De Sleutel tot Zelf-Bevrijding


 

ZIEKTE

Het lichaam spreekt de taal van ons diepste Zelf. Het ware Inzicht in de psychologische oorzaak van ziekte of pijn, is de Sleutel tot genezing en groei. Wat wij ‘ziekte’ noemen en pijn, zijn symptomen van innerlijke disharmonie, zijn tekenen van het feit dat iets niet wordt ingezien, dat iets niet bewust geweten is omtrent het eigen welzijn. Een psychische wijziging zal moeten worden aangebracht ter genezing van de kwaal. Het juiste inzicht moet hierover worden verkregen; de praktische toepassing zal hierop volgen. Geneesmiddelen, klassieke noch natuurlijke, bieden ware genezing, omdat hier wordt voorbijgegaan aan de psychische correctie die dient te worden uitgevoerd, opdat het lichaam op autonome wijze zichzelf zou genezen. Neem de oorzaak weg en het symptoom verdwijnt.

INFECTIE EN BESMETTING

Infecties worden (op fysisch vlak) veroorzaakt door micro-organismen : door virussen, schimmels, bacteriën. Het krioelt voortdurend van deze organismen in, op en rond ons lichaam, ook als wij gezond zijn. Van nature zijn wij immuun voor ‘besmetting’, voor ‘ziekteverwekking’ door één van deze elementen, immuun voor om het even welke negatieve beïnvloeding door welk organisme dan ook. Het wemelt op aarde van duizenden soorten bacteriën, die allemaal op zich onschadelijk zijn.

Bepaalde mensen mogen om het even hoelang en hoe intens met besmettelijke ziekten in nauw contact treden, en toch zullen zij niet ‘besmet’ raken, terwijl anderen onmiddellijk ‘ziek’ zullen worden. Om het even of het nu om een gewone griep of om Aids gaat. Wat is de werkelijke oorzaak van besmetting, van infecties? Hoe blijven wij gezond? Welbepaalde gevoelens (angsten, agressie, wrok,…), gedachten, overtuigingen… activeren dat virus in je, raken dat specifieke lichaamsdeel van je, dat het best overeenkomt met deze bepaalde ontwrichte toestand van je psyche.

Wanneer mensen met gelijkaardige zielstoestanden (b.v. minderwaardigheidsgevoelens) mekaar ontmoeten, dan zullen zij vatbaarder zijn voor wederzijdse ‘besmetting’.

Het zijn je onbewuste en bewuste verlangens, je denkpatronen en je emoties, je overtuigingen en verwachtingen van het leven, die je lichaamscellen, je organen, je klieren, je hormonale veranderingen bepalen, die je vatbaarheid voor besmetting bepalen. De werkelijke besmettelijkheid zit in de overdracht van negatieve overtuigingen van generatie op generatie, van vader op zoon, van dokter op patiënt !

Bewustwording van de onuitputtelijke mogelijkheden voor groei en genezing in de mens is de enige ware Stap die de Geneeskunde nog zou moeten zetten.

INZICHT EN ONWETENDHEID

Ons diepste of ware, levende Zelf, is dat deel van onze totaliteit dat niet hoeft te sterven (zie hiervoor deel 1). Dit onsterfelijke Zelf is de bron van ons bestaan. Het stuurt ons leven. Wij mogen er rotsvast op vertrouwen, zonder angsten. Het voert ons naar een aards bestaan, indien wij dit verlangen in ons dragen. Wij worden dáár geboren, in dat milieu met deze levensomstandigheden, die het best een weerspiegeling geven van onze innerlijke overtuigingen of onze verwachtingen van het leven. Wij leven niet echt vanuit een ‘bewuste’ keuze: niemand zou dan immers in ellendige omstandigheden geboren worden. Een droevig milieu bij de geboorte of een handicap wijst ook niet op een ‘straffe gods’, noch wijst het op een of ander ‘karma’ dat men zou hebben verdiend tengevolge van zogenaamde slechte daden uit een vorig leven. Het wijst sleehts op een web waarin wij psychisch gevangen zitten; het wijst slechts op de overtuigingen diep in onszelf: zijn wij er van overtuigd arme slachtoffers of zondaars te zijn, die slechts mogen lijden en boete doen, die niet in staat zijn om hun leven zelfbewust in handen te nemen, maar dat het leven gelegd dient te worden in handen van de één of andere god of van een Noodlot, dan kiezen wij onbewust voor een droevig, onmachtig, slaafs bestaan. Ellende in de wereld is het gevolg van een tekort aan Inzicht, van een hoop ‘Onbewustzijn’.

