Symboliek van de nieren


SYMBOLIEK VAN DE NIEREN
Psychologische overeenkomst en aandoeningen, algemeen
Bewuste en onbewuste gevoelservaringen, emoties worden verwerkt, gezuiverd, gefilterd en losgelaten. Hierbij komt nieuwe energie vrij. Hierbij transformeren wij voortdurend.
De nieren staan symbool voor deze filterende werking in onszelf. Dank zij deze emotionele groei, dank zij deze afvoer van gifstoffen (via de urine) kunnen wij zuivere vreugde ervaren.
Wij zuiveren onszelf voortdurend.
Wij ervaren nieuwe gevoelens en wij transformeren ons zelf via verwerking van deze ervaringen, die boven dien oude, onverwerkte emoties, op associatieve wijze naar boven kunnen halen in het nu, waardoor wij tot een steeds grotere bewust-zijns groei gekomen.
Emotionele ballast wordt verwijderd. Oude rommel wordt opgeschoond wanneer wij hiervoor openstaan. Een vrije overgave aan je eigen aard, een vertrouwen in je diepste zelf, is hiervoor noodzakelijk. Maar, wanneer jij angstig vasthoudt aan oude emoties, of wanneer jij met je ratio je gevoelsstroming blokkeert, dan rem jij een goede werking van je nieren. Jouw bewustzijn dirigeert immers de organen, en niet omgekeerd. Een harmonische eenheid tussen het vrouwelijke en het mannelijke aspect is hiervoor noodzakelijk. Het zachte, ontvankelijke, intuïtieve, gevoelsmatige dient op zelfzekere wijze te worden geleid door het bewuste ik, dat regelt en organiseert, dat natuurlijke agressieve en emotionele energieën vrij doorstuurt en hanteert.
De nieren vertegenwoordigen het steeds weer herboren worden in jezelf, wanneer jij oude zorgen en verdriet van je wegwast, wanneer jij alles van je schouders laat wegvloeien wat niet meer dan ballast betekent in het nu: een heerlijk, licht gevoel van bevrijding, van vreugde en geluk. Nieren functioneren optimaal wanneer jij openstaat voor deze transformerende krachten in jezelf, die aangevoerde energieën verwerken en omzetten in blije, stralende gevoelens. Op voorwaarde dat jij je niet vastklampt aan duistere, pessimistische gedachten, noch aan een belastend verleden. Een vertrouwen dat jouw eigen aard je steeds helpt, een oerverbondenheid met je natuur, met je fysieke lichaam, met je diepste gevoelskern.

De nieren weerspiegelen deze relatie die jij tot jezelf hebt: vertrouwen of angst? Ben jij hard agressief of zacht en verwelkomend ten opzichte van jezelf? Verfoei jij je lichaam of hou jij helemaal van jezelf? Laat jij die emotionele energieën vrij doorstromen of blokkeer jij jezelf met kritiek, met beperkende rationaliteit? In geval van zelfblokkade, zullen jouw energieën een uitlaatklep zoeken: in agressiviteit bijvoorbeeld.

De optimale relatie tussen de man en de vrouw in jezelf, een harmonisch samenwerkingsverbond tussen beiden: jouw gevoelens weten zich veilig gedragen in de sterke armen van je Zelfbewuste IK. Verzoening tussen links en rechts.

© Christiane Beerlandt

Bron: http://www.home.zonnet.nl/julia-boulanger/Zelfbevrijding/Nieren.html

Advertentie

Een gedachte over “Symboliek van de nieren

  1. Hai Marianne, als ik op je site lees, zie ik een deel wat moeilijk te lezen is:
    Wijzuiverenonszelfvoortdurend.Wijervarennieuwegevoelens enwijtransformerenonszelf viaverwerking vandezeervaringen, diebovendienoude,onverwerkteemoties, opassociatievewijzenaarbovenkunnenhalen in het nu,waardoorwij tot een steedsgroterebewust-zijnsgroeikomen.Emotionele ballastwordtverwijderd.Ouderommelwordtopgeschoondwanneerwijhiervooropenstaan. Eenvrijeovergaveaanjeeigenaard, eenvertrouwen injediepstezelf, ishiervoornoodzakelijk.Maar,wanneerjijangstigvasthoudtaanoudeemoties, ofwanneerjij metje ratiojegevoelsstromingblokkeert, dan remjij eengoedewerking vanje nieren.Jouw bewustzijndirigeertimmers deorganen, ennietomgekeerd. Eenharmonischeeenheidtussen hetvrouwelijke en hetmannelijke aspect ishiervoornoodzakelijk. Hetzachte,ontvankelijke,intuïtieve,gevoelsmatigedient opzelfzekerewijze tewordengeleid door hetbewuste ik, datregelt enorganiseert, datnatuurlijkeagressieve enemotioneleenergieënvrijdoorstuurt enhanteert.

    Je hebt een mooie site met mooie en waardevolle informatie, zou jammer zijn als mensen afhaken hierom.

    Hartegroet, Suzanne

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.