijk Plan en jij beslist uiteindelijk – bij ‘terugkomst’ – hoe goed je het hebt gedaan hier op aarde. Hoe goed je bezig bent geweest op ieder moment van de dag, want jij bent tenslotte degene die besloten heeft |Wie| en |Wat-jij-werkelijk-bent| …….. en |Wie-je-wilt-zijn| hier op aarde.
De ziel weet heel goed dat haar doel evolutie is. Dat is haar enige doel, haar wezenlijke doel! Het doel van een menselijke ziel is dan ook alles te ervaren, zodat zij alles kan zijn. De ziel verlangt er daarom naar om alle individuele aspecten van zijn Goddelijkheid te ervaren.
De ziel weet alles wat er te weten valt; alle kennis, alle macht en alle glorie komend uit het Hemelrijk. Voor haar is niets verstopt of onbekend. Dat is de eeuwige kennis die de ziel ten alle tijden bij zich draagt. Echter weten is voor de ziel niet voldoende. Het weten is conceptueel, maar dat is voor de ziel niet voldoende. De ziel streeft naar haar eigen ervaringen en waar kan ze dat het beste doen, is op aarde. De ziel verlangt er uiteindelijk naar om een god te Zijn. Om dit te kunnen evaren zoals Jezus dit heeft mogen ervaren op aarde is een ‘hulpmiddel’ geschapen; je levenswerk. Je levenswerk is een uitspraak over |Wie-je-bent|!

Het belang van een ziel ligt dan ook niet bij de prestaties van het lichaam of de ontwikkeling van het verstand (Nieuw Onderwijsmodel Creatie & Educatie). Dit alles heeft voor de ziel geen enkele betekenis. Wat de ziel nastreeft, is het hoogste gevoel van Liefde dat je maar kunt voorstellen. De ziel streeft naar dat unieke gevoel, niet naar kennis. De ziel bezit al de kennis, maar kennis is conceptueel. Het gevoel is echter empirisch.
De ziel wil zichzelf voelen en zo zichzelf kennen door haar eigen ervaring hier op aarde. De ziel is dan ook te omschrijven als de som van elk gevoel dat de ziel ooit heeft gehad in welk vorig leven dan ook. De ziel is in de loop der eeuwen als het ware een ‘opslagplaats’ van gevoelens uit het verleden en heden geworden. Je geheugen (het verstand, de geest) bestaat uit herinneringen aan deze gevoelens. Zuivere emoties en zuivere gevoelens zijn dan ook te beschouwen als de taal van de ziel.
De ziel schept daarom hier op aarde situaties én omstandigheden voor haar eigen hoogst bestemming en haar eigen meest directe herinnering voor elk moment van nu. De ziel creëert en het verstand (de geest, niet de breinmassa) reageert. De geest zal keuzes maken uit het aanbod, dat de ziel haar aanreikt. De ziel zal trachten duidelijk te maken dat er slechts één overweging kan meespelen wanneer je kiest, namelijk: ‘Is dit een uitspraak over |wie-ik-werkelijk-ben|? Is dit een mededelnig over |Wie-ik-kies-te-zijn|?’  Dat is wat de ziel de geest iedere keer zal voorleggen.

Het hele levensproces gaat er juist om je Zelf te ontdekken, je Zelf te scheppen zoals wij werkelijk zijn en werkelijk wensen te zijn, op ieder moment van de dag. De afb. engelen 18ziel vormt tijdens het leven – het scheppingsproces, het bewustwordingsproces, het spirituele groeiproces, het beklimmen van de spirituele ladder – het denkbeeld, de geest schept en het lichaam ervaart, datgenen wat jij hebt gecreërd! Op deze manier gaat de cyclus van schepping en ervaring, verbeelding en vervulling, kennen en naar het onbekende groeien alsmaar door. Nu en altijd.