De aard van het leven dat we leiden, de ziekte die wij ‘krijgen’, is een gevolg van onze innerlijke overtuigingen. Naarmate de mens meer Bewust wordt van zijn verantwoordelijkheid, van zijn mogelijkheden om zelf zijn leven te creëren, kan een nieuwe wereld geboren worden.

Het leven is geen ‘toeval’. Niets gebeurt ‘zomaar’. Maar er ligt ook niets ‘vast’, niets is voorbestemd. De wetenschap weet reeds dat energie en materie onderling omwisselbaar zijn; maar men vergeet dat alle energie “een soort van bewustzijn'” vertegenwoordigt. De omzetting van energie naar materie gebeurt juist door de innerlijke stuwingkracht van het ‘bewustzijn’ dat erachter ligt. Ons lichaam bestaat dankzij het innerlijke ‘Bewustzijn’.

Er bestaat geen hel, hier niet, na de dood niet, tenzij deze die wij zelf creëren, door angsten, onze frustraties en door onze negatieve verbeeldingen. Ziekte en ellende in de wereld, en individueel, worden veroorzaakt door het feit dat wij afgesneden zijn van ons levende Zelf, van onze onvergankelijke kern.

Diep in onszelf woekert het van negatieve meningen omtrent onszelf: vind jij jezelf minderwaardig of slecht? Dan zal jouw levende Zelf signalen uitzenden via het lichaam (bijvoorbeeld migraine), dan zal het Zelf ook omstandigheden in het leven naar je toehalen die een weerspiegeling zijn van jouw overtuigingen (bijvoorbceld een vader ofeen partner die jou kleineert).

Veroordeel nooit de anderen : jij hebt, zij het onbewust, bepaalde personen en omstandigheden naar je toegetrokken, die een kijkbord bieden voor jouw innerlijke overtuigingen. Wijzig jouw mening, je filosofie over het leven, de overtuigingen omtrent jezelf en de omstandigheden rondom jou zullen veranderen. Welke ziekte heb je ? Wat vertelt je lichaam jou omtrent jezelf? Heb jij, zij het onbewust, een ‘val’ opgeroepen en zit je met een botbreuk? Kijk dan goed in jezelf: jij wil ergens uitbreken, jij komt in verzet! Enz. … Ontdek de ware oorzaak.

Het lichaam wordt voortdurend gevormd door ons levende Zelf: vertrouwen wij op onze Bron, dan staan wij energieën toe om vrij te stromen, ook de genezende krachten. Immuniteit betekent: vertrouwen in onze bron die voortdurende groei en gezondheid waarborgt, een meegaan met de stroom van je leven, vertrouwen in het Innerlijke gezag, in de eigen autoriteit; vreugde om je bestaan, liefde tot jezelf. Weten dat deze goddelijke kern, deze oer-levensdrang ons steeds verder stuwt in spontane creativiteit en onbeperkte beweeglijkheid, om ons te voeren naar een steeds grotere vervulling, bewustwording, waardeverhoging van ons leven.