Er worden in mensen veel niveaus van evolutie getoond en waargenomen. Men kan vaak terugkomen – vele honderden keren – en steeds hoger evolueren. Maar door in een ‘lagere’ vorm zoals sommige godsdiensten beweren – in de vorm van een dier terugkeren – kan een ziel zich nooit naar een hoger niveau ontwikkelen, en juist dat is haar grootste wens, nl.: evolueren. Daarom komt het niet voor dat een ziel zal terugkeren in een dierlijk lichaam. Niet voordat de ziel de ultieme hereniging met het AL heeft bereikt.  Een ziel kan er ook atlijd – en zo vaak zij dat wil – voor kiezen om een bepaalde levensvorm op een bepaald niveau nogmaals door te nemen.
Evolueren, het zich verder ontwikkelen van de ziel zou zonder reïncarnatie niet mogelijk zijn. Zonder reïncarnatie – zonder het vermogen opnieuw een lichamelijke vorm aan te nemen – zou de ziel alles wat zij wil bereiken in één leven moeten zien te bereiken en dat is miljarden malen korter dan een tik van de kosmische klok.

Dus, reïncarnatie is een feit. Het heeft zin en het is perfect!

8.0 Is de wet van oorzaak en gevolg alléén van toepassing op mensen die erin geloven?

afb. engelen 15Als mens zijn wij op weg naar het hier op aarde vertegenwoordigen van de geestelijke wereld; de wereld van liefde. Daarvoor is het nodig dat we onze innerlijke drang (onze passie om een god-te-worden) die ons uit het verleden en de toekomst tegemoet treden, op aarde leren verwezenlijken. ‘We kunnen ons van ons ouderlijk huis losmaken en alsnog kwaliteiten veroveren die we in onze opvoeding of leven nog niet hebben geleerd’. Het karma helpt ons daarbij. In die zin dat we in ons leven telkens opnieuw worden geconfronteerd met gebreken waarmee we in het ‘reine’ moeten komen. [Literatuur: Manfred van Doorn, 1990].

Onderweg naar de eeuwigheid, op weg naar het meesterschap, word je in je leven dus geconfronteerd met talrijke omstandigheden, situaties en ontwikkelingen, die niet allemaal even welkom zijn. Het eerste wat veel mensen op zo’n moment doen, is eigenlijk het laatste wat je zou moeten doen, namelijk proberen uit te vinden wat de zin ervan is. Sommigen mensen denken dat de dingen om bepaalde reden gebeuren en proberen die redenen dan te achterhalen. Anderen beschouwen sommigen dingen als een ‘teken’ en proberen derhalve te begrijpen wat het teken hun vertelt. Linksom of rechtsom proberen mensen zin te geven aan de gebeurtenissen en ervaringen in hun levens. Maar waar het op neerkomt, is dat niets bekenis heeft. Er gaat geen intrinsieke waarheid of een bijzondere betekenis schuil achter iedere ontmoeting en ervaringen in ons leven. Neen, wij leven als het ware in een levensclyclus van  … mogelijke oneindige herhalingen én gebeurtenissen.

8.1 De levenscylcus

bloem5aDe levenscyclus is te omschrijven of nog beter aan te duiden als het (levens)Proces! Het is een beeldspraak waarin de geen-begin-en-geen-einde-aan van de dingen wordt uitgedrukt; het voortdurend met alles verbonden Pad naar alles toe en overal vandaan, waarover de ziel de eeuwigheid lang met vreugde rondreist. De levenscyclus van ieder mens is dan ook te beschrijven als een ‘reis van de ziel’ door de eeuwigheid. Het is het geheim van het ritme van het leven, waardoor wij allen iedere keer de gelegenheid krijgen de Kosmische Energie van het Goddelijke op te roepen tijdens onze tussentijdse ‘stops’ hier op aarde.

Deze levenscyclus is op iedereen – ongeacht geloof, ras of cultuur – van toepasssing. Of je u gelooft in reïncarnatie of niet, of je nu in God gelooft of niet, het leven is een oneindige cyclus met geen begin en geen einde! Het oneindige rad van wedergeboorte – het kosmische rad – wordt daarom steeds weer opnieuw in beweging gebracht, indien je opnieuw je Zelf wilt ervaren in het aardse leven.
Wij incarneren in lagere menselijke vormen, en wij ontwikkelen ons vervolgens naar hogere bewustzijnstoestanden. Dit gebeurt gewoon door de energie van de Kosmos – het Universum – in het lichaam op te roepen; door het te laten stromen door ons aura- en chakra-systeem. Steeds maar weer; ieder dag, iedere minuut krijg je de gelegenheid om dit te doen!

9.0 Hoe kunnen we de negatieve indrukken ‘zuiveren’?

Het dagelijkes levens(proces) = een zoektocht naar spirituele verlichting? Zuivering?

Je kunt niet ervaren, wat je niet kent of weet!

afb. engelen 33Alle gebeurtenissen, alle ervaringen hebben tot doel kansen te scheppen. Gebeurtenissen en ervarigen zijn kansen, die God in het levensproces heeft ‘ingebouwd’. Niets meer, niets minder! Het is een vergissing ze te beoordelen als ‘het werk van de duivel’, ‘de straf van God’, een ‘beloning uit de hemel’ of iets daar tussen in. Het zijn eenvoudigweg gebeurtenissen en ervaringen, dingen die gebeuren. Gebeurtenissen en ervaringen zijn door ons aangetrokken kansen, door ons individueel of collectief bewustzijn geschapen mogelijkheden.
Bewustzijn schept ervaring. Maar tijdens ons levenspad proberen wij ons (spirirtueel, innerlijk of hoger-) bewustzijn te verhogen. Wij trekken daarom deze unieke kansen aan, op dat wij ze kunnen gebruiken als het gereedschap waarmee wij kunnen scheppen en ervaren |wie-je-bent|. |Wie-je-bent| is een wezen van een hoger bewustzijn dan waarvan wij nu blijk van geven.

Waar zuivering, verlichting, zelfdefiniëring, verlossing, volmaaktheid ….. voor jou dus op neerkomt, is iets te weten wat je nog niet hebt ervaren en het aldus te ervaren. Kennis en inzicht opent de deur naar ervaring, maar in onze voorstelling ligt dat precies andersom! In feite weet je (innerlijke zelf of hogere zelf) veel meer dan je ooit hebt (kunnen) ervaren. Je weet alleen niet dat je het bewust weet, omdat er tussen de ziel en de geest een ‘sluier der vergetelheid’ aangebracht is door God tijdens ieder leven.

Je weet bijvoorbeeld dat er een God is, die Zijn onvoorwaardeljke Liefde door het hele universum heen ten toon spreid, maar je ervaart misschien niet dat je dat weet of dat je het voelt. Je ervaart niets van dat alles! Maar de goddelijke Liefde die door het hele universum wordt uitgezonden, zal ook jou ‘raken’. Maar je blijft maar wachten op de ervaring van een ontmoeting met God; jarenlang! En al die tijd onderga je het maar; je wacht en je wacht en je ervaart niets concreets. Maar je ervaart het zonder het te weten, zonder Zijn Liefde bewust te voelen, wat hetzelfde is als het helemaal niet ervaren. Je bent niet afgescheiden van God, maar je ervaart God niet zoals jij denkt dat het zou moeten. Begrijp nu dat God permanent, ononderbroken Zijn Liefde naar jou uitzendt. De vraag is alleen wanneer open jij je hart voor Zijn Liefde?

Het doel van het leven is daarom niet God te behagen, te plezieren! Het doel van het leven is te weten en te herscheppen |wie-je-bent|. Oneindig vele malen, totdat je daadwerklijke beseft |Wie-je-bent|. Door juist dát te doen, behaag je God en verheerlijk je Haar tegelijkertijd. Dus aanvaart van wie en wat je bent op dit moment; en wees daar een demonstratie van !

10.0 Slot

Het kosmische rad

‘Een CD-Rom spelletje?’