Een overgave aan ons diepste Zelf, zelf het leven creëren, een evenwicht tussen ratio en intuïtie/gevoelens. Een dusdanig vertrouwen in de immuniteit, in het vermogen om onze gezondheid zelf in handen te hebben, dat geen ziekte kan doordringen. Angsten verdwijnen wanneer wij vertrouwen in ons Zelf, wanneer wij beseffen dat wij zelf ons bestaan kunnen scheppen : wij zullen geen gebeurtenissen Willen of Dwingen van plaats te grijpen, maar wij kunnen déze gebeurtenissen in ons leven oproepen die het allerbeste zijn voor onszelf en voor onze naasten.

POSITIEF DENKEN???

Het spreekt vanzelf dat het beter is positief, dan negatief te denken. Echter, noch het positieve denken, noch het positieve visualiseren, noch het elke dag in de spiegel kijken en zeggen “ik word elke dag beter en beter” hebben enig positief effect, wanneer diep in jezelf een hieraan tegenstrijdige overtuiging leeft zoals “ik kan dat toch niet; ik ben niet geboren om gelukkig te zijn; ik verdien het niet; ik ben toch een nul, enz. …” Jij mag voor de spiegel staan zoveel je wil en zeggen : “ik ben mooi, ik ben sterk”, maar ondertussen de diepere oorzaken van je verdriet en van je ziekten niet oplossen, en ondertussen de overtuiging behouden “ik ben zwak en lelijk” : dan heeft positief denken geen zin. Positief denken is goed, maar ware schepping gebeurt eerst en vooral via het verwijderen van negatieve, onbewuste overtuigingen en verwachtingen, omtrent jezelf en het leven, om dan op zelfbewuste wijze je leven te kunnen creëren, op positieve basis. Wanneer jij positief denkt: Ik moet en zal die job hebben. Ik moet aanvaard worden door deze firma dan mag jij denken zoveel jij wil, wanneer deze job niet goed voor je is op dit moment, dan zal je hem niet bemachtigen. Forceer dan niet! Beter zeg jij daarentegen : “Ik ben ervan overtuigd de meest ideale job te vinden, naar aard, tijd, inhoud en plaats…” en de rest laat je open. Geen fatalisme, maar een positief creëren en tevens een openstaan voor datgene wat nu het beste voor je is. Je stelt je gewoon open naar alles wat zich nu aanbiedt: ik kijk in kranten, ik spreek met mensen die niet ‘zomaar’ op mijn weg komen. Voor het overige vertrouw jij op je levende Zelf, op je innerlijke computer, die best weet wat nu goed voor je is, en dit is niet altijd wat jij Wil. Ben jij ziek, dan vraag jij je best af: “Wat is de oorzaak van mijn ziekte? Waarom zendt mijn levende Zelf signalen ?”

Het heeft geen zin om luid te roepen : ‘Ik Wil en Zal genezen’, wanneer jij ondertussen de bedoeling en de taal van je ziekte niet snapt. Luister naar je lichaam : vraag aan jezelf een psychische opklaring en jij zal gebeurtenissen aantrekken die een gevolg zijn van jouw aanroep om je ziekte te begrijpen. Los de psychische problematiek die erachter ligt op en je lichaam zal genezen door de herstellende krachten vannit je diepste Zelf.

SCHEP ZELF JE LEVEN

Wens, verlang, produceer gedachten, spreek je wensen uit, roep het op, heel bewust… en wacht af in vertrouwen. Ondertussen seint je omgeving wel waar je mis of fout zit, want deze omgeving heb jij ook ‘aangetrokken’. Of jouw lichaam zal je via signalen of via een ziekte vertellen waar jij fout zit, want het is jouw levende Zelf dat gebruik maakt van je lichaam als ‘taal’. Bied geen weerstand aan hetgeen jouw lichaam of omstandigheden je vertellen en buig soepel mee naar daar waar jij gewaar wordt dat jouw Zelf je naartoe voert. Laat los, waar je voelt te moeten lossen ; een teken dat iets nieuws in je leven zal geboren worden. Je levende Zelf, jij bent het in feite, luister ernaar : een steeds groter wordende Eenheid zal hieruit volgen. De versmelting van de Mens en het goddelijke in hemzelf zal het ontstaan geven aan een Zelfbewuster wezen, dat zijn leven en zijn lichaam zelf in handen neemt. Het zal hem voeren naar nog onbekende perspectieven, naar een nieuw lichaam en, zo hij dit wenst, naar aardse onsterfelijkheid en een exploratie van andere werelden.