‘Zie karma als een nieuwe kans om …….. spiritueel te groeien, te ontwikkelen, te evolueren.’

adam na zondevalHet leven is op veel manier te vergelijken met een CD-Rom; een computerspelletje. Heb je ooit kinderen gezien die een computerspelletjes speelden met een CD-Rom? Heb jij je wel eens afgevraagd hoe de computer weet hoe op de bewegingen van de joystick moet reageren? De computer weet hoe hij op elke beweging van het kind reageren moet, omdat elke mogelijke beweging al op de schijf is geprogrammeerd, samen met het passende antwoord.

Bekijk het kosmische rad als die CD-Rom. Alle einden (the end) bestaan al. Het universum wacht gewoon af welk einde wij deze keer kiezen! En als het spel uit is, of wij nou winnen, verliezen of gelijkspelen, vraagt het universum: ‘Nog een spelletje?’ Het maakt de computer niet uit of je wel of niet wint. Je kunt hen niet ‘kwetsen’. Hij – de computer – geeft je gewoon de kans om nog een keer te spelen. Alle einden bestaan al en welk einde je zult meemaken, hangt af van de keuzes die jij maakt.
Het leven is op veel manieren een soort CD-Rom. Alle mogelijke gebeurtenissen bestaan en hebben al plaatsgevonden. Nu kun jij uitkiezen welke je wilt ervaren. Net als bij het computerspelletje zijn er meer versies dan die ene. In de ene versie zal bijvoorbeeld de aarde grote ontreddering meemaken. In een andere versie niet. Maar in feite zijn alle versies al gebeurd, eens! Zo is het het ook met onze levenscyclus!

Het geheim van het leven

De zin van het leven – of het een laag of een hoog ontwikkeld spiritueel leven is – is om jezelf te ervaren als het Al, Al-Wat-IS, of God. God is Liefde, Volmaakte Liefde. Jij bent volmaakte liefde, alleen heb je dat nog niet zo bewust mogen ervaren! Echter we zijn allen in ‘ontwikkeling’. We zijn allemaal verbonden met ons veranderingsproces, ons evolutieproces, ons bewustwordingsproces van de ware zingeving van het leven, maar we zijn aan het …. worden.
We zijn allemaal een ‘god-in-wording’, en uiteindelijk zullen we de volmaakte eenheid met God (=nirwana) mogen ervaren.

‘We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grote kansen, briljant vermomd als onmogelijke situaties’ [Charles Swindoll, 1934]

Hans Zevenboom

Literatuurverwijzing:

Bron:: http://www.millennium-visie.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=222:karma-als-kans&catid=36:nieuwsbrieven&Itemid=60

Advertentie

5 gedachten over “Karma als kans zien

 1. sluit me aan bij atje, maar het is wel een diep innerlijk weten, hoeveel mensen begrijpen dat? of zien het. Karma betekend dan ook onvoorwaardelijke liefde het maakt niet uit hoe lang een leerproces is en welke fouten je maakt ieders keer krijg je een kans tot velen levens toe.hier kun je veel uit leren in dit leven. vergeven betekend dan ook de ander bevrijden van zijn negatieve energie en je bevrijden van zijn energie,zodat hij in zijn volgend leven ook vrij is en een ander leven krijgt en het dan niet meer door geeft.

  weer wat geleerd,

  Geliked door 1 persoon

  1. Een hele mooie aanvulling Sjef en waardevol. Wanneer we vanuit het Universele of Kosmische bekijken, bestaat er geen goed of fout, geen Karma, ook geen God die je beschuldigt omdat deze alleen liefde is. Het is meer een menselijke bewustwording van het proces dat alles wat men doet altijd een gevolg krijgt.

   Vergeven is eigenlijk de energie van liefde, men mag zichzelf en de ander vergeven zodat beide bevrijd mogen zijn, maar dan nog moet de ander zichzelf ook kunnen vergeven om zich te ontdoen van een stukje negativiteit.

   Prachtig toch dat we mogen leren 🙂

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.