GENEES JEZELF, ZONDER HULPMIDDELEN VAN BUITENAF

Of het nu om allopathie, acupunctuur, bloesemtherapie, dieettherapie, homeopathie, enz., gaat: het gaat hier om een kunstmatige ingreep van buitenaf, waarbij getwijfeld wordt aan de zeifgenezende natuur van een mens. Het levende Zelf zal door deze toepassingen in verwarring raken, omdat het juist deze fysische en psychische signalen had uitgezonden, opdat de mens een zodanige verandering zou aanbrengen in zichzelf dat hij weer naar een totale, gezondere toestand dan voorheen zou kunnen groeien. Forceert men dit met om het even welke toepassing van buitenaf, dan vervangt men de zelfgenezende natuurkrachten door een surrogaat.

Een bedenking bij macro-biotiek : het heeft geen zin een onevenwicht in de verhouding yin-yang, in het vrouwelijk-mannelijke, in een mens te herstellen via een aanpassing in de voeding; ons Bewustzijn dient zich aan te passen, het lichaam zal dan volgen ! Onze psyche zal naar yin-yang evenwicht dienen te evolueren; ook hier wordt dus gegrepen naar ‘middelen van buitenaf’. (In verband met voeding : zie verder deel I; lees ook het boek “t Komt dik in Orde !”)

Alle cellen van je lichaam worden voortdurend beïnvloed door je emoties, je gedachten, je overtuigingen. Wanneer jij in je lichaam het volste vertrouwen hebt, dan zal elke cel, elk lichaamselement zich hier goed in voelen en optimaal zijn taak uitvoeren. Twijfel jij aan jezelf, dan verstoor jij deze perfecte werking van je natuur.

Koester jij wantrouwen tcgenover jezelf, ben je ervan overtuigd dat jij echt niet in staat bent om jezelf te genezen, dat jij een geneesmiddel nodig hebt, dan rem jij een natuurlijke stroming van energieën af, dan negeer jij de boodschap van je levende Zelf. Kleine ziekten vragen om een kleine maar niet onbelangrijke wijziging in je leven; onderdruk jij symptomen via allopathie of meen jij je immuniteit via homeopathie te moeten opbouwen, dan breng jij je in een ‘afhankelijke’ positie, dan zal tijdelijke genezing het gevolg zijn, maar een andere kwaal kan zich nadien aanmelden, omdat jij de innerlijke vraag tot psychische aanpassing hebt genegeerd.

De immuniteit ligt in jezelf: een ziekte, om het even welke, verdwijnt, het lichaam herstelt zich van nature wanneer jij de PSYCHISCHE OORZAAK ervan wegneemt. Je lichaam toont wat dient veranderd te worden in jouw leven om in groter Geluk en in harmonie te kunnen leven. In dit opzicht is ziekte een zegen, maar het hoeft niet. Niemand hoeft te lijden : de mens heeft dit in handen !

KINDEREN

Baby’s en kinderen zijn zeer beïnvloedbaar door psychische signalen die worden uitgezonden, zij het onbewust, door personen waar zij een nauwe band mee hebben. Nemen wij als voorbeeld keelontsteking; de psychologische oorzaak hiervan zullen wij evengoed terugvinden, en misschien nog sterker, bij de moeder en/of de vader. De kwade, machteloze angstige emoties dienen hier een oplossing te vinden bij moeder en kind. Hier is geen sprake van schuld : immers, de baby is geboren met een bepaalde psychische problematiek, bij juist deze ouders, teneinde via confrontatie een oplossing te kunnen geven aan zijn probleem. De ouder, op haar of zijn beurt, kan evolueren, door zich te toetsen aan het spiegelbeeld dat de kleine is voor hem/haar. Moeder lost haar machteloze kwaadheid op en hierdoor helpt zij zowel de baby als zichzelf: zij geneest de baby en zichzelf door veranderingen aan te brengen in haar innerlijke loestand via klaar inzicht en toepassing.

Nadrukkelijk dient gezegd te worden dat de oorzaak van de ziekte steeds bij de psycho-emotionele toestand van hel kind zelf dient gezocht te worden. Doch hoe sterker de band tussen ouder en kind, hoe sterker de beïnvloedingsfactor op psychologisch vlak van ouder op kind is. Naarmate het kind zelfstandiger wordt, antonomer groeit, verdwijnt deze factor.

HUISDIEREN

Huisdieren ontvangen de positieve, zowel als de negatieve elektro-magnetische stralingen van hun ‘baasje’; zij zijn zeer gevoelig voor de wisselende veranderingen in de gevoelswereld van hun baas. Of het nu om een hond, een paard, een vogel of een kat gaat, zij zullen een weerspiegeling zijn van datgene wat in jou disharmonisch verloopt. Heeft je hond pijn aan zijn knie-gewricht : kijk dan in dit boek bij de rubriek over de Knie en jij zal deze psychische oorzaken, als baasje, bij jezelf aantreffen. Een boodschap van hond naar baas toe. Luister naar deze natuurlijke boodschappen en breng de noodzakelijke wijzigingen in je leven aan. Op deze wijze helpen jullie mekaar. Wat hierboven beschreven werd bij ‘kinderen’ kan jij ook hier toepassen.

BEWUSTWORDING EN VERANTWOORDELIJKHEID

Wij hebben geneesmiddelen nodig omdat wij ervan overtuigd zijn niet zonder te kunnen genezen. Wij miskennen hierbij de mogelijkheden van ons diepste Zelf. Wij begrijpen hierbij niet de boodschap.

Ons lichaam, de materie, bestaat slechts door en dankzij de innerlijke Krachtbron, die a!s motor van ons leven mag worden beschouwd. De geïndividualiseerde geest die zich openbaart in de stof. Het is noodzakelijk dat wij groeien naar meer zelfbewustzijn, dat wij als trotse aanvoerders van het levensschip, weten dat er diep in ons een onsterfelijke kern huist die ons signalen doorseint wanneer wij uit goede koers zouden varen, zodat wij op Bewuste wijze ons leven kunnen bijsturen.

Wij zijn niet onderhevig aan onbewuste drijfveren, aan onbewuste driften, wij laten ons niet leven… wanneer wij dit niet wensen, wanneer wij met het Bewuste Ik onze diepe natuurlijke gevoelens leiden in het licht van een toekomst die wij zelf kunnen uitbouwen. Wij zijn geen slachtoffers tenzij wij ons ertoe verdoemen.

De wereld zal vol ellende blijven, wanneer wij niet geloven in onze eigen scheppingskracht, wanneer we blijven wachten op een redding van buiten af, wanneer we blijven de oordelende vinger naar anderen uitsteken. De bouw aan een mooie planeet, zonder ziekten, zonder oorlog, begint bij zelfonderzoek. Bewustmaken van anderen begint bij je eigen bewustwording.

Wees meester over je Lichaam : genees jezelf. Jij hebt niets anders nodig dan het vertrouwen in jezelf en het openstaan naar de oorzaken van je ziekte. Dit leidt ons naar de Oorspronkelijke Geneeskunde.

Bron: De Sleutel tot Zelf-Bevrijding – Christiane Beerlandt (boek)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.